Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy DORBUD S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Siedziba
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat M.KIELCE
Gmina M.KIELCE
Miejscowość KIELCE
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat M.KIELCE
Gmina M.KIELCE
Ulica ZAGNAŃSKA
Nr domu 153
Miejscowość KIELCE
Kod pocztowy 25-563
Poczta KIELCE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000157306

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

I. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
1. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:
- Wartość firmy 20 lat
- Pozostałe 5 lat.
2. Środki trwałe o wartości wyższej niż 3.500,00 zł i o okresie użytkowania dłuższym niż
rok amortyzuje się według stawek amortyzacyjnych, które odpowiadają ekonomicznemu okresowi użyteczności.
Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 zł lub okresie użytkowania krótszym niż
jeden rok umarza się w 100% pod datą ich wydania do użytkowania.
3. Dla środków transportu po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji z leasingu
finansowego stosuje się indywidualne stawki amortyzacji, z tym, że okres amortyzacji nie
jest krótszy niż 30 miesięcy.
II. Stosowane zasady wyceny w spółce.
1. Materiały zakupione do bieżącej działalności, wyceniane są według cen zakupu. Nie
występują znaczące koszty zakupu.
Zalicza się je w koszty w chwili dostawy na budowy. Na koniec każdego kwartału w drodze
spisu z natury ustala się ilość materiałów niewbudowanych na poszczególnych budowach.
2. Towary wycenia się według cen nabycia.
3. Wyceny robót w toku dokonuje się według kosztu wytworzenia nie wyższej niż cena
możliwa do uzyskania, skorygowana o stopień przetworzenia.
4. Kontrakty długoterminowe wycenia się metodą zaawansowania robót według stosunku
kosztów poniesionych do kosztów planowanych, od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia
przychodu.
5. Inwestycje długoterminowe obejmują aktywa posiadane przez jednostkę na okres dłuższy niż 12 miesięcy w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne
- Nieruchomości inwestycyjne wycenia się na dzień bilansowy według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.
- Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości,
6. Udzielone pożyczki krótko- i długoterminowe
- udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
7. Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy
aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza
się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych –
zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio
odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
aktuali
zujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Odpisy od należności tworzy się
- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli ich majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności
- przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności
Spółka nalicza odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Naliczanie odsetek nie jest obligatoryjne i zależy od sytuacji prawnej i finansowej kontrahenta (gdy istnieje prawdopodobieństwo ich uzyskania).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

8. Zobowiązania finansowe
Jako instrument finansowy Spółka kwalifikuje każdy kontrakt, który skutkuje jednocześnie
powstaniem aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub
instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron, pod warunkiem, że z kontraktu zawartej
między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami) Spółka
klasyfikuje zobowiązania finansowe jako:
- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.
W momencie początkowego ujęcia w księgach rachunkowych, zobowiązania finansowe są
ujmowane według wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych
składników majątkowych z uwzględnieniem poniesionych kosztów transakcji.
Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane
według wartości godziwej. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu
kwalifikuje się głównie pochodne instrumenty finansowe o ujemnej wartości.
Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe są wyceniane według
skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej. Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności, dla których nie
określono stopy procentowej, są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, jeżeli ustalona
za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych
przepływów pieniężnych oczekiwanych przez Spółkę, nie różni się znacząco od kwoty
wymagającej zapłaty.
Spółka zalicza do pozostałych zobowiązań finansowych m.in. zaciągnięte kredyty,
zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Dla celów wyceny do tej kategorii
instrumentów finansowych kwalifikuje się również zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
9. Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku
do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością
podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu
finansowym.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek
dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według
uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane są
w bilansie oddzielnie.
10. Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy
zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są
przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego danej waluty ustalonego
przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji
przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami,
kapitalizowane w wartości aktywów.
11. Przychody z tytułu umów o budowę
Przychody z wykonania niezakończonej usługi objętej umową o budowę, wykonanej na
dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak równ
ież przewidywane całkowite
koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny.
Przychody z wykonania niezakończonej usługi w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
bilansowego - po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych
okresach sprawozdawczych - ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania.
Stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia
umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi.
W przypadku gdy umowa o usługę, w tym budowlaną, przewiduje, że cenę za tę usługę
ustala się w wysokości ryczałtu - to przychód z wykonania niezakończonej usługi ustala się
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonania usługi, o ile stopień zaawansowania
usługi na dzień bilansowy może zostać ustalony w sposób wiarygodny.
Jeżeli stopień zaawansowania niezakończonej usługi lub przewidywany, całkowity koszt jej
wykonania nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód
ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie
wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest
prawdopodobne.
Poprawność przyjętych metod ustalania stopnia zaawansowania usługi, a także
przewidywanych całkowitych przychodów z wykonania usługi, jest przez Spółkę, nie
później niż na dzień bilansowy, weryfikowana. Spowodowane weryfikacją korekty
wpływają na wynik finansowy Spółki tego okresu sprawozdawczego, w którym
przeprowadzono weryfikację.
Bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów, przewidywane straty związane
z wykonaniem usługi objętej umową wpływają na wynik finansowy Spółki w okresie, w
którym Spółka uzyska informacje o tych przewidywanych stratach.
III. Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.
Spółka sporządza sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.
Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Od 01.01.2013 roku nastąpiła zmiana zasad wyceny nieruchomości inwestycyjnych. Do 2013r. jednostka wyceniała nieruchomości inwestycyjne jak środki trwałe, natomiast od 2013r. wycena oparta jest o wartość godziwą / wycenę rynkową zgodnie z art. 28. ust 1 pkt. 1a) UoR. Spółka nie dokonywała zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby wpływ na sytuację finansową
firmy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka za rok 2018 osiągnęła:
za rok 2018
1. Przychód ogółem -3 768 239,83
z tego:
- sprzedaż produktów i usług 2 980 042,30
- sprzedaż towarów i materiałów -8 000 000,00
- przychody finansowe 314 469,53
- pozostałe przychody operacyjne 937 248,34
- zyski nadzwyczajne 0,00
2. Koszty ogółem 2 751 243,97
z tego:
- wartość wytworzenia sprzedanych produktów 3 949 543,89
- wartość sprzedanych towarów i materiałów -5 797 424,00
- koszty Ogólnego Zarządu 4 162 062,92
- koszty finansowe 38 526,12
- pozostałe koszty operacyjne 398 535,04
- straty nadzwyczajne 0,00
3. Dane o kosztach rodzajowych 8 146 441,97
- amortyzacja 584 847,35
- zużycie materiałów 1 589 277,33
- usługi obce 1 459 974,79
- podatki i opłaty 420 772,84
- wynagrodzenia 3 252 239,97
- świadczenia na rzecz pracowników, plus ZUS: 708 237,84
- pozostałe koszty 131 091,85
- w tym ubezpieczenia majatkowe 98 766,15
Strata brutto 6 519 483,80

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 51 337 765,85 53 877 320,54
I Wartości niematerialne i prawne 532 493,33 1 013 947,80
2 Wartość firmy 0,03 103 443,63
3 Inne wartości niematerialne i prawne 532 493,30 910 504,17
II Rzeczowe aktywa trwałe 5 518 748,56 5 866 200,36
1 Środki trwałe 2 590 237,95 2 937 689,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 552 298,00 552 298,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 747 464,28 1 904 715,94
c) urządzenia techniczne i maszyny 112 735,67 217 354,42
d) środki transportu 45 243,92 109 514,84
e) inne środki trwałe 132 496,08 153 806,55
2 Środki trwałe w budowie 2 928 510,61 2 928 510,61
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 44 413 071,96 44 837 353,38
1 Nieruchomości 44 001 719,00 44 001 719,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 411 352,96 835 634,38
a) w jednostkach powiązanych 193 000,00 450 224,00
– udziały lub akcje 193 000,00 193 000,00
– udzielone pożyczki 257 224,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 30 000,00 30 000,00
– udziały lub akcje 30 000,00 30 000,00
c) w pozostałych jednostkach 188 352,96 355 410,38
– udzielone pożyczki 188 352,96 355 410,38
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 873 452,00 2 159 819,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 873 452,00 2 159 819,00
B Aktywa obrotowe 37 147 726,31 44 275 381,98
I Zapasy 18 039 656,93 12 420 887,66
1 Materiały 231 085,39 547 184,66
4 Towary 17 657 377,00 11 859 953,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi 151 194,54 13 750,00
II Należności krótkoterminowe 18 647 119,61 30 094 642,60
1 Należności od jednostek powiązanych 715 935,98 8 704 380,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 715 935,98 8 704 380,54
– do 12 miesięcy 715 935,98 704 380,54
– powyżej 12 miesięcy 8 000 000,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 17 931 183,63 21 390 262,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 532 949,11 9 446 264,85
– do 12 miesięcy 7 220 132,01 9 140 400,08
– powyżej 12 miesięcy 312 817,10 305 864,77
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 453 491,28 2 567 509,99
c) inne 7 350 153,00 8 781 896,98
d) dochodzone na drodze sądowej 594 590,24 594 590,24
III Inwestycje krótkoterminowe 388 473,24 1 526 003,10
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 388 473,24 1 526 003,10
a) w jednostkach powiązanych 12 486,59 1 239 855,77
– udzielone pożyczki 12 486,59 1 239 855,77
b) w pozostałych jednostkach 153 692,52 152 683,82
– udzielone pożyczki 153 692,52 152 683,82
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 222 294,13 133 463,51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 122 294,13 33 463,51
– inne środki pieniężne 100 000,00 100 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72 476,53 233 848,62
Aktywa razem 88 485 492,16 98 152 702,52
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -11 287 763,83 -3 564 126,03
I Kapitał (fundusz) podstawowy 4 500 000,00 4 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 55 924 256,69 55 924 256,69
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -63 988 382,72 461 461,25
VI Zysk (strata) netto -7 723 637,80 -64 449 843,97
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99 773 256,02 101 716 829,45
I Rezerwy na zobowiązania 5 875 093,59 6 093 041,59
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 831 391,00 3 913 604,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 135 735,00
– długoterminowa 135 735,00
3 Pozostałe rezerwy 2 043 702,59 2 043 702,59
– długoterminowe 949 285,25 949 285,25
– krótkoterminowe 1 094 417,34 1 094 417,34
II Zobowiązania długoterminowe 6 516,89 20 916,89
3 Wobec pozostałych jednostek 6 516,89 20 916,89
c) inne zobowiązania finansowe 6 516,89 20 916,89
III Zobowiązania krótkoterminowe 93 498 156,95 94 726 333,58
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 61 976,17 555 863,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 61 976,17 555 863,37
– do 12 miesięcy 61 976,17 555 863,37
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 93 193 365,49 93 976 266,92
a) kredyty i pożyczki 32 324 928,75 32 330 232,43
c) inne zobowiązania finansowe 24 241,84 44 345,55
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 39 692 376,55 41 551 296,84
– do 12 miesięcy 37 413 393,40 39 272 313,69
– powyżej 12 miesięcy 2 278 983,15 2 278 983,15
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 210 508,27 65 360,68
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 11 405 809,24 11 799 108,17
h) z tytułu wynagrodzeń 1 202 241,98 3 502 764,37
i) inne 8 333 258,86 4 683 158,88
4 Fundusze specjalne 242 815,29 194 203,29
IV Rozliczenia międzyokresowe 393 488,59 876 537,39
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 393 488,59 876 537,39
– długoterminowe 216 121,88 299 396,24
– krótkoterminowe 177 366,71 577 141,15
Pasywa razem 88 485 492,19 98 152 703,42
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: -5 019 957,70 54 241 698,50
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 980 042,30 54 171 376,36
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów -8 000 000,00 70 322,14
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -1 847 880,11 99 587 514,74
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 949 543,89 99 517 379,37
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów -5 797 424,00 70 135,37
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -3 172 077,59 -45 345 816,24
E Koszty ogólnego zarządu 4 162 062,92 10 445 027,63
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -7 334 140,51 -55 790 843,87
G Pozostałe przychody operacyjne 937 248,34 5 428 761,87
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 243 362,65
II Dotacje 216 998,50 221 461,82
IV Inne przychody operacyjne 720 249,84 4 963 937,40
H Pozostałe koszty operacyjne 398 535,04 5 696 539,21
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4 052,04
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 317 982,23
III Inne koszty operacyjne 394 483,00 4 378 556,98
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -6 795 427,21 -56 058 621,21
J Przychody finansowe 314 469,53 1 761 789,04
II Odsetki, w tym: 314 469,53 299 743,25
V Inne 1 462 045,79
K Koszty finansowe 38 526,12 15 121 047,80
I Odsetki, w tym: 33 361,72 1 629 115,60
IV Inne 5 164,40 13 491 932,20
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) -6 519 483,80 -69 417 879,97
M Podatek dochodowy 1 204 154,00 -4 968 036,00
O Zysk (strata) netto (L–M–N) -7 723 637,80 -64 449 843,97
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -3 564 126,03 60 113 238,22
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -3 564 126,03 60 113 238,22
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4 500 000,00 4 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4 500 000,00 4 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 55 924 256,69 51 711 127,14
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -63 988 382,72 4 213 129,55
a) zwiększenie (z tytułu) 4 213 129,55
– podziału zysku (ustawowo) 4 213 129,55
b) zmniejszenie (z tytułu) 63 988 382,72
– pokrycia straty 63 988 382,72
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu -8 064 126,03 55 924 256,69
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 462 461,25 4 674 590,80
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 461 461,25 4 674 590,80
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 461 461,25 4 674 590,80
b) zmniejszenie (z tytułu) 461 461,25 4 213 129,55
przeniesienie na kapitał zapasowy 461 461,25 4 213 129,55
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 461 461,25
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -64 449 843,97
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -64 449 843,97
b) zmniejszenie (z tytułu) 64 449 843,97
strata 64 449 843,97
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 461 461,25
6 Wynik netto -7 723 637,80 -64 449 843,97
B strata netto 7 723 637,80 64 449 843,97
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -11 287 763,83 -3 564 126,03
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -11 287 763,83 -3 564 126,03
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -7 723 637,80 -64 449 843,97
II Korekty razem 4 791 961,27 47 441 018,31
1 Amortyzacja 688 290,95 1 000 414,64
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 33 361,72 1 300 407,57
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 4 052,04 -243 362,65
5 Zmiana stanu rezerw -217 948,00 -3 448 731,86
6 Zmiana stanu zapasów -5 618 768,77 1 934 612,74
7 Zmiana stanu należności 11 447 522,99 9 047 240,83
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 222 872,95 -638 175,84
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -321 676,71 26 648 212,88
10 Inne korekty 11 840 400,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2 931 676,53 -17 008 825,66
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 1 904 994,31 7 646 733,63
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 78 357,72 4 278 947,34
3 Z aktywów finansowych, w tym: 1 826 636,59 3 367 786,29
a) w jednostkach powiązanych 9 000,00
b) w pozostałych jednostkach 1 826 636,59 3 358 786,29
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 826 636,59 3 358 786,29
II Wydatki 965 697,65
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 790 697,65
3 Na aktywa finansowe, w tym: 175 000,00
a) w jednostkach powiązanych 175 000,00
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1 904 994,31 6 681 035,98
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 1 271 250,36 9 153 676,16
2 Kredyty i pożyczki 1 271 250,36 9 153 676,16
II Wydatki 155 737,52 1 993 992,29
4 Spłaty kredytów i pożyczek 85 197,10 2 455,59
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 37 178,70 426 712,83
8 Odsetki 33 361,72 1 300 407,57
9 Inne wydatki finansowe 264 416,30
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1 115 512,84 7 159 683,87
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 88 830,62 -3 168 105,81
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F Środki pieniężne na początek okresu 133 463,51 3 301 569,32
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 222 294,13 133 463,51
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -6 519 483,80
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 352 733,50
przychody z dotacji 216 998,50 art .
rozwiązanie rezerwy 135 735,00 art .
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 108 344,83
wynik na kontraktach z 2017 108 344,83 art .
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 6 843 572,17
leasing księgowo finansowy 33 018,39 art .
odsetki budżetowe 11 357,19 art .
amortyzacja pokryta dotacją 216 998,50 art .
wartość dodatnia firmy 103 443,60 art .
koszty nieodpłatynch świadczeń 75 145,91 art .
niezapłacony ZUS 4 978 619,20 art .
niewypłacone płace 1 370 719,21 art .
inne koszty 54 270,17 art .
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 6 279 006,78
ZUS z 2017 2 029 004,22 art .
płace z 2017 3 834 762,19 art .
inne 415 249,37 art .
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 415 240,37
spłaty leasingu operacyjnego(kapitał+odsetki) 37 178,70 art .
amortyzacja nieruchomości długoterminowych 378 061,67 art .
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -6 684 879,08
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa za 2018

-

srodki trwałe

-

wartości niematerialne i prawne

-

inwestycje długoterminowe

-

rezerwy

-

odpisy aktualizujące

-

rozwiązanie aktualizacji

-

aktualizacje z lat ubiegłych

-

sprzedaż budowlana

-

sprzedaż towary

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki