Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "TARGO" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTARGO S.A.
Siedziba
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatGDYNIA
GminaGDYNIA
MiejscowośćGDYNIA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatGDYNIA
GminaGDYNIA
UlicaINŻYNIERSKA
Nr domu78
MiejscowośćGDYNIA
Kod pocztowy81-512
PocztaGDYNIA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000152382

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYKAZUJE SIĘ W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY, ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE METODĄ LINIOWĄ

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

ZGODNIE Z PRZEPISAMI

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

ZGODNIE Z PRZEPISAMI

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe495 217,49544 550,01
IWartości niematerialne i prawne2 449,633 293,71
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne2 449,633 293,71
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe253 716,21297 427,66
1Środki trwałe253 716,21297 427,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny6 316,376 468,56
d) środki transportu207 778,86265 763,70
e) inne środki trwałe39 620,9825 195,40
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe239 051,65242 851,21
1Nieruchomości239 051,65242 851,21
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe977,43
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego855,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe122,43
BAktywa obrotowe23 506 606,3219 831 050,53
IZapasy18 390 142,5317 184 883,23
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku18 390 142,5317 184 883,23
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe800 845,64315 820,42
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek800 845,64315 820,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:596 147,00
– do 12 miesięcy596 147,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych201 094,63313 509,40
c) inne3 604,012 311,02
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe4 303 752,122 317 894,42
1Krótkoterminowe aktywa finansowe4 303 752,122 317 894,42
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 303 752,122 317 894,42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach434 220,081 779 987,22
– inne środki pieniężne3 869 532,04537 907,20
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe11 866,0312 452,46
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem24 001 823,8120 375 600,54
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny15 124 068,0115 250 128,04
IKapitał (fundusz) podstawowy1 254 000,001 254 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:418 000,00418 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:12 768 128,0411 542 961,55
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto683 939,972 035 166,49
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 877 755,805 125 472,50
IRezerwy na zobowiązania4 500,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 500,00
– długoterminowa4 500,00
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 023 966,653 609 409,58
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych688,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:688,80
– do 12 miesięcy688,80
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 023 966,653 608 720,78
a) kredyty i pożyczki1 800 000,003 472 297,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:66 000,6640 417,70
– do 12 miesięcy66 000,6640 417,70
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych151 870,7589 908,96
h) z tytułu wynagrodzeń695,24696,24
i) inne5 400,005 400,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe6 853 789,151 511 562,92
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe6 853 789,151 511 562,92
– długoterminowe4 805 788,90
– krótkoterminowe2 048 000,251 511 562,92
Pasywa razem24 001 823,8120 375 600,54
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 896 505,0813 101 183,45
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów14 691 245,7818 927 868,76
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 205 259,30-5 826 685,31
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej14 885 708,9210 510 762,35
IAmortyzacja75 316,2141 353,62
IIZużycie materiałów i energii135 915,5461 816,22
IIIUsługi obce13 908 430,769 621 625,79
IVPodatki i opłaty, w tym:13 811,549 292,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia242 324,59280 972,97
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:49 031,2855 205,44
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe460 879,00440 496,31
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 010 796,162 590 421,10
DPozostałe przychody operacyjne17 649,6322 873,15
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne17 649,6322 873,15
EPozostałe koszty operacyjne2 079,6616 595,93
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 499,44
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne2 079,6615 096,49
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 026 366,132 596 698,32
GPrzychody finansowe61 360,8717 818,80
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:61 358,0117 817,12
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne2,861,68
HKoszty finansowe234 780,0398 605,63
IOdsetki, w tym:234 778,5998 602,60
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne1,443,03
IZysk (strata) brutto (F+G–H)852 946,972 515 911,49
JPodatek dochodowy169 007,00480 745,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)683 939,972 035 166,49
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)15 250 128,0413 622 511,55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach15 250 128,0413 622 511,55
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 254 000,001 254 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 254 000,001 254 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu418 000,00418 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu418 000,00418 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu11 542 961,5510 895 561,38
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych1 225 166,49647 400,17
a) zwiększenie (z tytułu)2 035 166,491 054 950,17
utworzenie kapitału z podziału zysku2 035 166,491 054 950,17
b) zmniejszenie (z tytułu)810 000,00407 550,00
rozwiązanie kapitału rezerwowego810 000,00407 550,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu12 768 128,0411 542 961,55
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto683 939,972 035 166,49
Azysk netto683 939,972 035 166,49
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)15 124 068,0115 250 128,04
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)15 124 068,0115 250 128,04
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej683 939,972 035 166,49
IZysk (strata) netto683 939,972 035 166,49
IIKorekty razem3 984 597,31-3 632 513,71
1Amortyzacja75 316,2141 353,62
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)173 420,5880 785,48
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej1 499,44
5Zmiana stanu rezerw-3 645,00
6Zmiana stanu zapasów-1 205 259,305 835 020,51
7Zmiana stanu należności-485 025,22-239 078,51
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów86 854,95-769 233,12
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych5 342 935,09-8 582 861,13
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 668 537,28-1 597 347,22
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-26 961,12-303 414,05
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-26 961,12-303 414,05
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-26 961,12-303 414,05
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy5 030 359,754 524 039,03
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki4 969 001,744 506 221,91
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe61 358,0117 817,12
IIWydatki-7 686 078,21-1 540 076,63
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-810 000,00-407 550,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-6 641 299,62-1 033 924,03
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki-234 778,59-98 602,60
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 655 718,462 983 962,40
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 985 857,701 083 201,13
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 985 857,701 083 201,13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 317 894,421 234 693,29
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 303 752,122 317 894,42
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok852 946,972 515 911,49
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-4 500,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:36 560,9714 325,38
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym885 007,942 530 236,87
K. Podatek dochodowy168 152,00480 745,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Opis1

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki