Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁUGOWE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPOLSKIE CENTRA HANDLOWO USŁUGOWE S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatwarszawski
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatwarszawski
GminaWarszawa
UlicaWłościańska
Nr domu35A
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy01-710
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000165026

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

- Koszty są ewidencjnowane w układzie rodzajowym
- Rachunek zyskow i strat został sporzadzony metodą porównawczą
– Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.
Środki trwałe w cenie nabycia do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.
Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych, jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Należności i zobowiązania zostały wykazane w wartości nominalnej.
Zobowiązania krajowe wycenione są dla celów księgowych po cenach wymagających zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy na koniec roku obrotowego ustalany jest metodą księgową. Polega ona na przeksięgowaniu na konto 86 "Wynik finansowy" wszystkich sald kont wynikowych (tj. kont przychodów i kosztów, a także podatku dochodowego bieżącego). Jednostka nie wylicza podatku odroczonego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez spółkę działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 167,262 338,43
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 167,262 338,43
1Środki trwałe1 167,262 338,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe1 167,262 338,43
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe726 150,24770 389,89
IZapasy673,67
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi673,67
IINależności krótkoterminowe3 523,619 806,92
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 523,619 806,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 454,803 597,86
– do 12 miesięcy2 454,803 597,86
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych752,005 940,27
c) inne316,81268,79
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe713 729,63748 727,65
1Krótkoterminowe aktywa finansowe713 729,63748 727,65
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne713 729,63748 727,65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach713 729,63748 727,65
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 897,0011 181,65
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem727 317,50772 728,32
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny675 579,00720 826,25
IKapitał (fundusz) podstawowy250 000,00250 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:395 300,88562 281,93
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:75 525,3775 525,37
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-45 247,25-166 981,05
VIZysk (strata) netto
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania51 738,5051 902,07
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe47 370,3648 947,51
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek47 370,3648 947,51
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:18 692,5018 831,58
– do 12 miesięcy18 692,5018 831,58
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych12 350,7916 352,86
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne16 327,0713 763,07
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe4 368,142 954,56
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 368,142 954,56
– długoterminowe
– krótkoterminowe4 368,142 954,56
Pasywa razem727 317,50772 728,32
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:699 740,29719 592,92
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów699 740,29719 592,92
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej751 795,68831 592,69
IAmortyzacja3 313,126 430,89
IIZużycie materiałów i energii66 964,5562 376,24
IIIUsługi obce433 727,48484 858,41
IVPodatki i opłaty, w tym:11 376,7211 763,96
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia195 306,17218 737,84
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:39 278,5243 260,71
– emerytalne18 153,3820 486,43
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 829,124 164,64
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-52 055,39-111 999,77
DPozostałe przychody operacyjne2,751,23
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2,751,23
EPozostałe koszty operacyjne2,4263 331,14
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych60 298,78
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 725,58
IIIInne koszty operacyjne2,42306,78
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-52 055,06-175 329,68
GPrzychody finansowe6 808,018 348,63
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:6 808,018 348,63
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe0,20
IOdsetki, w tym:0,20
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-45 247,25-166 981,05
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-45 247,25-166 981,05
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)720 826,25888 452,18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach720 826,25888 452,18
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu250 000,00250 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu250 000,00250 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu562 281,93556 477,97
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-166 981,055 803,96
a) zwiększenie (z tytułu)5 803,96
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)5 803,96
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)166 981,05
– pokrycia straty166 981,05
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu395 300,88562 281,93
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu75 525,3775 525,37
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu75 525,3775 525,37
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-166 981,056 448,84
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu-166 981,056 448,84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-166 981,056 448,84
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)6 448,84
zasilenie kapitału zapasowego5 803,96
wynagrodzenie dla prezesa Zarządu644,88
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-166 981,05
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)166 981,05
...166 981,05
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-166 981,05
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-45 247,25-166 981,05
Azysk netto
Bstrata netto45 247,25166 981,05
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)675 579,00720 826,25
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)675 579,00720 826,25
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-32 856,07-103 964,30
IZysk (strata) netto-45 247,25-166 981,05
IIKorekty razem12 391,1863 016,75
1Amortyzacja3 313,126 430,89
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej60 298,78
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów673,67-673,67
7Zmiana stanu należności6 283,31-2 518,35
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 577,15632,61
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 698,23-1 153,51
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-32 856,07-103 964,30
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-2 141,95-2 627,12
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 141,952 627,12
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 141,952 627,12
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 141,95-2 627,12
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-644,88
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki644,88
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku644,88
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-644,88
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-34 998,02-107 236,30
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu748 727,65855 963,95
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:713 729,63748 727,65
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-45 247,25-166 981,05
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:306,6128 610,12
pozostałe 306,6128 610,12
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-44 940,64-138 370,93
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA_DODATKOWA_PCHU_ZA_2018_29.03.2019.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki