Szczegóły spółki

Nazwa REDET SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000175000
Adres ERAZMA CIOŁKA 13 lok. 200, 01-445 WARSZAWA
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-30 62/2020 11 16840
Poz. 16840. REDET SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000175000. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-13685/2020]

Zarząd REDET S.A. zawiadamia, że w dniu 21 kwietnia 2020 r.,
o godz. 1530, w Warszawie przy ul. Ciołka 13 lok. 200 odbę-
dzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki REDET Spółka
  Akcyjna w REDET Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
  nością.
5. Zamknięcie obrad.

Stosownie do dyspozycji art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych, Zarząd REDET S.A. zawiadamia, iż wartość bilansowa
majątku Spółki REDET S.A. na dzień 29.02.2020 r. wynosi
972.612,94 zł.

Zgodnie z art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjo-
nariusze mogą zapoznać się planem przekształcenia Spółki
REDET S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
załącznikami do ww. planu przekształcenia, w tym z projektem
uchwały o przekształceniu, począwszy od dnia 30.03.2020 r.,
w godz. 900-1400 w siedzibie Spółki.
      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 16840. REDET SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000175000. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-13685/2020]

Zarząd REDET S.A. zawiadamia, że w dniu 21 kwietnia 2020 r.,
o godz. 1530, w Warszawie przy ul. Ciołka 13 lok. 200 odbę-
dzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki REDET Spółka
  Akcyjna w REDET Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
  nością.
5. Zamknięcie obrad.

Stosownie do dyspozycji art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych, Zarząd REDET S.A. zawiadamia, iż wartość bilansowa
majątku Spółki REDET S.A. na dzień 29.02.2020 r. wynosi
972.612,94 zł.

Zgodnie z art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjo-
nariusze mogą zapoznać się planem przekształcenia Spółki
REDET S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
załącznikami do ww. planu przekształcenia, w tym z projektem
uchwały o przekształceniu, począwszy od dnia 30.03.2020 r.,
w godz. 900-1400 w siedzibie Spółki.
      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2020-03-16 52/2020 15 14609
Poz. 14609. REDET SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000175000. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-13677/2020]

Zarząd REDET S.A. zawiadamia, że w dniu 21 kwietnia 2020 r.,
o godz. 1530, w Warszawie przy ul. Ciołka 13 lok. 200, odbę-
dzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcia uchwały o przekształceniu spółki REDET Spółka
  Akcyjna w REDET Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
  nością.
5. Zamknięcie obrad.

Stosownie do dyspozycji art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych, Zarząd REDET S.A. zawiadamia, iż wartość bilansowa
majątku Spółki REDET S.A. na dzień 29.02.2020 r. wynosi
972.612,94 zł.
Zgodnie z art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjo-
nariusze mogą zapoznać się planem przekształcenia Spółki
REDET S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
załącznikami do ww. planu przekształcenia, w tym z projektem
uchwały o przekształceniu, począwszy od dnia 30.03.2020 r.,
w godz. 900-1400 w siedzibie Spółki.
Poz. 14609. REDET SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000175000. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-13677/2020]

Zarząd REDET S.A. zawiadamia, że w dniu 21 kwietnia 2020 r.,
o godz. 1530, w Warszawie przy ul. Ciołka 13 lok. 200, odbę-
dzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcia uchwały o przekształceniu spółki REDET Spółka
  Akcyjna w REDET Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
  nością.
5. Zamknięcie obrad.

Stosownie do dyspozycji art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlo-
wych, Zarząd REDET S.A. zawiadamia, iż wartość bilansowa
majątku Spółki REDET S.A. na dzień 29.02.2020 r. wynosi
972.612,94 zł.
Zgodnie z art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjo-
nariusze mogą zapoznać się planem przekształcenia Spółki
REDET S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
załącznikami do ww. planu przekształcenia, w tym z projektem
uchwały o przekształceniu, począwszy od dnia 30.03.2020 r.,
w godz. 900-1400 w siedzibie Spółki.
2020-03-12 50/2020 19 13925
Poz. 13925. REDET SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000175000. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-13671/2020]

Zarząd REDET S.A. zawiadamia, że w dniu 21 kwietnia 2020 r.,
godz. 1400, w Warszawie przy ul. Ciołka 13 lok. 200, odbę-
dzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności
   w 2019 r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdań władz spółki oraz sprawoz-
   dania finansowego spółki za 2019 r.
  6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
   zorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
  8. Zamknięcie obrad.
      III.
  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.
       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 13925. REDET SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000175000. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-13671/2020]

Zarząd REDET S.A. zawiadamia, że w dniu 21 kwietnia 2020 r.,
godz. 1400, w Warszawie przy ul. Ciołka 13 lok. 200, odbę-
dzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności
   w 2019 r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdań władz spółki oraz sprawoz-
   dania finansowego spółki za 2019 r.
  6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
   zorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
  8. Zamknięcie obrad.
      III.
  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.
       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2019-05-08 88/2019 25 23301
Poz. 23301. REDET SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000175000. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-22721/2019]

Zarząd REDET S.A. zawiadamia, że w dniu 30 maja 19,
o g. 1500, w Warszawie przy ul. Ciołka 13 l. 200 odbędzie się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności
   w 2018 r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdań władz spółki oraz sprawoz-
   dania finansowego spółki za 2018 r.
  6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
   zorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.
  8. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  9. Zamknięcie obrad.
Poz. 23301. REDET SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000175000. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-22721/2019]

Zarząd REDET S.A. zawiadamia, że w dniu 30 maja 19,
o g. 1500, w Warszawie przy ul. Ciołka 13 l. 200 odbędzie się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności
   w 2018 r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdań władz spółki oraz sprawoz-
   dania finansowego spółki za 2018 r.
  6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
   zorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.
  8. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  9. Zamknięcie obrad.
2018-05-21 97/2018 20 21163
Poz. 21163. REDET SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000175000. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-20637/2018]

Zarząd REDET S.A. zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2018 r.,
o godz. 1500, w Warszawie przy ul. Ciołka 13/200 odbędzie się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności
    w 2017 r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdań władz spółki oraz sprawoz-
    dania finansowego spółki za 2017 r.
  6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
    zorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty
    netto za 2017 r.
  8. Informacja LOG sp. z o.o. o mianowaniu Prezesa Zarządu
    na nową kadencję.
  9. Zamknięcie obrad.
Poz. 21163. REDET SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000175000. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2003 r.
[BMSiG-20637/2018]

Zarząd REDET S.A. zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2018 r.,
o godz. 1500, w Warszawie przy ul. Ciołka 13/200 odbędzie się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności
    w 2017 r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdań władz spółki oraz sprawoz-
    dania finansowego spółki za 2017 r.
  6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
    zorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty
    netto za 2017 r.
  8. Informacja LOG sp. z o.o. o mianowaniu Prezesa Zarządu
    na nową kadencję.
  9. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki