Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH I MASZYN "SPOMASZ" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn SPOMASZ S.A.
Siedziba
WojewództwoLubuskie
PowiatŻary
GminaŻary
MiejscowośćŻary
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoLubuskie
PowiatŻary
GminaŻary
UlicaFabryczna
Nr domu14
MiejscowośćŻary
Kod pocztowy68-200
PocztaŻary
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2511Z - produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000153804

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Szczegółowy opis polityki rachunkowości znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" jako załącznik nr 1

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Opis metod wyceny aktywów i pasywów zawarte jest w opisie polityki rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Brak danych

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Brak danych

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe21 541 576,9819 940 680,60
IWartości niematerialne i prawne12 709,8168 437,06
3Inne wartości niematerialne i prawne12 709,8168 437,06
IIRzeczowe aktywa trwałe19 646 140,6418 323 190,10
1Środki trwałe18 461 942,2116 221 094,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)182 898,96182 898,96
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej8 204 915,146 087 041,05
c) urządzenia techniczne i maszyny8 546 845,188 854 840,77
d) środki transportu1 398 173,71914 570,22
e) inne środki trwałe129 109,22181 743,80
2Środki trwałe w budowie1 184 198,432 102 095,30
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 882 726,531 549 053,44
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 839 684,921 541 406,05
2Inne rozliczenia międzyokresowe43 041,617 647,39
BAktywa obrotowe63 170 069,7755 117 615,50
IZapasy11 429 592,066 866 375,80
1Materiały11 381 505,186 866 375,80
2Półprodukty i produkty w toku48 086,88
IINależności krótkoterminowe43 716 848,0337 378 636,38
1Należności od jednostek powiązanych37 518 236,4229 022 790,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:37 518 236,4229 022 790,23
– do 12 miesięcy37 518 236,4229 022 790,23
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek6 198 611,618 355 846,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 119 384,721 142 828,28
– do 12 miesięcy1 059 524,721 082 968,28
– powyżej 12 miesięcy59 860,0059 860,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 068 303,527 212 817,87
c) inne10 923,37200,00
IIIInwestycje krótkoterminowe2 881 302,563 329 668,08
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 881 302,563 329 668,08
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach438 082,02375 151,26
– udzielone pożyczki438 082,02375 151,26
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 443 220,542 954 516,82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 443 220,542 954 279,29
– inne aktywa pieniężne237,53
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 142 327,127 542 935,24
Aktywa razem84 711 646,7575 058 296,10
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny45 539 172,3743 778 202,63
IKapitał (fundusz) podstawowy5 881 435,005 881 435,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:37 896 767,6335 043 465,25
VIZysk (strata) netto1 760 969,742 853 302,38
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania39 172 474,3831 280 093,47
IRezerwy na zobowiązania2 494 297,043 114 382,01
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 419 690,671 313 545,64
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 021 606,371 745 836,37
– długoterminowa405 741,00376 418,00
– krótkoterminowa615 865,371 369 418,37
3Pozostałe rezerwy53 000,0055 000,00
– krótkoterminowe53 000,0055 000,00
IIZobowiązania długoterminowe3 271 477,642 459 054,98
3Wobec pozostałych jednostek3 271 477,642 459 054,98
c) inne zobowiązania finansowe3 271 477,642 459 054,98
IIIZobowiązania krótkoterminowe27 432 341,6625 348 125,38
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych157 343,701 153 742,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:157 343,701 153 742,76
– do 12 miesięcy157 343,701 153 742,76
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek27 236 045,8924 157 121,44
c) inne zobowiązania finansowe990 820,77763 668,43
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:22 636 289,6920 466 797,14
– do 12 miesięcy22 636 289,6920 466 797,14
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 613 000,661 931 713,48
h) z tytułu wynagrodzeń963 475,62970 581,22
i) inne32 459,1524 361,17
4Fundusze specjalne38 952,0737 261,18
IVRozliczenia międzyokresowe5 974 358,04358 531,10
2Inne rozliczenia międzyokresowe5 974 358,04358 531,10
– krótkoterminowe5 974 358,04358 531,10
Pasywa razem84 711 646,7575 058 296,10
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:106 755 001,12134 345 893,75
– od jednostek powiązanych104 315 928,49127 376 770,54
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów107 223 569,66130 564 944,88
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 374 528,692 543 703,63
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów905 960,151 237 245,24
BKoszty działalności operacyjnej103 164 139,42128 436 738,23
IAmortyzacja2 487 448,002 182 404,20
IIZużycie materiałów i energii35 286 087,3950 703 337,78
IIIUsługi obce40 640 733,6449 288 952,50
IVPodatki i opłaty, w tym:729 400,53762 747,13
VWynagrodzenia18 383 574,9019 795 749,43
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:4 975 855,245 305 800,83
– emerytalne1 685 769,931 767 155,41
VIIPozostałe koszty rodzajowe381 224,12315 760,20
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów279 815,6081 986,16
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 590 861,705 909 155,52
DPozostałe przychody operacyjne207 376,69571 885,13
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych66 744,4439 563,77
IIDotacje5 000,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych94 776,13
IVInne przychody operacyjne40 856,12532 321,36
EPozostałe koszty operacyjne246 602,6094 227,65
IIIInne koszty operacyjne246 602,6094 227,65
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 551 635,796 386 813,00
GPrzychody finansowe22 520,1222 272,90
IIOdsetki, w tym:22 520,1222 272,90
– od jednostek powiązanych4 178,64
HKoszty finansowe1 030 031,012 806 369,14
IOdsetki, w tym:110 855,0792 596,90
IVInne919 175,942 713 772,24
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 544 124,903 602 716,76
JPodatek dochodowy783 155,16749 414,38
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 760 969,742 853 302,38
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)43 778 202,6340 924 900,25
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach43 778 202,6340 924 900,25
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 881 435,005 881 435,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu5 881 435,005 881 435,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu35 043 465,2533 749 355,83
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 853 302,381 294 109,42
a) zwiększenie (z tytułu)2 853 302,381 294 109,42
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)2 853 302,381 294 109,42
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu37 896 767,6335 043 465,25
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 853 302,381 294 109,42
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 853 302,381 294 109,42
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 853 302,381 294 109,42
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)2 853 302,381 294 109,42
przeniesienie na kapitał zapasowy2 853 302,381 294 109,42
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 760 969,742 853 302,38
Azysk netto1 760 969,742 853 302,38
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)45 539 172,3743 778 202,63
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)45 539 172,3743 778 202,63
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto1 760 969,742 853 302,38
IIKorekty razem459 769,98-9 915 551,47
1Amortyzacja2 487 448,002 182 404,20
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych223 268,48
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)61 529,0256 979,57
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-107 520,07-39 563,77
5Zmiana stanu rezerw-620 084,97205 803,11
6Zmiana stanu zapasów-4 563 216,26-278 243,73
7Zmiana stanu należności-6 338 211,65-17 011 753,13
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 857 063,9410 021 330,71
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych7 682 761,97-5 275 776,91
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 220 739,72-7 062 249,09
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1 719 488,995 127 773,27
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 313 419,75229 108,90
3Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
4Inne wpływy inwestycyjne406 069,244 898 664,37
IIWydatki3 335 564,254 160 717,23
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 866 564,253 802 217,23
3Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
4Inne wydatki inwestycyjne469 000,00358 500,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 616 075,26967 056,04
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy23 686,7922 272,90
4Inne wpływy finansowe23 686,7922 272,90
IIWydatki1 139 647,53960 185,75
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 054 431,72880 933,28
8Odsetki84 049,1479 252,47
9Inne wydatki finansowe1 166,67
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 115 960,74-937 912,85
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-511 296,28-7 033 105,90
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 954 516,829 987 622,72
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 443 220,542 954 516,82
– o ograniczonej możliwości dysponowania39 952,3836 289,60
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 544 124,903 602 716,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:94 776,139 471,56
Rozwiązanie odpisów aktualizujących-Ustawa p.d.o.p.94 776,13art 16 ust 1 pkt 26a9 471,56
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 057 658,453 192 102,37
Niezrealizowane różnice kursowe z wyceny-Ustawa p.d.o.p.270 193,45art 15a89 292,49
Rozwiązanie rezerw-Ustawa p.d.o.p.787 465,00art 27
Przychody niefakturowane-Ustawa p.d.o.p.art 12 ust 33 102 809,88
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 526 436,78161 682,20
Otrzymane odsetki od pożyczki-Ustawa p.d.o.p.art 16 ust 1 pkt 11161 682,20
Przychody fakturowane powyżej zaawansowania-Ustawa p.d.o.p.1 526 436,78art 12 ust 3
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 080 790,671 276 958,24
Usługi niematerialne ponad limit-Ustawa p.d.o.p.1 878 897,07art 15e ust 12
Amortyzacja środków trwałych,odsetki od leasingów-Ustawa p.d.o.p.907 066,85art 16 ust 1 pkt 3b956 374,99
Wpłaty na PFRON-Ustawa p.d.o.p.241 245,00art 16 ust 1 pkt 36246 977,00
Darowizny-Ustawa p.d.o.p.18 000,00art 16 ust 1 pkt 1423 605,65
Świadczenia o charakterze socjalnym-Ustawa p.d.o.p.13 644,61art 16 ust 1 pkt 459 069,34
Ubezpieczenie samochodów pow.20000 EUR-Ustawa p.d.o.p.2 384,07art 16 ust 1 pkt 496 747,96
Naprawa obcego środka transportu-Ustawa p.d.o.p.art 16 ust 1 pkt 508 674,01
Koszty reprezentacji-Ustawa p.d.o.p.art 16 ust 1 pkt 286 211,18
pozostałe 19 553,0719 298,11
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:731 105,921 227 689,07
ZUS pracodawcy za XI,XII danego roku-Ustawa p.d.o.p.537 418,67art 16 ust 1 pkt 57a550 346,71
Niezrealizowane różnice kursowe z wyceny-Ustawa p.d.o.p.128 551,61art 15a545 395,55
Rezerwy na bonusy,urlopy,emerytalne i rentowe-Ustawa p.d.o.p.63 235,00art 16 ust 1 pkt 27130 223,80
pozostałe 1 900,641 723,01
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 596 922,671 553 672,99
Netto z faktur za usługi leasingowe-Ustawa p.d.o.p.860 193,52art 16 ust 1 pkt 3b854 963,83
ZUS pracodawcy za XI,XII poprzedniego roku-Ustawa p.d.o.p.550 346,71art 16 ust 1 pkt 22452 551,17
Amortyzacja według stawek podatkowych-Ustawa p.d.o.p.184 659,43art 16h245 257,99
pozostałe 1 723,01900,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym5 133 101,001 513 799,00
K. Podatek dochodowy975 289,00287 622,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wprowadzenie do sprawozdania wraz z opisem polityki rachunkowości

-

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w formie not

-

Sprawozdanie z działalności SPOMASZ SA w roku 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki