Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-23
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyARIMA HOLDING SA
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
Gminam.st.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
Powiatm.st.Warszawa
Gminam.st.Warszawa
UlicaBobrowiecka
Nr domu8
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-728
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000188954

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie jednostronnym oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Informacja niniejsza została opracowana zgodnie z art. 48 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości ogłoszonej w Dz. U. z 2016r. poz 1047.

Na podstawie zawartej w dniu 15.06.2003 r. umowy o z Biurem Rachunkowym PROFIN MANAGEMENT sp. z o.o. księgi spółki prowadzone są i przechowywane w Warszawie przy ul. Bobrowiecka 8. Księgi rachunkowe spółki prowadzone są w programie informatycznym FK SYMFONIA.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i Pasywa bilansu zostały wycenione według zasad określonych w ustawie art. 28. W roku bilansowym nie przeprowadzono przeceny, złomowania, lub innego trwałego odpisania wartości aktywów i pasywów, które miałoby wpływ na porównywalność danych bilansowych

Środki trwałe wyceniane są w bilansie według ich wartości netto po potrąceniu umorzenia. Nie zaszła konieczność pomniejszenia ich wartości o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Spółka nie zmieniła stosowanych w roku bilansowym zasad wyceny tych aktywów.

Środki trwałe niskocenne o wartości do 10.000,-zł włącznie są odpisywane bezpośrednio w koszty jednostki, bez ewidencji wartościowej na koncie środków trwałych. Wszystkie dane historyczne dotyczące środków trwałych zostały zachowane. Stan i ruch środków trwałych przedstawiony został w dalszej części niniejszej informacji.

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są w cenach nabycia. Nakłady na nieruchomość inwestycyjną zwiększają jej wartość bilansową, gdyż jest prawdopodobne, że w wyniku poniesienia tych nakładów jednostka uzyska w przyszłości korzyści ekonomiczne związane z daną nieruchomością w wymiarze przewyższającym pierwotnie oszacowane korzyści.

Grunty w użytkowaniu wieczystym wchodzące w skład inwestycji nie są amortyzowane ze względu na to, że nie są one użytkowane przez spółkę, nie tracą wartości i planowana jest ich sprzedaż.

Rozliczenia międzyokresowe zostały przyjęte do bilansu na podstawie zinwentaryzowania dokumentów źródłowych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz statutu spółki. Znajduje to potwierdzenie w stosownych dokumentach rejestrowych.

Rezerwy wyceniane są według ich wartości nominalnej w oparciu o stosowne dokumenty księgowe

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Zobowiązania z tytułu pożyczek powiększa się na dzień bilansowy o niezrealizowane odsetki.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany metodą ewidencji kosztów tylko w układzie rodzajowym (zespół kont "4" )

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone na zasadach określonych w ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektórych innych ustaw z 26 stycznia 2018 roku (Dz.U z 2018 r.poz.398; dalej nowelizacja) i zgodnie z art.55 pkt. 2 nowelizacji z 1 października 2018 r. w strukturze logicznej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe8 099 538,128 086 538,12
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe8 099 538,128 086 538,12
1Nieruchomości8 099 538,128 086 538,12
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe124 199,1360 107,61
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe80 950,0043 509,73
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek80 950,0043 509,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 845,0010 697,73
– do 12 miesięcy1 845,0010 697,73
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych79 105,0032 812,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe43 249,1316 597,88
1Krótkoterminowe aktywa finansowe43 249,1316 597,88
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne43 249,1316 597,88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach43 249,1316 597,88
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem8 223 737,258 146 645,73
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-16 380 781,88-21 371 206,36
IKapitał (fundusz) podstawowy8 850 000,00250 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-21 621 206,36-24 538 893,99
VIZysk (strata) netto-3 609 575,522 917 687,63
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania24 604 519,1329 517 852,09
IRezerwy na zobowiązania4 500,004 500,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy4 500,004 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe4 500,004 500,00
IIZobowiązania długoterminowe24 546 926,1329 494 945,09
1Wobec jednostek powiązanych24 546 926,1329 494 945,09
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe53 093,0018 407,00
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek53 093,0018 407,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:48 093,0013 407,00
– do 12 miesięcy48 093,0013 407,00
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne5 000,005 000,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem8 223 737,258 146 645,73
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:128 777,0488 752,00
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów128 777,0488 752,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej367 075,80165 725,64
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii84,56
IIIUsługi obce322 740,24164 895,64
IVPodatki i opłaty, w tym:43 636,00297,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe615,00533,00
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-238 298,76-76 973,64
DPozostałe przychody operacyjne3,410,80
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne3,410,80
EPozostałe koszty operacyjne284 985,68276 382,04
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne284 985,68276 382,04
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-523 281,03-353 354,88
GPrzychody finansowe3 897,314 392 037,19
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 897,3154,63
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne4 391 982,56
HKoszty finansowe3 090 191,801 120 994,68
IOdsetki, w tym:1 260 286,331 120 994,68
– dla jednostek powiązanych1 260 249,691 120 959,68
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne1 829 905,47
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-3 609 575,522 917 687,63
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-3 609 575,522 917 687,63
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-21 371 206,36-24 288 893,99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-21 371 206,36-24 288 893,99
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu250 000,00250 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego8 600 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)8 600 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu8 850 000,00250 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-24 538 893,99-20 938 110,37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-24 538 893,99-20 938 110,37
a) zwiększenie (z tytułu)-3 600 783,62
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia3 600 783,62
b) zmniejszenie (z tytułu)2 917 687,63
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-21 621 206,36-24 538 893,99
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-21 621 206,36-24 538 893,99
6Wynik netto-3 609 575,522 917 687,63
Azysk netto2 917 687,63
Bstrata netto3 609 575,52
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-16 380 781,88-21 371 206,36
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-16 380 781,88-21 371 206,36
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-3 609 575,522 917 687,63
IIKorekty razem3 138 701,77-3 297 018,46
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych1 881 206,35-4 391 982,56
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 260 249,691 120 959,68
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-37 440,27-30 330,73
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów34 686,004 335,15
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-470 873,75-379 330,83
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki13 000,0018 850,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne13 000,0018 850,00
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-13 000,00-18 850,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy9 000 000,00300 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału8 600 000,00
2Kredyty i pożyczki400 000,00300 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki8 489 475,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek8 489 475,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)510 525,00300 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)26 651,25-98 180,83
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:26 651,25-98 180,83
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu16 597,88114 778,71
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:43 249,1316 597,77
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-3 609 575,52-2 917 687,63
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:4 391 982,56
dodatnie różnice kursowe związane z wyceną pożyczekart 15a ust 1 pkt - lit -4 391 982,56
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 096 662,181 096 662,18568,00
ujemne różnice kursowe związane z wyceną pożyczek1 087 772,851 087 772,85art 15a ust 1 pkt - lit -
pozostałe 8 889,338 889,33568,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:194 917,06194 917,061 125 459,68
zarachowane odsetki od pożyczek190 417,06190 417,06art 16 ust 1 pkt 11 lit -1 120 959,68
pozostałe 4 500,004 500,004 500,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:14 624 668,4014 624 668,404 500,00
Koszty odsetek od pożyczek kup w zw. z uregulowaniem14 620 168,4014 620 168,40art 15 ust 1 pkt - lit -
pozostałe 4 500,004 500,004 500,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa do sprawozdania

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki