Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Siedziba
Województwo Mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo Mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Ulica Aleja Jana Pawła II
Nr domu 80
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-175
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 1920Z - wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000215902

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są liniowo przez przewidywany okres uzyskiwania z nich korzyści, przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
• Oprogramowanie 50%

Środki trwałe są wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Środki trwałe podlegające likwidacji wycenia się w wartości księgowej netto. Urządzenia techniczne i wyposażenie są amortyzowane metodą liniową przez okres ich ekonomicznego użytkowania, przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

• Budynki i budowle własne - 10%,
• Inwestowanie w obce środki trwałe - okres leasingu lub 10% przyjmując wartość mniejszą,
• Urządzenia techniczne, maszyny - 17%, 20%, 30%,
• Środki transportu - 14%, 20%,

Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł są umarzane jednorazowo, w miesiącu oddania ich do użytkowania.

b. Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

d. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy za

stosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztu wytworzenia produktów i usług, kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub do ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według kursu faktycznie zastosowanego w tym dniu, a jeżeli zastosowanie kursu faktycznego nie jest możliwe, wpływ wycenia się po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Rozchód walut wycenia się przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Kapitały

Oddział nie wykazuje kapitału podstawowego, ponieważ Spółka nie wydzieliła do jego dyspozycji części swego kapitału podstawowego.
Oddział wykazuje jako kapi

tał własny jedynie zysk netto z roku bieżącego oraz lat poprzednich.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Oddział dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: prenumeraty, ubezpieczenia, bilety lotnicze.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Oddział tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Oddziału przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Oddziału rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych
okresach sprawozdawczych.

j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i częśd odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, któ

re spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

W poprzednim okresie sprawozdawczym, zgodnie z art.37 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

k. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji fin

ansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na działalności operacyjnej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Oddział stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Oddziału do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: wynagrodzenie w formie prowizji za pośrednictwo w sprzedaży towarów spółki Total Petrochemicals & Refining SA/NV.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Oddział będzie kontynuować działalność gospodarczą. Niniejsze sprawozdanie finansowe za 2018 rok zawiera dane porównawcze z roku 2017.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 105 614,06 6 406,37
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 6 340,37
1 Środki trwałe 6 340,37
c) urządzenia techniczne i maszyny 4 135,68
e) inne środki trwałe 2 204,69
III Należności długoterminowe 66,00
3 Od pozostałych jednostek 66,00
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 105 614,06
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 105 614,06
B Aktywa obrotowe 7 656 274,27 57 750 605,41
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 1 142 786,68 694 586,93
1 Należności od jednostek powiązanych 1 126 695,68 679 430,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 126 695,68 591 196,13
– do 12 miesięcy 1 126 695,68 591 196,13
b) inne 88 234,51
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 16 091,00 15 156,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15 882,00 11 856,00
c) inne 209,00 3 300,29
III Inwestycje krótkoterminowe 5 567 191,72 56 222 050,26
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 567 191,72 56 222 050,26
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 80 000,00 80 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 80 000,00 80 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 487 191,72 56 142 050,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 487 191,72 56 142 050,26
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 946 295,87 833 968,22
Aktywa razem 7 761 888,33 57 757 011,78
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 6 881 348,15 57 498 639,97
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 731 139,97 53 986 555,57
VI Zysk (strata) netto 3 150 208,18 3 512 084,40
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 880 540,18 258 371,81
I Rezerwy na zobowiązania 673 756,52 106 998,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 117 504,00 106 998,00
– krótkoterminowa 117 504,00 106 998,00
3 Pozostałe rezerwy 556 252,52
– krótkoterminowe 556 252,52
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 173 246,30 107 698,60
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 13 222,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13 222,50
– do 12 miesięcy 13 222,50
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 160 023,80 107 698,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 63 445,35 27 140,59
– do 12 miesięcy 63 445,35 27 140,59
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 88 884,25 77 937,00
i) inne 7 694,20 2 621,01
IV Rozliczenia międzyokresowe 33 537,36 43 675,21
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 33 537,36 43 675,21
– krótkoterminowe 33 537,36 43 675,21
Pasywa razem 7 761 888,33 57 757 011,78
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 785 864,58 6 662 227,35
– od jednostek powiązanych 6 785 864,58 6 662 227,35
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 785 864,58 6 662 227,35
B Koszty działalności operacyjnej 2 410 143,01 2 333 521,89
I Amortyzacja 7 094,06 8 608,20
II Zużycie materiałów i energii 31 015,96 32 284,77
III Usługi obce 1 253 901,57 1 154 401,18
IV Podatki i opłaty, w tym: 16 292,11 15 311,54
V Wynagrodzenia 725 803,25 752 348,95
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 192 935,89 200 698,29
– emerytalne 51 564,53 59 783,78
VII Pozostałe koszty rodzajowe 183 100,17 169 868,96
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4 375 721,57 4 328 705,46
D Pozostałe przychody operacyjne 44 076,36 14 717,38
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 839,66 81,30
IV Inne przychody operacyjne 40 236,70 14 636,08
E Pozostałe koszty operacyjne 555 883,66 2,86
III Inne koszty operacyjne 555 883,66 2,86
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 863 914,27 4 343 419,98
G Przychody finansowe 2 802,94 5,42
II Odsetki, w tym: 569,92 5,42
– od jednostek powiązanych 5,84 5,42
V Inne 2 233,02
H Koszty finansowe 23,09 4 620,00
I Odsetki, w tym: 23,09 7,79
– dla jednostek powiązanych 6,56 4,41
IV Inne 4 612,21
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 866 694,12 4 338 805,40
J Podatek dochodowy 716 485,94 826 721,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 150 208,18 3 512 084,40
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 866 694,124 338 805,40
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:149 836,6329 702,85
Niezrealizowane roznice kursowe4 597,11art 15a1 869,86
Różnice kursowe VAT673,50art 15a
Rezerwa na przychody (prowizje)104 548,25art 1216 663,46
Rozwiązanie rezerwy na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze38 022,44art 1210 738,74
Rozwiązanie rezerwy na koszty1 995,33art 12430,79
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:13 523,8414 379,85
Koszty reprezentacji13 337,13art 1614 379,85
Pozostałe koszty NKUP186,71art 15
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:707 114,24155 378,71
Rezerwa na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze117 504,00art 16106 998,00
Rezerwa na koszty obsługi kadrowo-płacowej1 100,00art 161 643,00
Rezerwa na koszty usług informatycznychart 161 700,00
Rezerwa na koszty usług księgowych12 554,40art 1613 218,64
Rezerwa na koszty usług pocztowychart 161 000,00
Rezerwa na koszty szkoleń1 000,00art 161 000,00
Rezerwa na koszty usług wsparcia administracyjnego10 742,25art 16
Rezerwa na koszty usług kurierskichart 1677,96
Rezerwa na koszty eksploatacji samochodów1 115,00art 161 115,00
Rezerwa na koszty leasingu samochodów6 775,71art 167 521,81
Rezerwa na koszty usług telekomunikacyjnychart 161 600,00
Rezerwa na pozostałe koszty biurowe250,00art 162 798,80
Rezerwa na koszty dostarczenia personeluart 1612 000,00
Rezerwa ISO556 252,52art 16
Niezrealizowane roznice kursowe-179,64art 15a4 705,50
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:110 655,44127 699,18
Rozwiązanie rezerwy na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze68 975,56art 1696 397,26
Rozwiązanie rezerwy na koszty41 679,88art 1631 301,92
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 326 840,004 351 162,00
K. Podatek dochodowy822 100,00826 721,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

-

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki