Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A
Siedziba
WojewództwoPRZEMYŚL
PowiatPRZEMYŚL
GminaPODKARPACKIE
MiejscowośćPRZEMYŚL
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPRZEMYŚL
PowiatPRZEMYŚL
GminaPODKARPACKIE
UlicaPIOTRA SAKRGI
Nr domu7A
MiejscowośćPRZEMYŚL
Kod pocztowy37-700
PocztaPRZEMYŚL
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
8560Z - działalność wspomagająca edukację
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
1813Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000215398

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityka) rachunkowości Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad polityki rachunkowości:
Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są stawką podatkowa 20%, programy komputerowe – stawką podatkowa podwyższona do 50%.
Wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania — są jednorazowo spisanie w koszty amortyzacji.
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej(po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok lub wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie na dzień sprzedaży wycenia się w następujący sposób. Przed sprzedażą dokonuje się wyceny środka trwałego w budowie , a różnice pomiędzy wyceną a wartością księgową odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do używania.
Długoterminowe aktywa finansowe
Udziały lub akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych początkowo ujmuje się w cenie nabycia. Na dzień sprawozdawczy wycenia się je według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Aktywa obrotowe
a) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
b) środki pieniężne - krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia /w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych ( są to prenumeraty, ubezpieczenia, inne koszty następnego okresu)

Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są według wartości określonej w umowie lub statucie.

Udziały lub akcje własne to nabyte aktywa od udziałowców/akcjonariuszy
w celu ich umorzenia bądź zbycia. Ujmuje się je w księgach w cenie nabycia.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych, a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny, pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.
Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Inne rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Są to środki trwałe dotowane – amortyzacja oraz inne przychody przys

złych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz realizacji projektów, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- ujemną wartość firmy,
- nadwyżka otrzymanych przychodów z realizacji projektów w stosunku do kosztów realizacji projektów
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Koszty
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
 pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
 przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji
 koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji,
Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
Podatek odroczony — Jednostka korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.
Podatek dochodowy bieżący
Podatek dochodowy bieżący – Jednostka podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:
1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. Jednostka na podstawie art.28b Uor nie stosuje przepisów wydanych na podstawie art.81 ust.2 pkt 4 Uor ( szczegółowe zasady uznawania , metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych)

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe3 229 210,283 210 710,00
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe3 141 617,383 159 350,13
1Środki trwałe3 141 617,383 159 350,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)140 273,00140 273,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 001 344,383 004 366,18
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe14 710,95
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe87 592,9051 359,87
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe87 592,9051 359,87
BAktywa obrotowe200 505,14575 414,24
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe31 067,3238 355,94
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek31 067,3238 355,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:30 792,1238 355,94
– do 12 miesięcy30 792,1238 355,94
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych275,20
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe76 855,56445 165,84
1Krótkoterminowe aktywa finansowe76 855,56445 165,84
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne76 855,56445 165,84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach76 855,56445 165,84
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe92 582,2691 892,46
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem3 429 715,423 786 124,24
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 730 495,591 929 534,04
IKapitał (fundusz) podstawowy3 204 304,003 204 304,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:-349 438,00-349 348,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-952 543,44-937 104,42
VIZysk (strata) netto-171 826,9711 682,46
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 699 219,831 856 680,20
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe561 235,80356 309,87
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek561 235,80356 309,87
a) kredyty i pożyczki561 235,80356 309,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe460 866,97463 238,58
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych120 000,0062 619,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne120 000,0062 619,18
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek340 866,97400 505,74
a) kredyty i pożyczki19 992,46133 843,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:99 393,76100 818,41
– do 12 miesięcy99 393,76100 818,41
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych87 118,4376 779,01
h) z tytułu wynagrodzeń134 362,3289 064,50
i) inne
4Fundusze specjalne113,66
IVRozliczenia międzyokresowe677 117,061 037 131,75
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe677 117,061 037 131,75
– długoterminowe640 279,81
– krótkoterminowe36 837,251 037 131,75
Pasywa razem3 429 715,423 786 214,24
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 073 264,556 784 910,02
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 087 394,846 862 770,76
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-14 130,29-77 860,74
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej2 219 699,676 796 778,61
IAmortyzacja25 532,7525 746,52
IIZużycie materiałów i energii79 627,9384 488,32
IIIUsługi obce205 398,76524 460,56
IVPodatki i opłaty, w tym:19 170,5228 353,80
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia520 899,84511 842,03
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:169 974,65220 673,18
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 199 095,225 401 214,20
pozostałe koszty rodzajowe1 199 095,225 401 214,20
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-146 435,12-11 868,59
DPozostałe przychody operacyjne46 590,65128 487,51
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych99 988,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne46 590,6528 499,51
EPozostałe koszty operacyjne22 039,9636 882,55
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne22 039,9636 882,55
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-121 884,4379 736,37
GPrzychody finansowe3 890,82305,08
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 890,82305,08
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe53 833,3668 358,99
IOdsetki, w tym:53 833,3668 358,99
– dla jednostek powiązanych
pozostałe kednostki53 833,3668 358,99
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-171 826,9711 682,46
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-171 826,9711 682,46
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 929 444,042 267 199,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 929 444,042 267 199,58
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 204 304,003 204 304,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 204 304,003 204 304,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-349 438,00
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-349 438,00
a) zwiększenie (z tytułu)-349 438,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu-349 438,00-349 438,00
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-937 104,42-811 535,15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-27 121,48
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-811 535,15
a) zwiększenie (z tytułu)-125 569,27
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-125 569,27
b) zmniejszenie (z tytułu)11 682,46
...11 682,46
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-11 682,46-937 104,42
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-952 543,44-937 104,42
6Wynik netto-171 826,9711 682,46
Azysk netto11 682,46
Bstrata netto-171 826,97
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 730 495,591 929 444,04
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 730 495,591 929 444,04
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-412 564,23-943 644,57
IZysk (strata) netto-171 826,9711 682,46
IIKorekty razem-240 737,26-955 327,03
1Amortyzacja25 532,7525 746,52
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)53 833,3668 053,91
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej99 988,00
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności7 288,629 270,73
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów54 212,59-223 864,89
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-396 937,52-741 675,12
10Inne korekty15 332,94-192 846,18
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-412 564,23-943 644,57
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-5 600,00430 000,00
IWpływy430 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych430 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki5 600,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 600,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-5 600,00430 000,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej49 853,95-268 053,91
IWpływy133 687,31180 305,08
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki120 000,00180 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe13 687,31305,08
IIWydatki83 833,36448 358,99
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek30 000,00380 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki53 833,3668 358,99
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)49 853,95-268 053,91
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-368 310,28-781 698,48
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu445 165,841 226 864,32
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:76 855,56445 165,84
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-171 826,9711 682,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-15 415,58
pozostałe -15 415,58
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:16 175,47
pozostałe 113,54
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:94 916,44
pozostałe 1 516,44
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-55 240,96
pozostałe -55 240,96
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-131 391,60
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki