Szczegóły spółki

Nazwa KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8971629532
REGON 932156976
KRS 0000162739
Adres ul. Kazimierza Michalczyka 4, 53-633 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 3109Z — produkcja pozostałych mebli
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-31 147/2019 1245 929906
Poz. 929906. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.06.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26054/19/677]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 31
09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 1 2. 31 01
Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
2 2. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
3 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
4 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWA-
NÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 5 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
6 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA-
GANAMI I TARGOWISKAMI 7 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA-
WIONYMI 9 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA wykre-
ślić: 10 2. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TAR-
TACZNYCH 11 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTA-
ŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH
DLA BUDOWNICTWA 12 2. 16 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRO-
DUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATE-
RIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 13 2. 25
12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW
STOLARKI BUDOWLANEJ 14 2. 31 01 Z PRODUK-
CJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 15 2. 31
02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 16 2. 31
09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 17 2. 43
32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 18
2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH 19 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMO-
WEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 20
2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZU-
JĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKRE-
ŚLONYCH TOWARÓW 21 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA-
RÓW RÓŻNEGO RODZAJU 22 2. 46 47 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO 23 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 24 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO-
SAŻENIA SANITARNEGO 25 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 26 2. 47 52
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 27 2. 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTY-
KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 28 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 29 2. 49 41 Z TRANSPORT DRO-
GOWY TOWARÓW 30 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
31 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO-
GRAMOWANIEM 32 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR-
MATYKI 33 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFOR-
MATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 34 2. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 35
2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 36 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC
KOMPUTERY 37 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI-
KOWANE 38 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRA-


WEM AUTORSKIM 39 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 40 2. 16 21 Z PRODUKCJA
ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH
NA BAZIE DREWNA 41 2. 27 40 Z PRODUKCJA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
42 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK-
TRYCZNYCH 43 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
44 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 45
2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 46 2. 46 43 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 47 2. 46 65 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 48 2. 47 53
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNI-
KÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ
POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 49 2. 47 54 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 50 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTER-
NET 51 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 52 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 53 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO-
WANIA 54 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 55 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO-
BOWYCH I FURGONETEK 56 2. 77 32 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA-
NYCH 57 2. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
Poz. 929906. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.06.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26054/19/677]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 31
09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 1 2. 31 01
Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
2 2. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
3 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
4 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWA-
NÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 5 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
6 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA-
GANAMI I TARGOWISKAMI 7 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA-
WIONYMI 9 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA wykre-
ślić: 10 2. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TAR-
TACZNYCH 11 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTA-
ŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH
DLA BUDOWNICTWA 12 2. 16 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRO-
DUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATE-
RIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 13 2. 25
12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW
STOLARKI BUDOWLANEJ 14 2. 31 01 Z PRODUK-
CJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 15 2. 31
02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 16 2. 31
09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 17 2. 43
32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 18
2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH 19 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMO-
WEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 20
2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZU-
JĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKRE-
ŚLONYCH TOWARÓW 21 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA-
RÓW RÓŻNEGO RODZAJU 22 2. 46 47 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO 23 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 24 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO-
SAŻENIA SANITARNEGO 25 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 26 2. 47 52
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 27 2. 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTY-
KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 28 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 29 2. 49 41 Z TRANSPORT DRO-
GOWY TOWARÓW 30 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
31 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO-
GRAMOWANIEM 32 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR-
MATYKI 33 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFOR-
MATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 34 2. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 35
2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 36 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC
KOMPUTERY 37 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI-
KOWANE 38 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRA-


WEM AUTORSKIM 39 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 40 2. 16 21 Z PRODUKCJA
ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH
NA BAZIE DREWNA 41 2. 27 40 Z PRODUKCJA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
42 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK-
TRYCZNYCH 43 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
44 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 45
2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 46 2. 46 43 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 47 2. 46 65 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 48 2. 47 53
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNI-
KÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ
POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 49 2. 47 54 Z SPRZE-
DAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 50 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTER-
NET 51 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 52 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 53 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO-
WANIA 54 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 55 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO-
BOWYCH I FURGONETEK 56 2. 77 32 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA-
NYCH 57 2. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
2019-06-28 124/2019 798 483606
Poz. 483606. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/127556/19/312]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483606. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/127556/19/312]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 798 483607
Poz. 483607. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/127557/19/24]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483607. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/127557/19/24]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 798 483608
Poz. 483608. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/127557/19/425]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483608. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/127557/19/425]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-11 176/2018 619 378869
Poz. 378869. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/221196/18/646]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378869. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/221196/18/646]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 619 378870
Poz. 378870. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/221197/18/47]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378870. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/221197/18/47]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 619 378871
Poz. 378871. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/221198/18/448]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378871. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/221198/18/448]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 619 378872
Poz. 378872. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/221199/18/849]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378872. KOMANDOR WROCŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000162739. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.06.2003.
[RDF/221199/18/849]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki