Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LUBFARM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyLUBFARM SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoLubelskie
PowiatLubelski
GminaLublin
MiejscowośćLublin
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoLubelskie
PowiatLubelski
GminaLublin
UlicaŁanowa
Nr domu8
MiejscowośćLublin
Kod pocztowy20-750
PocztaLublin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4646Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000184379

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

aktywa i pasywa zgodnie z ustawą, z tym , że sładniki majątku spełniające kryteria zaliczenia do środków trwałych, których cena nabycia wynosi do 3500 ujmuje się w ewidencji środków trwałych ale ich wartość odpisuje jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową wg stawek określonych w załączniku do updop przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników podwyższających lub obniżających stawki amortyzacyjne. Materiały zakupione w ilościach wskazujących na bezpośrednie zużycie odpisuje się w koszty pod datą zakupu. Ewidencja ilościowo-wartościowa zapasów prowadzona jest dla towarów wedłu cen zakupu. Wycena rozchodu towarów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Akcje wycenia się na aktywnym rynku regulowanym. Skutki przeszacowania wrtości akcji wycenionych w wartości godziwej zalicza się do przychodów lub kosztów okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek Zysków i Strat sporządza się w wersji porównawczej

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Ustalenie wyniku Finansowego przebiega na podstawie ksiąg rachunkowych według jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów w tym także dokonywania odpisow amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazanew w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujęte w tej samej wysokości w księgach otwartych na następny rok obrotowy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe43 175 846,3543 760 103,23
IWartości niematerialne i prawne474 189,668 886,29
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne474 189,668 886,29
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe37 788 537,3338 407 597,58
1Środki trwałe37 788 537,3311 318 608,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)7 281 236,217 308 928,49
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej21 472 148,753 098 484,47
c) urządzenia techniczne i maszyny8 174 141,01538 705,43
d) środki transportu335 696,12368 799,81
e) inne środki trwałe525 315,243 689,80
2Środki trwałe w budowie27 088 989,58
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe4 460 825,364 891 325,36
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe4 460 825,364 891 325,36
a) w jednostkach powiązanych525 000,00525 000,00
– udziały lub akcje525 000,00525 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale3 935 825,364 366 325,36
– udziały lub akcje3 935 825,364 366 325,36
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe452 294,00452 294,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego452 294,00452 294,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe101 280 944,12109 017 940,51
IZapasy42 814 150,1543 868 318,46
1Materiały179 030,46
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary42 635 119,6943 868 318,46
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe54 714 339,8261 174 678,97
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale2 891,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 891,89
– do 12 miesięcy2 891,89
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek54 714 339,8261 171 787,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:51 851 521,5458 190 413,20
– do 12 miesięcy51 851 521,5458 190 413,20
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych823 994,83949 333,38
c) inne2 038 823,452 032 040,50
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 321 477,693 457 250,01
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 321 477,693 457 250,01
a) w jednostkach powiązanych1 289 363,341 289 363,34
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 289 363,341 289 363,34
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach1 339 835,831 459 863,06
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 339 835,831 459 863,06
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne692 278,52708 023,61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach350 778,52491 023,61
– inne środki pieniężne341 500,00217 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe430 976,46517 693,07
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem144 456 790,47152 795 814,43
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny16 901 449,1717 734 219,65
IKapitał (fundusz) podstawowy5 397 350,005 397 350,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:12 336 869,6511 407 075,65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-832 770,48929 794,00
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania127 555 341,30135 043 824,09
IRezerwy na zobowiązania901 330,00932 296,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego901 330,00932 296,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe19 858 658,7746 343 162,19
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek19 858 658,7746 343 162,19
a) kredyty i pożyczki19 267 200,0045 639 360,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe591 458,77703 801,60
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe106 795 352,5387 768 365,90
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale40 212 620,2535 203 815,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:40 212 620,2535 203 815,39
– do 12 miesięcy40 212 620,2535 203 815,39
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek66 554 417,7452 559 203,60
a) kredyty i pożyczki24 418 975,5856 145,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe12 205 336,2811 810 275,32
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:29 246 324,3039 609 747,75
– do 12 miesięcy29 246 324,3039 609 747,75
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych665 002,41990 583,35
h) z tytułu wynagrodzeń60 205,00
i) inne18 779,1732 246,38
4Fundusze specjalne28 314,545 346,91
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem144 456 790,47152 795 814,43
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:352 315 602,28409 749 933,15
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów5 525 277,007 220 454,73
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów346 790 325,28402 529 478,42
BKoszty działalności operacyjnej350 637 725,47407 695 947,51
IAmortyzacja1 440 242,56549 229,91
IIZużycie materiałów i energii1 265 647,471 404 790,71
IIIUsługi obce8 579 881,437 887 871,46
IVPodatki i opłaty, w tym:616 029,02547 166,18
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia9 877 943,4710 734 774,84
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 843 521,782 051 520,62
– emerytalne894 918,191 959 625,20
VIIPozostałe koszty rodzajowe323 982,02331 438,77
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów326 690 477,72384 189 155,02
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 677 876,812 053 985,64
DPozostałe przychody operacyjne1 230 768,33614 125,19
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 227,64
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 230 768,33599 897,55
EPozostałe koszty operacyjne1 383 787,37800 585,58
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych81 206,08
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1 302 581,29800 585,58
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 524 857,771 867 525,25
GPrzychody finansowe251 284,64552 226,99
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:248 527,64213 533,99
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych336 000,00
VInne2 757,002 693,00
HKoszty finansowe2 639 878,891 484 683,24
IOdsetki, w tym:2 016 274,441 334 941,23
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych430 500,00
IVInne193 104,45149 742,01
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-863 736,48935 069,00
JPodatek dochodowy5 275,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)-30 966,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-832 770,48929 794,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)17 734 219,6516 804 425,65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach17 734 219,6516 804 425,65
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 397 350,005 397 350,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu5 397 350,005 397 350,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu11 407 075,659 701 646,24
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego929 794,001 705 429,41
a) zwiększenie (z tytułu)929 794,001 705 429,41
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)929 794,001 705 429,41
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu12 336 869,6511 407 075,65
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-832 770,48929 794,00
Azysk netto-832 770,48929 794,00
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)16 901 449,1717 734 219,65
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-832 770,48929 794,00
IIKorekty razem5 895 108,758 973 380,71
1Amortyzacja1 440 242,56549 229,91
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2 147 311,971 484 683,24
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej81 206,08-14 227,64
5Zmiana stanu rezerw-30 966,00
6Zmiana stanu zapasów1 054 168,31-724 212,24
7Zmiana stanu należności6 460 339,151 967 327,69
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-5 774 409,935 411 637,41
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych86 716,61634 942,34
10Inne korekty430 500,00-336 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 062 338,279 903 174,71
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy28 003,6514 227,64
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych28 003,6514 227,64
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki829 444,2326 546 126,29
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych829 444,2326 546 126,29
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-801 440,58-26 534 898,65
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy-4 276 642,7817 331 187,91
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki-120 000,0017 331 187,91
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki4 156 642,781 484 683,24
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek2 009 330,81
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki2 147 311,971 484 683,24
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-4 276 642,7815 846 504,67
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-15 745,09-782 219,27
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-15 745,09-782 219,27
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu708 023,611 490 242,88
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:692 278,52708 023,61
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-863 736,48
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:81 650,0081 650,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:6 402 901,20430 500,005 972 401,20
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:9 534 491,229 534 491,22
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-3 913 676,50
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2018

Sprawozdanie Zarządu 2018

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki