Szczegóły spółki

Nazwa WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5261342305
REGON 011260920
KRS 0000161035
Adres ul. Biograficzna 2, 01-991 Warszawa
Telefon 226 299 547
Faks 226 299 547
E-mail a.plociennik@wpg.com.pl
WWW b.d.
PKD
 • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 6311Z — przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.82 0.65
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.42 1.84
Płynność bieżąca (CR) 2.85 2.85
Płynność szybka (QR) 1.63 2.83
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.42 1.84
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.25% 78.68%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.39% 167.28%
Rentowność aktywów (ROA) 0.26% 58.82%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-29 124/2020 20 30610
Poz. 30610. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000161035. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r.
[BMSiG-30521/2020]

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku, o godzinie 900, w sie-
dzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Biograficznej 2

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgro-
    madzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2019 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za
    2019 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności Spółki za 2019 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2019 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      2019 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
      2019 r.,
     - przeznaczenia zysku 2019 roku.
  9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Zarządu za 2019 r.
  10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Rady Nadzorczej za 2019 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu
    uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariu-
    szy Spółki.
  12. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu do badania
    sprawozdań finansowych Spółki.
  13. Wybór członków Rady Nadzorczej na X kadencję.
  14. Zamknięcie obrad.
         4.

      Towarzystwa

    ubezpieczeń wzajemnych
Poz. 30610. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000161035. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r.
[BMSiG-30521/2020]

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku, o godzinie 900, w sie-
dzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Biograficznej 2

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgro-
    madzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2019 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za
    2019 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności Spółki za 2019 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2019 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      2019 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
      2019 r.,
     - przeznaczenia zysku 2019 roku.
  9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Zarządu za 2019 r.
  10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Rady Nadzorczej za 2019 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu
    uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariu-
    szy Spółki.
  12. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu do badania
    sprawozdań finansowych Spółki.
  13. Wybór członków Rady Nadzorczej na X kadencję.
  14. Zamknięcie obrad.
         4.

      Towarzystwa

    ubezpieczeń wzajemnych
2019-06-03 106/2019 31 28791
Poz. 28791. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000161035. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r.
[BMSiG-28645/2019]

Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 01/2019 z dnia
28.05.2019 r.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawieart. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Sta-
tutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku,
o godzinie 900, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowy
Świat 2, V piętro.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgro-
    madzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2018 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności Spółki za 2018 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2018 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za 2018 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
      za 2018 r.,
     - przeznaczenia zysku 2018 roku na kapitał zapasowy.
  9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Zarządu za 2018 r.
  10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Rady Nadzorczej za 2018 r.
  11. Zamknięcie obrad.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 28791. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000161035. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r.
[BMSiG-28645/2019]

Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 01/2019 z dnia
28.05.2019 r.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawieart. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Sta-
tutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku,
o godzinie 900, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowy
Świat 2, V piętro.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgro-
    madzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2018 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności Spółki za 2018 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2018 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za 2018 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
      za 2018 r.,
     - przeznaczenia zysku 2018 roku na kapitał zapasowy.
  9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Zarządu za 2018 r.
  10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Rady Nadzorczej za 2018 r.
  11. Zamknięcie obrad.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2018-04-25 81/2018 11 17425
Poz. 17425. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000161035. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r.
[BMSiG-16913/2018]

Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 04/2018 z dnia
19.04.2018 r.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku, o godzinie 900, w sie-
dzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2, V piętro.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgro-
    madzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2017 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za
    2017 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności Spółki za 2017 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2017 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      2017 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
      2017 r.,
     - przeznaczenia zysku 2017 roku na kapitał zapasowy.
  9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Zarządu za 2017 r.  10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Rady Nadzorczej za 2017 r.
  11. Zamknięcie obrad.
Poz. 17425. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000161035. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r.
[BMSiG-16913/2018]

Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 04/2018 z dnia
19.04.2018 r.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku, o godzinie 900, w sie-
dzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2, V piętro.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgro-
    madzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2017 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za
    2017 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności Spółki za 2017 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2017 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      2017 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
      2017 r.,
     - przeznaczenia zysku 2017 roku na kapitał zapasowy.
  9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Zarządu za 2017 r.  10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Rady Nadzorczej za 2017 r.
  11. Zamknięcie obrad.
2018-03-09 49/2018 14 10401
Poz. 10401. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODE-
ZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000161035.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r.
[BMSiG-9659/2018]

    Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 03/2018
          z dnia 6.03.2018 r.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2
Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia
2018 roku, o godzinie 1200, w siedzibie Spółki, w Warszawie
przy ul. Nowy Świat 2, V piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgro-
  madzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie nierucho-
  mości.
 6. Zamknięcie obrad.
Poz. 10401. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODE-
ZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000161035.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r.
[BMSiG-9659/2018]

    Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 03/2018
          z dnia 6.03.2018 r.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2
Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia
2018 roku, o godzinie 1200, w siedzibie Spółki, w Warszawie
przy ul. Nowy Świat 2, V piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgro-
  madzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie nierucho-
  mości.
 6. Zamknięcie obrad.
2018-02-15 33/2018 17 6866
Poz. 6866. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000161035. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r.
[BMSiG-6221/2018]

Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 02/2018 z dnia
9.02.2018 r.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się w dniu 9 marca 2018 roku, o godzinie 1200,
w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2,
V piętro.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgro-
   madzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad.
Poz. 6866. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000161035. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r.
[BMSiG-6221/2018]

Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 02/2018 z dnia
9.02.2018 r.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się w dniu 9 marca 2018 roku, o godzinie 1200,
w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2,
V piętro.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgro-
   madzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki