Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JUBILER" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-08
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGdańskie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jubiler Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoPomorskie
PowiatGdynia
GminaGdynia
MiejscowośćGdynia
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPomorskie
PowiatGdynia
GminaGdynia
UlicaJana z Kolna
Nr domu13A
MiejscowośćGdynia
Kod pocztowy81-351
PocztaGdynia
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4777Z - sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000157329

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie zostało sporzadzone na podstawie ksiag rachunkowych prowadzonych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. z dnia 29 wrzesnia 1994 r z późniejszymi zmianami

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono przy zachowaniu zasady ciągłosci zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wartości niematerialne i prawne,ś

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągniete przychody oraz zwiazane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału i wsółmierności przychodów i kosztów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

sprawozdanie obejmuje bilans ,rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe518 197,04536 330,28
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe515 713,04533 784,28
1Środki trwałe515 713,04533 784,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)8 797,608 905,20
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej506 915,44524 879,08
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 484,002 546,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 484,002 546,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 417 030,271 555 230,06
IZapasy1 229 330,421 299 355,02
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary1 229 330,421 299 355,02
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe29 830,2223 038,15
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek29 830,2223 038,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:24 900,5622 455,98
– do 12 miesięcy24 900,5622 455,98
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 929,66582,17
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe157 869,63232 836,89
1Krótkoterminowe aktywa finansowe141 886,03220 709,49
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne141 886,03220 709,49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach141 886,03220 709,49
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe15 983,6012 127,40
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 935 227,312 091 560,34
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny910 747,911 046 082,75
IKapitał (fundusz) podstawowy500 000,00500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:685 956,15685 956,15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-139 873,40
VIZysk (strata) netto-135 334,84-139 873,40
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 024 479,401 045 477,59
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 024 479,401 045 477,59
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 022 873,811 043 872,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:929 271,08964 748,31
– do 12 miesięcy929 271,08964 748,31
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych38 315,2135 700,74
h) z tytułu wynagrodzeń42 061,6523 144,03
i) inne13 225,8720 278,92
4Fundusze specjalne1 605,591 605,59
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem1 935 227,312 091 560,34
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 034 751,981 160 484,96
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów70 927,0958 124,71
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów963 824,891 102 360,25
BKoszty działalności operacyjnej1 155 612,951 292 506,09
IAmortyzacja17 963,6417 963,64
IIZużycie materiałów i energii73 983,8859 640,70
IIIUsługi obce102 733,66125 749,14
IVPodatki i opłaty, w tym:17 767,0017 696,40
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia293 151,02293 158,36
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:52 841,5852 162,42
– emerytalne28 611,6428 612,19
VIIPozostałe koszty rodzajowe7 950,0012 984,40
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów589 222,17713 151,03
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-120 860,97-132 021,13
DPozostałe przychody operacyjne8 621,791 879,14
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne8 621,791 879,14
EPozostałe koszty operacyjne22 882,817 232,98
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne22 882,817 232,98
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-135 121,99-137 374,97
GPrzychody finansowe4,092,64
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne4,092,64
HKoszty finansowe154,9429,07
IOdsetki, w tym:4,30
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne150,6429,07
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-135 272,84-137 401,40
JPodatek dochodowy62,002 472,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-135 334,84-139 873,40
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 046 082,751 185 956,15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 046 082,751 185 956,15
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu500 000,00500 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu500 000,00500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu685 956,15818 561,92
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-132 605,77
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)132 605,77
– pokrycia straty132 605,77
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu685 956,15685 956,15
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)132 605,77
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-139 873,40-132 605,77
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-139 873,40
6Wynik netto-135 334,84-139 873,40
Azysk netto
Bstrata netto135 334,84139 873,40
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)910 747,911 046 082,75
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-135 334,84-139 873,40
IIKorekty razem60 367,58-100 892,20
1Amortyzacja17 963,6417 963,64
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów70 024,60175 531,84
7Zmiana stanu należności-6 792,0735 692,51
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-20 998,19-130 875,39
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych62,002 472,00
10Inne korekty107,60107,60
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-74 967,26-38 981,20
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-74 967,26-38 981,20
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu232 836,89271 818,09
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:157 869,63232 836,89
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-135 334,84-137 401,40
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:27 621,038 974,03
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-107 651,81-128 427,37
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki