Szczegóły spółki

Nazwa "PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8421332181
REGON 770762392
KRS 0000205457
Adres Osława-Dąbrowa , 77-143
Telefon 598 216 134
Faks 598 216 134
E-mail prefabet@prefabet.com.pl
WWW www.prefabet.com.pl
PKD
 • 2361Z — produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.32 0.28
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.47 0.4
Płynność bieżąca (CR) 2.67 4.42
Płynność szybka (QR) 2.24 3.75
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.47 0.4
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 12.34% 17.31%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 25.72% 33.61%
Rentowność aktywów (ROA) 17.5% 24.07%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-07 130/2020 514 389069
Poz. 389069. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/210383/20/60]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 389069. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/210383/20/60]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-07 130/2020 514 389070
Poz. 389070. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/210383/20/461]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 389070. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/210383/20/461]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-07 130/2020 514 389071
Poz. 389071. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/210383/20/862]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 389071. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/210383/20/862]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-26 101/2020 15 23172
Poz. 23172. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA
AKCYJNA w Osławie Dąbrowie. KRS 0000205457. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28 kwietnia 2004 r.
[BMSiG-22967/2020]

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie
Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku
z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2020 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
  za 2019 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dzia-
  łalności Rady za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2019 r.,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
    2019 r.,
   c) podział zysku netto za rok obrotowy 2019,
  d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków w roku obroto-
    wym 2019,
  e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania przez nich obowiązków w roku obroto-
    wym 2019,
   f) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednoli-
  tego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

1. Dotychczasowe brzmienie § 25
  Umowę o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki oraz
  Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki lub innym stanowisku
  zawiera z członkami Zarządu Przewodniczący Rady Nadzor-
  czej, a w przypadku jego nieobecności Vice Przewodniczący
  lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

 Proponowane brzmienie § 25
 W stosunkach prawnych między Spółką a członkiem
 Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje
 Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nie-
 obecności Vice Przewodniczący lub inny upoważniony czło-
 nek Rady Nadzorczej.

2. Dotychczasowe brzmienie § 26
  Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw zastrzeżo-
  nych w Kodeksie spółek handlowych należy także:
  a) zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń członków
   Zarządu Spółki i zasad działania Zarządu Spółki, który
   musi być zgodny z paktem socjalnym,
  b) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki.

 Proponowane brzmienie § 26
 Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw zastrzeżo-
 nych w Kodeksie spółek handlowych należy także:
 a) ustalanie zasad świadczenia czynności Zarządu i wyna-
   grodzenia członków Zarządu,
 b) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki.

3. Dodanie w części IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 33a
  z proponowanym brzmieniem:

              § 33a

Wypłata dywidendy akcjonariuszom dokonywana jest bez
pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych
do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyło-
żona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400,
na 3 dni przed jego terminem.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki, zgodnie z wymogami k.s.h.
Poz. 23172. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA
AKCYJNA w Osławie Dąbrowie. KRS 0000205457. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28 kwietnia 2004 r.
[BMSiG-22967/2020]

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie
Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku
z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2020 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
  za 2019 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dzia-
  łalności Rady za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2019 r.,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
    2019 r.,
   c) podział zysku netto za rok obrotowy 2019,
  d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków w roku obroto-
    wym 2019,
  e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania przez nich obowiązków w roku obroto-
    wym 2019,
   f) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednoli-
  tego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

1. Dotychczasowe brzmienie § 25
  Umowę o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki oraz
  Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki lub innym stanowisku
  zawiera z członkami Zarządu Przewodniczący Rady Nadzor-
  czej, a w przypadku jego nieobecności Vice Przewodniczący
  lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

 Proponowane brzmienie § 25
 W stosunkach prawnych między Spółką a członkiem
 Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje
 Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nie-
 obecności Vice Przewodniczący lub inny upoważniony czło-
 nek Rady Nadzorczej.

2. Dotychczasowe brzmienie § 26
  Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw zastrzeżo-
  nych w Kodeksie spółek handlowych należy także:
  a) zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń członków
   Zarządu Spółki i zasad działania Zarządu Spółki, który
   musi być zgodny z paktem socjalnym,
  b) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki.

 Proponowane brzmienie § 26
 Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw zastrzeżo-
 nych w Kodeksie spółek handlowych należy także:
 a) ustalanie zasad świadczenia czynności Zarządu i wyna-
   grodzenia członków Zarządu,
 b) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki.

3. Dodanie w części IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 33a
  z proponowanym brzmieniem:

              § 33a

Wypłata dywidendy akcjonariuszom dokonywana jest bez
pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych
do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyło-
żona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400,
na 3 dni przed jego terminem.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki, zgodnie z wymogami k.s.h.
2020-02-26 39/2020 349 88567
Poz. 88567. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SĄD REJO-
NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2369/20/982]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 88567. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SĄD REJO-
NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2369/20/982]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-06-27 123/2019 604 471725
Poz. 471725. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/125706/19/331]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471725. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/125706/19/331]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 604 471726
Poz. 471726. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/125706/19/732]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471726. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/125706/19/732]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 604 471727
Poz. 471727. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/125706/19/133]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471727. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/125706/19/133]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-12 73/2019 13 19488
Poz. 19488. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA
AKCYJNA w Osławie Dąbrowie. KRS 0000205457. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 kwietnia 2004 r.
[BMSiG-19095/2019]

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie
Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku
z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 15 czerwca 2019 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
   4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalno-
    ści za 2018 r.
   7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za
    2018 r.  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z działalności Rady za 2018 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2018 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za 2018 r.,
    c) podział zysku netto za rok obrotowy 2018,
    d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
      z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
      towym 2018,
    e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
      czej z wykonania przez nich obowiązków w roku
      obrotowym 2018.
 10. Wybór członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do
wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona
w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400, na
3 dni przed jego terminem.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.
Poz. 19488. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA
AKCYJNA w Osławie Dąbrowie. KRS 0000205457. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 kwietnia 2004 r.
[BMSiG-19095/2019]

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie
Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku
z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 15 czerwca 2019 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
   4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalno-
    ści za 2018 r.
   7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za
    2018 r.  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z działalności Rady za 2018 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2018 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za 2018 r.,
    c) podział zysku netto za rok obrotowy 2018,
    d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
      z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
      towym 2018,
    e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
      czej z wykonania przez nich obowiązków w roku
      obrotowym 2018.
 10. Wybór członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do
wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona
w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400, na
3 dni przed jego terminem.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.
2018-11-20 224/2018 1717 1092382
Poz. 1092382. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SĄD REJO-
NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/15363/18/819]

W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. STYP REKOWSKA
2. DOROTA URSZULA 3. 56052703743
Poz. 1092382. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SĄD REJO-
NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/15363/18/819]

W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. STYP REKOWSKA
2. DOROTA URSZULA 3. 56052703743
2018-07-16 136/2018 304 273924
Poz. 273924. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/130185/18/790]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 273924. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/130185/18/790]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-16 136/2018 304 273925
Poz. 273925. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/130186/18/191]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 273925. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/130186/18/191]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-16 136/2018 304 273926
Poz. 273926. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/130187/18/592]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 273926. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/130187/18/592]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-16 136/2018 304 273927
Poz. 273927. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/130188/18/993]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 273927. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000205457. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.04.2004.
[RDF/130188/18/993]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-25 81/2018 11 17426
Poz. 17426. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA
AKCYJNA w Osławie Dąbrowie. KRS 0000205457. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 kwietnia 2004 r.
[BMSiG-16782/2018]

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie
Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku
z art. 395 k.s.h. oraz § 34 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 9 czerwca 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
   4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalno-
    ści za 2017 r.
   7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
   8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
    z działalności Rady za 2017 r.
   9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za 2017 r.,
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
       za 2017 r.,
     c) podział zysku netto za rok obrotowy 2017,
     d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
       z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
       towym 2017,
     e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
       czej z wykonania przez nich obowiązków w roku
       obrotowym 2017.
  10. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do
wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona
w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400, na
3 dni przed jego terminem.
Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki, zgodnie z wymogami k.s.h.
Poz. 17426. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA
AKCYJNA w Osławie Dąbrowie. KRS 0000205457. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 kwietnia 2004 r.
[BMSiG-16782/2018]

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie
Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku
z art. 395 k.s.h. oraz § 34 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 9 czerwca 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
   4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalno-
    ści za 2017 r.
   7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
   8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
    z działalności Rady za 2017 r.
   9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za 2017 r.,
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
       za 2017 r.,
     c) podział zysku netto za rok obrotowy 2017,
     d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
       z wykonania przez nich obowiązków w roku obro-
       towym 2017,
     e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
       czej z wykonania przez nich obowiązków w roku
       obrotowym 2017.
  10. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do
wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona
w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400, na
3 dni przed jego terminem.
Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki, zgodnie z wymogami k.s.h.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki