Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PBR" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7642257649
REGON 570878439
KRS 0000169169
Adres ul. 22 Stycznia 53, 89-300 Wyrzysk
Telefon 672 862 231
Faks 672 862 231
E-mail pbr@pbrwyrzysk.pl
WWW www.pbrwyrzysk.pl
PKD
 • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.3 0.18
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.43 0.23
Płynność bieżąca (CR) 33.04 34.51
Płynność szybka (QR) 13.04 9.82
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.43 0.23
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 10.22% 10.57%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 7.62% 6.09%
Rentowność aktywów (ROA) 5.32% 4.96%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-29 104/2020 26 23989
Poz. 23989. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PBR”
SPÓŁKA AKCYJNA w Wyrzysku. KRS 0000169169. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2003 r.
[BMSiG-23809/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A., na podsta-
wie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu, zwołuje na dzień
25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-riuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53,
o godz. 1200.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania
   finansowego Spółki za 2019 rok,
  - udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania
   obowiązków w 2019 r.,
  - podziału zysku za rok 2019,
  - wyrażenia zgody Zarządowi na nabywanie i sprzedaż nie-
   ruchomości przez Spółkę w związku z działalnością dewe-
   loperską,
  - wyrażenie zgody Zarządowi na dokonanie darowizny nie-
   ruchomości dz. nr 32/8, nr KW POIP/00182646/3 na rzecz
   Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej
   w Poznaniu, ul. Piątkowska 124,
  - zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego paragrafu
   oznaczonego jako § 111 o brzmieniu:
   „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec
    akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym
    wypłatę dywidendy, bez pośrednictwa podmiotu prowa-
    dzącego rejestr akcjonariuszy”,
  - wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
3. Zamknięcie.
Poz. 23989. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PBR”
SPÓŁKA AKCYJNA w Wyrzysku. KRS 0000169169. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2003 r.
[BMSiG-23809/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A., na podsta-
wie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu, zwołuje na dzień
25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-riuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53,
o godz. 1200.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania
   finansowego Spółki za 2019 rok,
  - udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania
   obowiązków w 2019 r.,
  - podziału zysku za rok 2019,
  - wyrażenia zgody Zarządowi na nabywanie i sprzedaż nie-
   ruchomości przez Spółkę w związku z działalnością dewe-
   loperską,
  - wyrażenie zgody Zarządowi na dokonanie darowizny nie-
   ruchomości dz. nr 32/8, nr KW POIP/00182646/3 na rzecz
   Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej
   w Poznaniu, ul. Piątkowska 124,
  - zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego paragrafu
   oznaczonego jako § 111 o brzmieniu:
   „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec
    akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym
    wypłatę dywidendy, bez pośrednictwa podmiotu prowa-
    dzącego rejestr akcjonariuszy”,
  - wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
3. Zamknięcie.
2019-09-12 177/2019 388 1020172
Poz. 1020172. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.07.2003.
[PO.IX NS-REJ.KRS/16165/19/493]

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozy-
cji: 1. DUDA 2. ROMAN TADEUSZ 3. 53102501096)
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. DUDA 2. MAR-
CIN ROMAN 3. 85020603936) wykreślić: 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 1020172. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.07.2003.
[PO.IX NS-REJ.KRS/16165/19/493]

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozy-
cji: 1. DUDA 2. ROMAN TADEUSZ 3. 53102501096)
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. DUDA 2. MAR-
CIN ROMAN 3. 85020603936) wykreślić: 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
2019-06-27 123/2019 605 471733
Poz. 471733. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/126294/19/245]

W dniu 20.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471733. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/126294/19/245]

W dniu 20.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 605 471734
Poz. 471734. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/126294/19/646]

W dniu 20.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471734. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/126294/19/646]

W dniu 20.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 605 471735
Poz. 471735. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/126294/19/47]

W dniu 20.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471735. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/126294/19/47]

W dniu 20.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 605 471736
Poz. 471736. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/126294/19/448]

W dniu 20.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471736. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/126294/19/448]

W dniu 20.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-09 89/2019 23 23629
Poz. 23629. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PBR”
SPÓŁKA AKCYJNA w Wyrzysku. KRS 0000169169. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA w Pozna-
niu, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2003 r.
[BMSiG-23069/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień7 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53,
o godz. 1400.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozda-
    nia finansowego Spółki za 2018 rok,
   - udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania
    obowiązków w 2018 r.,
   - podziału zysku za rok 2018,
   - wyboru Rady Nadzorczej.
 3. Zamknięcie.
Poz. 23629. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PBR”
SPÓŁKA AKCYJNA w Wyrzysku. KRS 0000169169. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA w Pozna-
niu, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2003 r.
[BMSiG-23069/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień7 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53,
o godz. 1400.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozda-
    nia finansowego Spółki za 2018 rok,
   - udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania
    obowiązków w 2018 r.,
   - podziału zysku za rok 2018,
   - wyboru Rady Nadzorczej.
 3. Zamknięcie.
2018-09-26 187/2018 568 488716
Poz. 488716. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/305582/18/465]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488716. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/305582/18/465]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 636 468962
Poz. 468962. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/299985/18/349]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468962. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/299985/18/349]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 636 468963
Poz. 468963. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/300298/18/534]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468963. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/300298/18/534]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 636 468964
Poz. 468964. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/300626/18/889]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468964. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„PBR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000169169. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.07.2003.
[RDF/300626/18/889]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-15 93/2018 19 20195
Poz. 20195. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PBR”
SPÓŁKA AKCYJNA w Wyrzysku. KRS 0000169169 SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2003 r.
[BMSiG-19735/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podsta-
wie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu, zwołuje na dzień
21 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53,
o godz. 1400.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozda-
    nia finansowego Spółki za 2017 rok,
   - skwitowania władz Spółki z wykonywania obowiązków
    w 2017 r.,
   - podziału zysku za rok 2017.
  3. Zamknięcie.
Poz. 20195. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PBR”
SPÓŁKA AKCYJNA w Wyrzysku. KRS 0000169169 SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2003 r.
[BMSiG-19735/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podsta-
wie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu, zwołuje na dzień
21 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53,
o godz. 1400.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozda-
    nia finansowego Spółki za 2017 rok,
   - skwitowania władz Spółki z wykonywania obowiązków
    w 2017 r.,
   - podziału zysku za rok 2017.
  3. Zamknięcie.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki