Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCLAR SYSTEM S.A.
Siedziba
Województwowielkopolskie
PowiatPoznan
GminaPoznan
MiejscowośćPoznan
Adres
Kod krajuPL
Województwowielkopolskie
PowiatPoznan
GminaPoznan
UlicaJanickiego
Nr domu20B
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy60-542
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8122Z - specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000189335

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady polityki rachunkowosci omówione w pkt.8

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Amoryzacja liniowa podatkowa wg stawek z załacznika do ustawy o podatku dochodowym, indywidualne stawki ustalane la amoryzaccji bilansowej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Koszty i przychody ewidencjonowane sa na kontach rodzajowych jak i wedlug miejsc powstawania kosztów i przychodów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zawiera wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawoenie zmian w kapitale, przeplywy pieniezne i dodatkowe informacje i wyjasnienia w pliku pdf

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Polityka rachunkowosci

Clar System Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki
ul. Janickiego 20 B
60-542 Poznań
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Siedziba sądu: Sąd Rejonowy wPoznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data: 2 lutego 2004 r.
Numer rejestru: KRS0000189335
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest między innymi:
1. Specjalistyczne i niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
2. Działalność ochroniarska , z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
3. Usługi Facility Management
4. Działalność Agencji Pracy Tymczasowej.
5. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Spółka została utworzona na czas nieokreślony.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.
Zobowiązania bieżące oraz krótkoterminowe rezerwy i rozliczenia międzyokresowe spółki w kwocie 40.957,3 tys. zł są niższe niż aktywa obrotowe Spółki wynoszące 45.300,6 tys. zł o kwotę 4.343,0 tys. zł.
Spółka za rok 2018 osiągnęła zysk finansowy w kwocie 8.032,1 tys. zł, ma także dodatnie kapitały własne. Prognozy na kolejne lata zakładają wzrost przychodów i poprawę rentowności działaności.
Mając na uwadze powyższe jak Zarząd uważa, że nie ma zagrozeń kontynuowania działności spółki .
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. nr 351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Faktury za wykonywane usługi wystawiane są na koniec miesiąca. Usługi świadczone są na podstawie zawartych umów i rozliczane w cyklach miesięcznych. Część faktur wystawiana jest do 15 dnia miesiąca następnego po realizacji usługi.
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Wspólników, lub Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Koszty zakończonych prac rozwojowych - nie występują
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe
Wartość firmy - nie występuje
Oprogramowanie
Inne
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki 2,5%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny 14%-30%
Środki transportu 20%-30%
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.
Leasing finansowy
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.
Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu, lub innych, w których spełniony jest co najmniej jeden z warunków określonych w art.3 ust.4 zaliczane są do aktywów trwałych spółki i amortyzowane zgodnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Amortyzuje się liniowo, okres amortyzacji jest równy okresowi umowy z zachowaniem wartości rezydualnej równej wartości końcowej zobowiązania leasingowego.
Zapasy wyceniane są według cen zakupu i nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
"Towary - cenę zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
"
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
"Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
"

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawcz

"Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
"
Odprawy emerytalne
Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagrodzeń pracownicy Spółki nie są uprawnieni do nagród jubileuszowych za długoletni staż pracy. Wycena zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu wiarygodnych szacunków. Rezerwa została ustalona dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony z założeniem, ze w spółce będą pracować do osiągnięcia wieku emerytalnego. Do wyliczeń przyjęto wynagrodzenie zasadnicze z grudnia roku bilansowego.
Niewykorzystane urlopy
Spółka tworzy rezerwę na niewykorzystane urlopy w oparciu o liczbę godzin niewykorzystanego należnego urlopu na dzień bilansowy oraz zasadnicze wynagrodzenie z grudnia roku bilansowego.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
"Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
"
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Dotacje
Spółka otrzymuje dopłaty do wynagrodzeń pracowników w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Dopłaty do wynagrodzeń ujmowane są jako dotacje w pozostałych przychodach operacyjnych na zasadzie memoriałowej. Po rezygnacji ze statusu Zakładu Pracy Chronionej i zmianie przepisów odnośnie dotacji do wynagrodzeń spółka przez cały rok obrotowy korzystała z takich samych dotacji jak zakłady pracy chronionej.
Oprócz dopłat do wynagrodzeń spółka otrzymuje dotacje w ramach prowadzonych programów z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji programów spółka otrzymuje zaliczkowo przyznane dofinansowanie. Spółka rozpoznaje przychód z tytułu dofinansowania do prowadzonych programów w pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości poniesionych wydatków kwalifikowanych.
Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej
Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.
Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
"Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku, wraz z późniejszymi zmianami określa warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo, aby po rezygnacji ze statusu Zakładu Pracy Chronionej zachować niewydatkowane środki funduszu ZFRON. Spółka ciągu okresu sprawozdawczego wypełniała wszystkie wymogi Ustawy oraz korzystała z ulg i zwolnień przewidzianych w Ustawie dla tego typu przedsiębiorstw. Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków pochodzących w szczególności z:
1) części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
2) wpływów z zapisów i darowizn,
3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji,
4) ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej."
Środki funduszu rehabilitacji, przeznaczane są na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 906 432,967 876 631,15
IWartości niematerialne i prawne498 296,16692 294,49
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy25 000,00
3Inne wartości niematerialne i prawne498 296,16667 294,49
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe5 727 018,806 302 842,66
1Środki trwałe5 727 018,806 302 842,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej77 395,5385 531,39
c) urządzenia techniczne i maszyny597 343,96687 287,97
d) środki transportu2 547 027,083 004 353,18
e) inne środki trwałe2 505 252,232 525 670,12
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe95 000,0095 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe95 000,0095 000,00
a) w jednostkach powiązanych95 000,0095 000,00
– udziały lub akcje95 000,0095 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe586 118,00786 494,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego586 118,00786 494,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe45 300 552,0446 847 022,51
IZapasy27 139,2121 033,41
1Materiały27 139,2121 033,41
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe24 279 526,7925 125 931,85
1Należności od jednostek powiązanych1 586 593,632 990 536,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 307 138,912 990 536,99
– do 12 miesięcy1 307 138,912 990 536,99
– powyżej 12 miesięcy
b) inne279 454,72
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek22 692 933,1622 135 394,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:22 017 946,1321 346 992,75
– do 12 miesięcy22 017 946,1321 346 992,75
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych218 379,65293 631,47
c) inne456 607,38494 770,64
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe20 794 453,9121 469 750,15
1Krótkoterminowe aktywa finansowe20 794 453,9121 469 750,15
a) w jednostkach powiązanych20 308 381,4921 145 037,74
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki20 308 381,4921 145 037,74
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne486 072,42324 712,41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach486 072,42324 712,41
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe199 432,13230 307,10
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem52 206 985,0054 723 653,66
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny9 130 612,2210 659 207,20
IKapitał (fundusz) podstawowy522 000,00522 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:576 487,24576 487,24
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto8 032 124,989 560 719,96
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 076 372,7844 064 446,46
IRezerwy na zobowiązania2 600 711,963 955 403,61
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego858 928,00690 653,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 401 030,961 148 650,47
– długoterminowa133 085,70101 888,10
– krótkoterminowa1 267 945,261 046 762,37
3Pozostałe rezerwy340 753,002 116 100,14
– długoterminowe
– krótkoterminowe340 753,002 116 100,14
IIZobowiązania długoterminowe1 126 827,44598 786,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 126 827,44598 786,00
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe39 295 469,8239 454 564,69
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych5 957 928,772 521 768,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 957 928,772 521 768,43
– do 12 miesięcy5 957 928,772 521 768,43
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek33 326 989,8036 844 214,35
a) kredyty i pożyczki6 749 867,0817 765 601,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe7 483 851,532 119 105,03
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:15 208 022,2611 745 182,23
– do 12 miesięcy15 208 022,2611 745 182,23
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 784 523,882 998 463,63
h) z tytułu wynagrodzeń2 014 403,252 016 953,04
i) inne86 321,80198 909,32
4Fundusze specjalne10 551,2588 581,91
IVRozliczenia międzyokresowe53 363,5655 692,16
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe53 363,5655 692,16
– długoterminowe
– krótkoterminowe53 363,5655 692,16
Pasywa razem52 206 985,0054 723 653,66
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:126 472 092,69114 678 383,00
– od jednostek powiązanych5 027 845,9611 435 307,94
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów125 833 072,55115 565 963,25
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)458 259,27-918 341,85
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów180 760,8730 761,60
BKoszty działalności operacyjnej122 175 403,59112 284 586,08
IAmortyzacja2 752 220,742 410 538,59
IIZużycie materiałów i energii13 549 343,1913 797 854,61
IIIUsługi obce63 787 663,3554 506 986,41
IVPodatki i opłaty, w tym:133 722,92126 746,47
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia33 641 994,4433 199 822,77
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:6 673 714,606 853 124,06
– emerytalne2 936 135,003 047 134,00
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 483 746,941 361 261,09
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów152 997,4128 252,08
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 296 689,102 393 796,92
DPozostałe przychody operacyjne3 500 017,983 072 999,66
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych116 828,71153 738,28
IIDotacje1 517 769,992 676 376,14
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 865 419,28242 885,24
EPozostałe koszty operacyjne734 039,561 140 689,22
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne734 039,561 140 689,22
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 062 667,524 326 107,36
GPrzychody finansowe3 194 467,927 254 864,12
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:1 898 802,626 012 870,07
AOd jednostek powiązanych, w tym:1 898 802,626 012 870,07
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 898 802,626 012 870,07
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 295 665,301 241 994,05
– od jednostek powiązanych1 273 381,491 236 550,74
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe1 116 492,461 053 757,52
IOdsetki, w tym:1 116 492,461 053 757,52
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)9 140 642,9810 527 213,96
JPodatek dochodowy1 108 518,00966 494,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)8 032 124,989 560 719,96
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)10 659 207,206 180 212,97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach10 659 207,206 180 212,97
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu522 000,00522 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu522 000,00522 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu576 487,24576 487,24
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu576 487,24576 487,24
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu9 560 719,965 081 725,73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach9 560 719,965 081 725,73
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)9 560 719,965 081 725,73
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto8 032 124,989 560 719,96
Azysk netto8 032 124,989 560 719,96
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)9 130 612,2210 659 207,20
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 098 487,241 098 487,24
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej20 581 940,681 937 042,62
IZysk (strata) netto8 032 124,989 560 719,96
IIKorekty razem12 549 815,70-7 623 677,34
1Amortyzacja2 752 220,742 410 538,59
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-2 131 509,74-6 223 847,74
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-102 374,00-152 971,39
5Zmiana stanu rezerw-1 354 691,65558 228,60
6Zmiana stanu zapasów-6 105,806 861,28
7Zmiana stanu należności1 125 859,78-7 372 824,62
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów12 037 494,003 233 099,65
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych228 922,37-82 761,71
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)20 581 940,681 937 042,62
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej2 070 606,972 569 648,59
IWpływy4 550 302,176 198 207,79
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych320 916,27185 337,72
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:4 229 385,906 012 870,07
a) w jednostkach powiązanych4 229 385,906 012 870,07
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 479 695,203 628 559,20
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 979 695,201 998 559,20
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:500 000,001 630 000,00
a) w jednostkach powiązanych500 000,001 630 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)2 070 606,972 569 648,59
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-22 491 187,64-4 597 305,04
IWpływy2 904 763,41
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki2 904 763,41
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki22 491 187,647 502 068,45
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli9 560 719,965 755 725,73
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek11 015 734,02
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego874 059,29720 769,65
8Odsetki1 040 674,371 025 573,07
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-22 491 187,64-4 597 305,04
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)161 360,01-90 613,83
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:161 360,01-90 613,83
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu324 712,41415 326,24
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:486 072,42324 712,41
– o ograniczonej możliwości dysponowania44 030,1387 388,22
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok9 140 642,9810 527 213,96
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:235 151,26235 151,26555 164,34
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3 271 560,413 271 560,417 544 094,80
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:508 945,10508 945,10145 387,84
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-2 248 839,67-2 248 839,671 605 979,67
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 894 036,744 179 322,33
K. Podatek dochodowy739 867,00794 052,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Noty i objasnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki