Szczegóły spółki

Nazwa FABRYKA DYWANÓW "WELTOM" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7730009336
REGON 590015591
KRS 0000162644
Adres ul. Gen. J. Hallera 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon 447 246 092
Faks 447 246 092
E-mail sekretariat@weltom.pl
WWW b.d.
PKD
 • 1393Z — produkcja dywanów i chodników
 • 9609Z — pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 4719Z — pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 4778Z — sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 7739Z — wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.41 0.35
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.7 0.54
Płynność bieżąca (CR) 2.38 2.99
Płynność szybka (QR) 0.99 1.54
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.7 0.54
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1.4% -8.3%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -2.02% -11.62%
Rentowność aktywów (ROA) -1.19% -7.56%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-23 15/2020 285 34473
Poz. 34473. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.05.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/817/20/938]

W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
WELTOM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
WELTOM.PL
Poz. 34473. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.05.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/817/20/938]

W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
WELTOM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
WELTOM.PL
2019-08-02 149/2019 421 943614
Poz. 943614. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/170777/19/476]

W dniu 27.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 943614. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/170777/19/476]

W dniu 27.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-31 147/2019 1239 929776
Poz. 929776. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/169223/19/523]

W dniu 21.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 929776. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/169223/19/523]

W dniu 21.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1114 590144
Poz. 590144. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/135042/19/227]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590144. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/135042/19/227]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1114 590145
Poz. 590145. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/135042/19/628]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590145. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/135042/19/628]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1114 590146
Poz. 590146. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/135043/19/340]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590146. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/135043/19/340]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-08 88/2019 22 23294
Poz. 23294. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM” SPÓŁKA
AKCYJNA w Tomaszowie Mazowieckim. KRS 0000162644.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2003 r.
[BMSiG-23007/2019]

Fabryka Dywanów „WELTOM” S. A. w Tomaszowie Maz.,
działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych 21 oraz art. 24 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 14.06.2019 r. godz. 1600 w siedzibie Spółki przy
ul. gen. J. Hallera 2, w Tomaszowie Maz.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgro-
     madzenia,
    b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki oraz sprawozdania finanso-
     wego za 2018 r.,
    c) podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości,    d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
     Nadzorczej z działalności Rady za 2018 r.,
    e) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za
     2018 r.
    f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
     z wykonania obowiązków w 2018 r.,
    g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków w 2018 r.,
    h) ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzor-
     czej.
  7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Fabryki Dywanów „Weltom” S.A. informuje, że zgod-
nie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do
uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji złożo-
nych w siedzibie Spółki.
W ZWZA biorą udział akcjonariusze, którzy co najmniej na
tydzień przed odbyciem Z W Z A zablokowali akcje.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych na trzy dni
powszednie przed terminem odbycia ZWZA w siedzibie
Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestniczenia w ZWZA.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z porządkiem obrad dostępne
będą w siedzibie Spółki w dniach 07.06.2019 - 13.06.2019 r.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu
obrad w godzinach 1500-1600.
Poz. 23294. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM” SPÓŁKA
AKCYJNA w Tomaszowie Mazowieckim. KRS 0000162644.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2003 r.
[BMSiG-23007/2019]

Fabryka Dywanów „WELTOM” S. A. w Tomaszowie Maz.,
działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych 21 oraz art. 24 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 14.06.2019 r. godz. 1600 w siedzibie Spółki przy
ul. gen. J. Hallera 2, w Tomaszowie Maz.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgro-
     madzenia,
    b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki oraz sprawozdania finanso-
     wego za 2018 r.,
    c) podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości,    d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
     Nadzorczej z działalności Rady za 2018 r.,
    e) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za
     2018 r.
    f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
     z wykonania obowiązków w 2018 r.,
    g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków w 2018 r.,
    h) ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzor-
     czej.
  7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Fabryki Dywanów „Weltom” S.A. informuje, że zgod-
nie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do
uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji złożo-
nych w siedzibie Spółki.
W ZWZA biorą udział akcjonariusze, którzy co najmniej na
tydzień przed odbyciem Z W Z A zablokowali akcje.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych na trzy dni
powszednie przed terminem odbycia ZWZA w siedzibie
Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestniczenia w ZWZA.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z porządkiem obrad dostępne
będą w siedzibie Spółki w dniach 07.06.2019 - 13.06.2019 r.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu
obrad w godzinach 1500-1600.
2018-11-20 224/2018 1699 1092120
Poz. 1092120. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/868613/18/325]W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1092120. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/868613/18/325]W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-20 224/2018 1699 1092121
Poz. 1092121. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/868614/18/726]

W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1092121. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/868614/18/726]

W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-20 224/2018 1699 1092122
Poz. 1092122. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/868615/18/127]

W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1092122. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000162644. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.05.2003.
[RDF/868615/18/127]

W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-25 101/2018 17 22123
Poz. 22123. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM” SPÓŁKA
AKCYJNA w Tomaszowie Mazowieckim. KRS 0000162644.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2003 r.
[BMSiG-21515/2018]

Fabryka Dywanów „WELTOM” S.A. w Tomaszowie Maz.
działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395
§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych 21 oraz art. 24 Statutu
Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy na dzień 21.06.2018 r., godz. 1600, w siedzibie Spółki przy
ul. gen. J. Hallera 2 w Tomaszowie Maz.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgroma-
   dzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie
    a) przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgroma-
      dzenia
    b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
      z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
      za 2017 r.
    c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
      zorczej z działalności Rady za 2017 r.
    d) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto
      za 2017 r.
    e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
      z wykonania obowiązków w 2017 r.
    f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
      z wykonania obowiązków w 2017 r.
    g) wybór Rady Nadzorczej
  7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Fabryki Dywanów „Weltom” S.A. informuje, że
zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo
do uczestnictwa w Z W Z A przysługuje właścicielom akcji
złożonych w siedzibie Spółki.

W ZWZA biorą udział akcjonariusze, którzy co najmniej
na tydzień przed odbyciem Z W Z A zablokowali akcje.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych na trzy dni
powszednie przed terminem odbycia ZWZA w siedzibie
Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestniczenia w Z W Z A.Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z porządkiem obrad dostępne
będą w siedzibie Spółki w dniach 12.06.2016 - 20.06.2016 r.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Z W Z A będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu
obrad w godzinach 1500-1600.
Poz. 22123. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM” SPÓŁKA
AKCYJNA w Tomaszowie Mazowieckim. KRS 0000162644.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2003 r.
[BMSiG-21515/2018]

Fabryka Dywanów „WELTOM” S.A. w Tomaszowie Maz.
działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395
§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych 21 oraz art. 24 Statutu
Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy na dzień 21.06.2018 r., godz. 1600, w siedzibie Spółki przy
ul. gen. J. Hallera 2 w Tomaszowie Maz.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgroma-
   dzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie
    a) przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgroma-
      dzenia
    b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
      z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
      za 2017 r.
    c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
      zorczej z działalności Rady za 2017 r.
    d) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto
      za 2017 r.
    e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
      z wykonania obowiązków w 2017 r.
    f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
      z wykonania obowiązków w 2017 r.
    g) wybór Rady Nadzorczej
  7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Fabryki Dywanów „Weltom” S.A. informuje, że
zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo
do uczestnictwa w Z W Z A przysługuje właścicielom akcji
złożonych w siedzibie Spółki.

W ZWZA biorą udział akcjonariusze, którzy co najmniej
na tydzień przed odbyciem Z W Z A zablokowali akcje.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych na trzy dni
powszednie przed terminem odbycia ZWZA w siedzibie
Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestniczenia w Z W Z A.Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z porządkiem obrad dostępne
będą w siedzibie Spółki w dniach 12.06.2016 - 20.06.2016 r.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Z W Z A będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu
obrad w godzinach 1500-1600.
2018-04-24 80/2018 16 17211
Poz. 17211. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA w Tomaszowie Mazowieckim.
KRS 0000162644. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2003 r.
[BMSiG-16616/2018]

Fabryka Dywanów „WELTOM” S.A. w Tomaszowie Mazo-
wieckim, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku
z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy na dzień 15 czerwca 2018 r., godz. 1600, w siedzibie Spółki
przy ul. gen. J. Hallera 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
    nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgro-
      madzenia,
    b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
      z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
      za 2017 r.,
    c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nad-
      zorczej z działalności Rady za 2017 r.,
    d) podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto za
      2017 r.,
    e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
      z wykonania obowiązków w 2017 r.,
    f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
      z wykonania obowiązków w 2017 r.
  7. Zamknięcie obrad.Zarząd Fabryki Dywanów „ Weltom” S.A. informuje, że
zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do
uczestnictwa WZWZA przysługuje właścicielom akcji złożo-
nych w siedzibie Spółki.
W ZWZA biorą udział akcjonariusze, którzy co najmniej na
tydzień przed odbyciem ZWZA zablokowali akcje.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni
powszednie przed terminem odbycia ZWZA w siedzibie
Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestniczenia w ZWZA.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z porządkiem obrad dostępne
będą w siedzibie Spółki w dniach 7.06.2018 r.-14.06.2018 r.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu
obrad w godzinach 1500-1600.
Poz. 17211. FABRYKA DYWANÓW „WELTOM”
SPÓŁKA AKCYJNA w Tomaszowie Mazowieckim.
KRS 0000162644. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2003 r.
[BMSiG-16616/2018]

Fabryka Dywanów „WELTOM” S.A. w Tomaszowie Mazo-
wieckim, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku
z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy na dzień 15 czerwca 2018 r., godz. 1600, w siedzibie Spółki
przy ul. gen. J. Hallera 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
    nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgro-
      madzenia,
    b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
      z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
      za 2017 r.,
    c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nad-
      zorczej z działalności Rady za 2017 r.,
    d) podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto za
      2017 r.,
    e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
      z wykonania obowiązków w 2017 r.,
    f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
      z wykonania obowiązków w 2017 r.
  7. Zamknięcie obrad.Zarząd Fabryki Dywanów „ Weltom” S.A. informuje, że
zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do
uczestnictwa WZWZA przysługuje właścicielom akcji złożo-
nych w siedzibie Spółki.
W ZWZA biorą udział akcjonariusze, którzy co najmniej na
tydzień przed odbyciem ZWZA zablokowali akcje.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni
powszednie przed terminem odbycia ZWZA w siedzibie
Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestniczenia w ZWZA.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z porządkiem obrad dostępne
będą w siedzibie Spółki w dniach 7.06.2018 r.-14.06.2018 r.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu
obrad w godzinach 1500-1600.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki