Szczegóły spółki

Nazwa KRAJOWE BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5262723311
REGON 015540851
KRS 0000172726
Adres ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6311Z — przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.0 0.29
Zadłużenie / kapitał (D/E) -402.86 0.41
Płynność bieżąca (CR) 1.67 4.99
Płynność szybka (QR) 1.67 4.99
Złota/srebrna reguła bilansowa -402.86 0.41
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -46.9% 3.76%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 33980.92% 9.01%
Rentowność aktywów (ROA) -84.56% 6.41%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-02-01 23/2019 206 51085
Poz. 51085. KRAJOWE BIURO INFORMACJI GOSPO-
DARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000172726.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.09.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1329/19/653]

W dniu 25.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA


NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZAFRAŃSKI
2. DARIUSZ 3. 72042704057 wpisać: 2 1. CARUSO
2. ENRICO
Poz. 51085. KRAJOWE BIURO INFORMACJI GOSPO-
DARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000172726.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.09.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1329/19/653]

W dniu 25.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA


NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZAFRAŃSKI
2. DARIUSZ 3. 72042704057 wpisać: 2 1. CARUSO
2. ENRICO
2019-01-02 01/2019 264 1441
Poz. 1441. KRAJOWE BIURO INFORMACJI GOSPO-
DARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000172726.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.09.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/37582/18/418]

W dniu 19.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wpisać: 1 1. BADURA 2. PIOTR 3. 74011700277
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1441. KRAJOWE BIURO INFORMACJI GOSPO-
DARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000172726.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.09.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/37582/18/418]

W dniu 19.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wpisać: 1 1. BADURA 2. PIOTR 3. 74011700277
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-06-26 122/2018 17 27674
Poz. 27674. KRAJOWE BIURO INFORMACJI GOSPODAR-
CZEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000172726. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2003 r.
[BMSiG-27309/2018]

         Ogłoszenie o przydziale akcji

Zarząd Krajowego Biura Informacji Gospodarczej Spółka
Akcyjna informuje, iż w dniu 7 maja 2018 r. dokonał przydziału
2500 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii D, o warto-
ści nominalnej 400 zł każda akcja, tj. wszystkich akcji emisji
związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
wobec czego emisja doszła do skutku.

W ramach oferty subskrybowano 2500 akcji. Akcje zostały
przydzielone w całości CRIF AG - jedynemu akcjonariuszowi
Spółki.
Poz. 27674. KRAJOWE BIURO INFORMACJI GOSPODAR-
CZEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000172726. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2003 r.
[BMSiG-27309/2018]

         Ogłoszenie o przydziale akcji

Zarząd Krajowego Biura Informacji Gospodarczej Spółka
Akcyjna informuje, iż w dniu 7 maja 2018 r. dokonał przydziału
2500 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii D, o warto-
ści nominalnej 400 zł każda akcja, tj. wszystkich akcji emisji
związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
wobec czego emisja doszła do skutku.

W ramach oferty subskrybowano 2500 akcji. Akcje zostały
przydzielone w całości CRIF AG - jedynemu akcjonariuszowi
Spółki.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki