Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyStary Kazimierz S.A.
Siedziba
WojewództwoMałopolskie
PowiatKraków
Gminam. Kraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
PowiatKraków
Gminam. Kraków
UlicaZamoyskiego
Nr domu27
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy30-519
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6831Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6491Z - leasing finansowy
7711Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
4511Z - sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000179510

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka stosuje zasady rachunkowości omówione poniżej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka rzeczowy majątek trwały dzieli na środki trwałe wysokiej i niskiej jednostkowej wartości początkowej.
Środki trwałe o wysokiej wartości początkowej to środki trwałe, których jednostkowa wartość początkowa jest wyższa od 10000 PLN i ewidencjonowane są zgodnie z KRŚT w 8 grupach rodzajowych, które określa Zarządzenie Prezesa GUS, natomiast odpisów amortyzacyjnych tych środków dokonuje się metodą liniową i degresywną oraz stosując indywidualne stawki amortyzacji:
Drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na lata jego użytkowania proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach, tzw. metodą liniową
W odniesieniu do produkcyjnych maszyn, urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KRŚT oraz środków transportu / z wyjątkiem samochodów osobowych/ metodą degresywną liczoną od wartości księgowej netto. Dla w/w środków trwałych stawki amortyzacyjne podane w wykazie stawek podwyższa się przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2.
Stosując indywidualne stawki amortyzacji.
Stosuje się następujące okresy amortyzacji
budynki i budowle 10-40 lat
maszyny i urządzenia 3-10 lat
środki transportu 3-5 lat
pozostałe środki trwałe 5 lat
Środki trwałe o niskiej wartości początkowej są to środki o wartości początkowej poniżej 10000 PLN. Kierując się zasadą istotności ewidencjonowane są zgodnie z KRŚT w grupie 4,6 lub 8 albo tylko na ewidencji ilościowej pozabilansowo. Środki te amortyzuje się w sposób uproszczony przez jednorazowy 100 % odpis wartości początkowej środka trwałego w miesiącu oddania do użytkowania.
Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto ustalonych na dzień bilansowy.
Opisy aktualizacyjne wartość rzeczowych aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.
Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wycenia się:
Nieruchomości, wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,
Udziały i akcje w innych jednostkach nabyte w celu sprawowania nad nimi kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu na ich działalność – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości akcji i udziałów, które posiada jednostka podejmuje zarząd w oparciu o dokumentacje finansową jednostek powiązanych – przesłankę do dokonania odpisu z tytułu trwałej utraty wartości jest utrzymywanie się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego kapitału własnego spółki, w której jednostka posiada udziały lub akcje.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – według wartości godziwej,
Udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - według ceny rynkowej lub ceny nabycia.
Na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wycenia się:
Aktywa finansowe tj. papiery wartościowe, akcje przeznaczone do obrotu – według wartości rynkowej albo ceny nabycia;
Dla inwestycji krótkoterminowych, dla których nie istnieje aktywny rynek – według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące;
Udzielone pożyczki zaliczone do inwestycji – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
Lokaty terminowe – według wartości nominalnej;
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie
krajowej – według wartości nominalnej;
Środki pieniężne i inne aktywa w walucie obcej – według średniego kursu NBP ogłaszanego dla danej waluty na ten dzień.
Różnice kursowe z tytułu wyceny walut w ciągu roku obrotowego, jak i na dzień bilansowy, zalicza się odpowiednio do przychodów (dodatnie) lub do kosztów (ujemne) finansowych.
Należności i zobowiązania w walucie polskiej na dzień bilansowy wycenia się:
należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
Aktywa i pasywa w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się:
składniki aktywów po średnim kursie ogłoszonym przez NBP
składniki pasywów po średnim kursie ogłoszonym przez NBP
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne:
rezerwa długoterminowa na świadczenia emerytalno-rentowe ustalana jest na podstawie kalkulatora rezerw
rezerwa krótkoterminowa na świadczenia urlopowe ustalana jest w kwocie należnych do wykorzystania zaległych urlopów obliczonej wg średniej płacy za 01/2019.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
Wynik finansowy Jednostki obejmuje wszystkie przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe538 753,45588 254,02
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe532 369,45579 418,02
1Środki trwałe488 369,45129 014,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej474 538,16111 613,24
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe13 831,2917 400,78
2Środki trwałe w budowie44 000,00450 404,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 384,008 836,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 384,008 836,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 582 197,86210 596,39
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe206 147,00135 602,08
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek206 147,00135 602,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:204 742,00127 989,28
– do 12 miesięcy204 742,00127 989,28
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 405,007 612,80
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 372 512,5572 688,86
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 372 512,5572 688,86
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach1 331 608,0070 681,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 331 608,0070 681,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne40 904,552 007,86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach40 904,552 007,86
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 538,312 305,45
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 120 951,31798 850,41
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny140 529,8970 884,95
IKapitał (fundusz) podstawowy500 000,00500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:64 258,1964 258,19
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-493 373,24-497 107,80
VIZysk (strata) netto69 644,943 734,56
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 980 421,42727 965,46
IRezerwy na zobowiązania3 909,005 662,54
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 728,001 407,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 181,004 255,54
– długoterminowa1 181,004 255,54
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe273 506,00269 080,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek273 506,00269 080,00
a) kredyty i pożyczki273 506,00269 080,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe397 532,29450 302,52
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek397 532,29450 302,52
a) kredyty i pożyczki357 712,00373 840,02
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:16 183,6152 562,30
– do 12 miesięcy7 931,6144 310,30
– powyżej 12 miesięcy8 252,008 252,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych22 571,8219 471,19
h) z tytułu wynagrodzeń1 064,864 429,01
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe1 305 474,132 920,40
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 305 474,132 920,40
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 305 474,132 920,40
Pasywa razem2 120 951,31798 850,41
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:266 457,26230 481,51
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów266 457,26230 481,51
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej179 591,73188 336,92
IAmortyzacja47 048,579 794,87
IIZużycie materiałów i energii11 303,206 993,15
IIIUsługi obce58 376,7665 687,06
IVPodatki i opłaty, w tym:20 692,6518 899,86
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia30 415,1267 890,95
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:5 072,6212 724,94
– emerytalne2 756,236 422,61
VIIPozostałe koszty rodzajowe6 682,816 346,09
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)86 865,5342 144,59
DPozostałe przychody operacyjne3 074,543 188,98
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne3 074,543 188,98
EPozostałe koszty operacyjne753,896 333,26
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne753,896 333,26
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)89 186,1839 000,31
GPrzychody finansowe20 928,031 882,42
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:20 927,001 881,00
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1,031,42
HKoszty finansowe35 459,2737 103,17
IOdsetki, w tym:35 456,4337 102,42
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne2,840,75
IZysk (strata) brutto (F+G–H)74 654,943 779,56
JPodatek dochodowy5 010,0045,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)69 644,943 734,56
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)70 884,9567 150,39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach70 884,9567 150,39
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu500 000,00500 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu500 000,00500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu64 258,1940 875,87
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych23 382,32
a) zwiększenie (z tytułu)23 382,32
- zysku23 382,32
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu64 258,1964 258,19
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-497 107,80-497 107,80
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu497 107,80497 107,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach497 107,80497 107,80
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)3 734,56
- przeznaczenie zysku na pokrycie straty3 734,56
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu493 373,24497 107,80
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-493 373,24-497 107,80
6Wynik netto69 644,943 734,56
Azysk netto69 644,943 734,56
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)140 529,8970 884,95
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)140 529,8970 884,95
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 325 416,8949 271,30
IZysk (strata) netto69 644,943 734,56
IIKorekty razem1 255 771,9545 536,74
1Amortyzacja47 048,579 794,87
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)14 779,0035 137,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-1 753,544 237,54
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-70 544,92-6 270,36
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-36 642,412 623,10
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 302 885,2514,59
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 325 416,8949 271,30
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-36 482,00
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki36 482,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych36 482,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-36 482,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 286 520,20-18 193,98
IWpływy62 859,22
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki62 763,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe96,22
IIWydatki1 286 520,2081 053,20
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 263 632,8076 050,20
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki22 887,405 003,00
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 286 520,20-18 193,98
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)38 896,69-5 404,68
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 007,867 412,54
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:40 904,552 007,86
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok74 654,943 779,56
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 074,542 000,00
pozostałe 3 074,542 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:20 927,001 881,00
pozostałe 20 927,001 881,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 295,926 333,26
pozostałe 1 295,926 333,26
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:30 094,9538 859,10
pozostałe 30 094,9538 859,10
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:24 643,10369,83
pozostałe 24 643,10369,83
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:49 155,4244 721,09
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym8 245,75
K. Podatek dochodowy1 237,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki