Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-01
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPodhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. w Nowym Targu
Siedziba
Województwomałopolskie
PowiatNowy Targ
GminaNowy Targ
MiejscowośćNowy Targ
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
PowiatNowy Targ
GminaNowy Targ
UlicaSzaflarska
Nr domu102
MiejscowośćNowy Targ
Kod pocztowy34-400
PocztaNowy Targ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4211Z - roboty związane z budową dróg i autostrad
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000164949

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości . Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych ), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja dla środków trwałych nowych dokonywana jest metodą liniową, a dla środków trwałych używanych indywidualną. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oddane do odpłatnego korzystania na podstawie umowy leasingu zaliczane są do aktywów trwałych.
b) Udziały w innych jednostkach, w tym w jednostkach podporządkowanych, oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
c) Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto ( pomniejszonej o odpis aktualizacyjny ). Należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te księgowane są na dobro przychodów finansowych. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizacyjne tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością, przy czym kwota odpisu nie może być mniejsza, jeżeli dłużnik zalega z zapłatą należności przez okres :
?Od 3 do 6 miesięcy, niż 25% kw. należności,Od 6 do 9 miesięcy, niż 50% i,Od 9 do 12 miesięcy, niż 75% .Ponad 12 miesięcy, niż 100% kwoty należności
d)Zapasy są wykazywane w wartości netto ( pomniejszonej o odpisy aktualizujące ). Materiały i towary są wyceniane według rzeczywistych cen ich zakupu, a produkcja w toku po bezpośrednich kosztach ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu : Materiałów i towarów metodą ?pierwsze przyszło ? pierwsze wyszło?,Wyrobów w drodze szczegółowej identyfikacji ich rzeczywistych kosztów
W przypadku, gdy zapasy utraciły swoja wartość użytkową, przekraczają potrzeby Spółki lub podlegają obniżce cen spowodowanej konkurencją ceny zakupu lub koszt wytworzenia są obniżane do ceny sprzedaży netto.
e) Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
f) Spółka tworzy rezerwy na odprawy emerytalne. Wysokość rezerw wynika bezpośrednio z Ustawy Kodeks Pracy i jest sumą jednomiesięcznych wynagrodzeń. Utworzona rezerwa na odprawy emerytalne jest wykorzystywana w roku następnym do obciążenia jej kwotą wypłaconych odpraw. Rezerwy tworzone są z jednorocznym wyprzedzeniem.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

g) Podatek dochodowy odroczony. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłoś

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

6. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości . Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe22 350 003,1524 167 316,06
IWartości niematerialne i prawne791,732 691,69
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne791,732 691,69
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe21 039 334,4222 854 747,37
1Środki trwałe20 425 026,1822 296 984,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 402 398,152 563 744,91
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej7 027 133,977 588 234,10
c) urządzenia techniczne i maszyny6 541 434,127 839 718,24
d) środki transportu4 361 862,234 173 563,84
e) inne środki trwałe92 197,71131 723,11
2Środki trwałe w budowie614 308,24557 763,17
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 309 877,001 309 877,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 309 877,001 309 877,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe29 810 265,3637 539 418,00
IZapasy5 259 908,406 898 246,64
1Materiały4 774 519,394 787 936,76
2Półprodukty i produkty w toku376 214,011 965 942,02
3Produkty gotowe109 175,00144 367,86
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe10 268 152,593 092 891,45
1Należności od jednostek powiązanych4 428 522,24333 429,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 428 522,24333 429,86
– do 12 miesięcy4 428 522,24333 429,86
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 839 630,352 759 461,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 807 193,601 819 290,54
– do 12 miesięcy3 970 312,041 022 263,58
– powyżej 12 miesięcy836 881,56797 026,96
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych671 741,93668 437,22
c) inne360 694,82271 733,83
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe14 171 350,5327 469 125,37
1Krótkoterminowe aktywa finansowe14 171 350,5327 469 125,37
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne14 171 350,5327 469 125,37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach14 171 350,5327 469 125,37
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe110 853,8479 154,54
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem52 160 268,5161 706 734,06
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny40 446 256,1743 823 715,60
IKapitał (fundusz) podstawowy3 875 866,003 875 866,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 702 184,583 702 184,58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:36 245 665,0236 230 764,85
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki36 245 665,0236 230 764,85
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-3 377 459,4314 900,17
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 714 012,3417 883 018,46
IRezerwy na zobowiązania6 894 089,836 894 089,83
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne582 318,00582 318,00
– długoterminowa567 496,00567 496,00
– krótkoterminowa14 822,0014 822,00
3Pozostałe rezerwy6 311 771,836 311 771,83
– długoterminowe6 311 771,836 311 771,83
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe4 770 316,9610 924 148,84
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek4 306 833,4510 529 674,53
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 477 461,397 436 089,25
– do 12 miesięcy943 008,625 399 744,98
– powyżej 12 miesięcy1 534 452,772 036 344,27
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych363 799,372 396 792,57
h) z tytułu wynagrodzeń320 017,79574 732,03
i) inne1 145 554,90122 060,68
4Fundusze specjalne463 483,51394 474,31
IVRozliczenia międzyokresowe49 605,5564 779,79
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe49 605,5564 779,79
– długoterminowe49 605,5564 779,79
– krótkoterminowe
Pasywa razem52 160 268,5161 706 734,06
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:46 368 582,8758 389 585,41
– od jednostek powiązanych14 925 757,3117 717 818,27
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów47 340 290,0056 425 302,79
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 623 298,621 122 482,96
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki13 640,89167 796,24
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów637 950,60674 003,42
BKoszty działalności operacyjnej51 220 417,3958 309 902,59
IAmortyzacja4 379 495,923 961 225,96
IIZużycie materiałów i energii19 699 423,3419 629 151,24
IIIUsługi obce13 158 741,0420 215 980,45
IVPodatki i opłaty, w tym:855 593,21853 044,63
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia10 140 825,9910 369 984,01
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 298 297,892 380 879,37
– emerytalne925 300,85942 028,35
VIIPozostałe koszty rodzajowe218 769,82259 773,32
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów469 270,18639 863,61
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 851 834,5279 682,82
DPozostałe przychody operacyjne1 493 965,03262 614,33
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 368 251,4335 700,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne125 713,60226 914,33
EPozostałe koszty operacyjne187 304,82262 327,74
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych112 229,86
IIIInne koszty operacyjne75 074,96262 327,74
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 545 174,3179 969,41
GPrzychody finansowe283 707,81198 162,69
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:253 354,23197 047,08
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne30 353,581 115,61
HKoszty finansowe115 992,93162 531,93
IOdsetki, w tym:108 076,6091 485,07
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne7 916,3371 046,86
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-3 377 459,43115 600,17
JPodatek dochodowy100 700,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-3 377 459,4314 900,17
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)43 823 715,6037 834 673,75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach43 823 715,6037 834 673,75
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 875 866,003 875 866,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 875 866,003 875 866,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 702 184,583 702 184,58
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 702 184,583 702 184,58
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu36 230 764,8536 226 050,84
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych14 900,174 714,01
a) zwiększenie (z tytułu)14 900,174 714,01
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu36 245 665,0236 230 764,85
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-3 377 459,4314 900,17
Azysk netto14 900,17
Bstrata netto3 377 459,43
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)40 446 256,1743 823 715,60
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)40 446 256,1743 823 715,60
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-13 284 835,102 088 779,81
IZysk (strata) netto-3 377 459,4314 900,17
IIKorekty razem-9 907 375,672 073 879,64
1Amortyzacja4 379 495,923 961 225,96
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-25 070,75-34 296,75
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-145 187,93-35 630,76
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 351 241,58-35 700,00
5Zmiana stanu rezerw-530 000,00
6Zmiana stanu zapasów1 638 338,24-684 166,54
7Zmiana stanu należności-7 175 261,14-1 985 588,77
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-7 181 574,891 428 439,32
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-46 873,54-10 402,82
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-13 284 835,102 088 779,81
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej653 792,65-1 543 478,23
IWpływy1 898 366,43233 862,69
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 645 012,2035 700,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:253 354,23198 162,69
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach253 354,23198 162,69
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki253 354,23198 162,69
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 244 573,781 777 340,92
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 244 573,781 777 340,92
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)653 792,65-1 543 478,23
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-666 732,39-302 726,54
IWpływy37 787,95
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe37 787,95
IIWydatki704 520,34302 726,54
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego596 354,04174 491,36
8Odsetki108 166,30128 235,18
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-666 732,39-302 726,54
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-13 297 774,84242 575,04
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-13 297 774,84242 575,04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu27 469 125,3727 226 550,33
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:14 171 350,5327 469 125,37
– o ograniczonej możliwości dysponowania117 000,12112 811,76
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-3 377 459,4314 900,17
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:45 473,8045 473,8020 924,33
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:501 149,48501 149,48678 559,60
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:698 990,36
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:74 245,08
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym74 245,08
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

inf.dodatkowa2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki