Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-16
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica NOWY ŚWIAT
Nr domu 2
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-497
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000161035

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją pzyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały Zarządu Spółki. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tutułu trwałej utraty wartości, 2. pozycja rzeczowego majątku trwałego - wieczyste użytkowanie gruntów (grunty własne) nie jest objęta odpisami amortyzacyjnymi. 3. zapasy wg cen nabycia. 4. należności w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość. 5. zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. 6. środki pieniężne w wartości nominalnej. 7. rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz pozostałe rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

...

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy na działalności gospodarczej obejmuje różnicę między przychodami z działalności, a kosztami bezpośrednimi i pośrednimi ujętymi w układzie rodzajowym. Powiększony o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe oraz pomniejszony o koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Ustalone na dzień bilansowy saldo na kocie "860" - wynik finansowy (zysk/strata netto) pozostaje na tym koncie do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez oragan statutowy - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zysk lub stratę za poprzedni rok obrotowy odnosi zgodnie z podjętą uchwałą przez WZA.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie ustalonym w załącniku nr 1 do UOR z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w systemie elektronicznym. 1. Bilans 2. Rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy. 3. Rachunek przepływu środków pienięzynych - metodą pośrednią 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 2 879 883,93 3 681 504,32
I Wartości niematerialne i prawne 98 462,49 426 269,40
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 98 462,49 426 269,40
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 2 712 827,44 3 186 271,92
1 Środki trwałe 2 602 827,44 3 076 271,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 925 519,00 1 264 582,60
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 131 393,57 1 248 028,11
c) urządzenia techniczne i maszyny 392 460,46 375 262,69
d) środki transportu 148 722,63 177 141,99
e) inne środki trwałe 4 731,78 11 256,53
2 Środki trwałe w budowie 110 000,00 110 000,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 5 000,00 5 000,00
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 5 000,00 5 000,00
a) w jednostkach powiązanych 5 000,00 5 000,00
– udziały lub akcje 5 000,00 5 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 594,00 63 963,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 63 594,00 63 963,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 9 359 961,96 8 181 567,05
I Zapasy 50 045,22 3 498 492,72
1 Materiały 50 045,22 55 492,72
2 Półprodukty i produkty w toku 3 443 000,00
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 1 146 183,79 1 063 316,35
1 Należności od jednostek powiązanych 148 020,00 393 432,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 148 020,00 393 432,17
– do 12 miesięcy 148 020,00 342 985,50
– powyżej 12 miesięcy 50 446,67
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 998 163,79 669 884,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 939 620,29 517 990,33
– do 12 miesięcy 812 255,10 476 841,08
– powyżej 12 miesięcy 127 365,19 41 149,25
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 20 884,97 148,26
c) inne 37 658,53 151 745,59
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 7 998 726,49 793 497,68
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 998 726,49 793 497,68
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 998 726,49 793 497,68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 998 726,49 793 497,68
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 165 006,46 2 826 260,30
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 12 239 845,89 11 863 071,37
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 4 303 662,08 2 189 890,70
I Kapitał (fundusz) podstawowy 643 600,00 643 600,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 620 771,70 199 965,48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 925 519,00 1 135 282,60
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 180 514,00
VI Zysk (strata) netto 7 198 983,70 30 528,62
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -5 085 212,32
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 936 183,81 9 673 180,67
I Rezerwy na zobowiązania 334 706,00 336 646,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 334 706,00 336 646,00
– długoterminowa 206 439,00 238 515,00
– krótkoterminowa 128 267,00 98 131,00
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 4 317 299,40 4 661 704,91
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 4 317 299,40 4 661 704,91
a) kredyty i pożyczki 4 287 858,65 4 578 237,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 29 440,75 83 467,65
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 3 284 178,41 2 870 359,76
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 993,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 993,84
– do 12 miesięcy 993,84
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 735 975,68 2 329 077,76
a) kredyty i pożyczki 270 451,33 260 843,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 54 026,90 81 912,35
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 405 487,62 1 155 765,31
– do 12 miesięcy 246 174,09 310 138,14
– powyżej 12 miesięcy 159 313,53 845 627,17
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 389 157,32
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 859 703,65 438 690,93
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 146 306,18 2 707,98
4 Fundusze specjalne 548 202,73 540 288,16
IV Rozliczenia międzyokresowe 1 804 470,00
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 804 470,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 1 804 470,00
Pasywa razem 12 239 845,89 11 863 071,37
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 9 149 681,79 11 986 341,87
– od jednostek powiązanych 1 326 475,00 2 042 010,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 592 681,79 9 064 016,19
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -3 443 000,00 2 687 300,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 235 025,68
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 13 326 260,88 11 757 054,74
I Amortyzacja 258 183,60 320 443,78
II Zużycie materiałów i energii 670 350,89 689 821,44
III Usługi obce 4 065 323,84 3 189 374,45
IV Podatki i opłaty, w tym: 401 998,71 510 353,91
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 6 439 028,06 5 774 758,19
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 139 307,38 1 021 329,36
– emerytalne 480 355,47 426 422,39
VII Pozostałe koszty rodzajowe 352 068,40 250 973,61
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4 176 579,09 229 287,13
D Pozostałe przychody operacyjne 16 141 339,74 50 299,47
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14 226 574,26 3 366,24
II Dotacje 1 804 470,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 110 295,48 46 933,23
E Pozostałe koszty operacyjne 2 976 252,52 58 332,33
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 2 976 252,52 58 332,33
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8 988 508,13 221 254,27
G Przychody finansowe 81 385,88 10 395,08
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 81 342,58 10 395,08
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 43,30
H Koszty finansowe 223 519,31 200 710,73
I Odsetki, w tym: 219 797,75 196 861,80
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 3 721,56 3 848,93
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8 846 374,70 30 938,62
J Podatek dochodowy 1 647 391,00 410,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 7 198 983,70 30 528,62
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 189 890,70 1 812 977,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 189 890,70 1 812 977,19
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 643 600,00 643 600,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
..
..
..
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
..
..
..
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 643 600,00 643 600,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 199 965,48 2 861 812,18
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 420 806,22 -2 661 846,70
a) zwiększenie (z tytułu) 420 806,22 165 870,89
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 211 042,62 165 870,89
z kapitałów z aktualizacji wyceny 209 763,60
...
..
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 827 717,59
– pokrycia straty 2 827 717,59
..
..
..
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 620 771,70 199 965,48
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 135 282,60 1 135 282,60
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -209 763,60
a) zwiększenie (z tytułu)
..
..
..
b) zmniejszenie (z tytułu) 209 763,60
– zbycia środków trwałych 209 763,60
..
..
..
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 925 519,00 1 135 282,60
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
..
..
..
b) zmniejszenie (z tytułu)
..
..
..
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 211 042,62 -2 827 717,59
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 211 042,62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów 180 514,00
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 211 042,62 180 514,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
..
..
..
b) zmniejszenie (z tytułu) 211 042,62
PRZENIESIENIE ZYSKU NA KAPITAŁ ZAPASOWY 211 042,62
..
..
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 180 514,00
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 827 717,59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 827 717,59
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
..
..
..
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 827 717,59
POKRYCIE STRATY Z KAPITAŁÓW ZAPASOWYCH 2 827 717,59
..
..
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 180 514,00
6 Wynik netto 2 113 771,38 30 528,62
A zysk netto 7 198 983,70 30 528,62
B strata netto
C odpisy z zysku 5 085 212,32
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4 303 662,08 2 189 890,70
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 303 662,08 2 189 890,70
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 974 344,27 -2 021 273,79
I Zysk (strata) netto 7 198 983,70 30 528,62
II Korekty razem -9 173 327,97 -2 051 802,41
1 Amortyzacja 258 183,60 320 443,78
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3 717,98 3 700,56
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 138 455,17 186 466,72
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -14 226 574,26 -3 366,24
5 Zmiana stanu rezerw -1 940,00 -2 161,00
6 Zmiana stanu zapasów 3 448 447,50 -2 695 724,43
7 Zmiana stanu należności -82 867,44 139 788,09
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 432 096,64 -1 625 642,42
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 857 152,84 1 278 307,64
10 Inne korekty 346 384,89
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1 974 344,27 -2 021 273,79
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 14 769 642,05 -50 975,69
I Wpływy 15 000 826,01 4 065,04
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 000 826,01 4 065,04
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 231 183,96 55 040,73
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 231 183,96 55 040,73
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 14 769 642,05 -50 975,69
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 590 068,97 2 563 807,76
I Wpływy 81 342,58 5 040 355,08
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 5 029 960,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 81 342,58 10 395,08
II Wydatki 5 671 411,55 2 476 547,32
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 085 212,32
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 280 771,15 2 168 100,36
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 81 912,35 107 884,60
8 Odsetki 219 797,75 196 861,80
9 Inne wydatki finansowe 3 717,98 3 700,56
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5 590 068,97 2 563 807,76
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7 205 228,81 491 558,28
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 205 228,81 491 558,28
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 793 497,68 301 939,40
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7 998 726,49 793 497,68
– o ograniczonej możliwości dysponowania 691 609,51 510 513,66
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 8 846 374,70 30 938,62
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 12 635,52 150,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 709 132,49 92 799,19
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 874 335,96 123 587,81
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 8 668 535,71
K. Podatek dochodowy 1 647 391,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Sprawozdanie Zarządu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki