Szczegóły spółki

Nazwa "AGRO-FAR" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7151001662
REGON 430434990
KRS 0000194067
Adres Stróża , 23-206
Telefon 3140
Faks 3140
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-18 244/2019 77 65862
Poz. 65862. „AGRO-FAR” SPÓŁKA AKCYJNA w Stróży.
KRS 0000194067. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10 lutego 2004 r., sygn. akt VI Ns-Rej.
KRS 20806/19/256.
[BMSiG-65560/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd-
niku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, ogłasza o wszczęciu z urzędu postępowania w przed-
miocie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego bez
przeprowadzania likwidacji „AGRO-FAR” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Stróży, KRS nr 0000194067, REGON 430434990,
NIP 7151001662, adres: 23-206 Stróża, Stróża.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu tej Spółki bez przepro-
wadzania postępowania likwidacyjnego i jej wykreśleniu
z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłoszenia okoliczności
przemawiających przeciwko takiemu rozwiązaniu i wykreśle-
niu w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że Spółka ta nie posiada zbywal-
nego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, Sąd Reje-
strowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez prze-
prowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego
wykreślenie z Rejestru.
Poz. 65862. „AGRO-FAR” SPÓŁKA AKCYJNA w Stróży.
KRS 0000194067. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10 lutego 2004 r., sygn. akt VI Ns-Rej.
KRS 20806/19/256.
[BMSiG-65560/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd-
niku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, ogłasza o wszczęciu z urzędu postępowania w przed-
miocie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego bez
przeprowadzania likwidacji „AGRO-FAR” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Stróży, KRS nr 0000194067, REGON 430434990,
NIP 7151001662, adres: 23-206 Stróża, Stróża.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu tej Spółki bez przepro-
wadzania postępowania likwidacyjnego i jej wykreśleniu
z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłoszenia okoliczności
przemawiających przeciwko takiemu rozwiązaniu i wykreśle-
niu w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że Spółka ta nie posiada zbywal-
nego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, Sąd Reje-
strowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez prze-
prowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego
wykreślenie z Rejestru.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki