Szczegóły spółki

Nazwa MAZOWIECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7740006055
REGON 001387509
KRS 0000191333
Adres al. Jana Kilińskiego 12, 09-402 Płock
Telefon 0242689227
Faks 0242689227
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 8211Z — działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.0
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.0
Płynność bieżąca (CR) b.d. 539.44
Płynność szybka (QR) b.d. 539.44
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.0
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.19% -2.77%
Rentowność aktywów (ROA) 0.19% -2.77%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-21 140/2020 11 35589
Poz. 35589. MAZOWIECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Płocku. KRS 0000191333. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2004 r.
[BMSiG-35664/2020]

Zarząd Mazowieckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 395 § 1.
i art. 399 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy Spółki, które odbędzie się dnia 2 września 2020 roku,
o godz. 1400, w siedzibie Spółki, w Płocku przy ul. Kiliń-
skiego 12.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania
   finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   7.1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2019 rok,
   7.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu
      oraz rachunku zysków i strat za 2019 rok,
   7.3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
      2019 rok,
   7.4) pokrycia straty za 2019 rok,
   7.5) udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wyko-
      nania przez niego obowiązków za 2019 rok,
   7.6) udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wyko-
      nania przez nią obowiązków za 2019 rok.
  8. Zamknięcie Zgromadzenia.

                      Prezes Zarządu
                     Grzegorz Michalak
Poz. 35589. MAZOWIECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Płocku. KRS 0000191333. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2004 r.
[BMSiG-35664/2020]

Zarząd Mazowieckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 395 § 1.
i art. 399 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy Spółki, które odbędzie się dnia 2 września 2020 roku,
o godz. 1400, w siedzibie Spółki, w Płocku przy ul. Kiliń-
skiego 12.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania
   finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   7.1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2019 rok,
   7.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu
      oraz rachunku zysków i strat za 2019 rok,
   7.3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
      2019 rok,
   7.4) pokrycia straty za 2019 rok,
   7.5) udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wyko-
      nania przez niego obowiązków za 2019 rok,
   7.6) udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wyko-
      nania przez nią obowiązków za 2019 rok.
  8. Zamknięcie Zgromadzenia.

                      Prezes Zarządu
                     Grzegorz Michalak
2019-05-21 97/2019 20 25944
Poz. 25944. MAZOWIECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Płocku. KRS 0000191333. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2004 r.
[BMSiG-25751/2019]

Zarząd Mazowieckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 395 § 1.
i art. 399 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 11. Statutu
Spółki, zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariu-
szy Spółki, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2019 roku,
o godz. 1500 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Kilińskiego 12.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania
   finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 do momentu
   zawieszenia, 2017, 2018 od dnia odwieszenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   7.1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2016, 2017 i 2018 rok,
   7.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu
      oraz rachunku zysków i strat za 2016, 2017 i 2018 rok,
   7.3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za lata
      2016-2018,
   7.4) pokrycia straty za lata 2016-2018,
   7.5) udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wyko-
      nania przez niego obowiązków za lata 2016-2018,
   7.6) udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wyko-
      nania przez nią obowiązków za lata 2016-2018.
  8. Zamknięcie zgromadzenia.

                        Prezes Zarządu
                      Grzegorz Michalak
Poz. 25944. MAZOWIECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Płocku. KRS 0000191333. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2004 r.
[BMSiG-25751/2019]

Zarząd Mazowieckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 395 § 1.
i art. 399 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 11. Statutu
Spółki, zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariu-
szy Spółki, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2019 roku,
o godz. 1500 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Kilińskiego 12.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania
   finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 do momentu
   zawieszenia, 2017, 2018 od dnia odwieszenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   7.1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2016, 2017 i 2018 rok,
   7.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu
      oraz rachunku zysków i strat za 2016, 2017 i 2018 rok,
   7.3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za lata
      2016-2018,
   7.4) pokrycia straty za lata 2016-2018,
   7.5) udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wyko-
      nania przez niego obowiązków za lata 2016-2018,
   7.6) udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wyko-
      nania przez nią obowiązków za lata 2016-2018.
  8. Zamknięcie zgromadzenia.

                        Prezes Zarządu
                      Grzegorz Michalak
2019-02-12 30/2019 16 7717
Poz. 7717. MAZOWIECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Płocku. KRS 0000191333. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2004 r.
[BMSiG-7293/2019]
Zarząd Mazowieckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 398 i art. 399
§ 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu
Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 15 marca 2019 roku,
o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Płocku przy ul. Kiliń-
skiego 12.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Rady Nadzorczej.
  6. Zamknięcie Zgromadzenia.

                        Prezes Zarządu
                       Grzegorz Michalak
Poz. 7717. MAZOWIECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Płocku. KRS 0000191333. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2004 r.
[BMSiG-7293/2019]
Zarząd Mazowieckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 398 i art. 399
§ 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu
Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 15 marca 2019 roku,
o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Płocku przy ul. Kiliń-
skiego 12.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Rady Nadzorczej.
  6. Zamknięcie Zgromadzenia.

                        Prezes Zarządu
                       Grzegorz Michalak

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki