Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TELEKOMUNIKACJA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy TELEKOMUNIKACJA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ S.A.
Siedziba
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat WIELUŃSKI
Gmina WIELUŃ
Miejscowość WIELUŃ
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat WIELUŃSKI
Gmina WIELUŃ
Ulica PLAC LEGIONÓW
Nr domu 1
Miejscowość WIELUŃ
Kod pocztowy 98-300
Poczta WIELUŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6110Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000156036

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. wraz z pózniejszymi zmianami.
Telekomunikacja Zwiazku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A. sporządza rachnek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przeływów pieniężnych metodą pośrednią.
Jednostka posiada środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości
nominalnej.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowści .
Środki trwałe i wartości niematerialno prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe .
Środki trwałe o wartości początkowej do 10 000 zł - w momencie oddania ich do uzytkowania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych.
Środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł są amortyzowane liniowo.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagajacej zapłaty.
Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem
zasady ostrożności.
Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, na tę
pozycję składają się środki pieniężne w walucie polskiej i w kasie gotówkowej oraz na
rachunku bankowym.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy”.
Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie porównawczym w rozbicu na koszty proste.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporzadzone zgodnie z :
- zasadą prawidłowości pod względem merytorycznym ,
- zasadą prawidłowości pod względem formalno-rachunkowym.
Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu;
2) rachunku zysków i strat;
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
4) zestawienia zmian w kapitale
5) rachunku przepływów pieniężnych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

informacje dodatkowe

1. Numer REGON/NIP REGON: 730181670, NIP: 8321003377
2. Firma, pod która spółka działa TELEKOMUNIKACJA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
3.Dane o wcześniejszej rejestracji RHB 677 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W SIERADZU SPÓŁKA AKCYJNA
4. Jedynym akcjonariuszem jest Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 2 423 493,30 2 926 695,63
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 2 422 793,30 2 925 995,63
1 Środki trwałe 2 422 793,30 2 925 995,63
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 298 683,26 2 651 135,22
c) urządzenia techniczne i maszyny 124 110,04 273 927,25
d) środki transportu 933,16
e) inne środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 700,00 700,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 700,00 700,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach 700,00 700,00
– udziały lub akcje 700,00 700,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 58 558,26 46 776,94
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 52 034,77 36 296,58
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 52 034,77 36 296,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 49 770,58 34 387,54
– do 12 miesięcy 49 770,58 34 387,54
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 264,19 1 909,04
III Inwestycje krótkoterminowe 5 129,56 9 233,57
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 129,56 9 233,57
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 129,56 9 233,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 129,56 9 233,57
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 393,93 1 246,79
Aktywa razem 2 482 051,56 2 973 472,57
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 1 389 257,82 1 739 398,88
I Kapitał (fundusz) podstawowy 533 500,00 533 500,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 232,93 232,93
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1 205 665,95 1 503 381,48
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1 205 665,95 1 503 381,48
VI Zysk (strata) netto -350 141,06 -297 715,53
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 092 793,74 1 234 073,69
I Rezerwy na zobowiązania 105 008,28 167 711,96
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy 105 008,28 167 711,96
– krótkoterminowe 105 008,28 167 711,96
II Zobowiązania długoterminowe 457 431,70 529 736,19
3 Wobec pozostałych jednostek 457 431,70 529 736,19
a) kredyty i pożyczki 99 315,49 198 130,00
c) inne zobowiązania finansowe 358 116,21 331 606,19
III Zobowiązania krótkoterminowe 412 105,48 406 393,58
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 412 105,48 406 393,58
a) kredyty i pożyczki 100 500,00 100 273,83
c) inne zobowiązania finansowe 20 500,00 59 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 117 592,33 127 881,78
– do 12 miesięcy 117 592,33 127 881,78
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 136 672,69 88 999,96
h) z tytułu wynagrodzeń 27 792,17 26 438,78
i) inne 9 048,29 3 799,23
IV Rozliczenia międzyokresowe 118 248,28 130 231,96
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 118 248,28 130 231,96
– długoterminowe 118 029,23 130 012,91
– krótkoterminowe 219,05 219,05
Pasywa razem 2 482 051,56 2 973 472,57
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 358 234,29 1 477 584,98
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 358 234,29 1 477 584,98
B Koszty działalności operacyjnej 1 710 774,54 1 783 526,72
I Amortyzacja 503 202,33 559 415,59
II Zużycie materiałów i energii 112 372,58 101 913,98
III Usługi obce 267 920,43 323 862,32
IV Podatki i opłaty, w tym: 77 312,39 73 844,31
V Wynagrodzenia 622 362,55 594 464,80
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 107 557,54 111 485,63
– emerytalne 54 629,03 55 946,78
VII Pozostałe koszty rodzajowe 20 046,72 18 540,09
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -352 540,25 -305 941,74
D Pozostałe przychody operacyjne 32 795,56 40 290,77
IV Inne przychody operacyjne 32 795,56 40 290,77
E Pozostałe koszty operacyjne 7 812,69 12 883,83
III Inne koszty operacyjne 7 812,69 12 883,83
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -327 557,38 -278 534,80
G Przychody finansowe 1 808,47 4 233,07
V Inne 1 808,47 4 233,07
H Koszty finansowe 24 392,15 23 413,80
I Odsetki, w tym: 24 392,15 23 413,80
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -350 141,06 -297 715,53
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -350 141,06 -297 715,53
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 739 398,88 2 037 114,41
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 739 398,88 2 037 114,41
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 533 500,00 533 500,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 533 500,00 533 500,00
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1 503 614,41 1 985 823,56
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -297 715,53 -482 209,15
b) zmniejszenie (z tytułu) 297 715,53 482 209,15
strata 2016 482 209,15
strata 2017 297 715,53
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1 205 898,88 1 503 614,41
6 Wynik netto -338 830,06 -297 715,53
B strata netto 338 830,06 297 715,53
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 400 568,82 1 739 398,88
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 400 568,82 1 739 398,88
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -350 141,06 -297 715,53
II Korekty razem 479 199,05 510 557,07
1 Amortyzacja 503 202,33 559 415,59
5 Zmiana stanu rezerw -62 703,68 -103 537,36
7 Zmiana stanu należności -15 738,19 28 362,41
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 43 985,73 16 918,75
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 452,86 9 397,68
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 129 057,99 212 841,54
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 1 808,47 4 233,07
4 Inne wpływy finansowe 1 808,47 4 233,07
II Wydatki 134 970,47 215 619,28
4 Spłaty kredytów i pożyczek 98 588,34 133 783,97
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 11 989,98 58 421,51
8 Odsetki 24 392,15 23 413,80
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -133 162,00 -211 386,21
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4 104,01 1 455,33
F Środki pieniężne na początek okresu 9 233,57 7 778,24
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5 129,56 9 233,57
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -350 141,06
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 85 300,66
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 49 329,35
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 7 020,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa i objasnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki