Szczegóły spółki

Nazwa FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH I MASZYN "SPOMASZ" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9280007159
REGON 970517284
KRS 0000153804
Adres ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2511Z — produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.42 0.46
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.71 0.86
Płynność bieżąca (CR) 2.17 2.3
Płynność szybka (QR) 1.9 1.89
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.71 0.86
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.12% 1.65%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.52% 3.87%
Rentowność aktywów (ROA) 3.8% 2.08%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-05-20 96/2019 19 25675
Poz. 25675. FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH
I MASZYN „SPOMASZ” SPÓŁKA AKCYJNA w Żarach.
KRS 0000153804. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2003 r.
[BMSiG-25431/2019]

Zarząd Fabryki Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spo-
masz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żarach pod adresem:
ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153804
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402
§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień
19 czerwca 2019 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, pod
adresem: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
    nia sprawozdania zarządu z działalności za rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
    nia sprawozdania finansowego za rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom orga-
    nów spółki absolutorium z wykonania przez nich obo-
    wiązków w roku 2018.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
    Nadzorczej.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 25675. FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH
I MASZYN „SPOMASZ” SPÓŁKA AKCYJNA w Żarach.
KRS 0000153804. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2003 r.
[BMSiG-25431/2019]

Zarząd Fabryki Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spo-
masz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żarach pod adresem:
ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153804
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402
§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień
19 czerwca 2019 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, pod
adresem: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
    nia sprawozdania zarządu z działalności za rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
    nia sprawozdania finansowego za rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom orga-
    nów spółki absolutorium z wykonania przez nich obo-
    wiązków w roku 2018.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
    Nadzorczej.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.
2018-05-17 95/2018 18 20693
Poz. 20693. FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH
I MASZYN „SPOMASZ” SPÓŁKA AKCYJNA w Żarach.
KRS 0000153804. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2003 r.
[BMSiG-20231/2018]

Zarząd Fabryki Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spo-
masz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żarach, pod adresem:
ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153804
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402
§ 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zwołuje na dzień
14 czerwca 2018 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki pod
adresem: ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
    nia sprawozdania zarządu z działalności za rok 2017
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
    nia sprawozdania finansowego za rok 2017
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom orga-
    nów spółki absolutorium z wykonania przez nich obo-
    wiązków w roku 2017
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu spółki.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 20693. FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH
I MASZYN „SPOMASZ” SPÓŁKA AKCYJNA w Żarach.
KRS 0000153804. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2003 r.
[BMSiG-20231/2018]

Zarząd Fabryki Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spo-
masz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żarach, pod adresem:
ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153804
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402
§ 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zwołuje na dzień
14 czerwca 2018 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki pod
adresem: ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
    nia sprawozdania zarządu z działalności za rok 2017
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
    nia sprawozdania finansowego za rok 2017
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom orga-
    nów spółki absolutorium z wykonania przez nich obo-
    wiązków w roku 2017
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu spółki.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki