Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PBR" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBR S.A.
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPILSKI
GminaWYRZYSK
MiejscowośćWYRZYSK
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPILSKI
GminaWYRZYSK
Ulica22 STYCZNIA
Nr domu53
MiejscowośćWYRZYSK
Kod pocztowy89-300
PocztaWYRZYSK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000169169

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w siedzibie spółki, Zasady polityki rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, zgodnie z postanowieniami art. 9 i art.11 ust.1 ustawy.

Księgi rachunkowe otwierane na początek każdego roku obrotowego, a zamykane na dzień kończący rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W skład roku obrotowego wchodzą śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.

Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania TRAWERS wspomagającego ich prowadzenie. Program komputerowy zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów - modułów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość w odzwierciedlającą dziennik i księgę główną oraz umożliwia uzgodnienie obrotów modułów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny:
Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu
ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Długoterminowe aktywa finansowe
Wycena należności długoterminowych - nie występują
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy :
- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
- produkty - wg kosztaów wytworzenia
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę
polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego NBP
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik działalności operacyjnej
▪ wynik na operacjach finansowych,
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w
szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących
bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. Zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 338 638,031 269 871,29
IIRzeczowe aktywa trwałe1 233 974,371 167 142,55
1Środki trwałe1 233 974,371 167 142,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)544 760,32544 760,32
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej404 090,51417 980,99
c) urządzenia techniczne i maszyny10 560,4413 934,58
d) środki transportu242 331,17165 787,95
e) inne środki trwałe32 231,9324 678,71
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe104 663,66102 728,74
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego104 663,66102 728,74
BAktywa obrotowe24 991 540,8828 207 879,55
IZapasy17 876 873,7617 076 417,64
1Materiały28 092,3635 072,56
2Półprodukty i produkty w toku16 862 507,5814 639 106,02
3Produkty gotowe986 273,822 402 239,06
IINależności krótkoterminowe238 902,82164 722,21
3Należności od pozostałych jednostek238 902,82164 722,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:27 974,9292 945,41
– do 12 miesięcy27 974,9292 945,41
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych167 016,5439 886,50
c) inne43 911,3631 890,30
IIIInwestycje krótkoterminowe6 843 999,7410 936 037,26
1Krótkoterminowe aktywa finansowe6 843 999,7410 936 037,26
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6 843 999,7410 936 037,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach6 843 999,7410 936 037,26
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe31 764,5630 702,44
Aktywa razem26 330 178,9129 477 750,84
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny21 472 086,3220 583 009,54
IKapitał (fundusz) podstawowy258 750,00258 750,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:19 572 924,1118 421 819,61
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:333 711,43333 711,43
VIZysk (strata) netto1 306 700,781 568 728,50
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 858 092,598 894 741,30
IRezerwy na zobowiązania507 417,41507 872,74
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne167 417,41167 872,74
– długoterminowa119 866,81107 750,99
– krótkoterminowa47 550,6060 121,75
3Pozostałe rezerwy340 000,00340 000,00
– krótkoterminowe340 000,00340 000,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe724 236,38853 764,20
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek718 406,72849 562,65
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:355 971,89122 774,00
– do 12 miesięcy355 971,89122 774,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych198 388,44570 942,39
h) z tytułu wynagrodzeń134 421,59124 392,46
i) inne29 624,8031 453,80
4Fundusze specjalne5 829,664 201,55
IVRozliczenia międzyokresowe3 626 438,807 533 104,36
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 626 438,807 533 104,36
– krótkoterminowe3 626 438,807 533 104,36
Pasywa razem26 330 178,9129 477 750,84
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 366 842,6915 344 856,21
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów11 226 515,659 471 622,52
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)808 498,425 777 722,65
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki317 413,6275 996,88
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 415,0019 514,16
BKoszty działalności operacyjnej10 707 251,5113 360 272,22
IAmortyzacja126 467,84119 040,24
IIZużycie materiałów i energii5 270 124,208 079 516,31
IIIUsługi obce2 113 234,932 048 347,25
IVPodatki i opłaty, w tym:166 431,09164 635,94
VWynagrodzenia2 448 625,642 406 591,03
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:453 047,38417 285,16
– emerytalne400 155,50395 496,04
VIIPozostałe koszty rodzajowe113 992,04103 491,42
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów15 328,3921 364,87
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 659 591,181 984 583,99
DPozostałe przychody operacyjne50 011,7357 016,97
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych16 436,1015 242,99
IVInne przychody operacyjne33 575,6341 773,98
EPozostałe koszty operacyjne171 247,94234 824,21
IIIInne koszty operacyjne171 247,94234 824,21
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 538 354,971 806 776,75
GPrzychody finansowe119 917,89136 156,16
IIOdsetki, w tym:119 917,89136 156,16
HKoszty finansowe31 106,0049,15
IOdsetki, w tym:31 106,0049,15
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 627 166,861 942 883,76
JPodatek dochodowy322 401,00414 914,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)-1 934,92-40 758,74
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 306 700,781 568 728,50
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)20 583 009,5419 014 281,04
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu258 750,00258 750,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu18 421 819,6117 125 617,34
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 151 104,501 296 202,27
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu19 572 924,1118 421 819,61
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu333 711,43333 711,43
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu333 711,43333 711,43
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 568 728,501 297 823,00
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
b) zmniejszenie (z tytułu)1 568 728,501 297 823,00
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 620,73
– korekty błędów1 620,73
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
b) zmniejszenie (z tytułu)1 620,73
6Wynik netto
Azysk netto1 306 700,781 568 728,50
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)21 472 086,3220 583 009,54
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)21 472 086,3220 583 009,54
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto1 306 700,781 568 728,50
IIKorekty razem-4 893 062,63-1 208 517,93
1Amortyzacja126 467,84119 040,24
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-88 811,89-136 107,01
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-16 436,10-15 242,99
5Zmiana stanu rezerw-455,33220 219,74
6Zmiana stanu zapasów-800 456,12-5 752 956,07
7Zmiana stanu należności-74 180,61-47 606,70
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-129 527,82417 465,91
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 909 662,603 986 668,95
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-3 586 361,85360 210,57
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy24 396,24123 772,36
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych24 396,2423 772,36
4Inne wpływy inwestycyjne100 000,00
IIWydatki201 259,80321 134,37
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych201 259,80321 134,37
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-176 863,56-197 362,01
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy119 917,89136 156,16
4Inne wpływy finansowe119 917,89136 156,16
IIWydatki448 730,0049,15
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli417 624,00
8Odsetki31 106,0049,15
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-328 812,11136 107,01
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-4 092 037,52298 955,57
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-4 092 037,52298 955,57
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 936 037,2610 637 081,69
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:6 843 999,7410 936 037,26
– o ograniczonej możliwości dysponowania327 259,25437 796,72
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 627 166,861 942 883,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 853 719,53
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 138 483,191 138 483,19
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 197 524,071 197 524,076 100 297,60
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:43 443,9843 443,9832 804,82
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:32 804,8232 804,8238 506,97
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 696 846,902 183 759,68
K. Podatek dochodowy322 401,00414 914,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Zmiana stanu środków trwalych

-

1

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;
1.1 AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne
-
- nie było na stanie wartości niematerialnych i prawnych
1.2 AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe
Nota: Zmiana stanu środków trwałych - zapisano w pliku
2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych; - nie dokonywano odpisów aktualizujących w ciągu roku
-
3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;
- nie prowadzono prac rozwojowych
4) wartość gruntów użytkowanych wieczyście - nie występują
5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
- spółka nie używała środków trwałych na podstawie umów leasingu oraz podobnych
6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych
-
dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;
- spółka nie posiada papierów warościowych
7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;
- nie było odpisów aktualizujących należności
8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;
Akcje spółki na 31.12.2018
-
Lp. Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy
1 Akcje serii A głos, dyw.podział 18 880 188 800,00 gotówka 14.04.2000 od początku
2 Akcje serii B zwykłe 6 995 69 950,00 gotówka 14.04.2000 od początku
3 PODSUMOWANIE 25 875 58 750,00
-
9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- nie dotyczy
10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
- w całości na kapitał zapasowy
11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
-
rozwiązaniu i stanie końcowym;
Wyszczególnienie Na nagrody jubileuszowe Na odprawy emerytalne Na urlopy wypoczynkowe Razem
B.Z. 31.12.2017 0,00 107750,99 60121,75 167872,74
Zwiększenia 12115,82 12115,82
Wykorzystanie 0,00 0,00 0,00
Rozwiązanie 12571,15 12571,15
B.Z. 31.12.2018 0,00 119866,81 47550,60 167417,41

-
Wyszczególnienie Pozostałe Poznań Braille'a Razem
B.Z. 31.12.2017 120000,00 220000,00 340000,00
Zwiększenia 0,00 0,00 0,00
Wykorzystanie 0,00 0,00 0,00
Rozwiązanie 0,00 0,00 0,00
B.Z. 31.12.2018 120000,00 220000,00 340000,00

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym

-
umową, okresie spłaty:
- nie było zobowiązań długoterminowych
13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
- nie było zabezpieczeń
14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów B.Z. 31.12.2017 B.Z. 31.12.2018
1. Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 30 702,44 31 764,56
2. Inne 0,00 0,00
Razem 30 702,44 31 764,56
15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
- nie było
-
16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;
- nie występują zobowiązania warunkowe
17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
- nie dotyczy
18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
-
1.a) 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),
2.b) 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).
- 126,55 zł

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów

-

i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Struktura terytorialna 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym: 15325342,05 12352427,69
Kraj 15325342,05 12352427,69
Eksport 0,00 0,00
-
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym: 19514,16 14415,00
Kraj 19514,16 14415,00
Eksport 0,00 0,00
2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
- nie dotyczy
3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
- nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe
-
4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
-nie dokonywano odpisów aktualizujących zapasy
5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
nie było działalności aniechanej lub przewidzianej do zaniechania
6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - wykazano w nocie podatkowej
7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt
-
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
- nie było
8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
- nie stwierdzono
9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;
- nie ponoszono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe
-
10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
- nie stwierdzono
11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.
- nie poniesiono
3.Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny
-

- nie było pozycji wyrażonych w walutach obcych

4.Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny
Wyszczególnienie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2018 r. -
-
31.12.2018 r.
a. Amortyzacja 119040,24 126467,84
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00
amortyzacja środków trwałych 119040,24 126467,84
b. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z: 136107,01 88811,89
odsetki otrzymane 136156,16 119917,89
odsetki zapłacone od długoterminowych należności -49,15 31106,00
c. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z: 1382,11 15637,74
-
przychody ze sprzedaży środków trwałych -1382,11 24396,24
wartość netto sprzedanych środków trwałych 0,00 -8758,50
d. Zmiana należności wynika z następujących pozycji: -47606,70 -74180,61
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu -47606,70 -74180,61
e. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 417465,91 123504,82
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu 417465,91 -123504,82
f. Na wartość pozycji "inne korekty" : 0,00 0,00

-

5.Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
- nie było istotnych umów
2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19
-
lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
- nie było transakcji na innych warunkach niż rynkowe
3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
-
Grupy zawodowe 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2018
1 Pracownicy produkcyjni 40,00 36,00
2 Pracownicy nieprodukcyjni 5,00 5,00
3 Uczniowie 0,70 0,00
Razem 45,00 41,00
4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych
-
członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;
Wyszczególnienie 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2018
1 Organy zarządzające 532 050,24 587 562,84
2 Organy nadzorujące 66 600,00 75 600,00
Razem 598 650,24 663 162,84

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w

-
skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów
- nie było w/w świadczeń
6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
1.a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, 7500,00
-
2.b) inne usługi atestacyjne, 0,00
3.c) usługi doradztwa podatkowego, 0,00
4.d) pozostałe usługi. 0,00

6.

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;
-
- nie było korekt błędów
2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;
- nie zidentyfikowano takich zdarzeń
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
-
- nie było zmian w polityce rachunkowości
4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
- nie dotyczy

7.

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy:
-
2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - nie dotyczy
3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy - nie dotyczy
4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: - nie dotyczy
5) i 6) - nie dotyczy
-
8.W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: - nie dotyczy

-

-

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki