Szczegóły spółki

Nazwa LUBFARM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9462108452
REGON 430904450
KRS 0000184379
Adres ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin
Telefon 817 105 200
Faks 817 105 200
E-mail lubfarm@lubfarm.pl
WWW b.d.
PKD
 • 4646Z — sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.88 0.88
Zadłużenie / kapitał (D/E) 7.61 7.55
Płynność bieżąca (CR) 1.24 0.95
Płynność szybka (QR) 0.74 0.55
Złota/srebrna reguła bilansowa 7.61 7.55
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.23% -0.24%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.24% -4.93%
Rentowność aktywów (ROA) 0.61% -0.58%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-05-08 88/2019 24 23298
Poz. 23298. LUBFARM SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie.
KRS 0000184379. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22 grudnia 2003 r.
[BMSiG-22914/2019]

Zarząd Lubfarm S.A z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień
11 czerwca 2019 r. na godz. 1300 w Lublinie, ul. Łanowa 8,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następują-
cym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania
   uchwał.  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
    ści Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego
    Spółki za rok 2018.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze
    swej działalności, badania bilansu, rachunku zysków
    i strat, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co
    do pokrycia straty za rok 2018.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania z badania przez Radę
       Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, spra-
       wozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do pokrycia
       straty za rok 2018,
     b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
       działalności,
     c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania
       z wykonania obowiązków,
     d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za rok 2018,
     e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za
       rok 2018,
     f) udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania obo-
       wiązków za rok 2018,
     g) pokrycia straty za rok 2018,
     h) upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów
       i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów
       na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego
       części,
     i) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania
       wieczystego gruntu położonego przy ul. Miesz-
       czańskiej o pow. 1,2638 ha, działka nr 3/4 objętego
       Księgą Wieczystą LU 1I/00129372/6 oraz prawa
       odrębnej własności budynków usytuowanych na tej
       działce,
     j) wyboru Rady Nadzorczej
  9. Zamknięcie obrad.
Poz. 23298. LUBFARM SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie.
KRS 0000184379. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22 grudnia 2003 r.
[BMSiG-22914/2019]

Zarząd Lubfarm S.A z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień
11 czerwca 2019 r. na godz. 1300 w Lublinie, ul. Łanowa 8,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następują-
cym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania
   uchwał.  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
    ści Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego
    Spółki za rok 2018.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze
    swej działalności, badania bilansu, rachunku zysków
    i strat, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co
    do pokrycia straty za rok 2018.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania z badania przez Radę
       Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, spra-
       wozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do pokrycia
       straty za rok 2018,
     b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
       działalności,
     c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania
       z wykonania obowiązków,
     d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za rok 2018,
     e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za
       rok 2018,
     f) udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania obo-
       wiązków za rok 2018,
     g) pokrycia straty za rok 2018,
     h) upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów
       i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów
       na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego
       części,
     i) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania
       wieczystego gruntu położonego przy ul. Miesz-
       czańskiej o pow. 1,2638 ha, działka nr 3/4 objętego
       Księgą Wieczystą LU 1I/00129372/6 oraz prawa
       odrębnej własności budynków usytuowanych na tej
       działce,
     j) wyboru Rady Nadzorczej
  9. Zamknięcie obrad.
2018-06-01 105/2018 19 23194
Poz. 23194. „LUBFARM” SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie.
KRS 0000184379. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22 grudnia 2003 r.
[BMSiG-22751/2018]

Zarząd Spółki LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie
zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 r., o godz. 1400, w Lublinie,
ul. Łanowa 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariuszyPorządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjo-
    nariuszy do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
    ści Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego
    Spółki za rok 2017.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze
    swej działalności, badania bilansu, rachunku zysków
    i strat, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co
    do przeznaczenia zysku za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania z badania przez Radę
       Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki,
       sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do
       przeznaczenia zysku za rok 2017,
     b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
       działalności,
     c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania
       z wykonania obowiązków,
     d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za rok 2017,
     e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki
       za rok 2017,
      f) udzielenie Prezesowi Zarządu skwitowania z wyko-
       nania obowiązków za rok 2017,
     g) przeznaczenia zysku za rok 2017,
     h) upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu i zabez-
       pieczenia go w formie hipotek lub zastawów na przed-
       siębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części,
      i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
      j) wyboru Rady Nadzorczej,
     k) zmiany statutu Spółki.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień
Statutu

Dotychczasowa treść § 1
 Firma Spółki brzmi „LUBFARM” Spółka Akcyjna. Spółka może
 używać odpowiednika swej nazwy w językach obcych oraz
 wyrażającego ją znaku graficznego oraz skrótu „LUBFARM” S.A.

Proponowana treść § 1
 Firma Spółki brzmi Lubfarm Spółka Akcyjna. Spółka może
 używać wyrażającego ją znaku graficznego oraz skrótu
 Lubfarm S.A.
Poz. 23194. „LUBFARM” SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie.
KRS 0000184379. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22 grudnia 2003 r.
[BMSiG-22751/2018]

Zarząd Spółki LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie
zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 r., o godz. 1400, w Lublinie,
ul. Łanowa 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariuszyPorządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjo-
    nariuszy do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
    ści Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego
    Spółki za rok 2017.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze
    swej działalności, badania bilansu, rachunku zysków
    i strat, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co
    do przeznaczenia zysku za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania z badania przez Radę
       Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki,
       sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do
       przeznaczenia zysku za rok 2017,
     b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
       działalności,
     c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania
       z wykonania obowiązków,
     d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za rok 2017,
     e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki
       za rok 2017,
      f) udzielenie Prezesowi Zarządu skwitowania z wyko-
       nania obowiązków za rok 2017,
     g) przeznaczenia zysku za rok 2017,
     h) upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu i zabez-
       pieczenia go w formie hipotek lub zastawów na przed-
       siębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części,
      i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
      j) wyboru Rady Nadzorczej,
     k) zmiany statutu Spółki.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień
Statutu

Dotychczasowa treść § 1
 Firma Spółki brzmi „LUBFARM” Spółka Akcyjna. Spółka może
 używać odpowiednika swej nazwy w językach obcych oraz
 wyrażającego ją znaku graficznego oraz skrótu „LUBFARM” S.A.

Proponowana treść § 1
 Firma Spółki brzmi Lubfarm Spółka Akcyjna. Spółka może
 używać wyrażającego ją znaku graficznego oraz skrótu
 Lubfarm S.A.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki