Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DALKIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatKATOWICE
GminaKATOWICE
MiejscowośćKATOWICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatKATOWICE
GminaKATOWICE
UlicaŚCIGAŁY
Nr domu14
MiejscowośćKATOWICE
Kod pocztowy40-205
PocztaKATOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3530Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000166177

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

2. Znaczące zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:
2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

2.4 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Koszty zakończonych prac rozwojowych 20 %
Oprogramowanie 20 – 50 %
Inne 20 – 50 %
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2.5 Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów, amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Prawo wieczystego użytkowania gruntów 1,2 – 1,7 %
Budynki 2,5 %
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,5 %
Urządzenia techniczne i maszyny 4,5 – 30 %
Środki transportu 20 %
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2.6 Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
2.7 Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie przesłanki istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do
odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
2.8 Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średniej ważonej.
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średniej ważonej.
Wyroby gotowe (certyfikaty pochodzenia energii elektrycznej) – cenę rynkową, przy czym rozchód wycenia się metodą średniej ważonej.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
2.9 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.10 Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
2.11 Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Zobowiązania z tytułu emisji CO2
Spółka tworzy rezerwę na zobowiązania związane z emisją CO2, gdy wielkość faktycznej emisji zanieczyszczeń przekracza liczbę przyznanych darmowych uprawnień do emisji za dany rok. Rezerwa za dany rok tworzona jest według kosztów nabycia praw do emisji w części w jakiej będzie rozliczona na dzień bilansowy prawami do emisji, a w pozostałej części według notowań rynkowych praw do emisji na dzień bilansowy. Koszty utworzenia rezerwy zalicza się do kosztów operacyjnych.
Restrukturyzacja
Rezerwy na zobowiązania spowodowane restrukturyzacją Spółki tworzone są wówczas, gdy Spółka formalnie przyjęła szczegółowy plan restrukturyzacji i restrukturyzacja rozpoczęła się lub informacja o restrukturyzacji została publicznie podana do wiadomości, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny określić wartość tych przyszłych zobowiązań. Nie tworzy się rezerwy na przyszłe koszty operacyjne.
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagrodzeń praco
wnicy Spółki są uprawnieni do nagród jubileuszowych za długoletni staż pracy i odpraw emerytalnych. Wycena zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu [metod aktuarialnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości.
2.12 Podatek dochodowy
Od 1 stycznia 2017 roku Spółka przystąpiła do podatkowej grupy kapitałowej pod nazwą PGK DK Energy, której jednostką reprezentującą jest Spółka DK Energy Polska Sp. z o.o. Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są pobrane i wpłacane do urzędu skarbowego przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową.
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną obliczone w taki sposób, jakby Spółka była osobnym podmiotem rozliczającym się z podatku dochodowego w swoim imieniu.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi i prezentowane jako należność/zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego. Środki przeznaczone na pokrycie zobowiązania są przekazywane jednostce reprezentującej podatkową grupę kapitałową. Nadwyżka środków przekazanych jednostce reprezentującej podatkową grupę kapitałową nad bieżącym zobowiązaniem z tytułu podatku dochodowego prezentowana jest jako należność z tytułu podatku dochodowego. Strata podatkowa za dany okres wykazywana jest w bilansie jako należność z tytułu podatku dochodowego jeżeli możliwe jest jej rozliczenie w tym okresie przez podatkową grupę kapitałową.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
2.13 Instrumenty finansowe
2.13.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowyc
h, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
2.13.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
2.13.3 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
2.13.4 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.13.5 Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należno
ści, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.13.6 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyceniane są w cenie nabycia.
2.13.7 Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.14 Rachunkowość zabezpieczeń
Rachunkowość zabezpieczeń jest stosowana wyłącznie, jeżeli spełnione zostały następujące wymagania:
- przed rozpoczęciem zabezpieczenia sporządzona została formalna dokumentacja,
- planowana transakcja poddawana zabezpieczeniu jest wysoce prawdopodobna, a z jej charakterystyki wynika, że jest zagrożona zmianami w przepływach pieniężnych, które mogą wpłynąć na wynik finansowy Spółki,
- efektywność zabezpieczenia może być wiarygodnie zmierzona, na podstawie wiarygodnie ustalonej wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pieniężnych z nią związanych oraz wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego,
- w okresie sprawozdawczym efektywność zabezpieczenia jest mierzona bieżąco i utrzymuje się na wysokim poziomie, a także nie różni się istotnie od założeń przyjętych w udokumentowanej strategii zarządzania ryzykiem.
2.14.1 Zabezpieczanie przepływów pieniężnych
W przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych zyski lub straty z wyceny do wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, lub z wyceny składnika walutowego instrumentu zabezpieczającego niebędącego instrumentem pochodnym, w części uznanej za efektywne zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją, odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny; bezwzględna wartość kwoty odniesionej na kapitał, to jest w pełni efektywnego zabezpieczenia, nie może być jednak wyższa od wartości godziwej skumulowanych od dnia rozpoczęcia zabezpieczania zmian przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją. Pozostałą część skutków przeszacowania instrumentu zabezpieczającego, obejmującą kwotę niestanowiącą w pełni efektywnego zabezpieczenia zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Wykazane w kapitale z aktualizacji wyceny zyski lub straty z przeszacowania instrumentu zabezpieczającego zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
tego okresu sprawozdawczego, w którym zabezpieczone uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub planowana transakcja powoduje powstanie przychodów lub kosztów finansowych. Jeżeli uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub planowana transakcja poddane zabezpieczeniu powodują powstanie aktywów lub zobowiązań, to na dzień wprowadzenia tych pozycji do ksiąg rachunkowych zyski lub straty z przeszacowania instrumentu zabezpieczającego ujęte do tego dnia w kapitale z aktualizacji wyceny odpisuje się i odpowiednio dolicza do ceny nabycia lub inaczej określonej wartości początkowej wprowadzonych do ksiąg rachunkowych aktywów lub zobowiązań.
W przypadku, kiedy instrument zabezpieczający wygasł, został zbyty, wypowiedziany lub wykonany, a także w przypadku gdy zabezpieczanie przestaje spełniać wymagane warunki, skumulowane do tego dnia zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego pozostają na kapitale z aktualizacji wyceny do dnia, kiedy uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub planowana transakcja zostaną wprowadzone do ksiąg rachunkowych. Jeżeli w ocenie Spółki planowana transakcja lub uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie nie będą wykonane, to skumulowane zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego, ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
2.14.2 Zabezpieczanie wartości godziwej
W przypadku zabezpieczania wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego w wartości godziwej, lub z wyceny składnika walutowego instrumentu zabezpieczającego niebędącego instrumentem pochodnym, ujmuje się w księgach rachunkowych bieżąco, jako przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego. Skutki przeszacowania pozycji zabezpieczanej, spowodowane przez określone ryzyko poddane zabezpieczeniu, odpowiednio podwyższające lub pomniejszające wartość tej pozycji wykazaną w księgach rachunkowych, zalicza się bieżąco do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Dotyczy to również zwiększania i zmniejszania wartości pozycji zabezpieczanych, które w innym przypadku, jako skutki przeszacowania, byłyby odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, jak też pozycji wycenianych przez Spółkę w cenie nabycia.
Ustalone od dnia rozpoczęcia zabezpieczania i wykazane w księgach rachunkowych skutki przeszacowania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, spowodowanego przez ryzyko poddane zabezpieczeniu, rozlicza się w pełni w okresie rozpoczynającym się od dnia, w którym nastąpiło przeszacowanie wartości godziwej zabezpieczanego instrumentu wynikające z zabezpieczenia ryzyka do terminu wymagalności, i zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

2.15 Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.
2.16 Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2.17 Przychody z tytułu dywidend
Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
2.18 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
2.19 Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

2.2 Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
2.3 Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe236 978 798,31240 800 647,68
IWartości niematerialne i prawne1 410 045,641 510 472,49
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
Pozycja Uszczegolawiajaca
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 410 045,641 510 472,49
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe228 795 144,74231 303 520,59
1Środki trwałe221 721 155,64230 751 601,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)6 366 820,166 325 914,72
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej118 751 028,63124 134 106,99
c) urządzenia techniczne i maszyny94 553 483,5698 898 914,28
d) środki transportu36 508,6294 168,78
e) inne środki trwałe2 013 314,671 298 496,60
2Środki trwałe w budowie7 073 989,10551 919,22
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 657 855,003 158 885,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe1 657 855,003 158 885,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 115 752,934 827 769,60
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 115 752,934 827 769,60
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe56 999 756,2259 951 183,09
IZapasy21 317 230,819 414 453,98
1Materiały14 414 313,884 736 305,23
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe5 686 207,974 678 148,75
4Towary1 216 708,96
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe27 780 657,7132 620 618,27
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek27 780 657,7132 620 618,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:24 522 926,0930 221 086,97
– do 12 miesięcy24 522 926,0930 221 086,97
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 235 963,981 665 724,00
c) inne21 767,64733 807,30
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe7 857 972,7817 609 538,47
1Krótkoterminowe aktywa finansowe7 857 972,7817 609 538,47
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach8 488,738 488,73
– udziały lub akcje8 488,738 488,73
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 849 484,0517 601 049,74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 849 484,0517 601 049,74
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe43 894,92306 572,37
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem293 978 554,53300 751 830,77
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny220 989 074,67226 900 822,00
IKapitał (fundusz) podstawowy202 265 035,70202 265 035,70
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:4 483 581,603 348 370,66
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:-1 135 099,98
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych9 483 279,749 483 279,74
VIZysk (strata) netto5 892 277,6111 804 135,90
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania72 989 479,8673 851 008,77
IRezerwy na zobowiązania13 287 984,8313 401 362,88
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 956 325,781 789 751,89
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne10 723 080,0211 080 879,83
– długoterminowa8 682 650,798 455 359,69
– krótkoterminowa2 040 429,232 625 520,14
3Pozostałe rezerwy608 579,03530 731,16
– długoterminowe
– krótkoterminowe608 579,03530 731,16
IIZobowiązania długoterminowe1 357 096,002 521 292,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 357 096,002 521 292,00
a) kredyty i pożyczki1 357 096,002 521 292,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe40 096 740,7737 919 565,19
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych14 403 796,6910 934 224,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 187 087,7310 934 224,58
– do 12 miesięcy13 187 087,7310 934 224,58
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 216 708,96
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek25 509 419,6826 798 390,54
a) kredyty i pożyczki2 737 921,002 841 450,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 401 358,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:14 148 553,6115 836 044,45
– do 12 miesięcy14 148 553,6115 836 044,45
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi375,83121,75
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 211 154,693 113 197,91
h) z tytułu wynagrodzeń1 290 063,571 102 609,99
i) inne2 719 992,983 904 966,44
4Fundusze specjalne183 524,40186 950,07
IVRozliczenia międzyokresowe18 247 658,2620 008 788,70
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe18 247 658,2620 008 788,70
– długoterminowe16 486 527,8218 621 840,10
– krótkoterminowe1 761 130,441 386 948,60
Pasywa razem293 978 554,53300 751 830,77
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:148 630 428,49148 811 943,27
– od jednostek powiązanych512,43
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów146 038 548,31146 520 148,38
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 591 880,182 291 794,89
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:-136 164 729,61-127 726 586,22
– jednostkom powiązanym-341,25
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów-133 837 401,82-125 720 204,80
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów-2 327 327,79-2 006 381,42
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)12 465 698,8821 085 357,05
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu-12 686 793,96-13 699 265,52
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-221 095,087 386 091,53
GPozostałe przychody operacyjne7 897 619,818 670 852,23
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych506 296,8882 357,59
IIDotacje1 761 130,441 419 368,79
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych254 579,703 577 818,60
IVInne przychody operacyjne5 375 612,793 591 307,25
HPozostałe koszty operacyjne-1 328 282,21-1 784 144,38
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych-604 707,02-1 116 276,24
IIIInne koszty operacyjne-723 575,19-667 868,14
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)6 348 242,5214 272 799,38
JPrzychody finansowe1 620 911,081 458 383,32
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:385 821,221 216 252,51
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 235 089,86242 130,81
KKoszty finansowe-967 360,41-1 475 025,85
IOdsetki, w tym:-327 902,75-400 250,97
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-639 457,66-1 074 774,88
LZysk (strata) brutto (I+J–K)7 001 793,1914 256 156,85
MPodatek dochodowy-1 109 515,58-2 452 020,95
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)5 892 277,6111 804 135,90
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)226 900 822,00225 602 112,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach226 900 822,00225 602 112,74
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu202 265 035,70202 265 035,70
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu202 265 035,70202 265 035,70
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 348 370,662 434 855,29
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 135 210,94913 515,37
a) zwiększenie (z tytułu)1 135 210,94913 515,37
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)1 135 210,94913 515,37
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu4 483 581,603 348 370,66
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-1 135 099,98
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)-1 135 099,98
– zbycia środków trwałych-1 135 099,98
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu-1 135 099,98
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu9 483 279,7420 902 221,75
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu9 483 279,7420 902 221,75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach9 483 279,7420 902 221,75
a) zwiększenie (z tytułu)11 804 135,90
– podziału zysku z lat ubiegłych11 804 135,90
b) zmniejszenie (z tytułu)-11 804 135,90-11 418 942,01
- przeniesienie zysku netto ubiegłego roku na kapitał zapasowy-1 135 210,94-913 515,37
- wypłata dywidendy-10 668 924,96-10 505 426,64
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu9 483 279,749 483 279,74
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu9 483 279,749 483 279,74
6Wynik netto5 892 277,6111 804 135,90
Azysk netto5 892 277,6111 804 135,90
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)220 989 074,67226 900 822,00
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)215 568 179,30216 041 016,97
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej21 586 412,4931 818 910,63
IZysk (strata) netto5 892 277,6111 804 135,90
IIKorekty razem15 694 134,8820 014 774,73
1Amortyzacja22 748 660,2220 401 140,41
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)102 201,09394 338,92
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 604 142,62-3 660 176,19
5Zmiana stanu rezerw-113 378,052 380 498,85
6Zmiana stanu zapasów-11 902 776,83-254 787,10
7Zmiana stanu należności4 839 960,563 871 313,94
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 143 788,81-3 596 085,58
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 520 178,30478 531,48
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)21 586 412,4931 818 910,63
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-20 574 455,47-22 620 579,70
IWpływy731 998,53665 557,59
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych506 296,8882 357,59
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne583 200,00
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne225 701,65
IIWydatki-21 306 454,00-23 286 137,29
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-21 306 454,00-23 286 137,29
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-20 574 455,47-22 620 579,70
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-10 763 522,71-12 124 068,56
IWpływy1 501 030,001 010 310,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki222 650,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe1 501 030,00787 660,00
IIWydatki-12 264 552,71-13 134 378,56
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-10 668 924,96-10 505 426,64
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-1 267 725,00-2 234 613,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki-327 902,75-394 338,92
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-10 763 522,71-12 124 068,56
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-9 751 565,69-2 925 737,63
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-9 751 565,69-2 925 737,63
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu17 601 049,7420 526 787,37
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:7 849 484,0517 601 049,74
– o ograniczonej możliwości dysponowania787 240,25131 689,86
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok7 001 793,1914 256 156,85
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 761 130,441 761 130,441 419 368,79
- dotacje1 761 130,441 761 130,44art 17 ust 1 pkt 21 lit …1 419 368,79
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:6 169 238,176 169 238,176 269 498,98
- świadectwa pochodzenia energii - fiolety4 702 497,464 702 497,46art 12 ust 3a pkt … lit …4 678 148,75
- zapłacone należności z odpisu1 306 992,871 306 992,87art 16 ust 1 pkt 26a lit …372 158,97
- zarachowane odsetki159 747,84159 747,84art 12 ust 4 pkt 2 lit …850 507,91
- odwrócenie odpisu na środki trwałeart … ust … pkt … lit …
- usługi budowlaneart 12 ust 3a pkt … lit …255 916,35
- odszkodowanieart 12 ust 3e pkt … lit …112 767,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:5 244 904,435 244 904,43249 864,19
- świadectwa pochodzenia energii - fiolety4 678 148,754 678 148,75art 12 ust 3a pkt … lit …
- usługi budowlane255 916,35255 916,35art 12 ust 3a pkt … lit …
- odszkodowanie112 767,00112 767,00art 12 ust 3e pkt … lit …
- przychody z tytułu nieodpłatnego korzystania198 072,33198 072,33art 12 ust 1 pkt 2 lit …249 864,19
- zaniechane inwestycjeart … ust … pkt … lit …
- odwrócenie odpisu aktualizującego środki trwałeart … ust … pkt … lit …
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:390 815,26390 815,26384 331,78
- odpis na PFRON186 277,00186 277,00art 16 ust 1 pkt 36 lit …176 272,00
- koszty rekrezentacji i reklany51 615,6851 615,68art 16 ust 1 pkt 28 lit …27 841,41
- koszty lat ubiegłych53 334,4553 334,45art 15 ust 4e pkt … lit …33 768,94
- leasing42 385,2642 385,26art 17b ust 1 pkt … lit …28 800,37
- vat nie do odliczenia3 151,993 151,99art 16 ust 1 pkt 22 lit …16 648,64
- kary i odszkodowania35 174,4635 174,46art 16 ust 1 pkt … lit …
- inne NKUP17 876,4217 876,42art 16 ust … pkt … lit …17 253,21
- projekt GEKONart 16 ust … pkt … lit …48 897,21
- darowizny1 000,001 000,00art 16 ust 1 pkt 14 lit …34 850,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:11 380 231,4711 380 231,4712 457 998,18
- dostawy niefakturowane7 535 266,937 535 266,93art 15 ust 4d pkt … lit …5 735 338,66
- niezapłacone narzuty na wynagrodzenia955 946,04955 946,04art 16 ust 1 pkt 57 lit …909 279,85
- rezerwy na świadczenia pracownicze1 242 839,491 242 839,49art 16 ust 1 pkt 27 lit …3 346 178,12
- rezerwa na certyfikaty kolorowe608 579,03608 579,03art 16 ust 1 pkt 27 lit …
- zawiązane odpisy na należności604 707,02604 707,02art 16 ust 1 pkt 26a lit …1 116 276,24
- odsetki i prowizje159 784,84159 784,84art 16 ust 1 pkt 11 lit …856 111,92
- rezerwa na emisje CO2art 16 ust 1 pkt 27 lit …494 813,39
- odsetki aktuarialne273 108,12273 108,12art 16 ust 1 pkt 11 lit …
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:11 010 180,8911 010 180,898 750 629,51
- dostawy niefakturowane z 2017 roku5 735 338,655 735 338,65art 15 ust 4a pkt … lit …485 267,96
- niezapłacone narzuty na wynagrodzenia z 2017 roku909 279,85909 279,85art 16 ust 1 pkt 57 lit …926 874,39
- amortyzacja podatkowa wyższa niż bilansowa48 874,1848 874,18art 16a ust 1 pkt … lit …1 437 483,01
- rozwiązane rezerwy pracownicze3 951 967,263 951 967,26art 16 ust 1 pkt 27 lit …894 629,50
- odwrócenie odpisu aktualizującego środki trwałeart 16 ust 1 pkt 27 lit …3 577 818,60
- odwrócenie zaniechanych inwestycjiart 16 ust 1 pkt … lit …1 381 362,00
- zlikwidowane środki trwałe - netto podatkowe120 323,91120 323,91art 16 ust 1 pkt 5 lit …13 728,60
- koszty projektu GEKONart 16 ust 1 pkt … lit …26 404,49
- umorzone należnosci netto244 397,04244 397,04art 16 ust 1 pkt … lit …7 060,96
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym5 077 195,0010 908 854,00
K. Podatek dochodowy964 667,002 072 682,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

ZalacznikZNotami

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki