Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FABRYKA DYWANÓW "WELTOM" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy FABRYKA DYWANÓW WELTOM SA
Siedziba
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat TOMASZOWSKI
Gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI
Miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat TOMASZOWSKI
Gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI
Ulica GEN.J.HALLERA
Nr domu 2
Miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI
Kod pocztowy 97-200
Poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 1393Z - produkcja dywanów i chodników
9609Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
4719Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
4778Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7739Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000162644

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

- zasady rozchodu zapasów.
Materiały i surowce rozchodowane są wg cen zakupu; w przypadku gdy ceny zakupu jednakowych lub uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenia są różne, to wartość stanu końcowego mate¬riałów i surowców wycenia się dokonując rozchodu danego aktywu obrotowego wg zasady „pierwsze weszło- pierwsze wyszło” (FIFO).
- rezerwy
Spółka tworzy rezerwy na przyszłe odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników.
Odprawy te wypłacane są zgodnie z układem zbiorowym w wysokości jedno- dwu- lub trzymiesięcznego wynagrodzenia w zależności od stażu pracy w FD Weltom SA.
- przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT),
e. ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
-sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.
Odpisy aktualizujące należności tworzy się co najmniej na koniec roku
bilansowego na następujące należności:
- należności skierowane na drogę postępowania sądowego
i egzekucyjnego
- należności od kontrahentów , którzy ogłosili upadłość oraz otworzyli postępowanie układowe
- należności od kontrahentów w trudnej sytuacji płatniczej na podstawie
oceny Zarządu.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się według:
a. cen nabycia - przy zakupie, nabyciu
b. kosztów wytworzenia - w razie wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie,
Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wykazuje się w wartości księgowej netto, to jest w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja bilansowa i podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obliczana jest według stawek amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast dla krosien stosowano indywidualne stawki amortyzacyjne zgodnie z decyzją Zarządu.
Składniki majątku o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł amortyzowane są jednorazowo (w 100%)
w miesiącu wydania do użytkowania.
Prawo wieczystego użytkowania gruntów amortyzowane jest wg stawki rocznej 2,5%.
Zapasy towarów i materiałów wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu, a na dzień bilansowy w wartości
nie wyższej od możliwej do uzyskania.

Zapasy produkcji w toku wycenia się wg średnich miesięcznych cen zakupu surowców.

Zapasy wyrobów gotowych wycenia się wg rzeczywistego kosztu wytworzenia wyliczonego narastająco za
rok sprawozdawczy. Na dzień bilansowy dodatkowo wycenia się wg zasady ostrożnej wyceny.
Należności i roszczenia w ciągu roku obrotowego wykazuje się według wartości nominalnej wynikającej z wartości faktur VAT; należności są wykazywane na dzień bilansowy w wartości netto (pomniejszonej
o odpisy aktualizujące).

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.
Sprzedaż towarów i usług
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w
momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą podatku i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony naliczany jest od różnic przejściowych stanowiących podstawę naliczenia dochodu do opodatkowania.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załacznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 4 584 263,30 5 391 102,21
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 4 530 277,30 5 328 780,21
1 Środki trwałe 4 489 354,38 5 125 364,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 371 685,05 386 504,09
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 446 285,17 1 591 002,53
c) urządzenia techniczne i maszyny 2 500 825,68 2 876 492,28
d) środki transportu 163 674,97 252 494,65
e) inne środki trwałe 6 883,51 18 871,44
2 Środki trwałe w budowie 40 922,92 203 415,22
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53 986,00 62 322,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 53 986,00 62 322,00
B Aktywa obrotowe 7 844 161,48 9 899 753,60
I Zapasy 3 806 574,66 5 789 117,85
1 Materiały 1 221 178,31 2 559 517,43
2 Półprodukty i produkty w toku 1 020 807,01 1 101 332,16
3 Produkty gotowe 1 228 297,94 1 676 467,24
4 Towary 336 291,40 451 801,02
II Należności krótkoterminowe 3 912 697,83 3 917 462,51
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 3 912 697,83 3 917 462,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 893 456,10 3 882 350,72
– do 12 miesięcy 3 893 456,10 3 882 350,72
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 19 241,73 35 111,79
III Inwestycje krótkoterminowe 98 210,17 173 587,96
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 98 210,17 173 587,96
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 98 210,17 173 587,96
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 98 210,17 173 587,96
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 678,82 19 585,28
Aktywa razem 12 428 424,78 15 290 855,81
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 8 081 585,66 9 020 670,00
I Kapitał (fundusz) podstawowy 630 314,00 630 314,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7 072 474,09 7 254 845,22
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1 401 314,29 1 401 581,84
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -83 432,38 -83 432,38
VI Zysk (strata) netto -939 084,34 -182 638,68
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 346 839,12 6 270 185,81
I Rezerwy na zobowiązania 129 289,18 110 688,48
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 129 289,18 110 688,48
– długoterminowa 119 789,18 105 056,63
– krótkoterminowa 9 500,00 5 631,85
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 1 220 052,16 1 611 334,46
3 Wobec pozostałych jednostek 1 220 052,16 1 611 334,46
a) kredyty i pożyczki 364 893,23 191 103,04
c) inne zobowiązania finansowe 70 722,83 138 440,86
e) inne 784 436,10 1 281 790,56
III Zobowiązania krótkoterminowe 2 626 220,73 4 162 066,74
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 613 934,83 4 141 412,59
a) kredyty i pożyczki 248 757,64 241 699,83
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 823 437,33 3 283 010,71
– do 12 miesięcy 1 823 437,33 3 283 010,71
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 322 504,47 295 931,20
h) z tytułu wynagrodzeń 147 491,86 249 910,58
i) inne 71 743,53 70 860,27
4 Fundusze specjalne 12 285,90 20 654,15
IV Rozliczenia międzyokresowe 371 277,05 386 096,13
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 371 277,05 386 096,13
– długoterminowe 356 457,97 371 277,09
– krótkoterminowe 14 819,08 14 819,04
Pasywa razem 12 428 424,78 15 290 855,81
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 313 795,80 13 085 014,10
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 866 226,37 12 258 487,84
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 447 569,43 826 526,26
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 006 792,16 10 159 364,33
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 762 994,08 9 569 229,41
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 243 798,08 590 134,92
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 2 307 003,64 2 925 649,77
D Koszty sprzedaży 1 754 049,22 2 153 737,22
E Koszty ogólnego zarządu 1 418 935,46 1 380 386,21
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -865 981,04 -608 473,66
G Pozostałe przychody operacyjne 216 962,25 287 674,81
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 481,30 14 438,90
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 54 190,94 105 692,66
IV Inne przychody operacyjne 162 290,01 167 543,25
H Pozostałe koszty operacyjne 92 808,61 262 620,83
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 22 744,20 134 709,10
III Inne koszty operacyjne 70 064,41 127 911,73
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -741 827,40 -583 419,68
J Przychody finansowe 3 064,77 443 392,80
II Odsetki, w tym: 15,37 5 492,67
V Inne 3 049,40 437 900,13
K Koszty finansowe 191 985,71 36 797,80
I Odsetki, w tym: 44 975,39 26 668,65
IV Inne 147 010,32 10 129,15
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) -930 748,34 -176 824,68
M Podatek dochodowy 8 336,00 5 814,00
O Zysk (strata) netto (L–M–N) -939 084,34 -182 638,68
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9 020 670,00 9 286 741,06
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9 020 670,00 9 286 741,06
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 630 314,00 630 314,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 630 314,00 630 314,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7 254 845,22 7 234 149,86
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -182 371,13 20 695,36
a) zwiększenie (z tytułu) 267,55 20 695,36
– podziału zysku (ustawowo) 20 695,36
przeniesienia z kapitału z aktualizacji 267,55
b) zmniejszenie (z tytułu) 182 638,68
– pokrycia straty 182 638,68
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7 072 474,09 7 254 845,22
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 401 581,84 1 401 581,84
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -267,55
b) zmniejszenie (z tytułu) 267,55
przeniesienia na kapitał zapasowy z tytułu likwidacji śr.trwałych 267,55
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 401 314,29 1 401 581,84
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -266 071,06 20 695,36
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 20 695,36
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 20 695,36
b) zmniejszenie (z tytułu) 20 695,36
przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy 20 695,36
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -266 071,06
– korekty błędów -83 432,38
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -266 071,06 -83 432,38
b) zmniejszenie (z tytułu) 182 638,68
pokrycia straty netto kapitałem zapasowym 182 638,68
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -83 432,38 -83 432,38
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -83 432,38 -83 432,38
6 Wynik netto -939 081,34 -182 638,68
B strata netto 939 081,34 182 638,68
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8 081 588,66 9 020 670,00
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8 081 588,66 9 020 670,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 011,24 173 387,57
I Zysk (strata) netto -939 084,34 -182 638,68
II Korekty razem 952 095,58 356 026,25
1 Amortyzacja 961 487,17 1 188 938,51
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1 742,30
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 33 335,94 30 746,64
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -481,30 -14 438,90
5 Zmiana stanu rezerw 18 600,70 110 688,48
6 Zmiana stanu zapasów 1 982 543,19 -1 166 543,15
7 Zmiana stanu należności 4 764,68 733 757,20
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 034 578,18 -412 111,72
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -13 576,62 -33 320,73
10 Inne korekty -83 432,38
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13 011,24 173 387,57
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -162 502,96 -150 799,54
I Wpływy 481,30 14 438,90
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 481,30 14 438,90
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 162 984,26 165 238,44
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 162 984,26 165 238,44
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -162 502,96 -150 799,54
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 74 113,93 73 443,11
I Wpływy 173 790,19 203 881,86
2 Kredyty i pożyczki 173 790,19 203 681,14
4 Inne wpływy finansowe 200,72
II Wydatki 99 676,26 130 438,75
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 66 340,32 106 832,39
8 Odsetki 26 541,87 13 500,41
9 Inne wydatki finansowe 6 794,07 10 105,95
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 74 113,93 73 443,11
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -75 377,79 96 031,14
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -75 377,79 94 288,84
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 742,30
F Środki pieniężne na początek okresu 173 587,96 79 299,12
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 98 210,17 175 330,26
– o ograniczonej możliwości dysponowania 84,43 324,43
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -930 748,34
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 24 718,61
amortyzacja prawa wieczystego uzytkowania gruntu 14 819,04 art x
rozwiązanie odpisów aktualizujących 9 899,57 art x
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 44 291,37
rozwiązanie ostrożnej wyceny za 2017 44 291,37 art 16 ust 1 pkt 26a
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 163 518,47
amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów 14 819,04 art x
odsetki budżetowe 10 865,80 art x
reprezentacja 6 320,62 art 16 ust 1 pkt 28
utworzone odpisy aktualizujące należności 9 146,06 art x
amortyzacja środków trwałych w leasingu 88 819,68 art 17
odsetki leasingowe 7 667,24 art x
obciążenia PFRON 24 654,00 art 16 ust 1 pkt 36
pozostałe wydatki 162,14 art x
pozostałe koszty operacyjne 1 063,89 art x
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 160 063,23
niewypłacone wynarodzenia 27 800,00 art 16 ust 1 pkt 57
niewypłacone umowy zlecenia 17 896,00 art 16 ust 1 pkt 57
niewypłacone składki zus 73 722,51 art 16 ust 1 pkt 57a
ostrożna wycena 13 598,14 art 16 ust 1 pkt 26a
odsetki od pożyczek 6 956,17 art 16 ust 1 pkt 11
odsetki bankowe 1 489,71 art 16 ust 1 pkt 11
rezerwy na odprawy 18 600,70 art 16 ust 1 pkt 27
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 179 940,24
wypłacone wynagrozdenia za 2017 18 380,70 art 15 ust 4g
zapłacone składki zus z 2017 85 838,32 art 15 ust 4h
zapłacone odsetki od pożyczek Wspólników 1 713,66 art x
zapłacone raty leasingowe 74 007,56 art 17
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -856 116,86
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku
Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za rok 2018
Fabryka Dywanów „Weltom” S.A.
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki