Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "EUROMART" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy EUROMART S.A.
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Ulica AL.NIEPODLEGŁOŚCI
Nr domu 123A
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-017
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000161195

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

A.ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Ewidencję analityczną ilościowo-wartościową prowadzi się w tabeli amortyzacyjnej, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się stopniowo, metodą liniową wg stawek planowanych. W bilansie wykazuje się te pozycje w wartości netto (wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie). Środki trwałe o wartości niższej niż 10.000 zł traktuje się jak materiały i zaliczane są w koszty w momencie przekazania do użytkowania. Ta sama zasada dotyczy wartości niematerialnych i prawnych.
B.ŚRODKI PIENIĘŻNE
KRAJOWE - na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej
ZAGRANICZNE - zgromadzone na walutowym rachunku bankowym oraz w kasach walutowych wycenia się w ciągu roku obrotowego wg średniego kursu NBP. W/w środki pieniężne na koniec roku obrotowego wycenia się po średnim kursie NBP ogłoszonym na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego.
C.NALEŻNOŚCI, ROSZCZENIA, ZOBOWIĄZANIA
Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszone ewentualnie o odpisy aktualizujące te należności.
D.MATERIAŁY
Materiały dotyczące bieżącego funkcjonowania firmy zalicza się w koszty w momencie zakupu.
E. TOWARY
Stan i rozchody towarów wycenia się według cen zakupu, stosując zasadę “pierwsze weszło -
pierwsze wyszło”.
F.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW
Koszty ponoszone, ale dotyczące przyszłych okresów, kumulowane są na kontach 640 – rozliczenia międzyokresowe kosztów, a pobrane wpłaty na kontach 840 - międzyokresowe rozliczenia przychodów. Umożliwia to przyporządkowanie kosztów i przychodów do właściwych okresów sprawozdawczych.
G.DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach wycenia się w cenie nabycia uwzględniającej ewentualną trwałą utratę wartości. Do ewidencji księgowej pożyczek udzielonych stosuje się konto 240-03 "Pożyczki udzielone" - tworząc do tego konta odpowiednie konta analityczne. Otrzymaną pożyczkę ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej w dacie wpływu pożyczki na rachunek bankowy .
Udzielone pożyczki w walucie obcej oraz odsetki od pożyczek udzielonych, nie zapadłych wycenia się po średnim kursie NBP na dzień bilansowy.
I. KAPITAŁ WŁASNY
Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w Statucie i wpisanej w KRS.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku na podstawie unormowań wynikających ze Statutu Spółki oraz z innych zdarzeń przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i Ustawie o rachunkowości.
J. POŻYCZKI OTRZYMANE
Do ewidencji księgowej pożyczek otrzymanych stosuje się konto 240-01 "Pożyczki otrzymane" - tworząc do tego konta odpowiednie konta analityczne. Otrzymaną pożyczkę ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej w dacie wpływu pożyczki na rachunek bankowy .

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

A. Wycena na dzień bilansowy rozrachunków wyrażonych w walutach obcych
Należności lub zobowiązania wyrażone w walutach obcych w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych przelicza się na walutę polską na dzień ich powstania. Do przeliczenia stosuje się kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji zakupu-sprzedaży. Nierozliczone na dzień bilansowy rozrachunki z kontrahentami podlegają wycenie
i przelicza się na walutę polską, stosując obowiązujący na dzień bilansowy średni kurs ogłoszony dla danej waluty przez NBP na 31 grudnia 2018 r. wynikające z tabeli kursów nr 252/A/NBP/2018.
B. Wycena na dzień bilansowy należności i zobowiązań.
Zobowiązania prezentuje się w pasywach bilansu, w zależności od terminu ich zapłaty, jako długo- i krótkoterminowe. Na dzień bilansowy, wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. W bilansie należności prezentowane są według wartości księgowej pomniejszonej o wartość dokonanych od tych należności odpisów aktualizujących
C. Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych.
Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe na dzień przyjęcia do używania ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki w wartości początkowej. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
D. Wycena zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Na koniec roku do wartości zobowiązania z tytułu kredytu dolicza się odsetki wymagalne jak i te, które wymagalne jeszcze nie są, ale dotyczą danego roku obrotowego.
E. Wycena środków pieniężnych.
Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych ujmuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych w ciągu roku ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według wg średniego kursu NBP. W/w środki pieniężne na koniec roku obrotowego wycenia się po średnim kursie NBP ogłoszonym na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego.
F. Wycena materiałów i towarów.
Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia. Materiały dotyczące bieżącego funkcjonowania firmy zalicza się w koszty w momencie zakupu. Stan i rozchody towarów wycenia się według cen zakupu, stosując zasadę “pierwsze weszło - pierwsze wyszło”.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest według wariantu porównawczego.

Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
wynik operacji finansowych,
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka stosuje
zasadę wyższości treści nad formą,
zasadę ciągłości w raz przyjętych zasadach rachunkowości tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne,
zasadę kontynuacji tj. o stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości,
zasadę memoriału w księgach ujęte są wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego
zasada ostrożności w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych oraz rezerwy na znane jednostce ryzyko

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 18 735 805,94 16 744 759,49
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 16 776 210,87 16 744 759,49
1 Środki trwałe 16 776 210,87 16 689 049,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 13 961 734,88 13 839 704,88
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 814 475,99 2 849 344,64
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie 55 709,97
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 1 959 595,07
1 Nieruchomości 1 959 595,07
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 75 172,03 139 633,93
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 56 101,00 110 650,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 56 101,00 110 650,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 51 353,00 50,00
– do 12 miesięcy 51 353,00 50,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 748,00 15 050,00
c) inne 95 550,00
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 18 054,93 28 452,20
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 054,93 28 452,20
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 054,93 28 452,20
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 18 054,93 28 452,20
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 016,10 531,73
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 18 810 977,97 16 884 393,42
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 13 739 545,94 13 817 328,89
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 250 000,00 2 250 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11 567 328,89 11 375 056,14
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto -77 782,95 192 272,75
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 071 432,03 3 067 064,53
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 5 070 665,00 3 056 473,00
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 5 070 665,00 3 056 473,00
a) kredyty i pożyczki 4 945 000,00 2 975 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 119 665,00 81 473,00
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 6 000,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 767,03 10 591,53
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 767,03 10 591,53
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 767,03 10 591,53
– do 12 miesięcy 767,03 10 591,53
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 18 810 977,97 16 884 393,42
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 116 857,00 64 022,00
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 116 857,00 64 022,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 164 598,02 141 826,40
I Amortyzacja 61 173,62 61 173,62
II Zużycie materiałów i energii 41,40 896,02
III Usługi obce 49 638,36 29 101,39
IV Podatki i opłaty, w tym: 52 477,20 49 025,69
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 267,44 1 629,68
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -47 741,02 -77 804,40
D Pozostałe przychody operacyjne 10 529,47 299 975,00
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 10 529,47 299 975,00
E Pozostałe koszty operacyjne 1 125,69 1 208,85
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 1 125,69 1 208,85
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -38 337,24 220 961,75
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 39 445,71 28 689,00
I Odsetki, w tym: 38 995,60 28 689,00
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 450,11
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -77 782,95 192 272,75
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -77 782,95 192 272,75
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13 817 328,89 13 649 452,03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13 817 328,89 13 649 452,03
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 250 000,00 2 250 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 250 000,00 2 250 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11 375 056,14 11 153 051,08
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 192 272,75 222 005,06
a) zwiększenie (z tytułu) 192 272,75 222 005,06
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 192 272,75 222 005,06
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11 567 328,89 11 375 056,14
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 192 272,75 222 005,06
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 192 272,75 222 005,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 192 272,75 222 005,06
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 192 272,75 222 005,06
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto -77 782,95 192 272,75
A zysk netto 192 272,75
B strata netto -77 782,95
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13 739 545,94 13 817 328,89
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13 739 545,94 13 817 328,89
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -77 782,95 192 272,75
II Korekty razem 143 605,75 -312 467,17
1 Amortyzacja 61 173,62 61 173,62
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności 54 549,00 -110 600,00
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9 824,50 8 366,50
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -484,37 -300 096,29
10 Inne korekty 38 192,00 28 689,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 65 822,80 -120 194,42
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 2 052 220,07 296 162,04
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 92 625,00 296 162,04
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 959 595,07
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2 052 220,07 -296 162,04
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 1 976 000,00 385 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 1 970 000,00 385 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 6 000,00
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1 976 000,00 385 000,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -10 397,27 -31 356,46
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -10 397,27 -31 356,46
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 28 452,20 59 808,66
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18 054,93 28 452,20
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -77 782,95 192 272,75
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 299 974,16
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 53 913,96 53 913,96 53 193,09
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 38 192,00 38 192,00 28 689,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 14 323,01 14 323,01
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

NOTA PODATKOWA

-

ZALACZNIK PRZEPLYWY

-

INFORMACJA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki