Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLDROB" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2018-12-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLDROB" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŁódzkie
Powiatm.Łódź
GminaŁódź
MiejscowośćŁódź
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁódzkie
Powiatm.Łódź
GminaŁódź
Ulicaal. marsz. Józefa Piłsudskiego
Nr domu92
MiejscowośćŁódź
Kod pocztowy92-202
PocztaŁódź
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000175569

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad / polityką rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 1/2002 Zarządu Spółki z dnia 02.01.2002 wprowadzającej z dniem 01.01.2002r. Polityka rachunkowości została zmieniona aneksami 1 i 2 do powyższej uchwały. Zakładowe zasady, metody i wzory księgowań wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o umorzenie. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową. Oprogramowanie komputerów amortyzowane jest w ciągu dwóch lat.

Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3.500,00 PLN odnoszone są jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji ilościowej jako przedmioty długotrwałego użytku.

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Stawki amortyzacyjne stosowane dla środków trwałych są następujące:

Prawo wieczystego użytkowania gruntów (gr.0): 5%
Budynki i budowle (gr 1-2): 2,5 – 10%
Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6): 6,0 – 30%
Środki transportu (gr. 7): 20%
Pozostałe środki trwałe: (gr. 8): 10 – 20%

Materiały

Stany i rozchody materiałów objęte ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się wg cen nabycia zgodnie z metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Należności
Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisów aktualizujących, które dotyczą:
- należności sporne,
- należności z wyroku sądowego.

Wartości należności urealniono tworząc rezerwy na należności od dłużników. Nie utworzono rezerw na należności od kontrahentów którzy nadal współpracują ze Spółką bądź złożyli stosowne oświadczenie.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty
Przychody i koszty są rozpoznawalne według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wriancie porównawczym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe360 249,07417 739,91
IIRzeczowe aktywa trwałe360 249,07417 739,91
1Środki trwałe360 249,07417 739,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)353 171,79410 360,35
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej7 077,287 379,56
BAktywa obrotowe1 071 759,22531 700,54
IZapasy5 056,904 764,22
1Materiały5 056,904 764,22
IINależności krótkoterminowe70 904,5075 223,81
3Należności od pozostałych jednostek70 904,5075 223,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:63 012,9168 583,85
– do 12 miesięcy63 012,9168 583,85
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych7 891,596 639,96
IIIInwestycje krótkoterminowe995 687,71451 607,02
1Krótkoterminowe aktywa finansowe995 687,71451 607,02
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne995 687,71451 607,02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach995 687,71451 607,02
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe110,11105,49
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy1 050 000,00
Aktywa razem1 432 008,291 999 440,45
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny845 064,541 364 950,90
IKapitał (fundusz) podstawowy2 800 000,001 750 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:729 384,90729 384,90
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:1 013 873,221 013 873,22
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:1 049 920,222 099 920,22
VZysk (strata) z lat ubiegłych-4 228 227,44-3 770 656,00
VIZysk (strata) netto-519 886,36-457 571,44
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania586 943,75634 489,55
IRezerwy na zobowiązania12 180,3111 177,37
3Pozostałe rezerwy12 180,3111 177,37
– krótkoterminowe12 180,3111 177,37
IIIZobowiązania krótkoterminowe221 591,65212 951,83
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek111 627,58102 987,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:51 696,8747 129,02
– do 12 miesięcy51 696,8747 129,02
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych42 269,6039 457,68
h) z tytułu wynagrodzeń17 661,1116 401,06
4Fundusze specjalne109 964,07109 964,07
IVRozliczenia międzyokresowe353 171,79410 360,35
2Inne rozliczenia międzyokresowe353 171,79410 360,35
– długoterminowe353 171,79410 360,35
Pasywa razem1 432 008,291 999 440,45
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 033 868,991 030 381,78
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 033 868,991 030 381,78
BKoszty działalności operacyjnej1 641 070,791 586 560,90
IAmortyzacja57 490,8457 741,97
IIZużycie materiałów i energii391 809,69386 886,07
IIIUsługi obce76 350,8166 318,30
IVPodatki i opłaty, w tym:254 408,38245 489,38
VWynagrodzenia703 099,40677 275,06
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:130 057,10125 844,03
– emerytalne47 978,6845 409,23
VIIPozostałe koszty rodzajowe27 854,5727 006,09
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-607 201,80-556 179,12
DPozostałe przychody operacyjne79 285,5992 929,12
IVInne przychody operacyjne79 285,5992 929,12
EPozostałe koszty operacyjne1 731,68790,11
IIIInne koszty operacyjne1 731,68790,11
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-529 647,89-464 040,11
GPrzychody finansowe9 761,536 509,67
IIOdsetki, w tym:9 761,536 509,67
HKoszty finansowe41,00
IVInne41,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-519 886,36-457 571,44
LZysk (strata) netto (I–J–K)-519 886,36-457 571,44
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 750 000,001 750 000,00
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 364 950,90772 522,35
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 750 000,001 750 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 050 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 050 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 800 000,001 750 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu729 384,90729 384,90
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu729 384,90729 384,90
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1 013 873,221 013 873,22
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 013 873,221 013 873,22
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 049 920,221 049 920,22
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych1 050 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 050 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu1 049 920,222 099 920,22
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-4 228 227,44-3 770 656,00
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-4 228 227,44-3 770 656,00
6Wynik netto-519 886,36-457 571,44
Bstrata netto519 886,36457 571,44
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)845 064,541 364 950,90
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-505 919,31-429 418,05
IZysk (strata) netto-519 886,36-457 571,44
IIKorekty razem13 967,0528 153,39
1Amortyzacja57 490,8457 741,97
5Zmiana stanu rezerw998,322 272,74
6Zmiana stanu zapasów-292,68-2 341,46
7Zmiana stanu należności4 319,31-22 393,85
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów8 639,8250 065,27
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-57 188,56-57 191,28
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-505 919,31-429 418,05
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 050 000,00
IWpływy1 050 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 050 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 050 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)544 080,69-429 418,05
FŚrodki pieniężne na początek okresu451 607,02881 025,07
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:995 687,71451 607,02
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-519 886,36-457 571,44
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:59 596,2659 596,2658 906,22
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:57 188,5657 188,5657 229,56
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:4 995,864 995,864 542,58
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:4 542,584 542,583 732,95
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:3 017 598,15
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-521 840,78-458 438,47
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja Dodatkowa Poldrob S.A.

-

sprawozdanie z działalności str. 1

-

sprawozdanie z działalności str. 2

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki