Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLDROB" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7280132202
REGON 470557388
KRS 0000175569
Adres al. marsz. Józefa Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź
Telefon 426 740 467
Faks 426 740 467
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.32 0.41
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.46 0.69
Płynność bieżąca (CR) 2.5 4.84
Płynność szybka (QR) 2.47 4.81
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.46 0.69
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -44.41% -50.29%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -33.52% -61.52%
Rentowność aktywów (ROA) -22.88% -36.3%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-22 78/2020 431 193429
Poz. 193429. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4957/20/607]

W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.10.2019 R., REPERTORIUM A NR 5752/2019,
KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ
ANNA OSKALDOWICZ - ZMIENIONO §7 PKT 1, §9


PKT 1, §10 PKT 2A, §10 PKT 3.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2800000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3850000,00 ZŁ wykreślić: 2. 2800000,00
ZŁ wpisać: 2. 3850000,00 ZŁ wykreślić: 3. 56000
wpisać: 3. 77000 wykreślić: 5. 2800000,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 3850000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 21000 3. 21.000
- PRAWO DO 2(DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ 1,5
(PÓŁTOREJ) JEDNOSTKI DYWIDENDY
Poz. 193429. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4957/20/607]

W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.10.2019 R., REPERTORIUM A NR 5752/2019,
KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ
ANNA OSKALDOWICZ - ZMIENIONO §7 PKT 1, §9


PKT 1, §10 PKT 2A, §10 PKT 3.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2800000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3850000,00 ZŁ wykreślić: 2. 2800000,00
ZŁ wpisać: 2. 3850000,00 ZŁ wykreślić: 3. 56000
wpisać: 3. 77000 wykreślić: 5. 2800000,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 3850000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 21000 3. 21.000
- PRAWO DO 2(DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ 1,5
(PÓŁTOREJ) JEDNOSTKI DYWIDENDY
2020-02-05 24/2020 314 54038
Poz. 54038. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/71/20/650]

W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej PPHPOLDROB@
WP.PL 4. Adres strony internetowej WWW.PPHPOL-
DROBSA.PL
Poz. 54038. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/71/20/650]

W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej PPHPOLDROB@
WP.PL 4. Adres strony internetowej WWW.PPHPOL-
DROBSA.PL
2019-12-23 247/2019 16 66482
Poz. 66482. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-66342/2019]

Na podstawie art 435 k.s.h Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego POLDROB SA w Łodzi ogłasza
o Drugim Terminie Poboru 21 000 akcji imiennych uprzywi-
lejowanych serii E na zasadach subskrypcji zamkniętej:

  1. Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie
    uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy z dnia 15.10.2019 r.
  2. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę
    1 050 000,00 do kwoty 3.850.000,00 poprzez emisję
    21 000 nowych akcji imiennych uprzywilejowanych
    serii E o numerach 56 001 - 77.000 o wartości nominal-
    nej 50 zł każda akcja.
  3. Dzień prawa poboru ustalono na 15.10.2019 r.
  4. Ogłoszenie o I Terminie Poboru zostało opublikowane
    w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 204 (5843)
    z 21 X 2019 r.
  5. Prawo poboru w I Terminie Poboru podlegało 21 000
    akcji serii E.W I Terminie Poboru osiem praw poboru
    uprawniały do objęcia 3 akcji serii E.    Zapisy w I Terminie Poboru były przyjmowane od dnia
    08.11.2019 r. do 16.12.2019 r. WI Terminie Poboru nie
    przyjęto żadnych zapisów na akcje.
  6. W II Terminie Poboru do objęcia pozostało 21 000 akcji
    serii E.
    Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje
    są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki
    na dzień prawa poboru tj 15.10.2019 r.
  7. Zapisy na akcje serii E w II Terminie Poboru przyjmo-
    wane są w siedzibie Spółki, Łódź, ul. Piłsudskiego 92,
    od dnia 15.01.2020 r. do 6.02.2020 r.
    Zamknięcie subskrybcji akcji serii E powinny być
    pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości
    50 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu.
  8. Przydział akcji serii E nastąpi do dnia 6.02.2020 r.
    Wykaz subskrybentów będzie dostępny do wglądu
    w siedzibie Spółki do 20.02.2020 r.
  9. W II Terminie Poboru akcje zostaną przydzielone zgod-
    nie z poniższymi zasadami:
     - każdemu subskrybentowi należy przyznać taki pro-
      cent akcji serii E jaki przysługuje mu w dotychczaso-
      wym kapitale zakładowym, pozostałe akcje dzieli się
      równo w stosunku do liczby zgłoszeń,
     - liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi nie może
      być wyższa niż liczba na które złożył zamówienie,
     - pozostałe akcje nieobjęte Zarząd przydziela według swo-
      jego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
  10. Zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem
    jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału nie zosta-
    nie zgłoszony do Sądu do dnia 12.03.2020 r.
Poz. 66482. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-66342/2019]

Na podstawie art 435 k.s.h Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego POLDROB SA w Łodzi ogłasza
o Drugim Terminie Poboru 21 000 akcji imiennych uprzywi-
lejowanych serii E na zasadach subskrypcji zamkniętej:

  1. Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie
    uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy z dnia 15.10.2019 r.
  2. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę
    1 050 000,00 do kwoty 3.850.000,00 poprzez emisję
    21 000 nowych akcji imiennych uprzywilejowanych
    serii E o numerach 56 001 - 77.000 o wartości nominal-
    nej 50 zł każda akcja.
  3. Dzień prawa poboru ustalono na 15.10.2019 r.
  4. Ogłoszenie o I Terminie Poboru zostało opublikowane
    w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 204 (5843)
    z 21 X 2019 r.
  5. Prawo poboru w I Terminie Poboru podlegało 21 000
    akcji serii E.W I Terminie Poboru osiem praw poboru
    uprawniały do objęcia 3 akcji serii E.    Zapisy w I Terminie Poboru były przyjmowane od dnia
    08.11.2019 r. do 16.12.2019 r. WI Terminie Poboru nie
    przyjęto żadnych zapisów na akcje.
  6. W II Terminie Poboru do objęcia pozostało 21 000 akcji
    serii E.
    Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje
    są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki
    na dzień prawa poboru tj 15.10.2019 r.
  7. Zapisy na akcje serii E w II Terminie Poboru przyjmo-
    wane są w siedzibie Spółki, Łódź, ul. Piłsudskiego 92,
    od dnia 15.01.2020 r. do 6.02.2020 r.
    Zamknięcie subskrybcji akcji serii E powinny być
    pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości
    50 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu.
  8. Przydział akcji serii E nastąpi do dnia 6.02.2020 r.
    Wykaz subskrybentów będzie dostępny do wglądu
    w siedzibie Spółki do 20.02.2020 r.
  9. W II Terminie Poboru akcje zostaną przydzielone zgod-
    nie z poniższymi zasadami:
     - każdemu subskrybentowi należy przyznać taki pro-
      cent akcji serii E jaki przysługuje mu w dotychczaso-
      wym kapitale zakładowym, pozostałe akcje dzieli się
      równo w stosunku do liczby zgłoszeń,
     - liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi nie może
      być wyższa niż liczba na które złożył zamówienie,
     - pozostałe akcje nieobjęte Zarząd przydziela według swo-
      jego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
  10. Zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem
    jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału nie zosta-
    nie zgłoszony do Sądu do dnia 12.03.2020 r.
2019-10-21 204/2019 17 53921
Poz. 53921. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-53842/2019]

Na podstawie art. 434 KSH Zarząd Przedsiębiorstwa Pro-
dukcyjno-Handlowego Poldrob S.A. w Łodzi oferuje objęcie
21.000 sztuk akcji imiennych serii E na zasadach subskrybcji
zamkniętej.

 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału akcyjnego w drodze
   emisji 21 000 sztuk akcji imiennych serii E została podjęta
   przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
   w dniu 15.10.2019 r. 2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę
  1 050.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  do kwoty 3.850.000 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt
  tysięcy złotych).
 3. Prawu poboru podlega 21.000 sztuk akcji uprzywilejowa-
  nych imiennych serii E, każda o wartości nominalnej 50 zł.
 4. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 50 zł.
 5. Dotychczasowym akcjonariuszom na dzień prawa poboru
  tj 15.10.2019 przysługuje jedno prawo poboru akcji serii E.
 6. Na każde 8 praw poboru przypadają 3 akcje serii E.
 7. Zapisy na akcje serii E będą przyjmowane w siedzibie
  spółki pod adresem: al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź,
  od 8.11.2019 do 6.02.2020. Wpłaty na akcje powinny być
  pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości
  50 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu.
 8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.
 9. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty skutkuje nie-
  wykonaniem prawa poboru i jego wygaśnięciem.
10. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku
  niezgłoszenia przez Zarząd, wniosku o wpis o podwyższe-
  niu kapitału do rejestru (do 12.03.2020) w terminie 6 mie-
  sięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału
  akcyjnego (15.10.2019).
11. Wykonywanie prawa poboru w Pierwszym Terminie
  następuje do 16.12.2019 r.
12. Informacja o przydziale akcji serii E w Pierwszym Terminie
  prawa poboru zostanie udostępniona w siedzibie Spółki
  nie później niż do 16.12.2019, a informacja o statecznym
  przydziale akcji 6.02.2020.
Poz. 53921. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-53842/2019]

Na podstawie art. 434 KSH Zarząd Przedsiębiorstwa Pro-
dukcyjno-Handlowego Poldrob S.A. w Łodzi oferuje objęcie
21.000 sztuk akcji imiennych serii E na zasadach subskrybcji
zamkniętej.

 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału akcyjnego w drodze
   emisji 21 000 sztuk akcji imiennych serii E została podjęta
   przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
   w dniu 15.10.2019 r. 2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę
  1 050.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  do kwoty 3.850.000 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt
  tysięcy złotych).
 3. Prawu poboru podlega 21.000 sztuk akcji uprzywilejowa-
  nych imiennych serii E, każda o wartości nominalnej 50 zł.
 4. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 50 zł.
 5. Dotychczasowym akcjonariuszom na dzień prawa poboru
  tj 15.10.2019 przysługuje jedno prawo poboru akcji serii E.
 6. Na każde 8 praw poboru przypadają 3 akcje serii E.
 7. Zapisy na akcje serii E będą przyjmowane w siedzibie
  spółki pod adresem: al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź,
  od 8.11.2019 do 6.02.2020. Wpłaty na akcje powinny być
  pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości
  50 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu.
 8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.
 9. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty skutkuje nie-
  wykonaniem prawa poboru i jego wygaśnięciem.
10. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku
  niezgłoszenia przez Zarząd, wniosku o wpis o podwyższe-
  niu kapitału do rejestru (do 12.03.2020) w terminie 6 mie-
  sięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału
  akcyjnego (15.10.2019).
11. Wykonywanie prawa poboru w Pierwszym Terminie
  następuje do 16.12.2019 r.
12. Informacja o przydziale akcji serii E w Pierwszym Terminie
  prawa poboru zostanie udostępniona w siedzibie Spółki
  nie później niż do 16.12.2019, a informacja o statecznym
  przydziale akcji 6.02.2020.
2019-09-17 180/2019 12 47642
Poz. 47642. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-47746/2019]

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisa-
nej do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
pod nr 0000175569, zawiadamia, że 15 października 2019 r.,
o godz 1000, w Łodzi, ul. Brzeźna 12 lok. 4, odbędzie się NWZA
nw. porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału Spółki
    z proponowanym dniem poboru 15.10.2019 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
  8. Zamknięcie obrad NWZA.

Stosownie do art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje poniżej
dotychczasową i proponowaną treść zmienianych postano-
wień Statutu Spółki

Aktualna treść § 7 ust. 1 Statutu:
Kapitał zakładowy wynosi 2.800.000,00 (dwa miliony osiem-
set tysięcy złotych) i dzieli się na 56.000 (pięćdziesiąt sześć
tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A, B, C, D o wartości nomi-
nalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda.

Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu:
Kapitał akcyjny wynosi 3.850.000 (słownie: trzy miliony
osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 77.000
(siedemdziesiąt siedem tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A,
B, C, D, E o wartości nominalnej 50,00 zł każda.

Aktualna treść § 9 ust. 1 Statutu:
Posiadacze akcji imiennych A, B, C, D oraz pracownicy Spółki
mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji
i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia.Proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu:
Posiadacze akcji imiennych serii A, B, C, D, E oraz pracownicy
Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych
emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia.

Aktualna treść § 10 ust. 2a i 3 Statutu:
ust. 2a Akcje imienne serii C i D mają prawo do 2 (dwóch)
głosów na WZA.
ust. 3 Akcje imienne serii A, B, C, D mają prawo do 1,5 (pół-
torej jednostki dywidendy).

Proponowana treść § 10 ust. 2a i 3 Statutu:
ust. 2a Akcje imienne serii C, D, E mają prawo do 2 (dwóch)
głosów na WZA.
ust. 3 Akcje imienne A, B, C, D, E mają prawo do 1,5 (półtorej)
jednostki dywidendy.
Poz. 47642. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-47746/2019]

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisa-
nej do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
pod nr 0000175569, zawiadamia, że 15 października 2019 r.,
o godz 1000, w Łodzi, ul. Brzeźna 12 lok. 4, odbędzie się NWZA
nw. porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału Spółki
    z proponowanym dniem poboru 15.10.2019 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
  8. Zamknięcie obrad NWZA.

Stosownie do art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje poniżej
dotychczasową i proponowaną treść zmienianych postano-
wień Statutu Spółki

Aktualna treść § 7 ust. 1 Statutu:
Kapitał zakładowy wynosi 2.800.000,00 (dwa miliony osiem-
set tysięcy złotych) i dzieli się na 56.000 (pięćdziesiąt sześć
tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A, B, C, D o wartości nomi-
nalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda.

Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu:
Kapitał akcyjny wynosi 3.850.000 (słownie: trzy miliony
osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 77.000
(siedemdziesiąt siedem tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A,
B, C, D, E o wartości nominalnej 50,00 zł każda.

Aktualna treść § 9 ust. 1 Statutu:
Posiadacze akcji imiennych A, B, C, D oraz pracownicy Spółki
mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji
i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia.Proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu:
Posiadacze akcji imiennych serii A, B, C, D, E oraz pracownicy
Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych
emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia.

Aktualna treść § 10 ust. 2a i 3 Statutu:
ust. 2a Akcje imienne serii C i D mają prawo do 2 (dwóch)
głosów na WZA.
ust. 3 Akcje imienne serii A, B, C, D mają prawo do 1,5 (pół-
torej jednostki dywidendy).

Proponowana treść § 10 ust. 2a i 3 Statutu:
ust. 2a Akcje imienne serii C, D, E mają prawo do 2 (dwóch)
głosów na WZA.
ust. 3 Akcje imienne A, B, C, D, E mają prawo do 1,5 (półtorej)
jednostki dywidendy.
2019-05-17 95/2019 19 25374
Poz. 25374. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-25090/2019]

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569 niniejszym zawia-
damia, że dnia 24 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie
Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z nw.
porządkiem obrad:

   1. Otwarcie obrad
   2. Wybór Przewodniczącego obrad
   3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
   4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
   5. Przedstawienie porządku obrad
   6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2018 r.
   7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z bada-
    nia bilansu rachunku zysku i strat.  8. Podjęcie uchwał:
    - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu
    - o udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
  9. Wybór Rady Nadzorczej
 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2018 r oraz kon-
   tynuacji działalności
 11. Zamknięcie obrad
Poz. 25374. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-25090/2019]

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569 niniejszym zawia-
damia, że dnia 24 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie
Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z nw.
porządkiem obrad:

   1. Otwarcie obrad
   2. Wybór Przewodniczącego obrad
   3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
   4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
   5. Przedstawienie porządku obrad
   6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2018 r.
   7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z bada-
    nia bilansu rachunku zysku i strat.  8. Podjęcie uchwał:
    - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu
    - o udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
  9. Wybór Rady Nadzorczej
 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2018 r oraz kon-
   tynuacji działalności
 11. Zamknięcie obrad
2019-01-10 07/2019 16 1423
Poz. 1423. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2003 r.
[BMSiG-841/2019]

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569, niniejszym zawiada-
mia, że dnia 12.02.2019 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarial-
nej w Łodzi, ul. Brzeżna 12 lok. 4, odbędzie się Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjnariuszy z nw. porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
  7. Zamknięcie obrad NWZA.
Poz. 1423. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2003 r.
[BMSiG-841/2019]

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569, niniejszym zawiada-
mia, że dnia 12.02.2019 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarial-
nej w Łodzi, ul. Brzeżna 12 lok. 4, odbędzie się Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjnariuszy z nw. porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
  7. Zamknięcie obrad NWZA.
2018-09-11 176/2018 624 378987
Poz. 378987. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10078/18/487]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.12.2017 R. - REPERTORIUM A NR 6771/2017,
NOTARIUSZ ANNA OSKALDOWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO: § 7 PKT. 1,
§ 9 PKT. 1, § 10 PKT. 2A I § 10 PKT. 3.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1750000,00
ZŁ wpisać: 1. 2800000,00 ZŁ 2. 2800000,00 ZŁ
wykreślić: 3. 35000 wpisać: 3. 56000 wykreślić:
5. 1750000,00 ZŁ wpisać: 5. 2800000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. „D” 2. 21000
3. 21.000 SZTUK AKCJI. PRAWO DO 2 (DWÓCH)
GŁOSÓW NA WZA ORAZ 1,5 (PÓŁTOREJ JED-
NOSTKI DYWIDENDY).
Poz. 378987. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10078/18/487]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.12.2017 R. - REPERTORIUM A NR 6771/2017,
NOTARIUSZ ANNA OSKALDOWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO: § 7 PKT. 1,
§ 9 PKT. 1, § 10 PKT. 2A I § 10 PKT. 3.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1750000,00
ZŁ wpisać: 1. 2800000,00 ZŁ 2. 2800000,00 ZŁ
wykreślić: 3. 35000 wpisać: 3. 56000 wykreślić:
5. 1750000,00 ZŁ wpisać: 5. 2800000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. „D” 2. 21000
3. 21.000 SZTUK AKCJI. PRAWO DO 2 (DWÓCH)
GŁOSÓW NA WZA ORAZ 1,5 (PÓŁTOREJ JED-
NOSTKI DYWIDENDY).
2018-05-11 91/2018 18 19668
Poz. 19668. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-19125/2018]

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569, niniejszym zawia-
damia,że dnia 12 czerwca 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie
Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
z nw. porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2017 r.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z bada-
   nia bilansu rachunku zysku i strat.
  8. Podjęcie uchwał:
    - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu,
    - o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki.
  9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2017 r. oraz kon-
   tynuacji działalności.
 10. Zamknięcie obrad.
Poz. 19668. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „POLDROB” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000175569. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-19125/2018]

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia pod nr 0000175569, niniejszym zawia-
damia,że dnia 12 czerwca 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie
Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
z nw. porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2017 r.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z bada-
   nia bilansu rachunku zysku i strat.
  8. Podjęcie uchwał:
    - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu,
    - o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki.
  9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2017 r. oraz kon-
   tynuacji działalności.
 10. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki