Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FABRYKA ŚRUB BISPOL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFabryka Śrub Bispol S.A.
Siedziba
Województwośląskie
PowiatM. Bielsko-Biała
GminaM. Bielsko-Biała
MiejscowośćBielsko-Biała
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
PowiatM. Bielsko-Biała
GminaM. Bielsko-Biała
UlicaTowarowa
Nr domu30
MiejscowośćBielsko-Biała
Kod pocztowy43-300
PocztaBielsko-Biała
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2433Z - produkcja wyrobów formowanych na zimno
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000203506

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania.
3. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
c) wartości niematerialne i prawne - programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat.
4. Jednostka stosuje metodę amortyzacji - liniową
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy :
- surowce - w cenach nabycia,
- materiały - w cenach zakupu,
- towary - w cenach zakupu, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" - FIFO.
- produkty - w koszcie wytworzenia nie wyższym od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach po obowiązującym na ten dzie ń średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) - sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej.
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. Jednostka nie aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego z uwagi na to, że od kliku lat ponosi straty podatkowe.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe15 668 361,5815 213 039,13
IWartości niematerialne i prawne8 445,0428 713,28
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne8 445,0428 713,28
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe14 267 853,4515 075 429,85
1Środki trwałe14 007 713,8814 868 007,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)617 022,57624 342,57
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej7 732 535,737 989 199,19
c) urządzenia techniczne i maszyny4 921 514,345 635 391,82
d) środki transportu322 607,54334 448,90
e) inne środki trwałe414 033,70284 624,61
2Środki trwałe w budowie260 139,5725 338,78
3Zaliczki na środki trwałe w budowie182 083,98
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 392 063,09108 896,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego108 896,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 392 063,09
BAktywa obrotowe24 855 598,3726 609 762,18
IZapasy17 422 202,8117 951 939,05
1Materiały5 915 774,536 732 181,06
2Półprodukty i produkty w toku30 210,50
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe8 873 794,399 576 324,08
4Towary2 632 633,891 613 223,41
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe6 365 275,066 059 213,81
1Należności od jednostek powiązanych1 151 284,51274 479,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 151 284,51274 479,56
– do 12 miesięcy1 151 284,51274 479,56
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 213 990,555 784 734,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 213 370,555 770 612,13
– do 12 miesięcy5 213 370,555 770 612,13
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych12 884,15
c) inne620,001 237,97
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe419 261,50325 735,13
1Krótkoterminowe aktywa finansowe419 261,50325 735,13
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne419 261,50325 735,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach419 261,50325 735,13
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe648 859,002 272 874,19
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem40 523 959,9541 822 801,31
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny23 772 832,4426 303 799,15
IKapitał (fundusz) podstawowy13 000 000,0013 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:13 303 799,1514 420 964,74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)10 075 026,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-2 530 966,71-1 117 165,59
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 751 127,5115 519 002,16
IRezerwy na zobowiązania273 145,33261 775,37
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 431,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne273 145,33258 344,37
– długoterminowa
– krótkoterminowa273 145,33258 344,37
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe6 285 466,076 614 766,72
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek6 285 466,076 614 766,72
a) kredyty i pożyczki5 136 248,495 050 889,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 149 217,581 563 876,87
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe10 192 516,118 642 460,07
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych4 949 732,583 758 140,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 949 732,583 758 140,88
– do 12 miesięcy4 949 732,583 758 140,88
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 227 231,454 874 597,13
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe483 511,12548 941,62
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 649 739,683 284 135,27
– do 12 miesięcy3 649 739,683 284 135,27
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych608 262,42602 153,81
h) z tytułu wynagrodzeń395 843,67402 124,33
i) inne89 874,5637 242,10
4Fundusze specjalne15 552,089 722,06
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem40 523 959,9541 822 801,31
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:44 622 700,0045 144 631,55
– od jednostek powiązanych6 148 448,036 969 006,68
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów31 192 517,9830 776 831,03
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-732 740,19703 697,47
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki3 436 942,482 381 732,73
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 725 979,7311 282 370,32
BKoszty działalności operacyjnej46 430 267,2245 783 350,51
IAmortyzacja1 424 662,691 328 057,96
IIZużycie materiałów i energii19 152 036,5418 983 756,23
IIIUsługi obce7 491 963,597 077 164,75
IVPodatki i opłaty, w tym:271 073,29285 693,85
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia7 191 518,457 094 942,30
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 666 957,071 681 959,68
– emerytalne679 300,93670 884,35
VIIPozostałe koszty rodzajowe96 347,95113 210,14
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów9 135 707,649 218 565,60
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 807 567,22-638 718,96
DPozostałe przychody operacyjne121 579,1473 038,40
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych88 020,80
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych143,3821 211,77
IVInne przychody operacyjne33 414,9651 826,63
EPozostałe koszty operacyjne575 916,03198 993,55
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych21 528,3141 763,30
IIIInne koszty operacyjne554 387,72157 230,25
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 261 904,11-764 674,11
GPrzychody finansowe0,12228 246,98
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:0,120,19
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne228 246,79
HKoszty finansowe163 597,72346 481,46
IOdsetki, w tym:156 918,29324 680,23
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne6 679,4321 801,23
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-2 425 501,71-882 908,59
JPodatek dochodowy105 465,00234 257,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-2 530 966,71-1 117 165,59
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)26 303 799,1516 345 938,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach26 303 799,1516 345 938,74
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu13 000 000,0012 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 000 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)1 000 000,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu13 000 000,0013 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu14 420 964,749 603 961,46
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-1 117 165,594 817 003,28
a) zwiększenie (z tytułu)10 075 026,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej10 075 026,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)1 117 165,595 258 022,72
– pokrycia straty1 117 165,595 258 022,72
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu13 303 799,1514 420 964,74
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 117 165,59-5 258 022,72
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 117 165,595 258 022,72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 117 165,595 258 022,72
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)1 117 165,595 258 022,72
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego1 117 165,595 258 022,72
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-2 530 966,71-1 117 165,59
Azysk netto
Bstrata netto2 530 966,711 117 165,59
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)23 772 832,4426 303 799,15
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)23 772 832,4426 538 056,15
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-2 530 966,71-1 117 165,59
IIKorekty razem3 683 370,392 068 318,69
1Amortyzacja1 424 662,691 328 057,96
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych764,59-5 244,27
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)154 584,32323 868,28
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-88 020,80
5Zmiana stanu rezerw11 369,9615 946,27
6Zmiana stanu zapasów529 736,24-1 229 545,34
7Zmiana stanu należności-306 061,25585 084,87
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 615 486,54958 754,21
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych340 848,10296 170,38
10Inne korekty-204 773,67
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 152 403,68951 153,10
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy88 020,80
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych88 020,80
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki509 419,67441 094,85
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych509 419,67259 010,87
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne182 083,98
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-421 398,87-441 094,85
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy-4 974,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału-4 974,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki637 729,90547 236,82
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego568 504,22463 438,39
8Odsetki69 225,6883 798,43
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-637 729,90-552 210,82
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)93 274,91-42 152,57
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:93 526,37-42 152,57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych264,48225,98
FŚrodki pieniężne na początek okresu325 735,13367 874,68
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:419 010,04325 722,11
– o ograniczonej możliwości dysponowania20 618,1810 102,06
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-2 425 501,71-882 908,59
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:30 213,2630 213,2663 306,25
róznice kursowe niezrealizowane29 492,6029 492,60art 15a ust 218 057,39
rozwiązanie rezerwy na należności143,38143,38art 12 ust 1 pkt 4 lit e44 684,89
pozostałe 577,28577,28563,97
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:67 211,9767 211,97117 870,76
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 92,0092,00art 16 ust 1 pkt 2169,00
odpisów aktualizujących wartość należności21 528,3121 528,31art 16 ust 1 pkt 26a41 763,30
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych8 446,328 446,32art 16 ust 1 pkt 2811 454,22
wpłat na PFRON37 036,0037 036,00art 16 ust 1 pkt 3662 686,00
pozostałe 109,34109,341 898,24
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:784 440,99784 440,99777 447,98
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)85 358,6485 358,64art 16 ust 1 pkt 1199 004,24
różnice kursowe niezrealizowane23 201,2523 201,25art 15a ust 333 852,88
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi334 435,06334 435,06art 15 ust 6298 731,31
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 121 863,201 863,20art 16 ust 1 pkt 571 768,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h236 544,17236 544,17art 16 ust 1 pkt 57a236 462,66
wartość utworzonych rezerw na koszty14 800,9614 800,96art 15 ust 4e13 693,27
odsetki od leasingu69 225,6869 225,68art …83 798,43
pozostałe 19 012,0319 012,0310 137,19
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:806 734,88806 734,881 902 032,35
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczekart 16 ust 1 pkt 111 120 023,62
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego236 462,66236 462,66art 15 ust 4h233 371,91
opłaty z tytułu leasingu operacyjnego568 504,22568 504,22art 15 ust 7547 236,82
pozostałe 1 768,001 768,001 400,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-