Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatPŁOCKI
GminaPŁOCK
MiejscowośćPŁOCK
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatPŁOCKI
GminaPŁOCK
UlicaŁukasiewicza
Nr domu39
MiejscowośćPŁOCK
Kod pocztowy09-400
PocztaPŁOCK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000212700

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości [Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z póź.zm.].

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Polityka rachunkowości Spółki
1) Środki trwałe.
Środki trwałe - zalicza się do nich rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi składniki majątku, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe, z wyłączeniem gruntów oraz nieruchomości traktowanych jako inwestycje, są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia z uwzględnieniem przeszacowań i umorzeń oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Typowe stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych są następujące.
Budynki i budowle 1,5-10%
Urządzenia techniczne i maszyny 4-30%
Środki transportu 6- 20%
Pozostałe środki trwałe 8,5- 25%
Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.
2) Wartości niematerialne i prawne.
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami.
Wartości niematerialne i prawne są to nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest w okresach następnych. Typowe stawki amortyzacji stosowane dla wartości niematerialnych i prawnych wynoszą.
Nabyte koncesje, licencje, prawa do patentów i podobne wartości 7-50%
Nabyte oprogramowanie komputerowe 10-50%
3) Nieruchomości inwestycyjne.

Nieruchomości inwestycyjne - rozumie się

przez to nieruchomości nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów i innych pożytków, które nie są użytkowane przez jednostkę.
Nieruchomości inwestycyjne są ujmowane według ceny nabycia łub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4) Finansowy majątek trwały.
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje inne niż inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji -zaliczone do aktywów trwałych, wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
5) Środki pieniężne.
Krajowe środki pieniężne obejmujące środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz środki pieniężne w drodze wykazuje się w księgach rachunkowych w ich wartości nominalnej.
6) Należności.
Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są na podstawie analizy ściągalności należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

7) Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych.
Zapisów dotyczących operacji wyrażonych w walutach obcych dokonuje się w sposób umożliwiający ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej i obcej. Transakcje przeprowadzane w walutach obcych są ujmowane po przeliczeniu na walutę funkcjonalną (złoty polski) według kursu wymiany z dnia przeprowadzenia transakcji. Pieniężne aktywa i pasywa wyrażone w obcych walutach są wykazywane według średnich kursów wymiany walut ogłoszonych przez NBP na dzień bilansowy. Zyski i straty powstałe w wyniku zmian kursów walut po dacie transakcji są wykazywane jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Różnice kursowe ujmowane są w rachunku zysków i strat w kwocie netto.
8) Kapitały.
Kapitały własne ujmuje się w księgac
h rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki.
Kapitał akcyjny, wykazuje się według wartości nominalnej, w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. Akcje własne oraz należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego pomniejszają wartość kapitałów własnych spółki.
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej tworzony jest z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich cześć Spółka prezentuje w zyskach zatrzymanych.
9) Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
Spółka nie nalicza rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne/rentowe.
Odprawy emerytalne/rentowe Spółka nalicza w momencie przechodzenia pracownika na emeryturę/rentę zgodnie z Kodeksem Pracy.
10) Przychody ze sprzedaży.
Przychody są rozpoznawane, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz że kwotę przychodu można określić w wiarygodny sposób.
Przychody ze sprzedaży stanowią wartość przychodów z wyłączeniem podatku od towarów i usług.
Przychody ze sprzedaży produktów - wszelkiego rodzaju usług będących przedmiotem działalności statutowej Spółki - ujmuje się zgodnie z zasadą memoriału, księgując wszelkie osiągnięte przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty.

11) Koszty.

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym.
Koszty sprzedanych produktów są to koszty wytworzenia sprzedanych usług podstawowych.
Koszty ogólnego zarządu są to koszty działania Spółki jako całości oraz zarządzania nią.
Podstawowym rachunkiem zysków i strat jest rachunek sporządzany w wariancie kalkulacyjnym.
12) Opodatkowanie.
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są obliczane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie zysku wykazanego w rachunku zysków i strat, sporządzonym zgodnie z polskimi przepisami o ra
chunkowości z uwzględnieniem korekt dokonanych dla celów podatkowych.
13) Zobowiązania.
Zobowiązania - rozumie się przez to wynikający z przyszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów spółki.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje w drodze wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrument finansowy wg wartości godziwej.
14) Dotacje rządowe.
Jeżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie związane z nią warunki, wówczas dotacje rządowe są ujmowane według wartości godziwej. Jeżeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód współmierny do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowana jako przychód przyszłych okresów, a następnie stopniowo, drogą równych odpisów okresowych odpisywana do rachunku zysków i strat przez szacowany okres użytkowania związanego z nią składnika aktywów.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów (usług), towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
15) Zobowiązania i należności warunkowe.
Przez zobowiązania warunkowe rozumie się obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Zobowiązania warunkowe nie są wykazywane w bilansie, je
dnakże ujawnia się informację o zobowiązaniu warunkowym chyba, że prawdopodobieństwo wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne jest znikome.
Należności warunkowe nie są wykazywane w bilansie, jednakże ujawnia się informację o należności warunkowej, jeżeli wpływ środków uosabiających korzyści ekonomiczne jest prawdopodobny.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy.
Na wynik finansowy netto składają się:
• wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
• wynik operacji finansowych,
• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów (usług), towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe122 804 526,69128 445 254,85
IWartości niematerialne i prawne5 050,22
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne5 050,22
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe35 486 673,0238 421 719,06
1Środki trwałe35 486 673,0238 421 719,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)8 924 611,388 989 070,60
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej19 571 993,3821 351 887,01
c) urządzenia techniczne i maszyny151 212,38185 082,52
d) środki transportu
e) inne środki trwałe6 838 855,887 895 678,93
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe87 223 949,6789 833 441,57
1Nieruchomości85 449 660,6788 059 152,57
3Długoterminowe aktywa finansowe1 774 289,001 774 289,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 774 289,001 774 289,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe1 774 289,001 774 289,00
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe93 904,00185 044,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego93 904,00185 044,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe13 656 506,6312 380 558,61
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 652 548,881 308 441,36
1Należności od jednostek powiązanych1 378 056,111 107 120,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 378 056,111 107 120,06
– do 12 miesięcy1 378 056,111 107 120,06
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek274 492,77201 321,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:188 140,65117 269,17
– do 12 miesięcy188 140,65117 269,17
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych86 190,1282 810,97
c) inne162,001 241,16
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe11 968 446,2011 038 625,59
1Krótkoterminowe aktywa finansowe11 968 446,2011 038 625,59
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne11 968 446,2011 038 625,59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach642 858,3711 018 574,48
– inne środki pieniężne11 325 587,8320 051,11
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe35 511,5533 491,66
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem136 461 033,32140 825 813,46
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny60 559 037,8057 935 159,41
IKapitał (fundusz) podstawowy63 917 960,0063 917 960,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:513 700,03481 599,65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:1 013 808,011 013 808,01
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-7 510 308,63-7 879 462,96
VIZysk (strata) netto2 623 878,39401 254,71
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania75 901 995,5282 890 654,05
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe21 621 623,0025 945 947,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek21 621 623,0025 945 947,00
a) kredyty i pożyczki21 621 623,0025 945 947,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 363 053,495 539 940,99
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych286 109,55307 758,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:286 109,55307 758,10
– do 12 miesięcy286 109,55307 758,10
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 076 943,945 232 182,89
a) kredyty i pożyczki4 324 324,004 589 718,45
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:309 031,82287 436,40
– do 12 miesięcy309 031,82287 436,40
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych413 910,93338 732,60
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne29 677,1916 295,44
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe48 917 319,0351 404 766,06
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe48 917 319,0351 404 766,06
– długoterminowe45 610 454,4148 264 430,31
– krótkoterminowe3 306 864,623 140 335,75
Pasywa razem136 461 033,32140 825 813,46
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:14 634 683,7913 744 175,38
– od jednostek powiązanych13 474 218,7412 665 959,07
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów14 634 683,7913 744 143,38
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów32,00
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:12 947 485,9313 378 008,11
– jednostkom powiązanym9 550 469,249 301 656,26
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów12 947 485,9313 378 008,11
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)1 687 197,86366 167,27
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu1 669 780,991 540 980,20
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)17 416,87-1 174 812,93
GPozostałe przychody operacyjne3 583 453,922 832 562,64
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych344 290,4595 077,00
IIDotacje2 690 810,822 690 811,26
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne548 352,6546 674,38
HPozostałe koszty operacyjne59 498,58336 792,51
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych52 541,84
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne59 498,58284 250,67
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)3 541 372,211 320 957,20
JPrzychody finansowe255 494,33209 137,26
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:255 494,33209 137,26
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe959 352,151 108 324,75
IOdsetki, w tym:959 259,291 108 324,75
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne92,86
LZysk (strata) brutto (I+J–K)2 837 514,39421 769,71
MPodatek dochodowy213 636,0020 515,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)2 623 878,39401 254,71
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)57 935 159,4157 533 904,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach57 935 159,4157 533 904,70
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu63 917 960,0063 917 960,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu63 917 960,0063 917 960,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu481 599,65481 599,65
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego32 100,38
a) zwiększenie (z tytułu)32 100,38
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)32 100,38
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu513 700,03481 599,65
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 013 808,011 013 808,01
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu1 013 808,011 013 808,01
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-7 879 462,96-7 879 462,96
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu-7 879 462,96-7 879 462,96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-7 879 462,96-7 879 462,96
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)-369 154,33
z tytułu podziału zysku-369 154,33
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-7 510 308,63-7 879 462,96
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-7 510 308,63-7 879 462,96
6Wynik netto2 623 878,39401 254,71
Azysk netto2 623 878,39401 254,71
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)60 559 037,8057 935 159,41
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)60 559 037,8057 935 159,41
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 623 878,39401 254,71
IIKorekty razem3 385 235,963 939 657,91
1Amortyzacja5 427 800,365 428 860,46
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)955 653,541 107 528,78
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-344 290,45-42 535,16
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów680,00
7Zmiana stanu należności-344 107,52144 097,62
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów88 506,95-53 489,68
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 398 326,92-2 645 484,11
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)6 009 114,354 340 912,62
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy504 000,00208 145,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych504 000,00208 145,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki37 921,75362 692,05
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych37 921,75362 692,05
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)466 078,25-154 547,05
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki5 545 371,995 489 259,96
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek4 324 324,004 324 324,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki1 221 047,991 164 935,96
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-5 545 371,99-5 489 259,96
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)929 820,61-1 302 894,39
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu11 038 625,5912 341 519,98
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:11 968 446,2011 038 625,59
– o ograniczonej możliwości dysponowania85 733,53
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 837 514,39421 769,71
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 720 622,392 543 015,08
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:793 747,38402 337,37
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:377 759,02225 336,78
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 173 855,582 221 270,01
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:202 552,44417 697,32
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:245 993,00325 594,26
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 831 318,6615 127,11
K. Podatek dochodowy347 951,002 874,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Podatek

-
strata do rozliczenia z 2013 roku 1 167 422,00
dochód podatkowy rozliczony ze stratą w 2016 roku 232 735,00
dochód podatkowy rozliczony ze stratą w 2017 roku 109 430,00
50% straty od dochodu pomniejszona o rozliczoną część 241 546,00
strata z 2013 roku do rozliczenia 1 167 422,00
kwota podatku odliczona w latach poprzednich 65 011
50% straty od dochodu 583 711,00
strata od dochodu do odliczenia z 2014 roku 3 278 776,00
50% straty od dochodu 1 639 388,00
możliwy do rozliczenia dochód w roku 2018 1 831 318,66
możliwy do rozliczenia podatek w roku 2018 347 951
-

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki