Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "AUTOMARK" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAUTOMARK SA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWOŁOMIN
GminaMARKI
MiejscowośćMARKI
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWOŁOMIN
GminaMARKI
UlicaOKÓLNA
Nr domu38
MiejscowośćMARKI
Kod pocztowy05-270
PocztaMARKI
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4520Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000198833

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasad ciągłości, memoriału i współmierności

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wszystkie przychody i koszty z nimi związane przypadające na dany okres sprawozdawczy z uwzględnieniem podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wyniku

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasada prawidłowości pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe350 879,65405 888,76
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe341 789,96390 325,55
1Środki trwałe341 789,96390 325,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)61 037,7561 037,75
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej233 551,31270 249,73
c) urządzenia techniczne i maszyny2 539,035 410,63
d) środki transportu39 440,4946 085,04
e) inne środki trwałe5 221,387 542,40
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 089,6915 563,21
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe9 089,6915 563,21
BAktywa obrotowe1 749 782,831 720 964,95
IZapasy588 674,35576 853,39
1Materiały52 674,8052 674,80
2Półprodukty i produkty w toku29 858,5620 218,48
3Produkty gotowe
4Towary506 140,99503 960,11
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe415 775,63328 014,69
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek415 775,63328 014,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:388 760,85303 714,49
– do 12 miesięcy388 760,85303 714,49
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych16 867,8713 980,38
c) inne10 146,9110 319,82
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe735 738,48808 827,29
1Krótkoterminowe aktywa finansowe735 738,48808 827,29
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne735 738,48808 827,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach726 955,98781 827,29
– inne środki pieniężne1 819,22
– inne aktywa pieniężne6 963,2827 000,00
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 594,377 269,58
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne32 310,00
Aktywa razem2 100 662,482 159 163,71
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 688 129,261 731 810,95
IKapitał (fundusz) podstawowy165 000,00165 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:740 245,29740 245,29
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:1 093 864,261 093 864,26
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-267 298,60-197 434,81
VIZysk (strata) netto-43 681,60-69 863,79
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania412 533,22427 352,76
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe412 533,22427 352,76
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek405 438,17421 220,71
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:256 937,71271 580,95
– do 12 miesięcy256 937,71271 580,95
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych67 195,4668 339,76
h) z tytułu wynagrodzeń5,00
i) inne81 300,0081 300,00
4Fundusze specjalne7 095,056 132,05
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem2 100 662,482 159 163,71
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 612 736,062 432 444,49
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 549 580,522 378 474,95
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów63 155,5453 969,54
BKoszty działalności operacyjnej2 662 441,752 461 279,99
IAmortyzacja48 535,5959 081,12
IIZużycie materiałów i energii336 869,47443 142,92
IIIUsługi obce684 617,90498 665,88
IVPodatki i opłaty, w tym:121 395,0673 009,74
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia657 773,16577 883,57
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:134 457,85185 436,55
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe78 683,8564 767,12
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów48 516,9743 342,58
IX. Koszty usług551 591,90515 950,51
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-49 705,69-28 835,50
DPozostałe przychody operacyjne310,6550 446,22
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne310,6550 446,22
EPozostałe koszty operacyjne3,2496 293,03
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne3,2496 293,03
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-49 398,28-74 682,31
GPrzychody finansowe6 807,998 630,97
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:6 807,998 630,97
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe168,40398,45
IOdsetki, w tym:168,40398,45
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-42 758,69-66 449,79
JPodatek dochodowy923,003 414,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-43 681,69-69 863,79
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 731 810,951 801 674,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 731 810,951 801 674,74
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu165 000,00165 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu165 000,00165 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu740 245,29740 245,29
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu740 245,29740 245,29
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1 093 864,261 093 864,26
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 093 864,261 093 864,26
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-197 434,81-197 434,81
a) zwiększenie (z tytułu)-43 681,69
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-267 298,60-197 434,81
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-267 298,60-197 434,81
6Wynik netto-43 681,69-69 863,79
Azysk netto-43 681,69-69 863,79
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 688 129,261 731 810,95
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 688 129,261 731 810,95
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-43 681,69-69 863,79
IIKorekty razem136 007,74-23 696,59
1Amortyzacja48 535,5959 081,12
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów11 820,96-4 936,89
7Zmiana stanu należności88 143,94-46 629,66
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-14 817,54-28 532,26
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 324,79-2 678,90
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)92 326,05-93 560,38
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy6 807,998 630,97
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)6 807,998 630,97
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)99 134,04-84 929,41
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-54 871,31-2 641,97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu781 827,29808 238,29
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:726 955,98781 827,29
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-42 758,69-66 449,79
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:47 618,56132 115,13
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 860,0017 971,00
K. Podatek dochodowy923,003 414,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki