Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "PRONIT" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Zakłady Tworzyw Sztucznych PRONIT S.A. w upadłości
Siedziba
Województwo Mazowieckie
Powiat radomski
Gmina Pionki
Miejscowość Pionki
Adres
Kod kraju PL
Województwo Mazowieckie
Powiat radomski
Gmina Pionki
Ulica Zakładowa
Nr domu 7
Miejscowość Pionki
Kod pocztowy 26-670
Poczta Pionki
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2051Z - produkcja materiałów wybuchowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000206684

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki trwałe,wartości niematerialne i prawne,wyceniane są według cen zakupu lub kosztów wytworzenia, powiększonej o wartość ulepszeń,pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa finansowe oraz inwestycje wyceniane są według cen nabycia. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: wycena w wartości nominalnej. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową:zakup wg cen zakupu,a rozchody przy zastosowaniu metody FIFO. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. w 2018 r. nie dokonywano zmian zasad wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, rachunek zysków i strat -wariant porównawczy oraz informację dodatkową. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Amortyzacja środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych liczona jest metodą liniową,przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zgodnych z przepisami ustawy o podatku dochodowym. Składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 1500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Składniki majątkowe o wartości początkowej od 1500 zł do 3500 zł spółka amortyzuje w 100% w dacie zakupu, zalicza do wyposażenia, lub środków trwałych niskocennych i prowadzi jego ewidencję. Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 3500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzuje według metody liniowej

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik. Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata). Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie sporządządzone jest po polsku i w walucie polskiej. Sprawozdanie finansowe składa się z: - bilansu – wykazany jest stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy - rachunku zysków i strat - wykazane są oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy - informacji dodatkowej –zawiera ona: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia np. objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym , proponowany podział zysku lub pokrycia straty, informacje dotyczące pracowników, a także inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 3 500 120,69 4 664 664,12
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 17 643,00 3 017,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 17 643,00 3 017,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 17 643,00 3 017,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 3 482 477,69 4 661 647,12
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 482 477,69 4 661 647,12
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 482 477,69 4 661 647,12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 001 337,15 4 661 647,12
– inne środki pieniężne 481 140,54
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 3 500 120,69 4 664 664,12
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -146 623 802,70 -146 261 199,10
I Kapitał (fundusz) podstawowy 55 942 412,72 55 942 412,72
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -202 203 611,82 -202 559 205,82
VI Zysk (strata) netto -362 603,60 355 594,00
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 150 123 923,39 150 925 863,22
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 150 123 923,39 150 925 863,22
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 150 123 923,39 150 925 863,22
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 55 701 767,89 55 520 357,02
– do 12 miesięcy 55 701 767,89 55 520 357,02
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 70 157 585,45 71 140 936,15
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 24 264 570,05 24 264 570,05
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 3 500 120,69 4 664 664,12
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 249 399,10 180 705,71
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii 2 270,71 4 111,69
III Usługi obce 85 940,32 30 697,63
IV Podatki i opłaty, w tym: 13 960,78 1 859,10
– podatek akcyzowy 101 930,14 113 349,34
V Wynagrodzenia 121 330,14 115 549,34
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 23 555,89 24 689,53
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 341,26 3 798,42
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -249 399,10 -180 705,71
D Pozostałe przychody operacyjne 23 191,64 44 992,00
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 23 191,64 44 992,00
E Pozostałe koszty operacyjne 1,39 2,07
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1,39 2,07
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -226 208,85 -135 715,78
G Przychody finansowe 61 016,61 491 325,78
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 61 016,61 34 920,33
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 456 405,45
H Koszty finansowe 197 411,36 16,00
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 197 411,36 16,00
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -362 603,60 355 594,00
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -362 603,60 355 594,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-362 603,60
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:197 573,89
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki