Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki XBS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy XBS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWSKI ZACHODNI
Gmina BŁONIE
Miejscowość PASS
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWSKI ZACHODNI
Gmina BŁONIE
Ulica
Nr domu 20M
Miejscowość PASS
Kod pocztowy 05-870
Poczta BŁONIE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 5210B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000162028

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

- przyjęcia stawki amortyzacji dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określone w przepisach podatkowych – pod warunkiem, że odzwierciedlają wymagany przez art. 32 ust. 2 uor okres ekonomicznej użyteczności -Towary - towary wyceniane są według ceny zakupu, metoda rozchodu Fifo

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz o amortyzację przeprowadzaną według stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do
ustawy podatkowej.
b. Środki trwałe Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w
wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu używania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. Istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego. Koszty finansowania zewnętrznego związane z nabyciem, budową lub
wytworzeniem dostosowanego składnika aktywów ujmowane powinny być jako element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia w momencie ich poniesienia. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania metodą liniową przy zastosowaniu
stawek odpowiadających okresowi ekonomicznej użyteczności Środki trwałe niskocenne o wartości początkowej od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w 100%, w chwili wydania ich do użytkowania. W przypadku modernizacji (ulepszenia, odbudowy) środka trwałego jego okres użytkowania ulega zwiększeniu o indywidualnie określony okres
użytkowania wynikający z zakresu modernizacji, jednak nie dłuższy niż okres ustalony dla nowego środka trwałego. Weryfikacji wartości końcowej i okresów użytkowania środków trwałych dokonuje się na każdy dzień bilansowy i w razie potrzeby dokonuje się ich korekty.
c. Inwestycje długoterminowe w nieruchomości i aktywa finansowe Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej
utraty wartości, odpisami aktualizacyjnymi. Do wyceny aktywów finansowych stosowane jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, a do wyceny udziałów
w jednostkach podporządkowanych zastosowano przepisy art. 28 ust. 1 pkt. 4 i wycenę wg ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tyt. utraty wartości. Spółka posiadała udzialy w spółce zależnej w związku ze wzrostem jej wartości rozpoznano odpis aktualizujący tworząc kapitał z aktualizacji.
e. Leasing Umowy leasingu operacyjnego, które spełniają warunki określone w art. 3 ust. 4. Ustawy o rachunkowości, klasyfikuje się jako leasing finansowy. Rzeczowe aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu zostały wykazane w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. Środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez szacowany okres użytkowania środka trwałego.
f. Zapasy Produkcja w toku - produkcja w toku jest wyceniana na podstawie kosztów bezpośrednich. Produkty gotowe - produkty
gotowe wyceniane są według kosztu wytworzenia. Towary - towary wyceniane są według ceny zakupu (uproszczenie wynika z nieistotności kosztów zakupu w wartości nabywanego towaru), metoda rozchodu Fifo.
g. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych. Należności i roszczenia w walutach obcych wykazuje się w wartości wymagającej zapłaty, przeliczonej na złote polskie
zgodnie z art. 30 ustawy o rachunkowości.
h. Należności i udzielone pożyczki w złotych polskich. Należności i udzielone pożyczki w złotych polskich wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności – Jednostka odstąpiła od wyceny wg skorygowanej ceny nabycia, stosując uproszczenie przewidziane art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
i. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne obejmują aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności, łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Przez krótkoterminowe inwestycje
należy rozumieć inwestycje do trzech miesięcy. Do ekwiwalentów środków trwałych należy zaliczyć lokaty, weksle obce, czeki, obligacje. Do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów nie zalicza się krótkoterminowych kredytów w rachunkach bieżących oraz krótkotermino wych inwestycji w akcje. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie NBP na ten dzień. Rozchód walut wyceniany wg Fifo.
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów W pozycji bilansowej „Rozliczenia międzyokresowe ” wykazywana jest aktywowana kwot a wydatków poniesionych w danym roku obrotowym a dotyczących następnych okresów sprawozdawczych,
k. Kapitały Kapitały własne ujmuje się w księgach z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych
przepisami prawa i statutem jednostki, wycenia się w wartości nominalnej. Kapitał podstawowy wykazuje
się w wartości ustalonej w statucie Spółki, wpisanej do rejestrze sądowym. Kapitał z emisjiakcji powyżej ich wartości nominalnej tworzony jest z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty emisji.
l. Rezerwy Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Podstawą tworzenia rezerwy jest rzetelny szacunek dokonany przez kierownictwo lub niezależnych ekspertów. Na każdy dzień bilansowy jednostka weryfikuje zasadność i wysokość kwoty utworzonej rezerwy. Utworzenie lub zwiększenie kwoty rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów podstawowej działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Wykorzystanie rezerwy jest związane z powstaniem zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, jest ono księgowane jako zmniejszenie rezerwy i zwiększenie zobowiązania. Rezerwa może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z celem, na jaki była pierwotnie utworzona. Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie na dzień, na który okazały się zbędne, zmniejszają koszty podstawowej działalności operacyjnej albo odpowiednio zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody f inansowe, w zależności od tego, które koszty zostały wcześniej obciążone tworzoną rezerwą
m. Bierne rozliczenia międzyokresowe Bierne rozliczenia międzyokresowe są prezentowane w rezerwach lub w zobowiązaniach w zależności od ich charakteru. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów stanowią zobowiązania do zapłaty za dostawę lub usługę, które nie zostały jeszcze zafakturowane i są prezentowane w zobowiązaniach z tytułu dostaw. Naliczone przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (rezerwy na premie, niewykorzystane urlopy) są prezentowane w
rezerwach.
n. Kredyty bankowe i pożyczki Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo według wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych pomniejszonej o poniesione
koszty transakcyjne. Zgodnie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości wycena dokonywana jest wg kwoty wymaganej zapłaty, gdyż nie wpływa to na rzetelność i jasność sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
o. Zobowiązania finansowe Ujmowane są tu zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (emitowane obligacje) oraz inne zobo
wiązania finansowe (leasingi klasyfikowane jako finansowe), wycena wg wartości godziwej.
p. Zobowiązania handlowe i pozostałe Zobowiązania stanowią wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Wycena zgodnie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
q. Przychody i koszty Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i materiałów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Przyjęte zasady ujmowania kosztów rachunkowych są tożsame z zasad
ami ujmowania kosztów uzyskania przychodów; do przychodów ze sprzedaży są w sposób bezpośredni przyporządkowywane odpowiadające im koszty, a następnie przychody i koszty pośrednie,
r. Podatki Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym,
s. Podatek odroczony W związku z występowaniem rozbieżności między prawem podatkowym i bilansowym, wykazuje podatek odroczony, który jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i materiałów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Przyjęte zasady ujmowania kosztów rachunkowych są tożsame z zasadami ujmowania kosztów uzyskania przychodów;
do przychodów ze sprzedaży są w sposób bezpośredni przyporządkowywane odpowiadające im koszty, a następnie przychody i koszty pośrednie

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 20 768 088,57 14 885 416,93
I Wartości niematerialne i prawne 6 131 759,66 869 539,70
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy 5 130 801,68
3 Inne wartości niematerialne i prawne 910 973,22 598 321,97
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 89 984,76 271 217,73
II Rzeczowe aktywa trwałe 5 798 598,36 3 067 590,97
1 Środki trwałe 5 563 811,46 2 947 234,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 774 945,12 929 140,13
c) urządzenia techniczne i maszyny 3 250 543,12 338 565,80
d) środki transportu 174 032,94 204 439,20
e) inne środki trwałe 1 364 290,28 1 475 088,96
2 Środki trwałe w budowie 216 558,42 102 128,40
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 18 228,48 18 228,48
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 8 472 639,55 10 673 427,26
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 8 472 639,55 10 673 427,26
a) w jednostkach powiązanych 8 472 639,55 10 673 427,26
– udziały lub akcje 8 472 639,55 8 582 839,55
– inne papiery wartościowe 2 090 587,71
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 365 091,00 274 859,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 365 091,00 274 859,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 21 088 940,65 14 463 011,41
I Zapasy 7 224 859,66 5 175 303,35
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 6 865 569,79 4 999 166,08
5 Zaliczki na dostawy i usługi 359 289,87 176 137,27
II Należności krótkoterminowe 9 054 917,05 6 710 108,85
1 Należności od jednostek powiązanych 1 100 000,00 380 918,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 380 918,71
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy 380 918,71
b) inne 1 100 000,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 7 954 917,05 6 329 190,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 958 225,85 5 076 916,17
– do 12 miesięcy 5 958 225,85 5 076 916,17
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 861 312,26 1 177 319,91
c) inne 135 378,94 74 954,06
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 4 651 574,97 2 350 306,01
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 651 574,97 2 350 306,01
a) w jednostkach powiązanych 4 357 228,28 2 002 546,37
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 4 357 228,28 2 002 546,37
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 294 346,69 347 759,64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 254 346,69 347 275,71
– inne środki pieniężne 40 000,00 483,93
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 157 588,97 227 293,20
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 41 857 029,22 29 348 428,34
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 12 816 994,83 10 482 822,10
I Kapitał (fundusz) podstawowy 5 677 450,00 5 677 450,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 951 867,37 3 951 867,37
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 4 662 804,00 4 347 471,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 4 662 804,00 4 347 471,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 349 326,65 349 326,65
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 843 059,79 -4 230 250,58
VI Zysk (strata) netto 2 018 606,60 386 957,66
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 040 034,39 18 865 606,24
I Rezerwy na zobowiązania 1 708 130,00 1 475 809,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 242 577,00 1 063 699,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 465 553,00 412 110,00
– długoterminowa 103 343,00 74 213,00
– krótkoterminowa 362 210,00 337 897,00
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 7 100 319,90 4 784 263,96
1 Wobec jednostek powiązanych 2 183 767,17 2 951 553,65
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 4 916 552,73 1 832 710,31
a) kredyty i pożyczki 315 908,36 342 635,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 890 075,00 1 490 075,00
c) inne zobowiązania finansowe 710 569,37
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 20 231 584,49 12 605 533,28
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3 275 530,24 846 709,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19 459,47
– do 12 miesięcy 19 459,47
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 3 275 530,24 827 249,53
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16 812 327,51 11 630 530,27
a) kredyty i pożyczki 2 842 958,72 1 278 604,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 427 405,68 293 883,74
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 992 179,97 9 020 124,48
– do 12 miesięcy 11 992 179,97 9 020 124,48
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 96 537,87 98 226,29
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 949 857,16 576 928,86
h) z tytułu wynagrodzeń 464 100,43 300 437,09
i) inne 39 287,68 62 325,41
4 Fundusze specjalne 143 726,74 128 294,01
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 41 857 029,22 29 348 428,34
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 59 384 311,31 49 605 031,65
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 31 926 733,56 26 032 403,69
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 457 577,75 23 572 627,96
B Koszty działalności operacyjnej 58 624 479,99 48 597 021,67
I Amortyzacja 1 491 334,97 1 115 440,22
II Zużycie materiałów i energii 1 072 300,13 950 250,50
III Usługi obce 21 982 408,32 17 026 731,99
IV Podatki i opłaty, w tym: 78 491,64 29 404,74
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 6 013 731,80 5 152 451,83
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 563 442,22 1 451 832,51
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 35 149,60 62 355,82
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26 387 621,31 22 808 554,06
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 759 831,32 1 008 009,98
D Pozostałe przychody operacyjne 231 352,47 272 637,91
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 47 991,16 13 720,87
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 183 361,31 258 917,04
E Pozostałe koszty operacyjne 221 871,60 237 555,75
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 221 871,60 237 555,75
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 769 312,19 1 043 092,14
G Przychody finansowe 2 927 782,76 377 448,10
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 300 000,00
A Od jednostek powiązanych, w tym: 2 300 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2 300 000,00
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 141 575,37 82 001,72
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 486 207,39 295 446,38
H Koszty finansowe 1 663 809,35 902 820,58
I Odsetki, w tym: 973 927,08 895 325,17
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 689 882,27 7 495,41
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 033 285,60 517 719,66
J Podatek dochodowy 14 679,00 130 762,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 018 606,60 386 957,66
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10 482 822,10 9 796 475,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10 482 822,10 9 796 475,16
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5 677 450,00 5 677 450,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5 677 450,00 5 677 450,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 951 867,37 3 719 456,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 232 411,37
a) zwiększenie (z tytułu) 232 411,37
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 232 411,37
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 951 867,37 3 951 867,37
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4 347 471,00 3 336 945,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 315 333,00 1 010 526,00
a) zwiększenie (z tytułu) 315 333,00 1 010 526,00
podział wyniku finansowego 315 333,00 1 010 526,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 662 804,00 4 347 471,00
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 349 326,65 349 326,65
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 349 326,65 349 326,65
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 230 250,58 -3 519 113,86
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 387 190,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 387 190,79
b) zmniejszenie (z tytułu) 387 190,79
podział zysku 387 190,79
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -4 230 250,58 -3 519 113,86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -4 230 250,58 -3 519 113,86
a) zwiększenie (z tytułu) -711 136,72
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 711 136,72
b) zmniejszenie (z tytułu) 387 190,79
podział zysku 387 190,79
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 843 059,79 -4 230 250,58
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 843 059,79 -4 230 250,58
6 Wynik netto 2 018 606,60 386 957,66
A zysk netto 2 018 606,60 386 957,66
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12 816 994,83 10 482 822,10
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12 816 994,83 10 482 822,10
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 866 798,51 2 223 001,86
I Zysk (strata) netto 2 018 606,60 386 957,66
II Korekty razem 5 848 191,91 1 836 044,20
1 Amortyzacja 1 491 334,97 1 115 440,22
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -387 469,88 164 061,26
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 110 200,00 -250 757,87
5 Zmiana stanu rezerw 232 321,00 648 555,00
6 Zmiana stanu zapasów -2 049 556,31 -847 794,78
7 Zmiana stanu należności -2 344 808,20 2 427 556,59
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 410 544,26 -1 966 608,85
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -20 527,77 1 256 729,35
10 Inne korekty 2 406 153,84 -711 136,72
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7 866 798,51 2 223 001,86
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -10 639 244,23 396 827,80
I Wpływy 1 200 000,00 1 105 424,95
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 55 691,05
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 1 200 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 1 200 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach 1 200 000,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne 1 049 733,90
II Wydatki 11 839 244,23 708 597,15
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 484 562,32 708 597,15
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 2 354 681,91
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 2 354 681,91
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe 2 354 681,91
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10 639 244,23 396 827,80
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 719 032,77 -2 513 798,82
I Wpływy 3 937 627,37 115 493,30
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 1 537 627,37
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 2 400 000,00
4 Inne wpływy finansowe 115 493,30
II Wydatki 1 218 594,60 2 629 292,12
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 2 349 737,56
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 406 064,48
8 Odsetki 755 220,92 279 554,56
9 Inne wydatki finansowe 57 309,20
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2 719 032,77 -2 513 798,82
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -53 412,95 106 030,84
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -53 412,95 106 030,84
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 347 759,64 241 728,80
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 294 346,69 347 759,64
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 2 033 285,60
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 34 800,62
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 627 764,44
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 154 457,85
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 348 959,42
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 2 300 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -425 862,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki