Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCopernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
UlicaAleja Jana Pawła II
Nr domu22
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy01-133
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000206615

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 395), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi ogólne zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.
Powyższe zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rzeczowe aktywa trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia obejmuje:

- cena zakupu, łącznie z cłem, podatkiem akcyzowym i VAT w części naliczonym i w części niepodlegającej odliczeniu lub koszt wytworzenia we własnym zakresie,
- koszty zakupu, w tym transport, ubezpieczenia, opłaty notarialne związane z zakupem oraz przystosowania.
• Amortyzacja jest liczona metodą liniową od wartości początkowej. Jeżeli wartość ta wzrosła wobec ulepszenia środka trwałego lub zmalała wobec jego częściowej likwidacji to począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, kiedy skutki te ujęto w ewidencji środków trwałych – amortyzację przypadającą na dany i następne okresy roku nalicza się od odpowiednio zmienionej postawy.
• Z uwzględnieniem postanowień następnego akapitu, środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania. Środki trwałe umarzane są zgodnie z okresem zmienionej podstawy.
• Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł są odpisywane w koszty zużycia materiałów w miesiącu przyjęcia ich do używania.
• W odniesieniu do każdego składnika rzeczowych aktywów trwałych Spółka ustala okres ekonomicznej użyteczności. Rzeczowe aktywa trwałe podlegają równomiernej amortyzacji w okresie ekonomicznej użyteczności od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia ich do używania do dnia wyłączenia z ujmowania lub dnia przeznaczenia do sprzedaży.
• Spółka przyjmuje, że wartość końcowa (rezydualna) używanych rzeczowych składników trwałych zwykle nie jest istotna i nie będzie ustalana, chyba, że w odniesieniu do danego składnika aktywów wartość rezydualna będzie istotna. Za istotną uznaje się wartość rezydualną stanowiącą, co najmniej 30,00% wartości początkowej środka trwałego.
• Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, chyba, że inne metody (degresywna, oparta o jednostki produkcji) lepiej odzwierciedlają konsumpcję korzyści ekonomicznych.
• Okres amortyzacji, metoda amortyzacji oraz wartość rezydualna (o ile została ustalona) podlegają okresowej weryfikacji, co najmniej na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku stwierdzenia znaczącej zmiany względem poprzednich szacunków, jednostka dokonuje zmiany stawek i/lub metody amortyzacji począwszy od pierwszego dnia następnego okresu sprawozdawczego.
• Koszty ulepszenia rzeczowych aktywów trwałych powiększają ich wartość początkową, pod warunkiem, że ulepszenie polega na wydłużeniu okresu ekonomicznej użyteczności, lub poprawy parametrów rzeczowych aktywów trwałych mierzonych kosztami eksploatacji, wydajnością, jakością wytwarzanych wyrobów bądź zakresem funkcjonalności.
• Koszty bieżących remontów i przeglądów rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane jako koszty okresu, w którym je poniesiono, chyba, że prowadzą do wydłużenia okresu ekonomicznej użyteczności względem pierwotnie zakładanego.
WNiP ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja liczona jest metodą liniową, WNiP o wartości poniżej 3.500,00 zł, umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania. WNiP są umarzane zgodnie z okresem ich ekonomicznej użyteczności.
Stosowane stawki amortyza
cyjne:
• autorskie prawa majątkowe i pokrewne 20-50% rocznie
• inne wartości niematerialne i prawne 20% rocznie

Należności i odpisy aktualizujące
Na koniec każdego kwartału Spółka przeprowadza analizę stanu należności pod kątem zasadności utworzenia odpisów aktualizujących. Dokonuje się ich na należności spółki, których ściągalność jest wątpliwa, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty stosując następujące zasady:
• W pełnej wysokości - od należności od dłużników, wobec których wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania sanacyjnego lub zatwierdzeniu układu lub układu częściowego,
• W pełnej wysokości - dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
• W pełnej wysokości od należności przeterminowanych powyżej 360 dni.
• Do wysokości należności określonej zapisami postępowania układowego, jako kwoty przewidzianej do umorzenia lub w pełnej wysokości, w przypadku, gdy kontrahent zalega z zapłatą uzgodnionych rat postępowania układowego,
• W wysokości 50 % - od należności przeterminowanych powyżej 180 dni,
Ponadto kierownik jednostki może podjąć decyzję o zastosowaniu dodatkowego odpisu aktualizującego w przypadku, gdy posiada on uprawdopodobnione informacje o braku możliwości spłaty przeterminowanych należności, niezależnie od terminu przeterminowania.
W przypadku należności przeterminowanych powyżej 180 dni oraz należności określonych zapisami postępowania układowego, których ściągalność nie jest wątpliwa, co jest potwierdzone odpowiednimi dokumentami, Spółka może podjąć decyzje o nie utworzeniu odpisu aktualizującego.
Odpisy aktualizujące wartość należności odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych dla należności głównej oraz w ciężar kosztów finansowych dla odsetek od należności głównej. W sytuacji, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje się przywrócenia dokonanego odpisu do wartości pierwotnej. Przyjmuje się zasadę, że jeśli odpis z tytułu utraty wartości był dokonany w tym samym roku obrotowym to przywrócenie jego wartości pierwotnej następuje poprzez dokonanie zapisów korygujących (zapisy ujemne). Natomiast przywrócenie wartości pierwotnej dla odpisu dokonanego w latach ubiegłych następuje poprzez zapis na dobro pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych w zależności, czego dotyczył odpis.

Aktywa pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w formie krajowych środków płatniczych są wyceniane według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walutach obcych są wyceniane według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
Inne aktywa pieniężne, w tym lokaty i depozyty płatne do trzech miesięcy wycenia się według wartości nominalnej powiększonej o naliczone zgodnie z efektywną stopą procentową odsetki.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka rozlicza w czasie koszty poniesione, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W szczególności rozliczeniu proporcjonalnie do upływu czasu podlegają:
• Koszty ubezpieczeń;
• Koszty prenumerat i abonamentów;
• Z góry opłacone koszty dostarczanych mediów, najmu itp.
Nie podlegają rozliczaniu w czasie koszty remontów.
Kapitał własny

Kapitały własne, stanowią kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz

kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem, statutem i uchwałą Walnego Zgromadzenia, łącznie z kwotą wynikającą z nie podzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.
Towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na poziomie określonym w Ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy są ujmowane wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka tworzy rezerwy na następujące świadczenia pracownicze:
• Niewykorzystane urlopy pracownicze – są szacowane jako iloczyn średniego wynagrodzenia w Spółce stanowiącego na dzień bilansowy podstawę do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (z uwzględnieniem narzutów obciążających koszty pracodawcy) i liczby dni niewykorzystanego urlopu;
• Inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze dotyczące okresu sprawozdawczego – premie, wynagrodzenia itp. – traktowane są jako zobowiązania, jeżeli ich wartość jest określona i bezwarunkowa. W innym wypadku ujmowane są jako rezerwy.
Spółka tworzy następujące rezerwy na inne tytuły:
• Na skutki sporów prawnych – w wysokości pełnej wartości przedmiotu sporu i przewidywanych kosztów związanych ze sporem, jeżeli z oceny prawnej wynika średnie lub wysokie prawdopodobieństwo przegranej;
• Rezerwa z tytułu odroczonego podatku.
Rezerwy na zobowiązania funduszowe – Towarzystwo pokrywa nadwyżkę kosztów poniesionych przez Fundusz, które na dzień wyceny stanowią nadwyżkę ponad wyznaczone w Statucie limity dla poszczególnych kosztów, w proporcji przypadających na dany okres. Koszty te pokrywane są zgodnie z zapisami Statutu i umów, na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Fundusz.
Zobowiązania krótkoterminoweUjmowane są w sprawozdaniu finansowym w kwocie wymagalnej zapłaty.
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu finansowego Spółka wycenia z zastosowaniem metody zamortyzowanego kosztu.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są z zastosowaniem metody zamortyzowanego kosztu, przy czym nie dyskontuje się zobowiązań, jeżeli termin płatności nie przekracza 180 dni.
Przychody Przychody ze sprzedaży uzyskiwane z tytułu zarządzania funduszami naliczane są zgodnie z zapisami statutów poszczególnych funduszy. Opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych uznawane są zgodnie z zasadą memoriału.
Przychód wycenia się w wartości godziwej zapłaty. Jeżeli termin płatności jest odroczony, przychody ujmuje się w dacie powstania w kwocie zdyskontowanej. Wartość dyskonta stanowi przychód odsetkowy (finansowy) ujmowany zgodnie z efektywną stopą procentową w okresie odroczonego terminu płatności. Nie dyskontuje się przychodów, jeżeli termin płatności nie przekracza 180 dni.
Przychód rozpoznaje się w dacie przekazania znaczących ryzyk i korzyści związanych ze składnikiem aktywów oraz gdy Spółka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie składnikiem aktywów, jako właściciel. Ponadto przychód uznaje się za osiągnięty, jeżeli kwotę przychodów można wiarygodnie oszacować i istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz jeżeli poniesione koszty można wycenić w sposób wiarygodny.
W przypadku świadczenia usług, gd
y wynik transakcji można oszacować w wiarygodny sposób, przychody z transakcji należy ująć na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy.
Dywidendy należy ujmować w momencie ustalenia praw udziałowców do ich otrzymania.

Zyski i straty nadzwyczajne

Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza normalną działalnością i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego są podatek dochodowy od osób prawnych (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz inne płatności z nim zrównane na podstawie odrębnych przepisów.
Dochód do opodatkowania (strata podatkowa) Spółki stanowi dochód (strata) za dany okres, ustalony zgodnie z zasadami ustanowionymi przez polskie władze podatkowe, na podstawie których podatek dochodowy podlega zapłacie (zwrotowi).
Podatek bieżący jest to kwota podatku dochodowego podlegającego zapłacie (zwrotowi) od dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) za dany okres.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowią kwoty przewidziane w przyszłych okresach do odliczenia od podatku dochodowego ze względu na:
• Ujemne różnice przejściowe,
• Przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych oraz
• Przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych.
Obciążenie podatkowe (przychód podatkowy) składa się z bieżącego obciążenia podatkowego (bieżącego przychodu podatkowego) oraz odroczonego obciążenia podatkowego (odroczonego przychodu podatkowego).
Spółka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego (ujmuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego) we wszystkich tych przypadkach, w których realizacja lub rozliczenie wartości bilansowej składnika aktywów lub pasywów spowoduje zwiększenie (zmniejszenie) kwoty przyszłych płatności podatkowych w porównaniu do kwoty, która byłaby właściwa, gdyby ta realizacja lub rozliczenie nie wywoływałaby skutków podatkowych.
Bieżącej wyceny należności i zobowiązań podatkowych należy dokonywać w kwotach wymagających zapłaty według stawek obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy.
Na podstawie sporządzanych prognoz wyników finansowych w latach następnych należy ocenić czy istnieją przesłanki (planowany dochód do opodatkowania) do tworzenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub dokonania korekty jego wartości.
Spółka nie dyskontuje aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.
Aktywa i rezerwy od różnic przejściowych, których skutki odniesiono bezpośrednio na kapitał własny, zostaną odniesione na kapitał własny a nie w wynik okresu.
Należności i zobowiązania podatkowe podlegają odrębnemu ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym, podobnie jak aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Nie należy kompensować zobowiązań i należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego. Kompensata jest dopuszczona jedynie wtedy, gdy Spółka:
• Posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat ujmowanych kwot
• Ma zamiar zapłacić podatek w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczyć zobowiązanie
Nie należy kompensować aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Kompensata jest dopuszczona jedynie wtedy, gdy Spółka:
• Posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat ujmowanych kwot
• Aktywa i rezerwy dotyczą podatku dochodowego nałożonego na
jednego podatnika lub wielu podatników pod kilkoma warunkami.
Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe
Spółka na dzień bilansowy dokonuje wyceny aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych nabytych w imieniu i na rachunek własny, zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277).
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości rynkowej, a aktywa finansowe dla których nie istnieje aktywny rynek według określonej w inny sposób wartości godziwej; różnice z wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z instrumentów przeznaczonych do obrotu.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
Pożyczki udzielone oraz należności własne, które nie zostały zaliczone do kategorii aktywa i zobowiązania finansowego przeznaczonego do obrotu, wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej (jeżeli dyskonto nie jest istotne wycena następuje w wartości nominalnej).
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.
Aktywa finansowe, których wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami, wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu i niebędące instrumentami pochodnymi wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

W księgach rachunkowych Spółki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej
rzecz przychody oraz obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące
danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i sporządza rachunek zysków
i strat w wersji porównawczej.

Wynik finansowy składa się z następujących pozycji:

• wynik ze sprzedaży, który obliczany jest jako różnica pomiędzy sumą przychodów i sumą
kosztów związanych z podstawową działalnością operacyjną jednostki,
• wynik działalności operacyjnej: wynik ze sprzedaży + (pozostałe przychody operacyjne -
pozostałe koszty operacyjne),
• wynik finansowy brutto: wynik działalności operacyjnej + (przychody finansowe - koszty
finansowe),
• wynik finansowy netto, który ustalany jest jako różnica pomiędzy wynikiem finansowym
brutto a podatkiem dochodowym (i innymi obowiązkowymi obciążeniami wyniku
finansowego).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe składa się z następujących pozycji:

bilansu,
rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)
rachunek przepływów pieniężnych ( wariant pośredni )
zestawienie zmian w kapitale własnym
informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Zarząd działał w następującym składzie:

1. Arkadiusz Huzarek - Prezes Zarządu
2. Tomasz Bedla - Wiceprezes Zarządu
3. Monika Jabłońska - Członek Zarządu
4. Agnieszka Mydlarz - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza1. Tomasz Gajdziński - Członek Rady Nadzorczej
2. Marek Witkowski - Członek Rady Nadzorczej
3. Marcin Billewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
4 Tomasz Gmur - Członek Rady Nadzorczej
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 649 372,694 205 383,67
IWartości niematerialne i prawne450 098,011 068 914,78
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy386 927,75967 319,39
3Inne wartości niematerialne i prawne63 170,26101 595,39
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 259 906,25809 888,40
1Środki trwałe1 259 906,25800 521,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej166 165,47
c) urządzenia techniczne i maszyny58 366,1383 281,35
d) środki transportu847 208,56716 604,80
e) inne środki trwałe188 166,09635,50
2Środki trwałe w budowie9 366,75
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe1 783 002,431 170 214,49
1Od jednostek powiązanych1 157 369,851 157 369,85
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek625 632,5812 844,64
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 156 366,001 156 366,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 156 366,001 156 366,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe17 324 556,9119 874 720,26
IZapasy11 254,50
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi11 254,50
IINależności krótkoterminowe11 781 132,8514 102 828,93
1Należności od jednostek powiązanych5 281 738,967 968 955,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:192 615,76
– do 12 miesięcy192 615,76
– powyżej 12 miesięcy
b) inne5 089 123,207 968 955,83
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek6 499 393,896 133 873,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 260 930,535 782 005,66
– do 12 miesięcy6 260 930,535 782 005,66
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych462,5078 153,26
c) inne238 000,86273 714,18
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe4 530 446,495 327 477,67
1Krótkoterminowe aktywa finansowe4 530 446,495 327 477,67
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach39 109,001 588 948,30
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe39 109,001 588 948,30
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 491 337,493 738 529,37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach4 491 337,493 738 529,37
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 012 977,57433 159,16
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem21 973 929,6024 080 103,93
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny15 204 119,6318 491 882,43
IKapitał (fundusz) podstawowy4 618 300,004 618 300,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:16 902 413,3516 902 413,35
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:250 000,00250 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-3 278 830,92-741 101,83
VIZysk (strata) netto-3 287 762,80-2 537 729,09
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 769 809,975 588 221,50
IRezerwy na zobowiązania618 140,231 781 101,43
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego99 743,0099 743,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne163 168,20233 729,61
– długoterminowa
– krótkoterminowa163 168,20233 729,61
3Pozostałe rezerwy355 229,031 447 628,82
– długoterminowe
– krótkoterminowe355 229,031 447 628,82
IIZobowiązania długoterminowe397 481,89392 164,09
1Wobec jednostek powiązanych392 164,09
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek397 481,89
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe397 481,89
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 754 187,853 414 955,98
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych158 291,0897 705,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:158 291,0897 705,84
– do 12 miesięcy158 291,0897 705,84
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 595 896,773 317 250,14
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe240 408,49122 125,06
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 131 440,182 807 460,11
– do 12 miesięcy5 131 440,182 807 460,11
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych218 762,62375 517,10
h) z tytułu wynagrodzeń2 062,458 690,98
i) inne3 223,033 456,89
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem21 973 929,6024 080 103,93
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:43 696 640,5839 865 966,68
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów43 696 640,5839 865 966,68
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej45 512 604,7337 524 148,94
IAmortyzacja332 498,78280 563,65
IIZużycie materiałów i energii101 157,8373 596,89
IIIUsługi obce36 749 393,7430 538 435,10
IVPodatki i opłaty, w tym:460 440,39358 869,06
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia6 441 514,305 004 363,47
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 114 130,741 031 094,96
– emerytalne784 075,76
VIIPozostałe koszty rodzajowe313 468,95237 225,81
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 815 964,152 341 817,74
DPozostałe przychody operacyjne1 362 160,97701 378,69
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych29 169,11113 854,48
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych407 037,97237 922,45
IVInne przychody operacyjne925 953,89349 601,76
EPozostałe koszty operacyjne2 914 807,863 473 199,55
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 419 062,101 800 029,92
IIIInne koszty operacyjne915 354,121 092 777,99
IV Amortyzacja - wartość firmy580 391,64580 391,64
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 368 611,04-430 003,12
GPrzychody finansowe115 496,1852 448,52
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:28 323,2118 818,32
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych85 554,2428 951,30
VInne1 618,734 678,90
HKoszty finansowe34 647,942 379 331,84
IOdsetki, w tym:14 703,1122 266,24
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:3 295,87
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych2 355 757,31
IVInne16 648,961 308,29
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-3 287 762,80-2 756 886,44
JPodatek dochodowy-219 157,35
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-3 287 762,80-2 537 729,09
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)18 491 882,4321 029 611,52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-73 696,56
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach18 491 882,4320 955 914,96
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 618 300,004 618 300,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
- przeniesienie zysku z minionego roku
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 618 300,004 618 300,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu16 902 413,3516 200 299,83
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego702 113,52
a) zwiększenie (z tytułu)702 113,52
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)702 113,52
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu16 902 413,3516 902 413,35
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-1 331 771,57
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny1 331 771,57
a) zwiększenie (z tytułu)1 331 771,57
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu250 000,00250 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu250 000,00250 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 726 511,912 771 406,27
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 219 086,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów294 244,56
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 513 331,26
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)702 113,52
...702 113,52
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-3 278 830,92-1 552 319,57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-3 278 830,92-1 552 319,57
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-741 101,83
6Wynik netto-3 278 830,92-2 537 729,09
Azysk netto
Bstrata netto-3 278 830,92-2 537 729,09
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)15 204 119,6318 491 882,43
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)15 204 119,6318 491 882,43
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-3 001 588,491 528 240,32
IZysk (strata) netto-3 287 762,80-2 537 729,09
IIKorekty razem286 174,314 065 969,41
1Amortyzacja912 890,42860 955,29
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-13 620,103 447,92
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-111 427,482 154 573,27
5Zmiana stanu rezerw-1 162 961,201 210 724,39
6Zmiana stanu zapasów11 254,50-11 254,50
7Zmiana stanu należności-991 091,86-380 701,36
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 220 948,44772 960,50
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-579 818,41-544 736,10
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-3 001 588,491 528 240,32
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej3 971 873,361 724 613,50
IWpływy4 379 495,913 340 528,54
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych47 967,48165 121,94
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:4 331 528,433 175 406,60
a) w jednostkach powiązanych2 700 000,003 156 588,28
b) w pozostałych jednostkach1 631 528,4318 818,32
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki28 323,2118 818,32
– inne wpływy z aktywów finansowych1 603 205,22
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki407 622,551 615 915,04
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych407 622,5573 915,04
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:1 542 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach1 542 000,00
– nabycie aktywów finansowych1 542 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)3 971 873,361 724 613,50
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-217 476,75-148 548,97
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki217 476,75148 548,97
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego202 773,64148 398,73
8Odsetki14 703,11150,24
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-217 476,75-148 548,97
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)752 808,123 104 304,85
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:752 808,123 104 304,85
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 738 529,37634 224,52
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 491 337,493 738 529,37
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-3 287 762,80-2 756 886,44
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe 1 109 139,02434 811,55
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 616 931,384 985 463,45
pozostałe 2 616 931,384 985 463,45
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:1 512 110,75750 175,31
Koszty uznawane za koszty podatkowe wykazane pozabilansowoart 16 ust 1
Przychody uznawane za przychody podatkowe wykazane pozabilansowoart 3 ust 1 pkt 1
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-2 512 081,001 043 590,15
K. Podatek dochodowy198 282,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

NOTY

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki