Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"PREFABET-OSŁAWA DĄBROWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoPomorskie
PowiatBYTÓW
GminaStudzienice
MiejscowośćOsława Dąbrowa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPomorskie
PowiatBYTÓW
GminaStudzienice
Ulica
Nr domu0
MiejscowośćOsława Dąbrowa
Kod pocztowy77-143
PocztaStudzienice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2361Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000205457

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Politykę rachunkowości wprowadzono zarządzeniem nr 1/95 z dnia 10.10.1995 roku z późniejszymi zmianami. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000205457; NIP: 842-13-32-181; REGON: 770762392; data rozpoczęcia działalności 01.07.1996 rok.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: stosuje się zasadę amortyzowania za pomocą stawek podatkowych według metody liniowej stosując współczynniki zwiększające do wybranych grup środków trwałych i wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych wykorzystano przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracz 3 500,00 zł.
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych: przyjęto zasadę ewidencji ilościowo-wartościowej i wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia.
3. środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
4. Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty.
5. Inwestycje wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Różnice kursowe: dla celów podatkowych jednostka rozlicza metodą podatkową; przy wycenie należności i zobowiązań stosuje się średni kurs ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury; w ciągu roku obrotowego rozchód waluty obcej wycenia się metodą FIFO; rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej w księgach następnego roku dokonuje się metodą storna pod datą pierwszego dnia następnego roku.
8. Rezerwy wycenia się w uzgodnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
9. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
10. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.
11. Wynik ustala sięw wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Sprządza się rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zyskówi strat(wariant kalkulacyjny), rachunku przepływów pieniężnych(metoda pośrednia), zmian w kapitale własnym, wprowadzenia i informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta i sporządzone jest w języku polskim i w walucie polskiej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe25 251 570,2022 779 614,36
IWartości niematerialne i prawne36 003,1834 158,11
1Koszty zakończonych prac rozwojowych25 991,42
3Inne wartości niematerialne i prawne10 011,7634 158,11
IIRzeczowe aktywa trwałe25 102 984,0222 626 980,25
1Środki trwałe17 405 408,5816 007 342,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 331 540,801 331 540,80
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 374 527,225 636 786,55
c) urządzenia techniczne i maszyny9 994 296,698 941 035,29
d) środki transportu696 602,7486 738,22
e) inne środki trwałe8 441,1311 241,34
2Środki trwałe w budowie5 888 120,264 218 266,58
3Zaliczki na środki trwałe w budowie1 809 455,182 401 371,47
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe112 583,00118 476,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego112 583,00118 476,00
BAktywa obrotowe25 332 832,9720 670 711,99
IZapasy3 817 396,013 340 309,50
1Materiały1 875 241,11721 985,18
2Półprodukty i produkty w toku102 714,7490 592,64
3Produkty gotowe575 111,191 471 468,63
4Towary842 627,32906 263,05
5Zaliczki na dostawy i usługi421 701,65150 000,00
IINależności krótkoterminowe5 214 471,558 559 808,20
3Należności od pozostałych jednostek5 214 471,558 559 808,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 978 811,658 292 805,67
– do 12 miesięcy4 978 811,658 292 805,67
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych60 977,00
c) inne235 659,90206 025,53
IIIInwestycje krótkoterminowe16 255 921,608 714 908,23
1Krótkoterminowe aktywa finansowe16 255 921,608 714 908,23
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne16 255 921,608 714 908,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach16 255 921,608 614 908,23
– inne środki pieniężne100 000,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe45 043,8155 686,06
Aktywa razem50 584 403,1743 450 326,35
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny36 226 003,3629 559 668,46
IKapitał (fundusz) podstawowy711 100,00711 100,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:18 213 908,8716 122 112,39
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:5 124 619,595 124 619,59
VIZysk (strata) netto12 176 374,907 601 836,48
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 358 399,8113 890 657,89
IIZobowiązania długoterminowe3 974 532,602 600 621,88
3Wobec pozostałych jednostek3 974 532,602 600 621,88
a) kredyty i pożyczki3 473 483,982 044 728,39
e) inne501 048,62555 893,49
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 735 756,237 730 221,78
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 626 663,707 630 859,25
a) kredyty i pożyczki635 902,102 045 925,77
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 880 235,313 856 155,05
– do 12 miesięcy2 880 235,313 856 155,05
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 593 682,631 211 191,35
h) z tytułu wynagrodzeń341 034,54327 426,94
i) inne175 809,12190 160,14
4Fundusze specjalne109 092,5399 362,53
IVRozliczenia międzyokresowe4 648 110,983 559 814,23
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 648 110,983 559 814,23
– długoterminowe4 648 110,983 559 814,23
Pasywa razem50 584 403,1743 450 326,35
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:70 357 679,0461 580 070,44
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów62 482 073,7053 482 784,17
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 875 605,348 097 286,27
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:45 197 701,2142 483 564,14
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów38 094 073,0535 161 308,04
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów7 103 628,167 322 256,10
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)25 159 977,8319 096 506,30
DKoszty sprzedaży2 829 707,912 822 901,91
EKoszty ogólnego zarządu7 394 740,866 769 894,45
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)14 935 529,069 503 709,94
GPozostałe przychody operacyjne422 973,01187 393,63
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 658,5434 503,10
IIDotacje321 726,92
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych75 684,22126 183,14
IVInne przychody operacyjne21 903,3326 707,39
HPozostałe koszty operacyjne223 081,76429 659,84
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych97 913,71161 114,72
IIIInne koszty operacyjne125 168,05268 545,12
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)15 135 420,319 261 443,73
JPrzychody finansowe111 514,9334 392,69
IIOdsetki, w tym:111 514,9334 392,69
KKoszty finansowe127 656,3472 627,94
IOdsetki, w tym:103 576,7666 542,13
IVInne24 079,586 085,81
LZysk (strata) brutto (I+J–K)15 119 278,909 223 208,48
MPodatek dochodowy2 942 904,001 621 372,00
OZysk (strata) netto (L–M–N)12 176 374,907 601 836,48
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu711 100,00711 100,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu711 100,00711 100,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu16 122 112,3914 624 847,71
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 091 796,481 497 264,68
a) zwiększenie (z tytułu)2 091 796,481 497 264,68
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)2 091 796,481 497 264,68
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu18 213 908,8716 122 112,39
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu5 124 619,595 124 619,59
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5 124 619,595 124 619,59
6Wynik netto12 176 374,907 601 836,48
Azysk netto12 176 374,907 601 836,48
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)36 226 003,3629 559 668,46
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)36 226 003,3629 559 668,46
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto12 176 374,907 601 836,48
IIKorekty razem5 362 249,109 279 571,33
1Amortyzacja1 885 658,091 840 691,69
6Zmiana stanu zapasów-477 086,512 162 262,70
7Zmiana stanu należności3 345 336,65-2 662 803,91
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-586 481,884 343 896,41
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 104 832,003 574 606,65
10Inne korekty89 990,7520 917,79
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)17 538 624,0016 881 407,81
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy3 658,5434 503,10
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 658,5434 503,10
IIWydatki5 828 375,4710 246 659,04
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 828 375,4710 246 659,04
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-5 824 716,93-10 212 155,94
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy3 539 680,51
2Kredyty i pożyczki2 129 656,84
4Inne wpływy finansowe1 410 023,67
IIWydatki7 712 574,212 082 958,89
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli5 508 000,001 507 158,00
4Spłaty kredytów i pożyczek2 110 924,92520 380,00
8Odsetki93 649,2955 420,89
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-4 172 893,70-2 082 958,89
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)7 541 013,374 586 292,98
FŚrodki pieniężne na początek okresu8 714 908,234 128 615,25
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:16 255 921,608 714 908,23
– o ograniczonej możliwości dysponowania268 862,99177 098,55
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok15 119 278,90
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:446 101,90446 101,90
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:587 196,53587 196,53
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:197 579,49197 579,49
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym15 457 953,02
K. Podatek dochodowy2 937 011,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wszystkie informacje dodatkowe zawarte są w dodanym załączniku.

-

Sprawozdanie zarządu spółki

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki