Szczegóły spółki

Nazwa DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
NIP 9591282301
REGON 290993855
KRS 0000157306
Adres ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.04 1.13
Zadłużenie / kapitał (D/E) -28.54 -8.84
Płynność bieżąca (CR) 0.47 0.4
Płynność szybka (QR) 0.34 0.2
Złota/srebrna reguła bilansowa -28.54 -8.84
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -118.82% 153.86%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1808.29% 68.42%
Rentowność aktywów (ROA) -65.66% -8.73%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-20 56/2020 15 15793
Poz. 15793. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GU 471/19.
[BMSiG-15332/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicz-
nej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 marca 2020 roku,
wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie sygn. akt
V GU 471/19, z uproszczonego wniosku dłużnika Dorbud S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach (KRS 0000157306)
o ogłoszenie upadłości Dorbud S.A. w restrukturyzacji z sie-
dzibą w Kielcach (KRS nr 0000175306), postanowił:

1. ogłosić upadłość dłużnika Dorbud S.A. (nr KRS 0000157306)
  z siedzibą w Kielcach, adres: Kielce, ul. Zagnańska 153,
  25-563 Kielce;
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Arkadiusza Sędka,
  sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zastępcę
  Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego
  Sądu Rejonowego w Kielcach;
3. wyznaczyć syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego, posia-
  dającego licencję kwalifikowanego doradcy restrukturyza-
  cyjnego nr 127;
4. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytel-
  ności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni
  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadło-
  ści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
  i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach nale-
  żących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez
  wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie
  30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia
  o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodar-
  czym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie
  w postępowaniu upadłościowym;
6. oddalić wniosek dłużnika o zatwierdzenie warun-
  ków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika Dorbud S.A.  (nr KRS 0000157306) opisanego i oszacowanego w dniu
  9 stycznia 2020 r. przez biegłego sądowego Jarosława Jaro-
  mina;
7. stwierdzić, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem
  głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia
  20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego
  z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19),
  a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382
  ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498).
Poz. 15793. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GU 471/19.
[BMSiG-15332/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicz-
nej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 marca 2020 roku,
wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie sygn. akt
V GU 471/19, z uproszczonego wniosku dłużnika Dorbud S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach (KRS 0000157306)
o ogłoszenie upadłości Dorbud S.A. w restrukturyzacji z sie-
dzibą w Kielcach (KRS nr 0000175306), postanowił:

1. ogłosić upadłość dłużnika Dorbud S.A. (nr KRS 0000157306)
  z siedzibą w Kielcach, adres: Kielce, ul. Zagnańska 153,
  25-563 Kielce;
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Arkadiusza Sędka,
  sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zastępcę
  Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego
  Sądu Rejonowego w Kielcach;
3. wyznaczyć syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego, posia-
  dającego licencję kwalifikowanego doradcy restrukturyza-
  cyjnego nr 127;
4. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytel-
  ności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni
  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadło-
  ści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
  i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach nale-
  żących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez
  wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie
  30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia
  o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodar-
  czym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie
  w postępowaniu upadłościowym;
6. oddalić wniosek dłużnika o zatwierdzenie warun-
  ków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika Dorbud S.A.  (nr KRS 0000157306) opisanego i oszacowanego w dniu
  9 stycznia 2020 r. przez biegłego sądowego Jarosława Jaro-
  mina;
7. stwierdzić, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem
  głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia
  20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego
  z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19),
  a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382
  ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498).
2020-01-22 14/2020 48 3371
Poz. 3371. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GU 471/19.
[BMSiG-2721/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia,
iż postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 roku, wydanym
w sprawie z uproszczonego wniosku dłużnika DORBUD S.A.
z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000157306) o ogłoszenie
upadłości DORBUD S.A. z siedzibą w Kielcach (sygn. akt
V GU 471/19), postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika
DORBUD S.A. z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000157306,
poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję kwali-
fikowanego doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.
Poz. 3371. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GU 471/19.
[BMSiG-2721/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia,
iż postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 roku, wydanym
w sprawie z uproszczonego wniosku dłużnika DORBUD S.A.
z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000157306) o ogłoszenie
upadłości DORBUD S.A. z siedzibą w Kielcach (sygn. akt
V GU 471/19), postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika
DORBUD S.A. z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000157306,
poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję kwali-
fikowanego doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.
2019-10-22 205/2019 111 54477
Poz. 54477. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GRs 1/19.
[BMSiG-54019/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia,
iż postanowieniem z dnia 7 października 2019 roku, sygn. akt
V GRs 1/19, zmieniono zarządcę w postępowaniu sanacyjnym
dłużnika DORBUD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kiel-
cach (KRS 0000157306) w ten sposób, że zwolniono z funkcji
zarządcy spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000591282) i powołano na
zarządcę Marcina Gonigroszka - numer licencji doradcy
restrukturyzacyjnego 968 (V GRs 1/19).
Poz. 54477. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GRs 1/19.
[BMSiG-54019/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia,
iż postanowieniem z dnia 7 października 2019 roku, sygn. akt
V GRs 1/19, zmieniono zarządcę w postępowaniu sanacyjnym
dłużnika DORBUD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kiel-
cach (KRS 0000157306) w ten sposób, że zwolniono z funkcji
zarządcy spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000591282) i powołano na
zarządcę Marcina Gonigroszka - numer licencji doradcy
restrukturyzacyjnego 968 (V GRs 1/19).
2019-10-15 200/2019 87 53135
Poz. 53135. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GRs 1/19.
[BMSiG-52782/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiada-
mia, iż postanowieniem z dnia 4 października 2019 roku,
sygn. akt V GRs 1/19, umorzono postępowanie sanacyjne
dłużnika DORBUD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kiel-
cach (KRS 0000157306).

Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zaża-
lenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Kielcach
za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział
Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego
obwieszczenia (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 Prawa
restrukturyzacyjnego) oraz o prawie do złożenia uproszczo-
nego wniosku o ogłoszeniu upadłości, które przysługuje oso-
bie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który
można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażale-
nia na postanowienie o umorzeniu postępowania restruktury-
zacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).
Poz. 53135. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GRs 1/19.
[BMSiG-52782/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiada-
mia, iż postanowieniem z dnia 4 października 2019 roku,
sygn. akt V GRs 1/19, umorzono postępowanie sanacyjne
dłużnika DORBUD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kiel-
cach (KRS 0000157306).

Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zaża-
lenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Kielcach
za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział
Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego
obwieszczenia (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 Prawa
restrukturyzacyjnego) oraz o prawie do złożenia uproszczo-
nego wniosku o ogłoszeniu upadłości, które przysługuje oso-
bie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który
można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażale-
nia na postanowienie o umorzeniu postępowania restruktury-
zacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).
2019-07-12 134/2019 1103 669310
Poz. 669310. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000157306. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.03.2003.
[RDF/143541/19/916]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669310. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000157306. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.03.2003.
[RDF/143541/19/916]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1103 669311
Poz. 669311. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000157306. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.03.2003.
[RDF/143541/19/317]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669311. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000157306. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.03.2003.
[RDF/143541/19/317]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-03 66/2019 82 17795
Poz. 17795. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GRs 1/18.
[BMSiG-17070/2019]

OBWIESZCZENIE O ZATWIERDZENIU SPISU WIERZYTELNOŚCI

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiada-
mia, że w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec
Dorbud S.A. w restrukturyzacji (KRS nr 0000157306), postano-
wieniem z dnia 22 marca 2019 r. Sędzia komisarz na podsta-
wie art. 98 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restruktury-
zacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) zatwierdził spis wierzytelności
złożony w dniu 2 marca 2018 r., sygn. akt V GRs 1/18.
Poz. 17795. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GRs 1/18.
[BMSiG-17070/2019]

OBWIESZCZENIE O ZATWIERDZENIU SPISU WIERZYTELNOŚCI

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiada-
mia, że w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec
Dorbud S.A. w restrukturyzacji (KRS nr 0000157306), postano-
wieniem z dnia 22 marca 2019 r. Sędzia komisarz na podsta-
wie art. 98 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restruktury-
zacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) zatwierdził spis wierzytelności
złożony w dniu 2 marca 2018 r., sygn. akt V GRs 1/18.
2018-12-11 239/2018 451 1160904
Poz. 1160904. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000157306. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.03.2003.
[KI.X NS-REJ.KRS/11184/18/376]

W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DORBUD
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. DORBUD SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wykreślić: 1 1. organ SĄD REJONOWY W KIEL-
CACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS.
UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH
nr V GU 271/17 data 12.01.2018 wpisać: 1. organ SĄD
REJONOWY W KIELCACH V WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUK-
TURYZACYJNYCH nr V GU 271/17 data 12.01.2018
wykreślić: 2. sposób 02.11.2018 data UMORZENIE
POSTĘPOWANIA - POSTANOWIENIE SĄDU REJO-
NOWEGO W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY, SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH, SYGN. AKT
V GRS 1/18
Poz. 1160904. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000157306. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.03.2003.
[KI.X NS-REJ.KRS/11184/18/376]

W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DORBUD
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. DORBUD SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wykreślić: 1 1. organ SĄD REJONOWY W KIEL-
CACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS.
UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH
nr V GU 271/17 data 12.01.2018 wpisać: 1. organ SĄD
REJONOWY W KIELCACH V WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUK-
TURYZACYJNYCH nr V GU 271/17 data 12.01.2018
wykreślić: 2. sposób 02.11.2018 data UMORZENIE
POSTĘPOWANIA - POSTANOWIENIE SĄDU REJO-
NOWEGO W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY, SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH, SYGN. AKT
V GRS 1/18
2018-07-06 130/2018 73 29944
Poz. 29944. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18-Ap 2.
[BMSiG-29344/2018]

Niniejszym zawiadamia się, że zarządca w postępowaniu sana-
cyjnym DORBUD S.A. w restrukturyzacji (KRS nr 0000157306)
(sygn. akt V GRs 1/18-Ap 2) w dniu 18 czerwca 2018 r. złożył
spis wierzytelności spornych, który można przeglądać w Biu-
rze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy
ul. Warszawskiej 44.
Poz. 29944. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18-Ap 2.
[BMSiG-29344/2018]

Niniejszym zawiadamia się, że zarządca w postępowaniu sana-
cyjnym DORBUD S.A. w restrukturyzacji (KRS nr 0000157306)
(sygn. akt V GRs 1/18-Ap 2) w dniu 18 czerwca 2018 r. złożył
spis wierzytelności spornych, który można przeglądać w Biu-
rze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy
ul. Warszawskiej 44.
2018-03-19 55/2018 48 11768
Poz. 11768. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18 - Ap 1.
[BMSiG-10841/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds.
Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 1/18.

Niniejszym zawiadamia się, że zarządca w postępowaniu sana-
cyjnym DORBUD S.A. w restrukturyzacji (KRS nr 0000157306)
(sygn. akt V GRs 1/18 - Ap 1) w dniu 2 marca 2018 r. złożył
spis wierzytelności, który można przeglądać w Biurze Obsługi
Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszaw-
skiej 44.

W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia
uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza
sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzy-
telności, w tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który
nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć
sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytel-
ności w trybie art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978).
Poz. 11768. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18 - Ap 1.
[BMSiG-10841/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds.
Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 1/18.

Niniejszym zawiadamia się, że zarządca w postępowaniu sana-
cyjnym DORBUD S.A. w restrukturyzacji (KRS nr 0000157306)
(sygn. akt V GRs 1/18 - Ap 1) w dniu 2 marca 2018 r. złożył
spis wierzytelności, który można przeglądać w Biurze Obsługi
Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszaw-
skiej 44.

W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia
uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza
sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzy-
telności, w tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który
nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć
sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytel-
ności w trybie art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978).
2018-01-31 22/2018 58 4667
Poz. 4667. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18.
[BMSiG-3898/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do
publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 stycz-
nia 2018 roku:

 I. otwarto postępowanie sanacyjne dłużnika spółki
   DORBUD S.A. z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000157306),
   adres Kielce, ul. Zagnańska nr 153, kod pocztowy 25-563;
 II. odebrano dłużnikowi spółce DORBUD S.A. z siedzibą
   w Kielcach zarząd własny;
III. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Iwony
   Róziewicz oraz zarządcę w osobie spółki Zimmerman
   Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (nr
   KRS 0000591282);
IV. oddalono wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości;
 V. stwierdzono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich
   jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
   restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508).

Poucza się, że wierzycielom przysługuje zażalenie na posta-
nowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wyłącznie
w części dotyczącej jurysdykcji polskich sądów - w terminie
tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, przy czym wie-
rzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu
w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą -
w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia.
Poz. 4667. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18.
[BMSiG-3898/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do
publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 stycz-
nia 2018 roku:

 I. otwarto postępowanie sanacyjne dłużnika spółki
   DORBUD S.A. z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000157306),
   adres Kielce, ul. Zagnańska nr 153, kod pocztowy 25-563;
 II. odebrano dłużnikowi spółce DORBUD S.A. z siedzibą
   w Kielcach zarząd własny;
III. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Iwony
   Róziewicz oraz zarządcę w osobie spółki Zimmerman
   Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (nr
   KRS 0000591282);
IV. oddalono wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości;
 V. stwierdzono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich
   jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
   restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508).

Poucza się, że wierzycielom przysługuje zażalenie na posta-
nowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wyłącznie
w części dotyczącej jurysdykcji polskich sądów - w terminie
tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, przy czym wie-
rzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu
w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą -
w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki