Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KRAJOWE BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-05
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKRAJOWE BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A.
Siedziba
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatM.KRAKÓW
GminaM.KRAKÓW
MiejscowośćKRAKÓW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatM.KRAKÓW
GminaM.KRAKÓW
UlicaLUBLAŃSKA
Nr domu38
MiejscowośćKRAKÓW
Kod pocztowy31-476
PocztaKRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000172726

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do zastosowania zasad i metod i wzorów dopuszczalnych ustawą i wprowadzono je do zastosowania.
Przyjęto własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości jednostka jest zobowiązana do sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Wszystkie dane w sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione w złotych polskich.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne. Cena nabycia obejmuję cenę zakupu oraz inne wydatki związane z nabyciem oraz przystosowaniem danego składnika wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1.500,00 PLN do 10.000,00 PLN ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania.
Środki trwałe
Środki trwałe ujmuje się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz inne wydatki związane z nabyciem oraz przystosowaniem danego środka trwałego do użytkowania.
Środki trwałe o wartości początkowej od 1.500,00 PLN do 10.000,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
Amortyzacja
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego kwoty rocznych odpisów i stawki amortyzacji. Amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w oparciu o aktualny plan amortyzacji oraz stawki amortyzacyjne określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (j. t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zmianami) – zwana dalej ustawą CIT (załącznik Nr 1 do ustawy o CIT). Stawki te zapewniają odpisywanie obiektów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przez okres ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 PLN amortyzowane są metodą liniową.
Jeżeli wartość początkowa przedmiotu długotrwałego użytku nie przekracza kwoty 1.500,00 PLN, to składników tych nie zalicza się do środków trwałych i odpisywane są one bezpośrednio jako koszt zużycia materiałów.
Towary handlowe
Towary handlowe wykazywane są według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży na dzień bilansowy. Korektę wyceny do ceny sprzedaży na dzień bilansowy dokonuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz inne wydatki związane z nabyciem towarów.
Jeżeli wydatki związane z nabyciem towarów (np. koszty transportu, ubezpieczenia) nie ś istotne, towary wycenia się według cen zakupu, nie wyższych od cen ich sprzedaży na dzień bilansowy. Zakupione towary handlowe ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ewidencji ilościowo-wartościowej.
Dla potrzeb wyceny rozchodu towarów handlowych wykorzystywana jest metoda FIFO.Cenę nabycia towarów spełniających warunki zaliczania ich do aktywów nie zwiększa się o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów.
O przydatności lub cechach użytkowych zapasów towarów w celu ustalenia konieczności dokonania (lub nie) odpisów aktualizujących decyduje każdorazowo kierownik Spółki podczas inwentaryzacji rocznej.
Należności długoterminowe i krótkoterminowe
Należności długoterminowe i krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności).
Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej należności także odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te są księgowane na dobro przychodów finansowych tylko wtedy, gdy jednostka na dzień bilansowy podejmuje decyzję o dochodzeniu tych odsetek.
Odpisó
w aktualizujących wartość należności przeterminowanych, spornych i wątpliwych dokonuje się na podstawie decyzji kierownika jednostki.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki te są księgowane w ciągu roku w ciężar kosztów finansowych na podstawie not obciążeniowych od dostawcy.
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według cen zakupu lub nabycia.
Rozchód inwestycji jednakowych, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO. Ta zasada dotyczy również inwestycji uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie.
Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub ceny rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest mniejsza.
Inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych, jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia ich złożenia, wystawienia lub nabycia.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według cen zakupu lub nabycia.
Rozchód inwestycji jednakowych, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO. Analogiczne zasady stosuje się do wyceny rozchodu inwestycji długoterminowych uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenia.
Inwestycje długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości lub według wartości godziwej.
Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po obowiązującym na dzień wyceny średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Średni kurs według tabeli NBP 252/A/NBP/2017 z dnia 31.12.2018 r. wynosi odpowiednio dla:
EUR 4,3000 PLN
USD 3,7597 PLN
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem ostrożności wyceny i obejmują w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych.
Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.
Uznawanie przychodu
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez
uwzględniania podatku od towarów i usług oraz po względnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W 2018 Spółka nie utworzyła aktywa na odroczony podatek dochodowy, gdyż szacuje się, że skumulowana w minionych latach strata podatkowa nie zostanie w całości pokryta przyszłymi dochodami.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Przyjęte zasady /polityki/ prowadzenia rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe88 786,98
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe88 786,98
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego88 786,98
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 540 643,96937 748,80
IZapasy751,30853,75
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary751,30853,75
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe363 086,06312 915,44
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek363 086,06312 915,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:348 193,74251 655,00
– do 12 miesięcy348 193,74251 655,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych14 892,3261 260,44
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 116 198,19622 859,23
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 116 198,19622 859,23
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach21 196,99
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki21 196,99
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 116 198,19601 662,24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 116 198,19601 662,24
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe60 608,411 120,38
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 540 643,961 026 535,78
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 096 254,35-2 554,49
IKapitał (fundusz) podstawowy12 000 000,0011 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-11 002 554,49-10 134 515,31
VIZysk (strata) netto98 808,84-868 039,18
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania444 389,611 029 090,27
IRezerwy na zobowiązania135 889,74468 816,57
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne88 174,0155 961,95
– długoterminowa
– krótkoterminowa88 174,0155 961,95
3Pozostałe rezerwy47 715,73412 854,62
– długoterminowe
– krótkoterminowe47 715,73412 854,62
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe308 499,87560 273,70
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych139 313,62454 590,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:139 313,62454 590,25
– do 12 miesięcy139 313,62454 590,25
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek169 186,25105 683,45
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:116 973,6077 736,36
– do 12 miesięcy116 973,6077 736,36
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych51 062,3427 947,09
h) z tytułu wynagrodzeń1 150,31
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem1 540 643,961 026 535,78
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 630 868,451 850 704,32
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 628 333,451 847 749,32
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 535,002 955,00
BKoszty działalności operacyjnej2 508 358,202 755 649,38
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii167,727 692,61
IIIUsługi obce1 360 785,091 350 526,20
IVPodatki i opłaty, w tym:8 245,3012 795,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia936 065,211 149 619,62
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:190 701,02223 004,84
– emerytalne63 555,1557 735,67
VIIPozostałe koszty rodzajowe11 061,1410 747,66
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 332,721 263,45
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)122 510,25-904 945,06
DPozostałe przychody operacyjne107 252,4114 737,11
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne107 252,4114 737,11
EPozostałe koszty operacyjne34 904,2145 222,55
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne34 904,2145 222,55
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)194 858,45-935 430,50
GPrzychody finansowe2 223,836 308,05
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:36,852 329,61
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne2 186,983 978,44
HKoszty finansowe9 486,467 595,71
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne9 486,467 595,71
IZysk (strata) brutto (F+G–H)187 595,82-936 718,16
JPodatek dochodowy88 786,98-68 678,98
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)98 808,84-868 039,18
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-2 554,49865 484,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ), PO KOREKTACH 2 554,49865 484,69
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-2 554,49865 484,69
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu11 000 000,008 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 000 000,003 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 000 000,003 000 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)1 000 000,003 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu12 000 000,0011 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu3 000 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-3 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)-3 000 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu10 134 515,319 508 854,38
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-10 134 515,31-9 508 854,38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-10 134 515,31-9 508 854,38
a) zwiększenie (z tytułu)868 039,18625 660,93
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia868 039,18625 660,93
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-11 002 554,49-10 134 515,31
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-11 002 554,49-10 134 515,31
6Wynik netto98 808,84-868 039,18
Azysk netto98 808,84
Bstrata netto-868 039,18
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 096 254,35-2 554,49
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 096 254,35-2 554,49
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-506 661,04-1 375 249,66
IZysk (strata) netto98 808,84-868 039,19
IIKorekty razem-605 469,88-507 210,47
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-332 926,83342 023,90
6Zmiana stanu zapasów102,453 554,90
7Zmiana stanu należności-50 170,62-119 106,90
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-251 773,83-670 343,09
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych29 298,95-63 339,28
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-506 661,04-1 375 249,66
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej21 196,99-1 747,59
IWpływy21 196,99
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne21 196,99
IIWydatki1 747,59
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)21 196,99-1 747,59
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 000 000,00
IWpływy1 000 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 000 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 000 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)514 535,95-1 376 997,25
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:514 535,95-1 376 997,25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu601 662,241 978 659,49
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 116 198,16601 662,24
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok187 595,82-936 718,16
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:104 227,112 512,30
Różnice kursowe dodatnie niezrealizowane 555,27art 12 ust 4323,98
Odsetki od pożyczek udzielonych niezrealizowaneart 12 ust 41 797,02
pozostałe 103 671,84391,30
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-229 256,28342 415,19
Rezerwy-premie dla pracowników -207 719,25art 16 ust 1345 671,63
Rezerwa-premie dla pracowników składki ZUS -9 537,03art 16 ust 165 909,37
Rezerwy pozostałe -12 000,00art 16 ust 1-69 165,81
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:33 523,62-60 788,27
Różnice kursowe ujemne niezrealizowane 251,84art 16 ust 1-77 155,81
pozostałe 33 271,7816 367,54
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-112 363,95-657 603,54
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki