Szczegóły spółki

Nazwa REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5830002580
REGON 190593640
KRS 0000183695
Adres ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2740Z — produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.68 0.8
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.1 4.13
Płynność bieżąca (CR) 1.07 0.42
Płynność szybka (QR) 0.57 0.23
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.1 4.13
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.24% -28.15%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.49% -65.69%
Rentowność aktywów (ROA) 0.16% -12.81%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-06 129/2020 471 382220
Poz. 382220. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10115/20/436]W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 382220. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10115/20/436]W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2020-05-06 87/2020 18 20355
Poz. 20355. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 stycznia 2004 r.
[BMSiG-19894/2020]

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółki Akcyj-
nej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień
1 czerwca 2020 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie, które odbędzie się w siedzibie akcjonariusza - Gdańskiej
Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku
przy ul. Na Ostrowiu 1, w sali konferencyjnej nr 108 (budynek
Zarządu - I piętro), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego
  Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
  jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących
  uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
  Spółki w 2019 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok
  wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
  z jego badania oraz wniosku w sprawie podziału zysku.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
  ności w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad
  w pkt 5-7.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów
  Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Wybór podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru
  akcjonariuszy.
11. Dokonanie zmian w Statucie Spółki w następującym
  zakresie:

a) w § 6 ust. 1 skreśla się zdanie pierwsze:
Akcje imienne mogą być zamienione na okaziciela za pisemną
zgodą Rady Nadzorczej;

b) w § 18 ust. 1 skreśla się wyrażenie:
z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych;


c) w § 20 ust. 2 pkt 9 w brzmieniu:
wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zby-
wanie środków trwałych oraz realizację inwestycji o wartości
przekraczającej 1% kapitału zakładowego,

nadaje się brzmienie:
wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zby-
wanie środków trwałych oraz realizację inwestycji o wartości
przekraczającej 400.000 zł;


d) w § 20 ust. 2 pkt 21 w brzmieniu:
opiniowanie pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd (oprócz
pełnomocnictw procesowych, udzielanych pełnomocnikom
procesowym) - skreśla się,e) w § 20 ust. 2 pkt 22 w brzmieniu:
wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na zawieranie umów
o wykonanie usług niematerialnych, w szczególności z zakresu
szeroko rozumianego doradztwa prawnego, ekonomicznego,
finansowego i technicznego - skreśla się,

f) w § 20 ust. 2 pkt 23 w brzmieniu:
wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na zawieranie umów
z podmiotami zależnymi lub powiązanymi ze Spółką o war-
tości przekraczającej 1% kapitału zakładowego - skreśla się

g) w § 28 ostatnie zdanie w brzmieniu:
Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na
Walnym Zgromadzeniu - skreśla się,

h) w § 33 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
Dywidenda będzie wypłacana bezpośrednio przez Zarząd, bez
pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
  Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

          4.

       Towarzystwa

    ubezpieczeń wzajemnych
Poz. 20355. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 stycznia 2004 r.
[BMSiG-19894/2020]

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółki Akcyj-
nej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień
1 czerwca 2020 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie, które odbędzie się w siedzibie akcjonariusza - Gdańskiej
Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku
przy ul. Na Ostrowiu 1, w sali konferencyjnej nr 108 (budynek
Zarządu - I piętro), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego
  Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
  jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących
  uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
  Spółki w 2019 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok
  wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
  z jego badania oraz wniosku w sprawie podziału zysku.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
  ności w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad
  w pkt 5-7.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów
  Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Wybór podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru
  akcjonariuszy.
11. Dokonanie zmian w Statucie Spółki w następującym
  zakresie:

a) w § 6 ust. 1 skreśla się zdanie pierwsze:
Akcje imienne mogą być zamienione na okaziciela za pisemną
zgodą Rady Nadzorczej;

b) w § 18 ust. 1 skreśla się wyrażenie:
z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych;


c) w § 20 ust. 2 pkt 9 w brzmieniu:
wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zby-
wanie środków trwałych oraz realizację inwestycji o wartości
przekraczającej 1% kapitału zakładowego,

nadaje się brzmienie:
wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zby-
wanie środków trwałych oraz realizację inwestycji o wartości
przekraczającej 400.000 zł;


d) w § 20 ust. 2 pkt 21 w brzmieniu:
opiniowanie pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd (oprócz
pełnomocnictw procesowych, udzielanych pełnomocnikom
procesowym) - skreśla się,e) w § 20 ust. 2 pkt 22 w brzmieniu:
wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na zawieranie umów
o wykonanie usług niematerialnych, w szczególności z zakresu
szeroko rozumianego doradztwa prawnego, ekonomicznego,
finansowego i technicznego - skreśla się,

f) w § 20 ust. 2 pkt 23 w brzmieniu:
wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na zawieranie umów
z podmiotami zależnymi lub powiązanymi ze Spółką o war-
tości przekraczającej 1% kapitału zakładowego - skreśla się

g) w § 28 ostatnie zdanie w brzmieniu:
Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na
Walnym Zgromadzeniu - skreśla się,

h) w § 33 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
Dywidenda będzie wypłacana bezpośrednio przez Zarząd, bez
pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
  Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

          4.

       Towarzystwa

    ubezpieczeń wzajemnych
2020-03-02 42/2020 290 95601
Poz. 95601. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3320/20/160]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. NA OSTROWIU
nr domu 1 kod pocztowy 80-873 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. NA OSTROWIU nr domu 1 kod pocztowy 80-958
poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 95601. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3320/20/160]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. NA OSTROWIU
nr domu 1 kod pocztowy 80-873 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. NA OSTROWIU nr domu 1 kod pocztowy 80-958
poczta GDAŃSK kraj POLSKA
2020-02-11 28/2020 205 63403
Poz. 63403. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/934/20/478]

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość
GDAŃSK ulica SUCHA nr domu 25 kod pocztowy
80-531 poczta GDAŃSK-NOWY PORT kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. NA
OSTROWIU nr domu 1 kod pocztowy 80-873 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 63403. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/934/20/478]

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość
GDAŃSK ulica SUCHA nr domu 25 kod pocztowy
80-531 poczta GDAŃSK-NOWY PORT kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. NA
OSTROWIU nr domu 1 kod pocztowy 80-873 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA
2019-07-05 129/2019 1086 570094
Poz. 570094. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/134227/19/760]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570094. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/134227/19/760]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1086 570095
Poz. 570095. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/134323/19/547]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570095. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/134323/19/547]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 574 301375
Poz. 301375. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/112117/19/840]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 301375. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/112117/19/840]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 574 301376
Poz. 301376. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/112119/19/482]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 301376. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/112119/19/482]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-04 67/2019 19 17840
Poz. 17840. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 stycznia 2004 r.
[BMSiG-17367/2019]

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku (Spółka), wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000183695, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 maja 2019 r. Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadze-
nie), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy
ul. Suchej 25, o godz. 900, w sali nr 203, z następującym
porządkiem obrad:

   1) Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
    cego Zgromadzenia.
   2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wią-
    żących uchwał.
   4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
   5) Przedstawienie sprawozdania z działalności jednostki
    w 2018 roku.
   6) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za
    2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego bie-
    głego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
    finansowego.
   7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
   8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności w 2018 roku.
   9) Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem
    obrad w pkt 5-8.
  10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom orga-
    nów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obo-
    wiązków w 2018 roku.
  11) Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy
i użytkownicy mają prawo uczestniczenia w Zgromadze-
niu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na
tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcje na okaziciela
dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty
akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed
terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego
zakończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku.
W zaświadczeniu winny być wskazane numery dokumentów
akcji oraz zawarte stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą
wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.
Poz. 17840. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 stycznia 2004 r.
[BMSiG-17367/2019]

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku (Spółka), wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000183695, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 maja 2019 r. Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadze-
nie), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy
ul. Suchej 25, o godz. 900, w sali nr 203, z następującym
porządkiem obrad:

   1) Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
    cego Zgromadzenia.
   2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wią-
    żących uchwał.
   4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
   5) Przedstawienie sprawozdania z działalności jednostki
    w 2018 roku.
   6) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za
    2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego bie-
    głego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
    finansowego.
   7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
   8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności w 2018 roku.
   9) Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem
    obrad w pkt 5-8.
  10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom orga-
    nów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obo-
    wiązków w 2018 roku.
  11) Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy
i użytkownicy mają prawo uczestniczenia w Zgromadze-
niu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na
tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcje na okaziciela
dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty
akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed
terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego
zakończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku.
W zaświadczeniu winny być wskazane numery dokumentów
akcji oraz zawarte stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą
wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.
2018-12-12 240/2018 433 1164608
Poz. 1164608. REMONTOWA LIGHTING TECHNO-
LOGIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22427/18/34]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. DIAKOWICZ 2. DARIUSZ JANUSZ
3. 55033100670 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA
ZARZĄDU - PREZESA ZARZĄDU, NA OKRES
TRZECH MIESIĘCY 6. NIE wpisać: 2 1. PYRZANOW-
SKI 2. MACIEJ MICHAŁ 3. 86092603211 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. DRAS 2. PIOTR 3. 65020109137
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1164608. REMONTOWA LIGHTING TECHNO-
LOGIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22427/18/34]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. DIAKOWICZ 2. DARIUSZ JANUSZ
3. 55033100670 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA
ZARZĄDU - PREZESA ZARZĄDU, NA OKRES
TRZECH MIESIĘCY 6. NIE wpisać: 2 1. PYRZANOW-
SKI 2. MACIEJ MICHAŁ 3. 86092603211 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. DRAS 2. PIOTR 3. 65020109137
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-20 224/2018 1719 1092409
Poz. 1092409. REMONTOWA LIGHTING TECHNO-
LOGIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20980/18/516]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. JAROSIŃSKA 2. EWA STANISŁAWA


3. 55050807886 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ZARĘBA 2. GRZEGORZ PIOTR 3. 81122505156
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. DIAKO-
WICZ 2. DARIUSZ JANUSZ 3. 55033100670 5. CZŁO-
NEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁ-
NIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU - PREZESA
ZARZĄDU, NA OKRES TRZECH MIESIĘCY 6. NIE
Poz. 1092409. REMONTOWA LIGHTING TECHNO-
LOGIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20980/18/516]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. JAROSIŃSKA 2. EWA STANISŁAWA


3. 55050807886 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ZARĘBA 2. GRZEGORZ PIOTR 3. 81122505156
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. DIAKO-
WICZ 2. DARIUSZ JANUSZ 3. 55033100670 5. CZŁO-
NEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁ-
NIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU - PREZESA
ZARZĄDU, NA OKRES TRZECH MIESIĘCY 6. NIE
2018-10-31 212/2018 1240 873483
Poz. 873483. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/717977/18/982]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873483. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/717977/18/982]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1240 873484
Poz. 873484. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/717978/18/383]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873484. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/717978/18/383]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1240 873485
Poz. 873485. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/717979/18/784]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873485. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/717979/18/784]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1240 873486
Poz. 873486. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/717980/18/496]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873486. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLO-
GIES SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000183695. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.01.2004.
[RDF/717980/18/496]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-13 73/2018 16 15532
Poz. 15532. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 stycznia 2004 r.
[BMSiG-14847/2018]

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku (Spółka), wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000183695, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksuspółek handlowych, zwołuje na dzień 17 maja 2018 r. Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadze-
nie), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy
ul. Suchej 25, o godz. 1200, w sali nr 203, z następującym
porządkiem obrad:

  1) Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczą-
   cego Zgromadzenia.
  2) Wybór komisji skrutacyjnej.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wią-
   żących uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2017 roku.
  6) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za
   2017 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego
   rewidenta z badania rocznego sprawozdania finanso-
   wego.
  7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie przeznacze-
   nia zysku netto za 2017 rok.
  8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
   łalności w 2017 roku.
  9) Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem
   obrad w pkt 5-8.
 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom orga-
   nów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obo-
   wiązków w 2017 roku.
 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej.
 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu
   Spółki, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Wspólna
   kadencja Zarządu trwa jeden rok” i przyjęcia tekstu jed-
   nolitego Statutu Spółki.
 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy
i użytkownicy mają prawo uczestniczenia w Zgromadze-
niu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na
tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcje na okaziciela
dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty
akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed
terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego
zakończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku.
W zaświadczeniu winny być wskazane numery dokumentów
akcji oraz zawarte stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą
wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.
Poz. 15532. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000183695. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 stycznia 2004 r.
[BMSiG-14847/2018]

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku (Spółka), wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000183695, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksuspółek handlowych, zwołuje na dzień 17 maja 2018 r. Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadze-
nie), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy
ul. Suchej 25, o godz. 1200, w sali nr 203, z następującym
porządkiem obrad:

  1) Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczą-
   cego Zgromadzenia.
  2) Wybór komisji skrutacyjnej.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wią-
   żących uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2017 roku.
  6) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za
   2017 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego
   rewidenta z badania rocznego sprawozdania finanso-
   wego.
  7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie przeznacze-
   nia zysku netto za 2017 rok.
  8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
   łalności w 2017 roku.
  9) Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem
   obrad w pkt 5-8.
 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom orga-
   nów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obo-
   wiązków w 2017 roku.
 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej.
 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu
   Spółki, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Wspólna
   kadencja Zarządu trwa jeden rok” i przyjęcia tekstu jed-
   nolitego Statutu Spółki.
 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy
i użytkownicy mają prawo uczestniczenia w Zgromadze-
niu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na
tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcje na okaziciela
dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty
akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed
terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego
zakończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku.
W zaświadczeniu winny być wskazane numery dokumentów
akcji oraz zawarte stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą
wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki