Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyRemontowa Lighting Technologies S.A.
Siedziba
Województwopomorskie
PowiatM.Gdańsk
GminaM.Gdańsk
MiejscowośćGdańsk
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
PowiatM.Gdańsk
GminaM.Gdańsk
UlicaSucha
Nr domu25
MiejscowośćGdańsk
Kod pocztowy80-531
PocztaGdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2740Z - produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000183695

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A.1 Wartości niematerialne i prawne
A. W ciągu roku obrotowego Wartości Niematerialne i Prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe.
B. Na dzień bilansowy Wartości Niematerialne i Prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7A.2.Rzeczowy majątek trwały
A. W trakcie roku obrotowego środki trwałe wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, powiększone o koszty poniesione na ulepszenie znajdującego się w używaniu środka trwałego, pomniejszone o odpisy umorzeniowe.
B. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się i wykazuje w aktywach bilansu według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy aktualizujące lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7A.3 Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

7B.1 Należności długoterminowe
A. W trakcie roku obrotowego należności długoterminowe wycenia się wg ich wartości nominalnej.
C. Na dzień bilansowy należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
7B.2 Inwestycje długoterminowe
7B.2.1 Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.
A. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne oraz inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków wycenia się w trakcie roku obrotowego według ceny rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
B. Na dzień bilansowy nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.
7B.2.2 Długoterminowe aktywa finansowe
A. W trakcie roku długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
B. Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7B.3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
A. W trakcie roku obrotowego rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub stałych cen ewidencyjnych.
B. Na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto lub stałych cen ewidencyjnych.
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
Materiały - cena nabycia,
Rozchody materiałów – wyceniane są według art. 34 ust. 4 pkt. 1 – według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego składnika
Towary - cena nabycia.
Półprodukty i produkty w toku - koszt wytworzenia,
Wyroby gotowe wyceniane są według stałych cen ewidencyjnych, ustalone na poziomie cen zbytu przy zapewnieniu ewidencji odchyleń od cen ewidencyjnych na koncie 621.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów do produkcji dokonywane są przez komisję składającą się z Dyrektora ds. Handlowych oraz Szefa Produkcji lub Dyrektora ds. Technicznych nie rzadziej niż raz w roku na dzień bilansowy w oparciu o kryteria ich przydatności w procesie produkcji oraz spełniania norm jakościowych. Jeśli zapas materiałowy nie będzie w pełni przydatny, powinien być dokonany odpis obniżający wartość tego zapasu do wysokości ceny netto, którą będzie można uzyskać przy jego odsprzedaży.
Opisy aktualizujące wartość zapasów wyrobów gotowych tworzy się poprzez ustalenie cen (wartości) sprzedaży netto tych wyrobów gotowych możliwych do uzyskania, pomniejszonych o rabaty, opusty i inne zmniejszenia oraz koszy związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży. Ustalenie cen (wartości) sprzedaży wyrobów gotowych dokonywane jest przez komisję składającą się z Dyrektora ds. Handlowych oraz Szefa Produkcji lub Dyrektora ds. Technicznych nie rzadziej niż raz w roku na dzień bilansowy.
7B.4 Należności
A. W trakcie roku obrotowego należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
B. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty i stosując następujące zasady:
• co najmniej w wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, od należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,
• w pełnej wysokości należności, od należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o
ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
• co najmniej do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, od
należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna,
• w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, od należności stanowiących
równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego,
• w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne
należności od należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców.
Odpisane należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość zaliczając je w części dotyczącej odsetek do kosztów finansowych, a w pozostałych przypadkach – do pozostałych kosztów operacyjnych.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się odpisu odwrotnego przywracając tym samym ich pierwotną wartość.
7B.5 Środki pieniężne
A. W trakcie okresu obrachunkowego środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
B. Na dzień bilansowy środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
7B.6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
A. Na dzień przyjęcia do ksiąg oraz w ciągu roku obrotowego ujmuje się je w wysokości poniesionych kosztów zgodnie z posiadaną dokumentacją, którą stanowi:
• Koszty niezakończonych prac badawczo – rozwojowych – protokoły przekazane przez kierowników działów biorących udział w pracach badawczo rozwojowych określający % udział wynagrodzenia poszczególnych pracowników w tych pracach, faktury zakupu materiałów i usług,
• Dla odpisu rocznego ZFŚS – szczegółowe wyliczenie planowanego odpisu rocznego,
• Dla kosztów ubezpieczeń – zawarte polisy ubezpieczeniowe,
• Dla innych kosztów – stosowna dokumentacja ( umowa, faktura, itp.)
B. Na dzień bilansowy w spółce wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, po upewnieniu się, co do osiągnięcia w tym czasie korzyści ekonomicznych.
7B.7 Kapitały (fundusze) własne
A. W ciągu roku obrotowego kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
B. Na dzień bilansowy kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
Kapitał (fundusz ) podstawowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitał (fundusz) zapasowy tworzony jest z podziału zysku oraz przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny.
Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.
7B.8 Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
• odroczony podatek dochodowy,
• odprawy emerytalno-rentowe,
• gwarancje,
• inne przewidywana straty.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki.

7B.9 Zobowiązania
A. W trakcie roku obrotowego zobowiązania wycenia się w wartości wymagającej zapłaty.
B. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
7B.10 Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów
A. W trakcie okresu obrachunkowego rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej.
C. Na dzień bilansowy rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej.
7B.11 Wycena transakcji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
• średnim kurs NBP poprzedzający dzień dokonania transakcji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji,
• do rozchodu walut obcych spółka stosuje metodę wyceny „Kurs historyczny” ustalony według metody FIFO,
• na dzień bilansowy spółka wycenia środki pieniężne według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyceny.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

7C.1. Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
7C.2. Koszty
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, usług i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane i koszty wytworzenia oraz narzuty kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnozakładowych.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
• Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
• Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
• Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
• Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.
7C.3. Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują:
• bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
• zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
7C..3.1. Podatek dochodowy bieżący
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.
7C..3.2. Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe22 092 776,5016 558 200,46
IWartości niematerialne i prawne813 210,87896 612,98
1Koszty zakończonych prac rozwojowych813 210,87896 612,98
3Inne wartości niematerialne i prawne1 138,76
IIRzeczowe aktywa trwałe5 392 082,005 690 626,55
1Środki trwałe5 392 082,005 534 488,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 029 152,694 029 152,69
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej816 050,93869 309,69
c) urządzenia techniczne i maszyny292 585,80342 984,56
e) inne środki trwałe254 292,58293 041,97
2Środki trwałe w budowie156 137,64
IVInwestycje długoterminowe13 699 754,489 211 217,79
1Nieruchomości13 699 754,489 211 217,79
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 187 729,15758 604,38
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 187 729,15758 604,38
BAktywa obrotowe6 621 166,3412 214 474,27
IZapasy3 004 825,675 717 607,46
1Materiały1 650 735,892 070 366,94
2Półprodukty i produkty w toku533 270,721 327 817,94
3Produkty gotowe708 375,702 303 436,76
5Zaliczki na dostawy i usługi112 443,3615 985,82
IINależności krótkoterminowe3 416 863,253 421 716,98
1Należności od jednostek powiązanych215 015,78465 080,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:215 015,78465 080,46
– do 12 miesięcy215 015,78465 080,46
3Należności od pozostałych jednostek3 201 847,472 956 636,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 755 879,962 024 973,08
– do 12 miesięcy2 755 879,962 024 973,08
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych125 930,3171 126,21
c) inne320 037,20860 537,23
IIIInwestycje krótkoterminowe24 644,01436 353,69
1Krótkoterminowe aktywa finansowe24 644,01436 353,69
b) w pozostałych jednostkach256 815,14
– udzielone pożyczki256 815,14
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne24 644,01179 538,55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach24 644,01179 538,55
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe174 833,412 638 796,14
Aktywa razem28 713 942,8428 772 674,73
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny5 599 944,859 278 450,58
IKapitał (fundusz) podstawowy2 900 000,002 900 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 519 254,075 473 666,28
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:859 196,51859 196,51
VIZysk (strata) netto-3 678 505,7345 587,79
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 113 997,9919 494 224,15
IRezerwy na zobowiązania2 446 200,461 620 506,01
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 287 924,191 437 054,98
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne158 276,27178 451,03
– długoterminowa119 373,66111 627,25
– krótkoterminowa38 902,6166 823,78
3Pozostałe rezerwy5 000,00
– krótkoterminowe5 000,00
IIZobowiązania długoterminowe4 503 989,626 215 717,85
3Wobec pozostałych jednostek4 503 989,626 215 717,85
a) kredyty i pożyczki979 360,722 391 327,63
c) inne zobowiązania finansowe28 636,02
e) inne3 524 628,903 795 754,20
IIIZobowiązania krótkoterminowe15 861 985,9711 452 820,31
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych6 168 204,341 644 381,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:347 657,18218 829,11
– do 12 miesięcy347 657,18218 829,11
b) inne5 820 547,161 425 552,60
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek9 159 300,529 342 286,35
a) kredyty i pożyczki2 998 019,352 872 012,59
c) inne zobowiązania finansowe158 353,52535 036,37
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 577 311,563 364 051,42
– do 12 miesięcy2 577 311,563 364 051,42
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi4 589,9968 334,36
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 789 692,961 698 901,04
h) z tytułu wynagrodzeń173 098,28166 859,93
i) inne458 234,86637 090,64
4Fundusze specjalne534 481,11466 152,25
IVRozliczenia międzyokresowe301 821,94205 179,98
2Inne rozliczenia międzyokresowe301 821,94205 179,98
– krótkoterminowe301 821,94205 179,98
Pasywa razem28 713 942,8428 772 674,73
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 069 706,3518 751 316,00
– od jednostek powiązanych2 447 310,012 183 998,21
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów14 165 740,4616 049 507,59
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-4 841 921,401 490 355,72
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki3 097 065,90384 839,45
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów648 821,39826 613,24
BKoszty działalności operacyjnej17 900 021,5919 394 133,13
IAmortyzacja463 484,58466 176,15
IIZużycie materiałów i energii6 634 416,307 911 109,91
IIIUsługi obce1 405 340,42927 593,12
IVPodatki i opłaty, w tym:357 652,51386 478,54
VWynagrodzenia6 961 902,057 323 086,85
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 560 656,401 658 552,90
– emerytalne615 502,77695 185,16
VIIPozostałe koszty rodzajowe155 469,00214 353,44
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów361 100,33506 782,22
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 830 315,24-642 817,13
DPozostałe przychody operacyjne5 939 803,533 347 600,04
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 500,003 090,30
IIDotacje13 248,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 517 153,011 084 325,29
IVInne przychody operacyjne1 407 902,522 260 184,45
EPozostałe koszty operacyjne4 779 219,621 905 839,57
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych616 946,4532 977,09
IIIInne koszty operacyjne4 162 273,171 872 862,48
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 669 731,33798 943,34
GPrzychody finansowe6 981,3865 475,76
IIOdsetki, w tym:6 981,388 260,15
VInne57 215,61
HKoszty finansowe594 011,34461 947,01
IOdsetki, w tym:478 274,13378 105,39
– dla jednostek powiązanych84 208,1729 960,55
IVInne115 737,2183 841,62
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-4 256 761,29402 472,09
JPodatek dochodowy-578 255,56356 884,30
LZysk (strata) netto (I–J–K)-3 678 505,7345 587,79
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)9 278 450,589 232 862,79
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach9 278 450,589 232 862,79
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 900 000,002 900 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 900 000,002 900 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 473 666,285 097 957,11
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego45 587,79375 709,17
a) zwiększenie (z tytułu)45 587,79375 709,17
– podziału zysku (ustawowo)45 587,79375 709,17
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 519 254,075 473 666,28
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości859 196,51868 546,39
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-9 349,88
b) zmniejszenie (z tytułu)9 349,88
– zbycia środków trwałych9 349,88
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu859 196,51859 196,51
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu45 587,79366 359,29
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu45 587,79366 359,29
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach45 587,79366 359,29
b) zmniejszenie (z tytułu)45 587,79366 359,29
6Wynik netto-3 678 505,7345 587,79
Azysk netto45 587,79
Bstrata netto-3 678 505,73
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)5 599 944,859 278 450,58
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)5 599 944,859 278 450,58
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-2 454 730,56-1 029 127,09
IZysk (strata) netto-3 678 505,7345 587,79
IIKorekty razem1 223 775,17-1 074 714,88
1Amortyzacja467 588,16466 956,48
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)242 635,91301 213,42
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej212 801,02
5Zmiana stanu rezerw825 694,45-609 930,97
6Zmiana stanu zapasów2 712 781,79-1 019 409,83
7Zmiana stanu należności4 853,731 207 606,51
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-393 418,07190 459,68
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 131 479,92-529 502,75
10Inne korekty-3 980 641,74-1 082 107,42
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-2 454 730,56-1 029 127,09
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-542 315,66-401 999,23
IWpływy50 082,0355 000,00
3Z aktywów finansowych, w tym:6 067,917 743,23
b) w pozostałych jednostkach6 067,917 743,23
– odsetki6 067,917 743,23
4Inne wpływy inwestycyjne44 014,1247 256,77
IIWydatki592 397,69456 999,23
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych592 397,69456 999,23
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-542 315,66-401 999,23
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 842 151,681 588 611,58
IWpływy3 134 587,011 924 592,71
2Kredyty i pożyczki3 134 587,011 924 592,71
IIWydatki292 435,33335 981,13
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego43 731,5127 024,48
8Odsetki248 703,82308 956,65
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 842 151,681 588 611,58
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-154 894,54157 485,26
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-154 894,54157 485,26
FŚrodki pieniężne na początek okresu179 538,5522 053,29
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:24 644,01179 538,55
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-4 256 761,29402 472,09
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:4 539 374,251 761 469,99
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 627 009,661 246 187,83
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:350 327,72449 152,89
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-7 519 453,60-561 962,96
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa w załączonym pliku

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki