Szczegóły spółki

Nazwa "PZT-INWESTEL" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1130013036
REGON 012123555
KRS 0000153301
Adres ul. Cedrowa 33, 04-533 Warszawa
Telefon 223 276 208
Faks 223 276 208
E-mail jadwiga.lulewicz@inwestel.com.pl
WWW b.d.
PKD
 • 3320Z — instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.53 0.53
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.15 1.15
Płynność bieżąca (CR) 1.99 1.87
Płynność szybka (QR) 1.82 1.8
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.15 1.15
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.73% 3.29%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.48% 22.67%
Rentowność aktywów (ROA) 2.09% 10.56%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-01 126/2020 17 31410
Poz. 31410. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 marca 2003 r.
[BMSiG-31274/2020]

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” SA z siedzibą w Warszawie
(04-533), ul. Cedrowa 33, w związku z art. 16 ustawy z dnia
30.08.2019 r. o zm. ustawy - KSH oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjo-
nariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji
w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, od ponie-
działki do piątku, w godz. 800-1500, lub przesyłać na adres sie-
dziby Spółki w terminie do 31.12.2020 r.

Wezwanie 1 z 5
Poz. 31410. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 marca 2003 r.
[BMSiG-31274/2020]

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” SA z siedzibą w Warszawie
(04-533), ul. Cedrowa 33, w związku z art. 16 ustawy z dnia
30.08.2019 r. o zm. ustawy - KSH oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjo-
nariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji
w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, od ponie-
działki do piątku, w godz. 800-1500, lub przesyłać na adres sie-
dziby Spółki w terminie do 31.12.2020 r.

Wezwanie 1 z 5
2020-06-23 120/2020 428 337043
Poz. 337043. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/206365/20/873]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 337043. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/206365/20/873]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-23 120/2020 428 337044
Poz. 337044. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/206365/20/274]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 337044. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/206365/20/274]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-23 120/2020 428 337045
Poz. 337045. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/206365/20/675]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 337045. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/206365/20/675]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-23 120/2020 428 337046
Poz. 337046. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/206365/20/76]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 337046. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/206365/20/76]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-13 92/2020 10 21286
Poz. 21286. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 marca 2003 r.
[BMSiG-21028/2020]

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 czerwca 2020 r.,
godz. 1200, w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w 2019 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzor-
  czej w 2019 r. i udzielenie absolutorium dla Rady Nad-
  zorczej.7. Propozycja podziału zysku za 2019 r.
8. Zatwierdzenie umowy z podmiotem wybranym do pro-
  wadzenia rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej.
9. Wprowadzenie zmiany w Statucie art. 16 p. 4 dopisano:
  Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę
  Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-
  głość.
Poz. 21286. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 marca 2003 r.
[BMSiG-21028/2020]

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 czerwca 2020 r.,
godz. 1200, w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w 2019 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzor-
  czej w 2019 r. i udzielenie absolutorium dla Rady Nad-
  zorczej.7. Propozycja podziału zysku za 2019 r.
8. Zatwierdzenie umowy z podmiotem wybranym do pro-
  wadzenia rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej.
9. Wprowadzenie zmiany w Statucie art. 16 p. 4 dopisano:
  Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę
  Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-
  głość.
2019-08-30 168/2019 423 998494
Poz. 998494. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.03.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38989/19/703]

W dniu 26.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. MACIE-
JEWSKI 2. ROBERT JANUSZ 3. 94032207094
wpisać: 2 1. MACIEJEWSKA 2. ALINA JADWIGA
3. 63040303386
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LULEWICZ
2. JADWIGA 3. 56070903109 4. PROKURA SAMO-
DZIELNA
Poz. 998494. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.03.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38989/19/703]

W dniu 26.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. MACIE-
JEWSKI 2. ROBERT JANUSZ 3. 94032207094
wpisać: 2 1. MACIEJEWSKA 2. ALINA JADWIGA
3. 63040303386
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LULEWICZ
2. JADWIGA 3. 56070903109 4. PROKURA SAMO-
DZIELNA
2019-06-26 122/2019 662 463802
Poz. 463802. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/124963/19/104]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463802. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/124963/19/104]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 662 463803
Poz. 463803. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/124963/19/505]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463803. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/124963/19/505]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 662 463804
Poz. 463804. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/124963/19/906]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463804. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/124963/19/906]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 662 463805
Poz. 463805. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/124963/19/307]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463805. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/124963/19/307]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-13 91/2019 15 24191
Poz. 24191. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 marca 2003 r.
[BMSiG-23685/2019]

Zarząd Spółki „PZT-INWESTEL” S.A zwołuje na dzień
11 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki, Warszawa,
ul. Cedrowa 33, o godz. 1200, ZWYCZAJNE WALNE ZGRO-
MADZENIE AKCJONARIUSZY z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2018 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za 2018 r. oraz udzielenie absolutorium dla Rady
   Nadzorczej.
  7. Propozycja podziału zysku za 2018 r.
  8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
Poz. 24191. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 marca 2003 r.
[BMSiG-23685/2019]

Zarząd Spółki „PZT-INWESTEL” S.A zwołuje na dzień
11 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki, Warszawa,
ul. Cedrowa 33, o godz. 1200, ZWYCZAJNE WALNE ZGRO-
MADZENIE AKCJONARIUSZY z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2018 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za 2018 r. oraz udzielenie absolutorium dla Rady
   Nadzorczej.
  7. Propozycja podziału zysku za 2018 r.
  8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
2019-02-21 37/2019 285 79803
Poz. 79803. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.03.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1914/19/933]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WALICKI
2. TOMASZ 3. 86041716975 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Poz. 79803. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.03.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1914/19/933]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WALICKI
2. TOMASZ 3. 86041716975 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
2018-08-07 152/2018 212 311209
Poz. 311209. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301.SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/157675/18/485]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311209. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301.SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/157675/18/485]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-07 152/2018 212 311210
Poz. 311210. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301.SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/157676/18/886]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311210. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301.SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/157676/18/886]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-07 152/2018 212 311211
Poz. 311211. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/157677/18/287]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311211. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/157677/18/287]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-07 152/2018 212 311212
Poz. 311212. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/157678/18/688]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311212. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000153301. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.03.2003.
[RDF/157678/18/688]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-02 85/2018 16 18460
Poz. 18460. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 marca 2003 r.
[BMSiG-17807/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej „PZT-INWESTEL” S.A., wpisa-
nej w dniu 4.03.2003 r. do Krajowego Rejestru Sądo-
wego nr 0000153301, zwołuje na dzień 12 czerwca 2018 r.
w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33, o godz. 1200,ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2017 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za 2017 r. oraz udzielenie absolutorium dla Rady
   Nadzorczej.
 7. Propozycja podziału zysku za 2017 r.
 8. Wybory do Rady Nadzorczej.

Warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie
z art. 406 Kodeksu spółek handlowych jest złożenie świadec-
twa depozytowego akcji Spółki w siedzibie Spółki na tydzień
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Poz. 18460. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 marca 2003 r.
[BMSiG-17807/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej „PZT-INWESTEL” S.A., wpisa-
nej w dniu 4.03.2003 r. do Krajowego Rejestru Sądo-
wego nr 0000153301, zwołuje na dzień 12 czerwca 2018 r.
w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33, o godz. 1200,ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2017 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za 2017 r. oraz udzielenie absolutorium dla Rady
   Nadzorczej.
 7. Propozycja podziału zysku za 2017 r.
 8. Wybory do Rady Nadzorczej.

Warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie
z art. 406 Kodeksu spółek handlowych jest złożenie świadec-
twa depozytowego akcji Spółki w siedzibie Spółki na tydzień
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki