Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyHydapres S.A.
Siedziba
Województwokujawsko-pomorskie
Powiatbydgoski
GminaSolec Kujawski
MiejscowośćSolec Kujawski
Adres
Kod krajuPL
Województwokujawsko-pomorskie
Powiatbydgoski
GminaSolec Kujawski
UlicaHaska
Nr domu7
MiejscowośćSolec Kujawski
Kod pocztowy86-050
PocztaSolec Kujawski
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2599Z - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000172742

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka dokonuje w oparciu o przepisy podatkowe, przyjmując że wynikające z nich okresy amortyzacji odpowiadają ekonomicznemu okresowi ich używania.

2. Środki trwałe, z wyłączeniem gruntów oraz nieruchomości traktowanych jako inwestycje, są wyceniane po koszcie obejmującym cenę nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z wprowadzeniem środka trwałego do użytkowania.
Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Środki trwałe, których wartość nie przekracza 3.500,00 zł. netto amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości wyższej amortyzuje się w czasie zgodnie z tabelą.

3. Materiały do produkcji są objęte ewidencją magazynową ilościowo-wartościową. Materiały są przyjmowane do magazynu (wyceniane) według rzeczywistej ceny zakupu. Rozchód materiałów do produkcji odbywa się według metody FIFO.

4. Zapasy wyrobów gotowych wycenia się wg ceny ewidencyjnej określonej na poziomie średniego technicznego kosztu wytworzenia. Różnica między ceną ewidencyjną, a rzeczywistym kosztem wytworzenia stanowi odchylenie od cen ewidencyjnych produktów korygujące stan zapasów oraz wartość rozchodów wyrobów gotowych. Ewidencję produktów gotowych dla tego wydziału Spółka prowadzi w układzie ilościowo-wartościowym. Cena ewidencyjna na podstawie decyzji Kierownika Jednostki podlega okresowej weryfikacji, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

5. Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Kwoty te obejmują kwotę główną wraz z odsetkami, jeżeli wierzyciel ich dochodzi. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania księgowane są według kursu ze zgłoszenia celnego lub z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub rachunku. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. Nie rozliczone na dzień kończący rok obrotowy należności i zobowiązania przeliczone zostały po kursie średnim na ten dzień ustalonym przez Narodowy Bank Polski. Są one odnoszone na przychody lub koszty finansowe. Spółka przyjęła zasadę rozliczania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości i zgłosiła ten fakt do Urzędu Skarbowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sposób ustalenia wyniku finansowego.
Rachunek zysków i strat sporządza się w Spółce w wariancie kalkulacyjnym. Koszty działalności operacyjnej są ujmowane na kontach zespołu „5”, czyli w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne kwoty pomniejszone
o należny podatek od towarów i usług (VAT) i są ujmowane w okresach, których dotyczą.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. W opinii Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności jednostki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe21 677 438,3323 133 366,28
IWartości niematerialne i prawne141 500,58209 940,29
3Inne wartości niematerialne i prawne141 500,58209 940,29
IIRzeczowe aktywa trwałe21 304 398,7522 676 262,74
1Środki trwałe21 167 253,6122 478 879,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 387 801,151 387 801,15
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej8 418 860,048 595 277,14
c) urządzenia techniczne i maszyny10 869 655,9911 878 827,51
d) środki transportu313 854,03425 759,95
e) inne środki trwałe177 082,40191 213,69
2Środki trwałe w budowie137 145,14197 383,30
IVInwestycje długoterminowe10 800,0010 800,00
3Długoterminowe aktywa finansowe10 800,0010 800,00
a) w jednostkach powiązanych10 800,0010 800,00
– udziały lub akcje10 800,0010 800,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe220 739,00236 363,25
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego220 739,00236 363,25
BAktywa obrotowe15 322 302,7017 866 542,27
IZapasy4 925 590,805 475 511,56
1Materiały810 670,491 051 101,58
2Półprodukty i produkty w toku191 972,35412 674,90
3Produkty gotowe3 366 415,493 280 977,57
4Towary396 622,06472 017,31
5Zaliczki na dostawy i usługi159 910,41258 740,20
IINależności krótkoterminowe9 113 555,2111 480 108,47
1Należności od jednostek powiązanych973 786,05949 416,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:973 786,05949 416,30
– do 12 miesięcy973 786,05949 416,30
3Należności od pozostałych jednostek8 139 769,1610 530 692,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 780 663,7810 346 683,38
– do 12 miesięcy7 780 663,7810 346 683,38
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych88 943,00
c) inne270 162,38184 008,79
IIIInwestycje krótkoterminowe1 237 902,75848 467,38
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 237 902,75848 467,38
a) w jednostkach powiązanych121 000,00117 700,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe121 000,00117 700,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 116 902,75730 767,38
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 116 902,75730 767,38
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe45 253,9462 454,86
Aktywa razem36 999 741,0340 999 908,55
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny19 426 946,8118 365 169,68
IKapitał (fundusz) podstawowy12 577 247,2012 577 247,20
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:6 599 258,106 599 258,10
VZysk (strata) z lat ubiegłych-811 335,62-1 973 342,85
VIZysk (strata) netto1 061 777,131 162 007,23
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 572 794,2222 634 738,87
IRezerwy na zobowiązania505 715,26637 490,87
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego423 359,46406 506,18
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne53 134,60122 565,70
– krótkoterminowa53 134,60122 565,70
3Pozostałe rezerwy29 221,20108 418,99
– krótkoterminowe29 221,20108 418,99
IIZobowiązania długoterminowe1 961 535,473 181 854,36
3Wobec pozostałych jednostek1 961 535,473 181 854,36
a) kredyty i pożyczki944 123,051 648 629,74
c) inne zobowiązania finansowe1 017 412,421 533 224,62
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 577 033,4715 884 270,66
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych167 509,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:167 509,19
– do 12 miesięcy167 509,19
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek12 382 075,8415 861 593,28
a) kredyty i pożyczki6 613 332,636 658 618,11
c) inne zobowiązania finansowe964 538,242 696 696,32
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 599 097,235 316 931,66
– do 12 miesięcy3 599 097,235 316 931,66
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi138 303,60
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych709 200,99766 014,22
h) z tytułu wynagrodzeń336 394,65386 367,89
i) inne21 208,5036 965,08
4Fundusze specjalne27 448,4422 677,38
IVRozliczenia międzyokresowe2 528 510,022 931 122,98
1Ujemna wartość firmy4 553,9312 885,77
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 523 956,092 918 237,21
– długoterminowe2 129 674,972 523 956,09
– krótkoterminowe394 281,12394 281,12
Pasywa razem36 999 741,0340 999 908,55
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:43 367 746,3948 695 621,14
– od jednostek powiązanych2 489,001 679 331,69
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów43 352 402,6647 336 870,38
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów15 343,731 358 750,76
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:38 918 149,0943 912 932,94
– jednostkom powiązanym1 574 641,49
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów38 914 676,8742 569 736,86
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 472,221 343 196,08
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)4 449 597,304 782 688,20
DKoszty sprzedaży450 215,27368 700,53
EKoszty ogólnego zarządu2 429 567,322 413 223,99
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 569 814,712 000 763,68
GPozostałe przychody operacyjne591 463,91553 925,09
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych92 940,45
IIDotacje394 281,12394 281,12
IVInne przychody operacyjne197 182,7966 703,52
HPozostałe koszty operacyjne477 638,11416 242,06
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 767,79
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych332 278,34199 641,84
IIIInne koszty operacyjne130 591,98216 600,22
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 683 640,512 138 446,71
JPrzychody finansowe3 300,223 300,89
IIOdsetki, w tym:3 300,223 300,89
– od jednostek powiązanych3 300,003 300,00
VInne23 226,47
KKoszty finansowe442 721,54679 581,51
IOdsetki, w tym:345 869,17424 020,75
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:2 187,15
– w jednostkach powiązanych2 187,15
IVInne96 852,37253 373,61
LZysk (strata) brutto (I+J–K)1 267 445,661 462 166,09
MPodatek dochodowy205 668,53300 158,86
OZysk (strata) netto (L–M–N)1 061 777,131 162 007,23
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)18 365 169,6819 176 505,30
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach18 365 169,6819 176 505,30
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu12 577 247,2012 577 247,20
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu12 577 247,2012 577 247,20
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 599 258,105 592 822,40
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 006 435,70
a) zwiększenie (z tytułu)1 006 435,70
– podziału zysku (ustawowo)1 006 435,70
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu6 599 258,106 599 258,10
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 973 342,85-422 397,86
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 973 342,85-422 397,86
– korekty błędów-422 397,86
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-1 973 342,85-422 397,86
a) zwiększenie (z tytułu)-1 973 342,85
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-1 973 342,85
b) zmniejszenie (z tytułu)1 162 007,23422 397,86
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-811 335,62-1 973 342,85
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-811 335,62-1 973 342,85
6Wynik netto1 061 777,131 162 007,23
Azysk netto1 061 777,131 162 007,23
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)19 426 946,8118 365 169,68
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)19 426 946,8118 365 169,68
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej4 536 738,41-10 105,12
IZysk (strata) netto1 061 777,131 162 007,23
IIKorekty razem3 474 961,28-1 172 112,35
1Amortyzacja2 165 439,702 284 712,95
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-7 236,86
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)342 569,17424 020,75
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej14 767,79-92 940,45
5Zmiana stanu rezerw-131 775,61-225 483,48
6Zmiana stanu zapasów549 920,76-1 265 074,58
7Zmiana stanu należności2 366 553,26-1 013 015,44
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 462 726,00-975 314,57
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-369 787,79-301 780,67
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 536 738,41-10 105,12
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-250 336,621 215 571,45
IWpływy123 154,691 731 704,13
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych123 154,47138 703,24
3Z aktywów finansowych, w tym:0,221 593 000,89
a) w jednostkach powiązanych1 593 000,00
b) w pozostałych jednostkach0,220,89
– odsetki0,220,89
IIWydatki373 491,31516 132,68
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych373 491,31516 132,68
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-250 336,621 215 571,45
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 900 266,42-756 222,61
IWpływy1 622 755,77
2Kredyty i pożyczki1 004 140,35
4Inne wpływy finansowe618 615,42
IIWydatki3 900 266,422 378 978,38
4Spłaty kredytów i pożyczek757 052,44717 178,35
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych1 763 547,23
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 033 797,581 237 779,28
8Odsetki345 869,17424 020,75
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 900 266,42-756 222,61
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)386 135,37449 243,72
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:386 135,37449 243,72
FŚrodki pieniężne na początek okresu730 767,38281 523,66
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 116 902,75730 767,38
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 267 445,661 462 166,09
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:402 612,96402 612,96
odpis ujemnej wartości firmy8 331,84art 7 ust 18 331,84
rozliczenie dotacji394 281,12art 17 ust 1 pkt 21394 281,12
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3 300,003 300,00
odsetki od obligacji niezapłacone3 300,00art 16 ust 1 pkt 113 300,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 068 175,351 137 571,03
amortyzacja NKUP908 247,40art 17b ust 1884 516,67
składka PFRON6 946,00art 16 ust 1 pkt 3612 844,00
koszty reprezentacji1 921,24art 16 ust 1 pkt 283 788,99
odsetki budżetowe1 120,63art 16 ust 1 pkt 215 636,36
odsetki od leasingu finansowego60 447,44art 17b ust 182 443,57
pozostałe koszty NKUP89 492,64art 16148 341,44
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:579 499,47687 651,38
opsia aktuazlizujący zapasy i środki trwałe332 278,34art 16 ust 1 pkt 26A199 641,84
rezerwy na świadczenia pracowniczeart 16 ust 1 pkt 271 438,82
wynagrodzenia wypłacone w kolejnym roku23 697,55art 15 ust 1 pkt 4g89 451,40
składki ZUS pracodawcy za 11 i 12/2018188 523,58art 15 ust 1 pkt 4h204 649,38
pozostałe rezerwy35 000,00art 16 ust 1190 282,79
korekta straty z tytułu sprzedaży udziałówart 162 187,15
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 597 675,252 250 112,61
składki ZUS pracodawcy za 11 i 12/2017204 649,38art 15 ust 1 pkt 4h191 641,18
strata podatkowa na sprzedaży udziałówart 16689 696,54
wynagrodzenie dot. 2017 roku wypłacone w 201889 451,40art 15 ust 1 pkt 4g28 671,39
rozwiązane odpisy na zapasach226 220,31art 16 ust 1 pkt 26a186 657,68
rat leasingowe1 033 872,81art 17b ust 11 090 098,02
inne koszty43 481,35art 1663 347,80
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:415 559,06
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym911 532,27218 803,87
K. Podatek dochodowy173 191,0041 573,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki