Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GSU SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGSU SA
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatGLIWICE
GminaGLIWICE
MiejscowośćGLIWICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatGLIWICE
GminaGLIWICE
UlicaJANA PAWŁA II
Nr domu2
MiejscowośćGLIWICE
Kod pocztowy44-100
PocztaGLIWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6622Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000211288

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7.1. Zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą przez Zarząd Spółki, w sprawach
nieuregulowanych przepisami Ustawy o rachunkowości,
Spółka stosuje Krajowe Standardy Rachunkowości , a w przypadku braku
odpowiedniego standardu krajowego stosuje Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ).
Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów
i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,
ustala się wynik finansowy.
Sprawozdanie sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje z nich wypływające
były porównywalne.
7.2. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym.
7.3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
7.4. W kwalifikacji umów leasingu, umów najmu/dzierżawy stosuje się uproszczenia
zgodnie z art.3 ust.6 Ustawy o rachunkowości.
7.5. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do inwestycji zostały
przekwalifikowane z środków trwałych i wycenione są według zasad stosowanych
do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
7.6. Rzeczowe składniki majątkowe o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości
początkowej, przekraczającej jednostkowo kwotę 10.000,00 złotych, zalicza się
do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje
od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia do ewidencji
i oddania do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego
rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji odpowiadający
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Dla ww. środków oprócz gruntów stosuje się metodę liniową i degresywną natomiast
dla wartości niematerialnych i prawnych metodę liniową.
Składniki majątkowe o wartości początkowej w przedziale od 5.000,00 złotych
do 10.000,00 złotych zostają zaliczone do środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych w miesiącu oddania do użytkowania, wpisane
do ewidencji i amortyzowane w 100%. Pozostałe składniki majątkowe o wartości
poniżej 5.000,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
w momencie zakupu.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W spółce stosuje się następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji:
7.7. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Spółka stosuje liniową metodę amortyzacji
w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi użyteczności.
7.8. Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
lub wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7.9. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
wycenia się i amortyzuje według zasad stosowanych do środków trwałych,
tzn. według cen nabycia lub wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny)
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także z tytułu trwałej utraty wartości.
7.10. Udziały, akcje oraz pozostałe inwestycje zaliczone do środków trwałych - według
cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7.11. Zapasy- zaliczki na dostawy wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty.
7.12. Należności krótko- i długoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej
o odpisy aktualizujące,
7.13. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej.
7.14. Rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy wyceniane są według wartości
nominalnej w wyniku weryfikacji.
7.15. Podatek odroczony ustalany jest metodą zobowiązań bilansowych w stosunku
do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień
bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością
bilansową. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego oraz rezerw na odroczony jest weryfikowana na każdy dzień
bilansowy. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy
na odroczony podatek dochodowy ustalane są z zastosowaniem stawek
podatkowych, obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
7.16. Rezerwy wykazywane są w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.
7.17. Zobowiązania w tym również z tytułu pożyczek wykazywane są w kwocie
wymaganej zapłaty.
7.18. Zobowiązania z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z odrębnymi
przepisami. Stan Funduszu wyceniany jest według wartości nominalnej
i uzgadniany ze stanem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku
bankowym Funduszu.
7.19. Kapitał podstawowy ujmowany jest w wysokości określonej w statucie
i wpisanej w Rejestrze Sądowym.
7.20. Pozostałe kapitały wycenia się w wartości nominalnej według ich rodzajów
i zasad tworzenia określonych w statucie Spółki.
7.21. Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

7.22. Na wynik finansowy Spółki składają się wszystkie przychody i koszty związane
z osiągnięciem tych przychodów w okresie sprawozdawczym.
Na dzień bilansowy przeksięgowuje się na konto "Wynik finansowy" wszystkie salda
kont wynikowych ustalając w ten sposób wynik finansowy brutto, który
po skorygowaniu o obowiązkowe obciążenia z tytułu podatku dochodowego
(bieżącego oraz odroczonego) staje się wynikiem finansowym netto.
Spółka sporządza rachunek zysków i start w wariancie porównawczym.
Na wynik finansowy netto składa się liczony w układzie narastająco:
- wynik na sprzedaży, stanowiący różnicę pomiędzy przychodami ,
a kosztami osiągnięcia sprzedaży,
- wynik z działalności operacyjnej obejmujący wynik na sprzedaży oraz wynik
z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- wynik operacji finansowych ,
- obciążenia wyniku z tytułu podatku dochodowego ( bieżącego
oraz odroczonego).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

7.23. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zostało sporządzone zgodnie
z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
( Dz. U. z 2018 roku., poz. 395-dalej "Ustawa o rachunkowości"), w złotych
polskich, wszystkie części składowe sprawozdania sporządzone są według
załącznika nr 1 Ustawy o rachunkowości.
Na sprawozdanie finansowe składa się:
- bilans ,w którym wykazywane są stany aktywów i pasywów na dzień
kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
- rachunek zysków i strat -wykazywane są oddzielnie przychody i koszty
oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący
i poprzedni rok obrotowy,
- zestawienie zmian w kapitale własnym -obejmuje informacje o zmianach
poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący
i poprzedni rok obrotowy,
- rachunek przepływów pieniężnych -uwzględnia wszystkie wpływy i wydatki
z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zawierająca dane
wymagane w załączniku nr 1 Ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 139 804,576 045 707,92
IWartości niematerialne i prawne1 665,625 663,12
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 665,625 663,12
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe749 491,391 022 505,97
1Środki trwałe746 991,391 017 585,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)30 297,2089 360,03
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej222 543,96450 812,06
c) urządzenia techniczne i maszyny24 134,6433 021,60
d) środki transportu469 393,83439 368,97
e) inne środki trwałe621,765 023,31
2Środki trwałe w budowie2 500,004 920,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe77 882,6974 969,42
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek77 882,6974 969,42
IVInwestycje długoterminowe4 979 307,874 780 512,41
1Nieruchomości844 226,97545 176,61
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe4 135 080,904 235 335,80
a) w jednostkach powiązanych4 135 080,904 235 335,80
– udziały lub akcje4 135 080,904 235 335,80
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe331 457,00162 057,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego331 457,00162 057,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe10 648 208,935 432 940,39
IZapasy10 916,539 290,69
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi10 916,539 290,69
IINależności krótkoterminowe2 281 808,86591 181,38
1Należności od jednostek powiązanych2 000,002 212,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 000,002 212,77
– do 12 miesięcy2 000,002 212,77
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 279 808,86588 968,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 252 556,04537 256,87
– do 12 miesięcy2 252 556,04537 256,87
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych14 076,2535 195,98
c) inne13 176,5716 515,76
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe7 570 075,264 178 143,00
1Krótkoterminowe aktywa finansowe7 570 075,264 178 143,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 570 075,264 178 143,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 570 075,264 178 143,00
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe785 408,28654 325,32
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem16 788 013,5011 478 648,31
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny12 023 605,588 185 437,94
IKapitał (fundusz) podstawowy4 895 000,004 895 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 632 000,001 632 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-218 833,12
VIZysk (strata) netto5 496 605,581 877 271,06
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 764 407,923 293 210,37
IRezerwy na zobowiązania1 052 380,70303 488,31
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 052 380,70303 488,31
– długoterminowa360 983,26210 782,94
– krótkoterminowa691 397,4492 705,37
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 712 027,222 989 722,06
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych130 759,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:130 759,32
– do 12 miesięcy130 759,32
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek3 701 750,272 844 406,23
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:355 155,65372 809,67
– do 12 miesięcy355 155,65372 809,67
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 193 911,751 275 177,88
h) z tytułu wynagrodzeń1 025 168,21866 679,14
i) inne127 514,66329 739,54
4Fundusze specjalne10 276,9514 556,51
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem16 788 013,5011 478 648,31
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:35 217 538,6332 444 286,09
– od jednostek powiązanych8 000,0047 743,90
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów35 217 538,6332 444 286,09
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej32 213 640,7130 154 606,71
IAmortyzacja188 680,21167 777,87
IIZużycie materiałów i energii960 943,131 038 330,46
IIIUsługi obce10 240 609,1511 382 405,10
IVPodatki i opłaty, w tym:1 126 402,75182 178,64
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia15 625 635,8113 959 871,50
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 749 808,733 145 745,73
– emerytalne1 354 900,241 181 238,36
VIIPozostałe koszty rodzajowe321 560,93278 297,41
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 003 897,922 289 679,38
DPozostałe przychody operacyjne249 493,52239 254,71
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych17 891,68
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne249 493,52221 363,03
EPozostałe koszty operacyjne497 480,21325 044,86
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7 886,87
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne489 593,34325 044,86
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 755 911,232 203 889,23
GPrzychody finansowe3 934 346,62134 639,40
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:690 880,3090 529,67
AOd jednostek powiązanych, w tym:690 880,3090 529,67
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:45 229,2044 109,73
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:3 198 237,12
– w jednostkach powiązanych3 198 237,12
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe11 097,271 930,57
IOdsetki, w tym:514,801 930,57
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne10 582,47
IZysk (strata) brutto (F+G–H)6 679 160,582 336 598,06
JPodatek dochodowy1 182 555,00459 327,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)5 496 605,581 877 271,06
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)8 185 437,948 156 389,38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-218 833,12
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach8 185 437,947 397 556,26
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 895 000,004 895 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 895 000,004 895 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 632 000,001 632 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 632 000,001 632 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 877 271,061 629 389,38
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 877 271,061 629 389,38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-218 833,12
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 658 437,941 629 389,38
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)1 658 437,941 629 389,38
dywidenda, przeznaczenie na kapitał rezerwowy1 658 437,941 629 389,38
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-218 833,12
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-218 833,12
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-218 833,12
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-218 833,12
6Wynik netto5 496 605,581 877 271,06
Azysk netto5 496 605,581 877 271,06
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)12 023 605,588 185 437,94
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 527 000,006 527 000,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 491 320,321 866 444,60
IZysk (strata) netto5 496 605,581 877 271,06
IIKorekty razem-4 005 285,26-10 826,46
1Amortyzacja218 551,72185 475,76
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-735 649,70-132 708,83
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 191 858,23-17 891,68
5Zmiana stanu rezerw748 892,39287 389,69
6Zmiana stanu zapasów-1 625,8432 424,76
7Zmiana stanu należności-1 693 540,75-563 873,02
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów950 428,11442 553,28
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-300 482,96-25 363,30
10Inne korekty-218 833,12
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 491 320,321 866 444,60
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej3 559 509,68-312 513,00
IWpływy4 040 499,74167 819,80
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 390,2433 180,40
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:4 036 109,50134 639,40
a) w jednostkach powiązanych3 990 880,3090 529,67
b) w pozostałych jednostkach45 229,2044 109,73
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki45 229,2044 109,73
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki480 990,06480 332,80
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych480 990,06480 332,80
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)3 559 509,68-312 513,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 658 897,74-1 631 319,95
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 658 897,741 631 319,95
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 658 437,941 629 389,38
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki459,801 930,57
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 658 897,74-1 631 319,95
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)3 391 932,26-77 388,35
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:3 391 932,26-77 388,35
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 178 143,004 255 531,35
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:7 570 075,264 178 143,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania10 276,9514 556,51
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok6 679 160,582 336 598,06
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-690 880,30-90 529,67
Otrzymane dywidendy-690 880,30art 22 ust 4 pkt 1-90 529,67
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:401 691,71261 439,99
Wpłaty na PFRON156 169,00art 16 ust 1 pkt 36132 587,00
Wypłacona darowizna200 000,00art 16 ust 1 pkt 14100 000,00
Amortyzacja samochodu osobowego powyżej 20 tys. euro10 317,24art 16 ust 1 pkt 43 986,12
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów1 064,40art 16c ust 11 377,51
Wydatki na rzecz organu nadzorczego inne niż wynagrodzenia 3 320,03art 16 ust 1 pkt 38a3 527,60
Składki na ubezp. samochodu osobowego powyżej 20 tys. euro1 424,25art 16 ust 1 pkt 49837,01
Zaniechanie inwestycji, która nie została zbyta ani zlikwidowana4 920,00art 15 ust 4f
Likwidacja środków trwałych nie wpełni umorzonych4 418,03art 16 ust 1 pkt 6
Odsetki budżetowe506,00art 16 ust 1 pkt 211 929,41
pozostałe 19 552,7617 195,34
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 652 469,51852 934,00
Wynagrodzenia niewypłacone422 058,40art 16 ust 1 pkt 57329 145,13
Składki ZUS niezapłacone469 296,17art 16 ust 1 pkt 57A418 318,06
Rezerwy na nagrody i odprawy emerytalne753 129,24art 16 ust 1 pkt 2796 280,36
pozostałe 7 985,709 190,45
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-760 890,00-541 367,00
Wynagrodzenia wypłacone-329 145,62art 15-180 854,00
Składki ZUS zapłacone-418 318,06art 15-352 316,00
pozostałe -13 426,32-8 197,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-166 000,00-90 000,00
Odliczenie darowizny-200 000,00art 18 ust 1 pkt 1-100 000,00
Otrzymane nagrody34 000,00art 1210 000,00
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym7 115 551,502 729 075,38
K. Podatek dochodowy1 351 955,00518 524,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki