Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKomandor Wrocław Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
Ulicaul. Michalczyka
Nr domu4
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy53-633
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3109Z - produkcja pozostałych mebli
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000162739

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Stosownie do postanowień art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121.poz.591 ze zm.)zwanej dalej ustawą -Zarząd spółki wprowadza z dniem 01.01.2002 roku dokumentację opisującą przyjęte przez spółkę akcyjną KOMANDOR WROCŁAW zasady (politykę) rachunkowości w następujacym zakresie:

1/ Rokiem obrotowym spółki Komandor Wrocław SA jest rok kalendarzowy.
2/ W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się jeden miesiąc.
3/ Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie spółki akcyjnej Komandor Wrocław S.A. pod adresem ul. Kazimierza Michalczyka 4, 53-633 Wrocław
4/ Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu porównawczego ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do Ustawy o Rrachunkowości.
5/ Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się wg metody pośredniej
6/ Ustala się trzy cyfrowy symbol kont syntetycznych (wykaz kont syntetycznych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia). Prowadzona bieżąca aktualizacja kont syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia. Wydruk stosowanych kont syntetycznych jest aktualizowany na bieżąco.
7/ Konta ksiąg pomocniczych zawierające zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów księgi głównej prowadzi się w miarę potrzeb.
8/ Spółka prowadzi księgi rachunkowe w technice komputerowej, korzystając z oprogoramowania STREAM soft Prestiż. Kadry i płace prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego RAKS 2000.
9/ Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się wg rodzaju na kontach zespołu 4 i równocześnie wg funkcji - na kontach zespołu 5. Przeniesienie kosztów za pośrednictwem konta 490 na odpowiednie stanowiska kosztów w zespole 5 następuje równoległe do zapisów na kontach zespołu 4. Zamknięcie kont zespołu 5 zamyka się na koniec roku obrotowego. Saldo przenosi się na konto 490.
10/ Opis stosowanych przez spółkę metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasad ewidencji zdarzeń - operacji gospodarczych zawiera się w załączniku - metody.
11/ W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz akceptowanego przez kierownika jednostki.
12/ Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej (próg istotności) wynikącej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.
13/ W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o Rrachunkowości oraz nieokreślonych w niniejszej uchwale, stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zakładowe zasady metody i wzory wybrano do stosowania na okres wieloletni uwzględniając nadrzędne zasady rachunkowości w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości.
1/ Do amortyzacji budynków i budowli oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych - maszyny oraz urządzenia amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki niższe od podatkowych. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiału w danym miesiącu.
2/ Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wg następujących metod wyceny wynikających z przyjętych zasad polityki rachunkowości:
a/ środki trwałe w cenach nabycia lub w koszcie wytworzenia pomniejszone o dotychczasowe odpisy umorzeniowe,

b/ stany oraz rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów towaru wycenia się - w cenach zakupu stosując metodę FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło),

c/ należności długoterminowe - krótkoterminowe w kwocie wymganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny. Należności w walutach obcych przelicza się na złote polskie wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania należności,

d/ inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych - w walucie krajowej wg wartości nominalnej, w walucie obcej przelicza się na złote polskie wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ środków na rachunek bankowy lub do kasy.

e/ rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

f/ kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej

g/ zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, zobowiązania w walutach obcych przelicza się na złote polskie wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

h/ umowy o leasing kwalifikowane są wg zasad określonych w przepisach podatkowych - uproszczenie to wynika z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości.

i/ jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości)

j/ nieistotne koszty dotyczące przyszłych miesięcy nie podlegają rozliczaniu na poszczególne miesiące. Ze wzgledu na przepisy podatkowe są rozliczane na lata obrotowe (podatkowe).

k/ zgodnie z aneksem nr 2/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku do zarządzenia z dnia 1 stycznia 2002 roku opłata wstępna wraz z czynszem inicjalnym z tytułu leasingu operacyjnego jednostka rozlicza z wykorzystaniem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala sie na dzien bilansowy na koncie 86" Wynik finansowy" .polega to na przeksiegowaniu na konto 86 wsystkich sald kont wynikowych (kont przychodów) i kosztów , a także podatku dochodowego od osób prawnych - podatek dochodowy bieżacy oraz odroczony.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 sporządzone jest w postaci elektronicznej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe899 075,891 257 761,91
IWartości niematerialne i prawne9 875,5616 939,52
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne9 875,5616 939,52
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe835 034,171 194 322,08
1Środki trwałe779 853,071 194 322,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej18 429,8214 908,25
c) urządzenia techniczne i maszyny355 644,10824 647,28
d) środki transportu183 793,32161 649,72
e) inne środki trwałe221 985,83193 116,83
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie55 181,10
IIINależności długoterminowe54 166,1646 500,31
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek54 166,1646 500,31
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 365 953,151 296 897,81
IZapasy996 192,03960 192,33
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary996 192,03960 192,33
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe313 634,24138 610,23
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek313 634,24138 610,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:312 251,91128 423,69
– do 12 miesięcy312 251,91128 423,69
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne1 382,3310 186,54
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe33 018,98168 796,53
1Krótkoterminowe aktywa finansowe33 018,98168 796,53
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne33 018,98168 796,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach33 018,98168 796,53
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe23 107,9029 298,72
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 265 029,042 554 659,72
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny935 213,12763 647,36
IKapitał (fundusz) podstawowy990 100,00990 100,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-342 926,72-54 886,88
VIZysk (strata) netto288 039,84-171 565,76
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 329 815,931 791 012,36
IRezerwy na zobowiązania18 939,82526 257,96
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy18 939,82526 257,96
– długoterminowe350 201,51
– krótkoterminowe18 939,82176 056,45
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 310 876,111 264 754,40
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 310 876,111 264 754,40
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 143 145,841 013 835,12
– do 12 miesięcy1 143 145,841 013 835,12
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi8 311,86
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych124 321,56124 139,07
h) z tytułu wynagrodzeń31 188,85120 187,82
i) inne3 908,006 592,39
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem2 265 029,052 554 659,72
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 970 180,148 070 745,77
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów7 968 471,007 130 446,60
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 001 709,14940 299,17
BKoszty działalności operacyjnej8 797 664,468 371 720,26
IAmortyzacja151 925,65142 050,94
IIZużycie materiałów i energii2 953 154,782 602 455,04
IIIUsługi obce2 081 960,942 211 714,06
IVPodatki i opłaty, w tym:54 071,1554 700,88
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 379 157,622 282 357,88
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:436 493,29423 114,72
– emerytalne418 894,66404 053,77
VIIPozostałe koszty rodzajowe59 063,2945 532,60
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów681 837,74609 794,14
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)172 515,68-300 974,49
DPozostałe przychody operacyjne241 133,93177 957,20
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych59 958,7131 681,67
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne181 175,22146 275,53
EPozostałe koszty operacyjne99 325,1531 322,44
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne99 325,1531 322,44
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)314 324,46-154 339,73
GPrzychody finansowe3 071,66202,76
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 071,66202,76
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe29 356,2817 428,79
IOdsetki, w tym:1 809,394 224,52
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne27 546,8913 204,27
IZysk (strata) brutto (F+G–H)288 039,84-171 565,76
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)288 039,84-171 565,76
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)935 213,12647 173,28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach935 213,12647 173,28
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu990 100,00990 100,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu990 100,00990 100,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-54 886,88-342 926,72
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-54 886,88-342 926,72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-54 886,88-342 926,72
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-54 886,88-342 926,72
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-54 886,88-342 926,72
6Wynik netto-171 565,76288 039,84
Azysk netto288 039,84
Bstrata netto171 565,76
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)763 647,36935 213,12
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)763 647,36935 213,12
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto288 039,84-171 565,76
IIKorekty razem-153 374,81815 947,88
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych151 925,65142 050,94
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-580,40507 318,14
6Zmiana stanu zapasów-18 262,3435 999,70
7Zmiana stanu należności-42 588,21182 892,62
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-246 532,75-46 122,70
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 663,24-6 190,82
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)134 665,03644 382,12
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy70 000,0065 200,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych70 000,0065 200,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki151 866,81500 736,96
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych151 866,81500 736,96
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-81 866,81-435 536,96
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki50 957,9373 067,61
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek50 957,93
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego73 067,61
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-50 957,93-73 067,61
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 840,29135 777,55
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu31 178,6933 018,98
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:33 018,98168 796,53
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-171 565,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:123 785,47
PFRON52 953,87art 16 pkt 36
odpisów amortyzacyjnych70 831,60art 16ł ust 1 pkt 4
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:27 519,16
składki zus płatnuk składek27 519,16art 16 ust 1 pkt 57 lit a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:53 871,80
składki zus płatnuk składek8 812,92art 16 ust 1 pkt 57 lit a
wynagrodzenia45 058,88art 16 ust 1 pkt 57
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:38 249,80
opłaty leasingowe32 717,56art 17b ust 1 pkt 1
odpis amortyzacyjny od środków trwałych5 532,24art 16h ust 1 pkt 4
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA 2018 V3

-

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2018 V3

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki