Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyRUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
UlicaKS. IG.SKORUPKI
Nr domu5
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-546
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2521Z - produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000211105

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz.U. 2019 poz. 351 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość bilansową materiałów i towarów wycenia się w cenach zakupu według cen przeciętnych metodą średniej ważonej stosowanej odrębnie dla każdego składnika w/w zapasów. Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości nominalnej określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych.
Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do uż

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

c. Walutą sprawozdawczą jest PLN.

Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe39 650 033,6436 307 466,25
IWartości niematerialne i prawne5 353,55
3Inne wartości niematerialne i prawne5 353,55
IIRzeczowe aktywa trwałe38 211 225,9633 903 686,60
1Środki trwałe36 159 394,3933 520 423,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 089 145,341 104 423,04
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej13 055 039,0113 167 004,30
c) urządzenia techniczne i maszyny19 117 181,5116 418 955,60
d) środki transportu66 953,1489 105,39
e) inne środki trwałe2 831 075,392 740 934,77
2Środki trwałe w budowie2 051 831,57383 263,50
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 438 807,682 398 406,10
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 438 807,682 398 406,10
BAktywa obrotowe186 133 940,01219 750 125,78
IZapasy28 916 993,0127 676 064,41
1Materiały19 665 682,0619 749 472,47
3Produkty gotowe7 778 457,116 084 506,76
4Towary1 472 853,841 842 085,18
IINależności krótkoterminowe151 874 559,89188 523 960,33
1Należności od jednostek powiązanych140 728 430,74174 331 371,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:137 561 430,74174 331 371,92
– do 12 miesięcy137 561 430,74174 331 371,92
b) inne3 167 000,00
3Należności od pozostałych jednostek11 146 129,1514 192 588,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 483 731,677 889 632,77
– do 12 miesięcy7 483 731,677 889 632,77
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 535 864,576 189 914,57
c) inne126 532,91113 041,07
IIIInwestycje krótkoterminowe5 180 671,293 471 678,73
1Krótkoterminowe aktywa finansowe5 180 671,293 471 678,73
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 180 671,293 471 678,73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 180 671,293 471 678,73
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe161 715,8278 422,31
Aktywa razem225 783 973,65256 057 572,03
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny34 318 468,1039 208 886,64
IKapitał (fundusz) podstawowy10 042 000,0010 042 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 348 000,003 348 000,00
VIZysk (strata) netto20 928 468,1025 818 886,64
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania191 465 505,55216 848 685,39
IRezerwy na zobowiązania6 692 539,226 917 305,35
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 742 935,562 644 045,18
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 074 490,72946 738,09
– długoterminowa278 915,84231 203,76
– krótkoterminowa795 574,88715 534,33
3Pozostałe rezerwy3 875 112,943 326 522,08
– krótkoterminowe3 875 112,943 326 522,08
IIIZobowiązania krótkoterminowe184 772 966,33209 931 380,04
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych44 725 256,6486 324 119,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:16 992 109,0384 826 157,26
– do 12 miesięcy16 992 109,0384 826 157,26
b) inne27 733 147,611 497 962,49
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek139 901 443,45123 422 957,99
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:136 420 836,70121 377 652,50
– do 12 miesięcy136 420 836,70121 377 652,50
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 125 292,54816 802,89
h) z tytułu wynagrodzeń624 526,74
i) inne355 314,21603 975,86
4Fundusze specjalne146 266,24184 302,30
Pasywa razem225 783 973,65256 057 572,03
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:524 272 255,45519 256 749,16
– od jednostek powiązanych446 294 989,36453 828 658,83
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów477 424 981,35474 767 704,87
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 693 950,351 785 072,83
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów45 153 323,7542 703 971,46
BKoszty działalności operacyjnej-497 116 312,70-487 050 948,10
IAmortyzacja-4 407 456,16-4 363 708,95
IIZużycie materiałów i energii-369 439 085,39-365 421 551,98
IIIUsługi obce-57 049 775,20-55 719 326,12
IVPodatki i opłaty, w tym:-1 227 615,97-1 128 474,47
VWynagrodzenia-19 071 593,75-16 743 276,29
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-4 417 134,63-4 023 192,19
VIIPozostałe koszty rodzajowe-1 981 189,53-1 552 396,54
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów-39 522 462,07-38 099 021,56
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)27 155 942,7532 205 801,06
DPozostałe przychody operacyjne1 765 674,061 695 534,20
IVInne przychody operacyjne1 765 674,061 695 534,20
EPozostałe koszty operacyjne-742 382,18-926 101,96
IIIInne koszty operacyjne-742 382,18-926 101,96
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)28 179 234,6332 975 233,30
GPrzychody finansowe1 765,998 061,79
IIOdsetki, w tym:1 765,998 061,79
HKoszty finansowe-1 495 223,81-1 172 101,26
IOdsetki, w tym:-11 595,90-851,97
IVInne-1 483 627,91-1 171 249,29
IZysk (strata) brutto (F+G–H)26 685 776,8131 811 193,83
JPodatek dochodowy-5 757 308,71-5 992 307,19
LZysk (strata) netto (I–J–K)20 928 468,1025 818 886,64
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)39 208 886,6447 898 987,59
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach39 208 886,6447 898 987,59
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu10 042 000,0010 042 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu10 042 000,0010 042 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 348 000,003 348 000,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 348 000,003 348 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu25 818 886,6434 508 987,59
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu25 818 886,6434 508 987,59
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach25 818 886,6434 508 987,59
b) zmniejszenie (z tytułu)25 818 886,6434 508 987,59
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto20 928 468,1025 818 886,64
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)34 318 468,1039 208 886,64
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)13 390 000,0013 390 000,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej10 297 053,4037 698 298,87
IZysk (strata) netto20 928 468,1025 818 886,64
IIKorekty razem-10 631 414,7011 879 412,23
1Amortyzacja4 407 456,164 363 708,95
5Zmiana stanu rezerw-224 766,131 506 791,21
6Zmiana stanu zapasów-1 240 928,60-3 415 228,51
7Zmiana stanu należności36 649 400,44-44 063 590,49
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-51 147 576,3554 222 669,51
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych876 304,91-848 012,41
10Inne korekty48 694,87113 073,97
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)10 297 053,4037 698 298,87
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-8 588 060,84-3 240 201,93
IWpływy7 300,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7 300,00
IIWydatki-8 588 060,84-3 247 501,93
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-8 588 060,84-3 247 501,93
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-8 588 060,84-3 240 201,93
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-34 508 987,59
IWpływy
IIWydatki-34 508 987,59
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-34 508 987,59
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-34 508 987,59
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 708 992,56-50 890,65
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 708 992,56-50 890,65
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 471 678,733 522 569,38
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:5 180 671,293 471 678,73
– o ograniczonej możliwości dysponowania31 224,0373 928,57
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok26 685 776,8131 811 193,83
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3 354 370,073 354 370,07-1 823 103,07
Dodatnie różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy3 354 370,073 354 370,07art 15a-1 823 103,07
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 615 847,923 615 847,92440 314,43
Reprezentacja200 946,13200 946,13art 16120 077,48
PFRON271 763,00271 763,00art 16297 880,00
Amortyzacja15 277,7015 277,70art 16c15 277,70
Usługi niematerialne3 118 548,933 118 548,93art 15e7 079,25
Różnice kursowe9 312,169 312,16art 15a
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-47 955,31-47 955,313 534 492,51
Amortyzacja bilansowa środków trwałych i wnip1 388 312,131 388 312,43art 16a1 750 340,56
odpisy aktualizujące urlopowe78 354,8578 354,85art 16205 636,12
odpisy aktualizujące emerytalne49 397,8049 397,80art 1621 465,26
odpisy aktualizujące gwarancyjne769 524,45769 524,45art 16422 796,72
odpisy aktualizujące pierwsze uruchomienia264 792,00264 792,00art 16-41 927,00
Ujemne różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy-2 480 449,39-2 480 449,39art 15a933 156,00
Odpis aktualizujacy na należności-63 329,73-63 329,73art 16139 533,25
Odpis aktualizujacy na materiały i towary-54 557,42-54 557,42art 16103 491,60
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-3 614 250,56-3 614 250,561 540 966,75
Wykorzystanie rezerw pozostałych-3 547 072,53-3 547 072,53art 161 996 332,91
Zapłacone zobowiązania-67 178,03-67 178,03art 15b
składki ZUS zapłacone w 2018 r.art 15-455 366,16
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym29 993 788,9335 503 864,45
K. Podatek dochodowy5 698 819,906 745 734,25
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wprowadzenie

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia: Noty

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki