Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki REDET SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy REDET SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica ERAZMA CIOŁKA
Nr domu 13
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 01-445
Poczta WARSZAWA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000175000

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Spółka stosuje następujące uproszczenia w zasadach rachunkowości oraz sporządzenia sprawozdania finansowego przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro: a. nie sporządza informacji dodatkowej, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy b. nie sporządza zestawienia ze zmian w kapitale, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy c. nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, o którym mowa w art. 48b ust. 1 ustawy d. nie sporządza sprawozdania z działalności jednostki, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka stosuje następujące zasady (polityki) rachunkowości, w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru:

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a. Niskocenne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne t.j. o wartości do 3.500,- zł wprowadzane są w Spółce do ewidencji i podlegają amortyzacji jednorazowej w miesiącu przekazania ich do użytkowania.
Rzeczowe składniki majątku trwałego o wartości do 1.000,- zł – z wyłączeniem sprzętu komputerowego - mogą być traktowane jako materiały i ujmowane w kosztach działalności operacyjnej w miesiącu oddania ich do używania. Ze względów kontrolnych przy długim przewidywanym okresie użytkowania tych składników zalecane jest prowadzenie pozabilansowej ewidencji w/w wyposażenia.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,- zł Spółka amortyzuje miesięczną metodą liniową według stawek określonych w przepisach podatkowych począwszy od miesiąca następującego po okresie przyjęcia do używania. Stawka amortyzacji oprogramowania komputerowego wynosi 50%.
Środki trwałe w leasingu są amortyzowane proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej.

b. Nieruchomości i środki trwałe Spółki są objęte ochroną mienia. Inwentaryzacja środków trwałych zlokalizowanych na terenie strzeżonym odbywa się raz na cztery lata.

c. Akcje oraz udziały w innych jednostkach oraz udzielone pożyczki – zaliczane do długoterminowych lub krótkoterminowych aktywów finansowych - są wyceniane według zasad określonych w ustawie o rachunkowości:
akcje i udziały – w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
d. Ewidencja materiałów i towarów jest prowadzona w cenach zakupu, natomiast wycena rozchodu według najwcześniejszej ceny zakupu.
Wartość materiałów zużywanych na bieżące potrzeby administracyjno- gospodarcze jest odpisywana bezpośrednio w koszty w okresie ich zakupu. Nie później niż na dzień bilansowy z uwzględnieniem zasady istotności Spółka dokonuje ustalenia stanu materiałów gospodarczych i korekty kosztów o jego wartość.

e. Wartość należności przeterminowanych aktualizuje się na podstawie każdorazowej decyzji Zarządu uwzględniającej stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego obejmującego 100% kwoty należności.

f. Spółka wykazuje koszty dotyczące przychodów następnego okresu lub roku sprawozdawczego jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. W odniesieniu do niewielkich i pojedynczych wydatków stosowany jest jednorazowy odpis w koszty w wysokości proporcjonalnej w każdym roku obrotowym.

g. Ze względu na specyfikę działalności oraz zasady wynagradzania pracowników nie ma konieczności tworzenia w Spółce rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze (t.j. niewykorzystane urlopy, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe).
Na podstawie Art. 37 ust.10 ustawy o rachunkowości Spółka nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

h. Otrzymanie dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków pomocowych jest ujmowane na kontach Wn 131 (Rachunek bankowy), Ma 842-01 (Rozliczenie środków pomocowych i dotacji). Rozliczenie środków pomocowych z konta 842 następuje poprzez miesięczne odniesienie w dobro konta 760-05 (Otrzymane środki pomocowe i dotacje) sumy miesięcznej amortyzacji zakupionych w ramach projektu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w procencie odpowiadającym otrzymanemu dofinansowaniu.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka stosuje ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej według rodzajów kosztów.
Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 120 607,43 120 297,79
I Wartości niematerialne i prawne 2 560,00 4 480,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 2 560,00 4 480,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 118 047,43 115 817,79
1 Środki trwałe 75 041,07 115 817,79
c) urządzenia techniczne i maszyny 3 217,50 4 972,50
d) środki transportu 71 823,57 110 845,29
2 Środki trwałe w budowie 43 006,36
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 868 830,46 958 344,84
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 110 040,87 210 927,13
1 Należności od jednostek powiązanych 62,23 123,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 62,23 123,22
– do 12 miesięcy 62,23 123,22
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 109 978,64 210 803,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 96 473,16 189 259,09
– do 12 miesięcy 96 473,16 189 259,09
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 582,26 6 870,15
c) inne 12 923,22 14 674,67
III Inwestycje krótkoterminowe 746 829,75 699 545,74
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 746 829,75 699 545,74
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 746 829,75 699 545,74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 746 829,75 699 545,74
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 959,84 47 871,97
Aktywa razem 989 437,89 1 078 642,63
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 926 692,11 875 916,75
I Kapitał (fundusz) podstawowy 510 000,00 510 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 195 916,75 213 535,11
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 170 000,00 170 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 170 000,00 170 000,00
VI Zysk (strata) netto 50 775,36 -17 618,36
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 745,78 202 725,88
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 62 745,78 202 725,88
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2 441,55 108 410,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 441,55 108 410,85
– do 12 miesięcy 2 441,55 108 410,85
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 60 304,23 94 315,03
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 54 590,71 87 588,84
– do 12 miesięcy 54 590,71 87 588,84
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5 713,52 6 726,19
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 989 437,89 1 078 642,63
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 273 126,52 1 881 913,14
– od jednostek powiązanych 5 578,09 9 451,15
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 273 126,52 1 881 913,14
B Koszty działalności operacyjnej 1 238 533,06 1 885 111,57
I Amortyzacja 43 576,72 56 878,92
II Zużycie materiałów i energii 67 644,30 54 848,98
III Usługi obce 995 677,91 1 646 977,51
IV Podatki i opłaty, w tym: 12 772,96 11 580,49
V Wynagrodzenia 70 661,26 75 114,66
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 15 219,88 16 598,48
– emerytalne 7 704,69 8 256,34
VII Pozostałe koszty rodzajowe 32 980,03 23 112,53
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 34 593,46 -3 198,43
D Pozostałe przychody operacyjne 2 174,04 21 764,00
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 300,00
II Dotacje 1 695,08
IV Inne przychody operacyjne 2 174,04 18 768,92
E Pozostałe koszty operacyjne 2 355,17 3 377,63
III Inne koszty operacyjne 2 355,17 3 377,63
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 34 412,33 15 187,94
G Przychody finansowe 16 375,13
II Odsetki, w tym: 26,05
V Inne 16 349,08
H Koszty finansowe 12,10 32 806,30
I Odsetki, w tym: 12,10 1,13
IV Inne 32 805,17
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 50 775,36 -17 618,36
J Podatek dochodowy
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 50 775,36 -17 618,36
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku
REDET S.A.
Informacje uzupełniające do bilansu na dzień 31.12.2018
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki