Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "PZT-INWESTEL" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"PZT-INWESTEL" S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatwarszawski
Gminawawer
Miejscowośćwarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatwarszawski
GminaWawer
UlicaCedrowa
Nr domu33
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy04-533
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3320Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000153301

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmienionym zakresie. Nie istnieja znane Spółce okoliczności wskazujące na zgrożenie kontynuowania przez nią działalności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
b) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,
c) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalania okresów amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Spółka stosuje metodę amortyzacji liniowej. Środki trwałe przyjęte w leasing amortyzuje się w okresie trwania umowy.
d) Materiały służące do wykonania usługi, towary oraz opakowania ewidencjonowane są w systemie magazynowym Symfonia Handel. Ewidencję zapasów materiałów, towarów i opakowań prowadzi się metodą ilościowo-wartościową. Materiały, towary i opakowania w momencie ich nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych według cen zakupu, koszty transportu zarachowuje się w ciężar kosztów rodzajowych na koncie usługi obce. Rozchód materiałów i towarów z magazynu wycenia się metodą FIFO. Na ostatni dzień roku obrotowego przeprowadza się inwentaryzację zapasu materiałów, towarów i opakowań metodą spisu z natury.
e) Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
f) Poniesione w roku obrotowym wydatki dotyczące miesięcy następujących po miesiącu w którym je poniesiono, księguje się w koszty według tytułów, oraz przenosi na konto rozliczeń międzyokresowych i rozlicza się stosownie do upływu czasu i okresów których dotyczą.
Przewidywane, lecz nie poniesione w roku obrotowym wydatki obejmuje się biernymi rozliczeniami kosztów. Odpisu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w momencie ich poniesienia.
g) Firma tworzy rezerwy na odprawy emerytalne w wysokościach zgodnych z Systemem Wynagradzania obowiązującym w Spółce, dla pracowników na 5 lat przed ustawowym odejściem na emeryturę.h) Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
i

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.
Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. załącznik Nr 1 do ustawy o rachunkowości w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.
Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe157 497,57152 859,51
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe121 201,66117 298,39
1Środki trwałe121 201,66117 298,39
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny39 324,2259 248,08
d) środki transportu81 877,4457 745,93
e) inne środki trwałe304,38
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe36 295,9135 561,12
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego36 295,9135 561,12
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 428 062,811 074 918,79
IZapasy54 849,1791 701,28
1Materiały54 849,1791 701,28
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 094 194,77924 133,64
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 094 194,77924 133,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 094 194,77924 133,64
– do 12 miesięcy1 094 194,77924 133,64
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe268 958,9549 985,17
1Krótkoterminowe aktywa finansowe268 958,9549 985,17
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne268 958,9549 985,17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach269 458,9549 985,17
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne-500,00
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe10 059,929 098,70
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 585 560,381 227 778,30
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny738 538,98571 105,65
IKapitał (fundusz) podstawowy500 000,00500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:33 318,0631 269,91
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:37 840,0137 840,01
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-52,42-23 606,12
VIZysk (strata) netto167 433,3325 601,85
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania847 021,40656 672,65
IRezerwy na zobowiązania74 336,1583 845,54
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego17 798,1515 645,54
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne56 538,0068 200,00
– długoterminowa44 525,0068 200,00
– krótkoterminowa12 013,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe9 234,7331 385,64
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek9 234,7331 385,64
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne9 234,7331 385,64
IIIZobowiązania krótkoterminowe763 450,52541 441,47
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek763 450,52541 441,47
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe85 876,1347 229,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:308 727,51183 842,95
– do 12 miesięcy308 727,51183 842,95
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych247 445,02196 679,32
h) z tytułu wynagrodzeń116 235,37111 337,05
i) inne5 166,492 352,35
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem1 585 560,381 227 778,30
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 082 004,323 483 508,98
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów5 068 672,633 350 834,83
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)12 623,2213 099,60
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów708,47119 574,55
BKoszty działalności operacyjnej4 886 965,933 440 571,24
IAmortyzacja91 950,4576 155,59
IIZużycie materiałów i energii681 525,43178 913,93
IIIUsługi obce1 736 469,59736 978,20
IVPodatki i opłaty, w tym:5 805,463 388,02
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 758 598,201 794 985,33
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:352 832,14355 403,21
– emerytalne159 803,49158 976,85
VIIPozostałe koszty rodzajowe259 108,93209 554,97
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów675,7385 191,99
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)195 038,3942 937,74
DPozostałe przychody operacyjne12 039,387 931,09
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych491,10148,00
IIDotacje11 542,28
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne6,007 783,09
EPozostałe koszty operacyjne64,507 054,70
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne64,507 054,70
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)207 013,2743 814,13
GPrzychody finansowe836,38234,20
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:836,38231,20
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne3,00
HKoszty finansowe8 536,509 733,35
IOdsetki, w tym:8 404,269 629,00
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne132,24104,35
IZysk (strata) brutto (F+G–H)199 313,1534 314,98
JPodatek dochodowy31 879,828 713,13
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)167 433,3325 601,85
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)571 105,65545 503,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach571 105,65545 503,80
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu500 000,00500 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu500 000,00500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu31 269,9128 441,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 048,152 828,91
a) zwiększenie (z tytułu)2 048,152 828,91
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)2 048,152 828,91
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu33 318,0631 269,91
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu37 840,0137 840,01
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu37 840,0137 840,01
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-23 606,12-56 138,59
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu23 606,1256 138,59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach23 606,1256 138,59
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)23 553,7032 532,47
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu52,4223 606,12
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-52,42-23 606,12
6Wynik netto167 433,3325 601,85
Azysk netto167 433,3325 601,85
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)738 538,98571 105,65
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)738 538,98571 105,65
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej305 412,86-114 794,97
IZysk (strata) netto167 433,3325 601,85
IIKorekty razem137 979,53-140 396,82
1Amortyzacja91 950,4576 155,59
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)7 567,889 397,80
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-487,10-148,00
5Zmiana stanu rezerw-9 509,39-18 951,45
6Zmiana stanu zapasów36 852,11-475,19
7Zmiana stanu należności-170 061,13-200 264,38
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów183 362,72-15 984,17
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 696,019 872,98
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)29 453,80165 998,67
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy487,10148,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych487,10148,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki16 527,1234 941,35
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych16 527,1234 941,35
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-16 040,02-34 793,35
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy836,38231,20
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe836,38231,20
IIWydatki71 235,4471 357,29
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek2 814,08601,99
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego62 831,1861 728,29
8Odsetki5 590,189 027,01
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-70 399,06-71 126,09
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-56 985,2860 079,23
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:218 973,78-220 714,41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu49 985,17270 699,58
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:-7 000,11330 778,81
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok167 433,3334 314,98
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
amortyzacja70 498,35art 16 ust 465 681,01
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
niezapacone skadki na ubezpieczenie spoeczne57 634,45art 16 ust 57 pkt a53 615,02
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
zapacone skadki na ubezpieczenia spoeczne53 615,02art 15 ust 1 pkt 4 lit h52 401,24
zapacone skadki na ubezpieczenia spoecznewykorzystanie rezerwy utworzonej na odprawy emerytalne30 000,00art 16 ust 1 pkt 27 lit a18 500,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
zapacone raty leasingu65 254,41art 17b ust 1 pkt - lit -69 133,26
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym203 077,0031 280,00
K. Podatek dochodowy30 462,004 692,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Tabela Nr 1

-

Rezerwy na koszty i zobowiązania oraz odroczony podatek dochodowy Tabela Nr 2

-

Zobowiązania według okresu spłaty Tanela Nr 3

-

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych Tabela Nr 4

-

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj,eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów Tabela Nr 5

-

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto w 2018r. Tabela Nr 6

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018r. "PZT-INWESTEL" SA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki