Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TOMEX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-07
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy TOMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat KRAKÓW
Gmina M.KRAKÓW
Miejscowość KRAKÓW
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat KRAKÓW
Gmina M.KRAKÓW
Ulica BIEŃCZYCKA
Nr domu 168
Miejscowość KRAKÓW
Kod pocztowy 31-831
Poczta KRAKÓW
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000199470

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.01.2019 r. na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1962/2019 ,podjęło uchwałę Nr1/1/2019 w sprawie sporządzenia Sprawozdania Finansowego w sposób uproszczony przy uwzględnieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz.U. z 2018 roku poz.395 z późniejszymi zmianami); przyjęło uchwałę zgodnie z którą, w przypadku spełniania warunków ustaw sporządzenia sprawozdania pozwalających na uznanie spółki za jednostkę małą spółka sporządza sprawozdanie finansowe począwszy od sprawozdania rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2018 r. w sposób uproszczony przewidziany dla jednostek małych tj. a. Sporządza uproszczony bilans zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do ustawy (art.46 ust.5 pkt.5 uor); b. Sporządza uproszczony rachunek zysków i strat zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do ustawy (art.47 ust.4 pkt.5 uor), w wariancie porównawczym (zgodnym z obowiązującymi w Spółce zasadami (polityką) rachunkowości); c. Sporządza uproszczoną informację dodatkową zawierającą informacje w zakresie określonym w załączniku nr 5 do ustawy (art.48 ust.4 uor); d. Nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym, o którym mowa w art. 48a ust.1 ustawy (art.48a ust.4 uor); e. Nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, o którym mowa w art. 48b ust.1 ustawy (art.48b ust.5 uor); f. Nie sporządza sprawozdania z działalności Spółki, z tym że w informacji dodatkowej przedstawia informacje dotyczące akcji własnych, o których mowa w art.49 ust.2 pkt.5 ustawy (art.49 ust.5 uor). Powyższe uregulowania zostały wprowadzone do Zakładowego Planu Kont (ZPK). Stosując uproszczenia, o których mowa powyżej Spółka przestrzega zasady istotności w rozumieniu art.4 ust.4a ustawy o rachunkowości (uor).

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Zakładowego Planu Kont (ZPK) z dnia 29.01.2019 r. (z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 r.) spółka ma możliwość stosowania uproszczeń ewidencyjnych przewidzianych dla jednostek małych w zakresie:
Klasyfikacji umów leasingu wg kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego a nie przepisami ustawy o rachunkowości zawartymi w art.3 ust. 4 i 5 uor. (podstawa uproszczenia: art.3 ust.6 uor).
Powyższe oznacza, że umowy leasingu nie zawierające klauzuli że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający traktowane są jak najem. Skutkiem uproszczenia jest ujmowanie leasingowanych środków trwałych spełniających podatkowe kryteria leasingu finansowego w ewidencji pozabilansowej oraz odnoszenie całej opłaty leasingowej w ciężar kosztów działalności operacyjnej jako kosztu usług obcych zamiast ujęcia środków trwałych w ewidencji bilansowej, a drugostronnie zobowiązania finansowego z tytułu leasingu oraz księgowania opłaty w podziale na część kapitałową zmniejszającą zobowiązanie i część odsetkową odnoszoną w ciężar kosztów finansowych. Spółka nie posiada środków trwałych w leasingu. Zatem ww. uproszczenie nie spowodowało w roku jego wprowadzenia żadnych wymiernych skutków i nie wymagało dokonania przeliczeń porównawczych
Spółka ze względu na istotność nie odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego (podstawa prawna uproszczenia: art.37 ust.10 uor).
.
Wyceny instrumentów finansowych w oparciu o przepisy uor, a nie przepisy wydane na podstawie art.81 ust.2 pkt.4 uor (podstawa prawna uproszczenia: art. 28b uor).
Powyższe oznacza, że instrumenty finansowe wyceniane są wg wybranej przez jednostkę metody przewidzianej w uor, a nie wg zasad przewidzianych w rozporządzeniu MF z dnia 12.12.2001 r. (Dz.U. nr 149 poz. 1674). Powyższe uproszczenie – ze względu na charakter posiadanych przez spółkę instrumentów finansowych – nie spowodowało w roku jego wprowadzenia żadnych wymiernych skutków i nie wymagało dokonania przeliczeń porównawczych.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
Środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
2).Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
3)Inwestycje
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
.Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych wyceniane się według ceny nabycia.
4) Zapasy
Zapasy są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie przechowywane do terminu zapadalności, wyceniane są według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się wg kursu średniego NBP  na dzień 31 grudnia danego roku.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:
a) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisany w rejestrze sądowym.
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na spółce ciąży istniejący obowiązek.
Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów.
Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka Tomex S.A. sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym
1. Na wynik finansowy netto składają się:
1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
2) wynik operacji finansowych;
3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka.
2. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
3. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt. 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt. 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt. 2.
Sprawozdanie finansowe spółka sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych na ostatni dzień bilansowy danego roku.
W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.
Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Spółka spełnia kryteria jednostki małej w rozumieniu art.3 ust.1c ustawy o rachunkowości. A zatem sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało sporządzone wg zał.5 do uor. Sprawozdanie obejmuje:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat (RZiS) wersja porównawcza
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Nie sporządza się sprawozdania z działalności za rok 2018.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym i dłużej. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym i dłużej na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 148 865,41 1 205 554,56
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 1 103 922,41 1 177 103,56
– środki trwałe 682 932,41 756 113,56
– środki trwałe w budowie 420 990,00 420 990,00
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe, w tym:
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44 943,00 28 451,00
B Aktywa obrotowe 2 978 611,27 3 155 864,80
I Zapasy 3 900,00
II Należności krótkoterminowe, w tym: 362 235,67 243 229,41
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 149 453,71 225 485,49
– do 12 miesięcy 149 453,71 225 485,49
– powyżej 12 miesięcy
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 2 593 285,20 2 887 336,26
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 2 593 285,20 2 887 336,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 593 285,20 2 887 336,26
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 090,40 21 399,13
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 4 127 476,68 4 361 419,36
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 2 340 120,21 2 378 900,94
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 707 634,04 1 699 895,87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 11 266,90 11 266,90
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 121 219,27 167 738,17
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 787 356,47 1 982 518,42
I Rezerwy na zobowiązania, w tym: 263 143,00 330 123,39
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 87 968,00 98 629,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 214 680,76 243 021,03
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 66 502,98 110 310,56
– Do 12 miesięcy 66 502,98 110 310,56
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne 54 122,41 51 200,61
IV Rozliczenia międzyokresowe 1 309 532,71 1 409 374,00
Pasywa razem 4 127 476,68 4 361 419,36
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 6 517 631,99 7 306 268,09
I Przychody netto ze sprzedaży 6 470 137,04 7 386 611,47
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 47 494,95 -80 343,38
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
B Koszty działalności operacyjnej 6 457 800,82 7 131 354,98
I Amortyzacja 97 087,90 94 098,73
II Zużycie materiałów i energii 603 725,32 735 269,21
III Usługi obce 4 469 169,57 4 898 004,28
IV Wynagrodzenia 947 745,91 1 041 804,77
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 202 423,94 222 283,54
– emerytalne 89 619,01 94 180,17
VI Pozostałe koszty, w tym: 137 648,18 139 894,45
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 59 831,17 174 913,11
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 5 669,98 5 589,51
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 1 181,07 4 198,85
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
F Przychody finansowe, w tym: 31 254,32 36 157,14
I Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 28 837,20 36 157,14
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
G Koszty finansowe, w tym: 33,13 6 073,74
I Odsetki, w tym: 33,13 17,25
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
H Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 95 541,27 206 387,17
I Podatek dochodowy -25 678,00 38 649,00
J Zysk (strata) netto (H - I) 121 219,27 167 738,17
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 95 541,27 206 387,17
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 635 517,12 635 517,12 742 550,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 742 550,00 742 550,00 829 516,02
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 2 344,20 2 344,20 8 159,40
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 142 168,00 142 168,00 230 113,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 285 558,47 285 558,47 202 820,61
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 61 527,88 328 804,90
K. Podatek dochodowy 11 690,00 62 473,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki